سۈرەتلىك ناخشىلار SALKIN kino 1
زۇليار
چۈشۈمدىكى گۈل!
دەرىجىسى : ئالىي ئەزا


UID نۇمۇرى : 239
نادىر تېما : 5
يازما سانى : 460
شۆھرەت: 615 كىشىلىك
پۇل : 84562 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 1995 نۇمۇر
قوللاش: 476 نومۇر
ئالقىش: 824 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 157(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-06-13
ئاخىرقى كىرگىنى:2009-03-12
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 ئۇيغۇر ئىسىملىرى ۋە مەنىسى

0
ئۇيغۇر ئاتلىرى b& kr5{Hi  
بۇلارنىڭ ھەممىسى قەدىمكى ئۇيغۇرلار قوللانغان ئىسىملار 1]Rs 'haW~  
( ئىسىملار ) _ ( مەنىسى ) b_u0EL/&  
ئابا _ دادا ، ئاتا ، شۇنداقلا ئاپا ، ئانا دېگەن مەنىسىمۇ بار Bsp4^ N 8D  
ئابام ئۇلۇغ _ ئەبەدىيلىك ، مەڭگۈلۈك A]I\s"_X  
ئابامبەگ _ ئەبەدىيلىك بەگ [!@Rk{^e 
ئابىنچۇ _ خۇشاللىق ، كۆڭۈلنى ئالغۇچى B;72r  
ئابىنچۇ قاتىن _ كۆڭۈلنى ئالىدىغان خېنىم ، خانىش rOQ-&G T0]  
ئابىنىق _ بەختلىك ، تىنچ v ]'{  
ئاچارى _ ھەزرەت ، ئۇستاز A .p   
ئاچىق _ چوڭ ئاكا I`8vtx!v=6  
ئاچۇق _ ئوچۇق T8OQ7$C#*  
ئادام توغرۇل _ توغرۇل ( بىر خىل يىرتقۇچ قۇش )دەك چىۋەر ئادەم `%EXHo  
ئادايۇ _ ئېزىز ، قىممەتلىك xVg"(qo*~  
ئادۇغ ( ئادىغ ) _ ئېيىق =3o.\/r~`  
ئاغارلاغ _ ھۈرمەتكە لايىق ، شەرەپلىك ، ئۇلۇغ )(/28H(  
ئاغىر _ قەدىرلىك ، ئېزىز ، شەرەپلىك ، ئۇلۇغ CMp)IO  
ئاغۇش _ ئۇرۇق ، جەمەت OY?'W!3Ua  
ئاجھۇن _ دۇنيا ، دەۋر kUT{ a|O3  
ئالپ _ جەسۇر ، باتۇر ، قەھرىمان ahEIu9V>  
ئالپ ئاتا ( ئەلپەتتا ) _ باتۇر ئاتا x-xB~^O  
ئالپ ئايا _ ئەڭ ياخشى قەھرىمان ]8M4tMh  
ئالپ ئەرتۇڭا _ قاپلاندەك باتۇر ئەر zf>8 @:qt  
ئالپ تېكىن _ باتۇر شاھزادە *Xvp{m  
ئالپاغۇت _ يېڭىلمەس قەھرىمان ، تاغ يۈرەك باتۇر ;)cV^hM<  
ئالقا _ مەدھىيىلىمەك ?CMdO0y)9  
ئالقىش _ بەخت ، خۇشاللىق ، تەنتەنە O Jv`Y]  
ئالتۇن _ (1) ئالتۇن ، (2) زۆھرە يۇلتۇزىنىڭ ئىسمى  
ئالتۇن قارا : ئالتۇن : ئىسمى ، قارا : سۈپىتى _izYyBw  
ئامساق _ ھەۋەس >0K2ol5:r4  
ئامۇل _ تەمكىن ، ئېغىر – بېسىق ,KYld54tj  
ئاناچ _ ئۆزىنىڭ زېرەكلىكى بىلەن ھەممىگە ئانىدەك تۇيۇلىدىغان قىز c{=d;ARz  
ئانۇغ _ ئۈمىد ، ئارزۇ ( D&kq DW  
ئاقاش _ ئاكا ، ئاكاش x -S> \$  
ئاقى _ مەردانە ، جەسۇر ، مەرد VL?bugQ1  
ئاقخان _ ئاق : ئىسمى ، خان : قوشۇمچىسى eXHtl9  
ئارا بۇغا _ ئوتتۇرا ھال بۇغا i*.ps+  
ئارغۇ _ ئىككى تاغ ئارىسى /:;5Q+D  
ئارغۇن _ ئارغىماق iX1Qmn} `  
ئارىغ _ پاكىز ، ساپ !?n+( 
ئارىش _ تازا ، پاك ، پاكىزە Y]u 
ئارقار _ ياۋا قوي Z &X]59  
ئارقىش _ كارۋان باشلىقى ، خەۋەرچى j(Q-oqke  
ئارقۇ _ باھالىق ، قىممەتلىك 17.}2G  
ئارسلان _ شىر بالىسى lNL P  
ئارتۇن _ زىرە ( ئۆسۈملۈك ) .w #7Nv }-  
ئارتۇق _ ئارتۇق ، ئېشىپ كەتكەن ، جىق ، نۇرغۇن */m`aZ/  
ئاسغۇ _ مارجان ( بويۇنغا ئاسىدىغان ) <<3 >  
ئاشان _ ھۈرمەتلەن ، غىزالان qhFDKew]-  
ئاشان توغرۇل _ توغرۇلدەك غىزالان d :$ a  
ئاشاي _ غايە ، مەقسەت B1&0%hV q$  
ئاشتال _ كەنجى ئوغۇل >ZZ%-> Gu  
ئاسىغ _ نەپ ، پايدا ، مەنپەئەت U^(LcI*KMi  
ئاسقىن _ ئېسىل ، ئالىيجاناب n&hy,9;4K  
ئاتابېك _ ئوردا تەربىيىچىس ، تەربىيىچى f)Y^@;0f[z  
ئاتاش _ ئاتەش ، ئوت 5-Zk &nb  
ئاتات _ تاي ، قۇلان 'GIM!DI6F  
ئاتاي _ بالا ، باچكا ;XbymMp  
ئاتىم _ مەرگەن -qmUM)[  
ئاتىش _ ئېتىشماق "'{wO  
ئاتلىغ _ ئابرويلۇق ، ئاتالغان ، مەشھۇر ، باشلىق #4yv1U-t;  
ئاتمىش قارا _ ئاتمىش : ئىسمى ، قارا : سۈپىتى PD(ryE8`>A  
ئاي _ ئاسماندىكى ئاي 5g[>Dwy0  
ئاي چەچەك _ ئايدەك چىرايلىق ( قىز ) x"L!5Sq>N  
ئاي سىلىگ _ ئايدەك پاك o:u95cpS  
ئاي تۇغمىش _ ئايدىن تۇغۇلغان =1$ taz  
ئايكۈن _ ئاي ۋە كۈن >R2I`(% 
ئايتەڭرى _ تەڭرى : ئىسمى ، ئاي : سۈپىتى N^9eK  
ئايتولدى _ ئايدەك تولغان qvBJ@q'>  
ئايۇق _ ئايىغۇچى ، قوغدىغۇچى lYsAV`KR  
ئايخان _ ئايدەك خان |ERh20GG  
ئازغىر ( ئادغىر ) _ ئايغىر %\) +g >  
ئازىغ _ ھوشيار كىشى 0Y-*.l1;C  
ئازۇق _ ئوزۇق ، يېمەكلىك wO" H|F  
ئازۇقلۇغ _ ئوزۇقلۇقى بار ئادەم v3h(jIkQ  
بابا _ بوۋا ، ئاتا ),jCnB-BH  
بادۇر _ ئۆلچەن mP2(@A  
بالىغ _ (1) شەھەر ، قەلئە ، (2) بېلىق .%kE2C[VK  
بالتۇ _ پالتا oth,f*G>m  
باقلان _ پاقلان hyFPs:bBh  
بارچا تۇغمىش _ ھەممىسى تۇغقان riZGGc  
بارچا تۇرمىش _ ھەممىسى تۇرغان ، ھەممىسى تەل ?sT5/7I  
بارغۇت _ قەبىلە نامى b > XJA)  
بارغۇت كۈن _ بارغۇت : ئىسمى ، كۈن : سۈپىتى 0 QC)!fF7f  
بارلىغ _ باي ئادەم g kO*; D  
بارمان _ دۆلەتمەن ;*<pvkw  
بارس _ يولۋاس KuuZaH])x  
بارسغان _ يولۋاستەك خان }F@x%HCRO  
باسا تەمۈر _ تەمۈر ( تۆمۈر ) : ئىسمى ، باسا ( ياردەم ) : سۈپىتى UL1+ _  
باشلاغ _ باشلىغۇچى ، باشلىق #i[/CV  
باسمىل _ قەبىلە نامى 4(n V(8$7}  
باسۇت _ ياردەمچى ، يۆلىگۈچى Bix!b?c{*  
باخشى ( باقشى ) _ ئۆگەتكۈچى ، موللا ، ئۇستاز ، دوختۇر /66atXiq'  
باي تەمۈر _ تەمۈر : ئىسمى ، باي : سۈپىتى VQY+uWx-  
باياغۇت _ دۆلەتمەن ، باي (5>w aUx  
بەدۈك _ بۈيۈك ، كاتتا ، يۈكسەك 7#<87uF|A  
بەگ _ بەگ ، خان ، شاھزادە ، ئەركەك ، ئەر z\) #x|  
بەگ ئارسلان _ ئارسلاندەك ئەر @G4-5 T>ah  
بەگ بۇقا _ بۇقىدەك كۈچلۈك ئەر " 
بەگ تەمۈر _ تۆمۈردەك بەگ ، تۆمۈردەك ئەر z>$Iu@2)  
بەگ تۇرمىش _ بەگدەك تۇرغان U&}H 
بەگ تۇتۇق _ مەرتىۋىلىك ئەر B4c+x_g}  
بەگى _ بەگدەك 30pu'mk/v  
بەگلەن _ بەگ بول ، بەگدەك بول ، قابىل ئەر بولۇپ چىق |gh|4R6wd  
بەگلىك _ بەگ ئەۋلادى ، ئالىيجاناب F)]mM^  
بەگتاش _ تاشتەك مۇستەھكەم ئەر mn \z  
بەكرىش _ مۇستەھكەم DhKc|to$  
بەكتۇر _ چىڭ تۇر oJ9a1dN?  
بەرك _ كۈچلۈك ، ساغلام ; wP*)N  
بىگۇ _ ئەقىللىق A'7Ic-vAg  
بىكە _ خېنىم y$F>=(~  
بىلگە _ ئالىم ، دانىشمەن ، بىلىملىك 'PEgQtD  
بىلگە بەگ _ دانىشمەن بەگ 58l 
بىلگە ئەر _ بىلىملىك ئەر kQ+r&*e\  
بىلگە قاغان _ دانىشمەن خان wt4;`iW_  
بىلگە قاتىن _ بىلىملىك مەلىكە UD]D4 |@  
بىلگە تۇتۇق _ بىلىملىك ، مەرتىۋىلىك ، ئىدارە قىلغۇچى بەگ r4?Jj`W)l  
بوغۇ _ بۇغا InJ1-/Lz  
بۆگۈ _ بىلىملىك ، ئەقىللىق ]uz/)[y  
بۆگۈ بىلگە _ ئەقىللىق ئالىم klE>37UF  
بۆگۈ خان _ دانىشمەن خان N*2aVGZ6=  
بۆگۈش _ ئەقىلدار ، دانىشمەن dzD7%/!  
بۆكە ( بۇكا ) _ (1) جەسۇر ، پالۋان ، باتۇر ، (2) ئەجدىھا ، ياۋۇز O_iNcMBu  
بۆكەخان _ باتۇر ، پالۋان خان >4zCJ#L]<  
بۆرە تېگىن _ بۆرىدەك باتۇر شاھزادە bTLyou yx  
بوتۇق _ بوتىلاق 0k{datsa  
بۇغرا _ ئەركەك تۆگە >e?a 8IR"  
بۇغۇغ _ ئالىم ، دانىشمەن WD('nS  
بۇلان _ بىر خىل ھايۋان ئىسمى .|>C7a/,  
بۇلاق _ (1) بۇلاق ، (2) قەبىلە نامى ، (3) ئېقىن دەريا 8{U=;fB  
بۇقا _ بۇقا f!'Xlm^j1  
بۇقاخان _ بۇقىدەك كۈچلۈك خان u3nLk!K  
بۇرسلان _ قاپلان XqMF)DgT1v  
بۇرخان قۇلى _ بۇدداھنىڭ قۇلى 3\$)*H&j  
بۇيان _ ساۋاب ، بەخت ، ياخشىلىق rx[wzr2AO  
بۇيان قار _ بەخت ياغدۇرغۇچى قار Un6w [=  
بۇيرۇق _ ئەمەلدار  
بۇزاغۇ _ موزاي ?F1={*V #c  
چاغرى _ (1) لاچىن ، (2) بۈركۈت ,5k+gUZq  
چاغرى بەگ _ بۈركۈتتەك ئەر 6If ;cIi  
چاۋىش _ يول ، تەدبىر ، تەدبىرچى sow9 OX  
چەبەر _ چېۋەر ، قابىل mn~;+Ef0  
چەچەك ( چېچەك ) _ گۈل ، غۇنچە ، چېچەك ,b-6  
چىگىل _ تۈركىي قەبىلىلەرنىڭ بىرى AK-z>^<  
چىگىل ئارسلان _ چىگىللارنىڭ ئارسلانى X%:H.rb  
چوبەن _ چوپان ، پادىچى PS2.:@OCn  
چوغلۇق _ (1) نۇرلۇق ، ئىسسىق ، (2) بىر خىل گۈل ئىسمى nmXk]`?0h  
ئەدگۈ ( ئەزگۈ ) _ ياخشى ، ئېسىل ، چىرايلىق D_(tNq%q'  
ئەكە _ ئۇكا ، سىڭىل FD@]hAHxJh  
ئەلكۈن _ خەلق ، قەبىلە NdS9gyF[;T  
ئەر بۇقا _ بۇقىدەك كۈچلۈك ئەر (QkCy+  
ئەردەم _ ئەدەب ، ئەخلاق ، پەزىلەت {=6jF!:  
ئەردەنى _ گۆھەر ، مەرۋايىت ، ئۈنچە N;9 "_  
ئەردەنى قاتىن _ گۆھەر خېنىم ,J_z5.J(  
ئەرەن _ يىگىت ، ئەركەك ، ئەر sF<U;Z  
ئەرك _ ئەركىنلىك ، سەلتەنەت ?sHhX>  
ئەركەچ _ تېكە }qnrR{.Q  
ئەسەن _ ئېسەن ، ساق – سالامەت CI\g[ /^  
ئەسەن قارا _ بۈيۈك ساقلىق ، كاتتا ئېسەنلىك {pGci|& VT  
ئەۋلىك _ خوجايىن ، ئۆيلۈك ، ئۆي ئىگىسى y{d ? y{  
ئىدىقۇت _ مۇقەددەس بەخت 2WGk]~M;  
ئىل _ ھۆكۈمدار ، مەملىكەت ، دۆلەت ، خەلق @pT\s?'}  
ئىل ئالمىش _ دۆلەت ئالغان L@5%ma=v)  
ئىل ئاشمىش _ ھۆكۈمدارلىقتا يۈكسەك T$%(7>`  
ئىل بۇغا _ بۇغا : ئىسمى ، ئىل : سۈپىتى v,>1Wj2cT  
ئىل ئەردەم _ (1) خەلقپەرۋەر ، (2) دۆلەتنىڭ ئەدەب ، ئەخلاقى Jlz9;ry!7  
ئىل ئەتمىش _ دۆلەت قۇرغان ، ئەلنى ئىدارە قىلغان Sy+K:yn?.  
ئىل ئەتمىش بىلگە قاغان _ ئەلنى ئىدارە قىلغان دانىشمەن خان Mi3%B/P  
ئىل ئىككەرمىش _ ئەلنى ئىدارە قىلغان ، دۆلەتنى قۇدرەت تاپقۇزغان ~QU< N}  
ئىل ئىنانچ _ دۆلەتنىڭ ئۈمىدى ، ئەل ئىشىنىدىغان UtF E3%_,  
ئىل ئىنانچ تىرەك _ دۆلەتنىڭ ئىشەنچلىك تىرىكى W!tI}(T  
ئىل قۇتادمىش _ ئەلنى بەختىيار قىلغان XabVf3  
ئىل تەمۈر _ تەمۈر : ئىسمى ، ئىل : سۈپىتى D(VSGCIbc  
ئىل تۇتمىش _ دۆلەتنى تۇتۇپ تۇرغۇچى LXLa68^9$  
ئىل تۈزمىش _ ئەلنى تۈزگۈچى r](u]Ww  
ئىل ئۈگەسى _ دۆلەتنىڭ دانىشمىنى ، ئەلنىڭ ئۇستازى vf &LcGD  
ئىل يىغمىش تەڭرىم _ ئەلنى توپلىغان تەڭرىم ( پادىشاھىم ) ,#$\De|T  
ئىلچى _ ئەلچى o=.S>c  
ئىلچى قارا _ كاتتا ئەلچى @+j_3x !  
ئىلىگ ( ئىلىك ) _ (1) خان ، خاقان ، (2) ئەل ، قۇل ، (3) ھۆكۈمدار QF~. 
ئىلىگ بەگ _ (1) شاھزادە ، (2) ھۆكۈمدار بەگ ، (3) خان |R 
ئىلىگ قان _ پادىشاھ rr$,9FM  
ئىلىكتا _ يەر ئىگىسى 4wY5]W.e  
ئىنال _ ئانىسى ئېسىلزادە ، ئاتىسى ئاددىي خەلقتىن بولغان كىشى R$:{w;  
ئىنانچ _ (1) ئىشەنچ ، ئىشەنچلىك ، (2) ۋەزىر /;Hy@Rn2  
ئىنانچ بۇيرۇق _ ئىشەنچلىك ئەمەلدار z$"}\g  
ئىناق قۇلى _ دوستلۇق قۇلى 9 od4Q  
ئىنىگە _ ھىڭگان تۆگە ys7}a%'r%1  
ئىنىك _ ئۇكا ]L5$TFm^  
ئىش بۇغا _ بۇغا : ئىسمى ، ئىش ( دوست ) : سۈپىتى {R!Zey  
ئىش قارا _ ئىش ( چاچ ئۆرۈمى ) : ئىسمى ، قارا : سۈپىتى o{ ETq,l}d  
ئىسىگ تارخان _ مۇلايىم خان t(}>=H9  
كەنچ ( كەنج ) _ كەنجى ، كىچىك ، كېيىنكى ، ئاخىرقى ."5 m`~~<>  
كەنچ ئوغلان _ كەنجى ئوغۇل r(d2~C%[  
كەنچ تۇغمىش _ كېيىن تۇغۇلغان r3%fWO4  
كىشى _ ئۇستاز Fv-ww  
كىشى قارا _ چوڭ ئۇستاز 0[Bx}^:  
كۆل _ كۆل ، دېڭىز `dBHlp w  
كۆلتىگىن _ ئەقلى كۆلدەك شاھزادە n5`1 gh  
كۆركلۈگ _ كۆركەم ، چىرايلىق &Lr-$}vpN  
كۆۋشەك _ گۈزەل ، چىرايلىق ، يۇمشاق ~)6GII(  
كۆزۈن _ كۈچ ، قۇۋۋەت (OL$MZB:  
كۈچ تەمۈر _ تەمۈر : ئىسمى ، كۈچ ( كۈچلۈك ) : سۈپىتى O:!v jwHC  
كۈچ تىگىن : كۈچلۈك شاھزادە C&8y4,R!  
كۈچلۈگ _ كۈچلۈك ، قۇدرەتلىك YWifBE  
كۈگەلىك _ مۇقەددەس ، مەشھۇر 9sI/OM  
كۈل بىلگە قاغان _ بىلىملىك ، ماختاشقا لايىق خان 57n,n\B@  
كۈل قاغان _ خۇش چىراي خان La'0eD  
كۈلچىرە _ خۇش چىراي hf-f5V <8  
كۈمۈش تىگىن _ تېنى كۈمۈشتەك ئاق شاھزادە KYNKsf\X  
كۈن _ كۈن ، قۇياش ، شەرق fZ9m 34o U  
كۈن بەرمىش _ كۈن بەرگەن ، بەختكە ئېرىشتۈرگەن Orl\mtkA>  
كۈن سىلىگ _ كۈندەك ئىللىق Y$PD)[9 Y  
كۈن تەڭرى _ كۈندەك تەڭرى nbY;4ga\  
كۈنتۇغدى _ كۈن چىقتى Cse4UM  
كۈنخان _ كۈندەك خان ){=7Yu  
كۇرشاد _ قەدىمكى ئۇيغۇر شاھزادىسىنىڭ ئىسمى )'I U]^  
كۈسەمىش _ ئارزۇ قىلغان w\h$&[tm  
كۈسەن _ كۇچارنىڭ قەدىمكى نامى h^ >jpja  
كۈسەنچ _ ئارزۇ ، تىلەك y/K $5\:  
كۇشان _ قەدىمكى ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ نامى 0:?<g3-  
لاچىن _ لاچىن ، بۈركۈت o$'~`Hha  
مەڭلىگ ( مەڭلىك ) _ (1) بەلگىلىك ، (2) مەڭلىك ، (3) بەختلىك ، خۇشال v+WCR*V$  
مەڭلىگ سەنگۈن _ قۇتلۇق باتۇر :6Cs8u !1s  
مەڭۈ تەمۈر _ ئەبەدىي تۆمۈردەك مۇستەھكەم ^hz3O^o{  
مىڭ قارا _ مىڭ : ئىسمى ، قارا : سۈپىتى wjYnD24  
مىڭ تەمۈر _ مىڭ : ئىسمى ، تەمۈر : سۈپىتى r] hA*@Q  
مۇڭسۇز _ غەم – قايغۇسىز ، خاتىرجەم lO)*0NG)%  
نىكۇ _ ياخشى gf7m  
نوم قۇلى _ دىن قۇلى ^$/Gc~ZU  
ئوغلاغۇ قاتىن _ دۆلەتمەن خوتۇن r~/=b[2C  
ئوغلان _ ئوغۇل بالا ، ئەزىمەت 30 zTE)  
ئوغۇل _ ئوغۇل بالا 6ivV2a3  
ئوغۇل تىگىن _ ئوغۇلدەك شاھزادە 8f4iII  
ئوغۇز _ (1) ئوغۇز سۈتى ، (2) تۈرك قەبىلىلىرىنىڭ بىرىنىڭ نامى E_PUFP6  
ئۆگرۈنچ _ خۇشاللىق ، شادلىق z/ xb/^9  
ئۆكۈش قارا _ ئۆكۈش ( يىلقا ) : ئىسمى ، قارا : سۈپىتى 2+p%AD2U  
ئوماي _ (1) بىر خىل ھايۋان ئىسمى ، (2) يولداش ، ھەمراھ ، (3) تەڭرى kZ3"JF='  
ئوردۇبەگ _ ئوردىدا خىزمەت قىلغۇچى بەگ d"B'#B  
ئوتاچى _ تېۋىپ ، دورىگەر Fc~A*U&/2  
ئۆتەمىش _ ئۆتكۈر ، ئۈزۈپ ماڭغۇچى u& vM[f  
ئۆتكۈر _ ئىتتىك ، تېز ، كەسكىن LqZ4FIKz6  
ئۆتكۈرمىش _ ئۆتكۈرلەشكەن 1^3@tBV{  
ئۆتۈنچ تەمۈر _ تەمۈر : ئىسمى ، ئۆتۈنچ ( قەرزدار ) : سۈپىتى `~]Nd#:&qb  
ئوزمىش _ قۇتۇلغان ، نىجاد تاپقان xz]p?}~'O  
قابان _ تاۋاق ||eLu}\Z  
قاچڭار _ توشقان V6O/ry[  
قاغان _ خاقان ، خان ، پادىشاھ uIHUrg  
قانتۇرمىش _ قاندۇرغان ، رازى قىلغان o:ABvw{x  
قاپان _ قاۋان %c_B  
قاپلان _ يولۋاس wp< h$`  
قارا _ (1) قارا رەڭ ، (2) پۇقرا ، خەلق ، مىللەت ، (3) ئۇلۇغ ، كاتتا ، چوڭ KdU\2 Eek  
قارا باقشى _ چوڭ ئۇستاز "~TJ+*  
قارا بۇغا _ چوڭ بۇغا Rr5 8R IXM  
قارا قۇش _ بىر خىل چوڭ قۇش G W7+  
قارا تەمۈر _ تەمۈر : ئىسمى ، قارا : سۈپىتى / 
قارا تويىن _ چوڭ راھىب :rG;'=^'  
قاراخان _ پۇقرانىڭ خانى ، ئۇلۇغ خان A'.m\+!3  
قارغىلاچ _ قارلىغاچ Tbl/O`s*Z  
قارلۇق _ ئۇيغۇر قەبىلىلىرىدىن بىرى e ^@;9I  
قارۇغچى _ مۇھاپىزەتچى v< k-5(^+  
قاسۇق _ مىق izgrgv8w  
قاتمىش _ قاتقان ، مۇستەھكەم ، چىڭ sjWp/yB\;  
قاۋشۇت _ كېلىشتۈر ، ئۇيۇشتۇر Igivdyx  
قاۋۇش _ كېلىشمەك ، ئۇيۇشماق N"%Qqed^HZ  
قاي _ قەبىلە نامى :#F}o$}S  
قاياق _ قايماق :vm&c~  
قەدىر _ قەيسەر ، كەسكىن _-TL "cZ!  
قەيسەر _ رۇم شاھلىرىنىڭ ئۇنۋانى 9(6{2|E?;  
قىنىم _ جەسۇر LbR'w]r.{_  
قىرا _ ئېتىز `|$l)jG?  
قىرچەچەك _ قىردا ئۆسكەن گۈل 1A tnD|h  
قىيىمتۇ _ ھۇشيار !?8m bP+  
قىز _ قىز بالا ، قىزچاق }@d#vP2W9  
قوغۇرسۇ _ ئۇيغۇر قەبىلىلىرىن بىرى Wn=B<5U_"  
قوغۇرسۇ ئالتۇن _ ئالتۇن : ئىسمى ، قوغۇرسۇ : سۈپىتى $RNE`+#lo  
قورۇمچى ئوغۇل _ چوڭ ئوغۇل x"YO$4b 7)  
قوزى _ (1) قوزا ، (2) سۆيۈملۈك nwJ[bZ7  
قۇلان _ قۇلان ( ياۋا ئېشەك ) 0SD8(\M>  
قۇلۇن _ قۇلۇن ( ھايۋان ئىسمى ) 4[:%,/.  
قۇلۇن قارا _ قارا رەڭلىك قۇلۇن 6hjFKQz#  
قۇنچۇي ( خۇنچۇي ) _ مەلىكە ?T/.7_N/"  
قۇنشى _ قوشنا _J sJ22  
قۇنتۇز ( قۇندۇز ) _ قۇندۇز ( بىر خىل ھايۋان ئىسمى ) eoZ1@fe:  
قۇرسۇز _ يۈز – ئابروي ، سالاپەت 7Y&svo^  
قۇرتۇلمىش _ قۇتۇلغان ، يەڭگىللىگەن (COw8 
قۇشتر _ مۇئەللىم ، ئۇستاز \XXMQ~CW  
قۇت _ بەخت ، دۆلەت RZs6/E  
قۇتادمىش _ بەخت كەلتۈرگەن 7+RvFvi  
قۇتغان _ بەختلىك ، بەخت تاپقان vu=0W8+5  
قۇتلۇغ _ قۇتلۇق ، بەختلىك q.wx2|:  
قۇتلۇغ بەگ _ بەختلىك ئەر NYPWsd  
قۇتلۇغ بىلگە قاغان _ بەختلىك ، دانىشمەن پادىشاھ As1RmA  
قۇتلۇغ بۇغا _ بۇغا : ئىسمى ، قۇتلۇغ : سۈپىتى Qrj2.EC  
قۇتلۇغ بۇقا _ بۇقا : ئىسمى ، قۇتلۇغ : سۈپىتى i I;v*`  
قۇتلۇغ ئوغۇل _ بەختلىك ئوغۇل ]QXFqAeD  
قۇتلۇغ تەمۈر : تەمۈر : ئىسمى ، قۇتلۇغ : سۈپىتى #8z88f}  
قۇتلۇغ تەڭرى _ بەخت بەرگۈچى تەڭرى D.4tI1Yk  
قۇتلۇغ تىگىن _ بەختلىك شاھزادە =S], or  
قۇتلۇغ تۇرمىش _ بەختلىك تۇرغان ، خۇشال تۇرغان U& 
راتنا _ ئۈنچە ، گۆھەر U"&uy  
راتنا قار _ ئۈنچىدەك قار &@c3 C]c}/  
ساچۇ _ چۇچا ( ياغلىق چۇچىسى ) Rn0 K5C  
ساغۇن _ قارلۇق قەبىلىسىنىڭ چوڭلىرىغا بېرىلىدىغان ئۇنۋان ,^ju6ZI  
سالچۇق _ قەبىلە نامى 2YV#( f  
سانگۈن ( سەنگۈن ، سانغۇن ) _ سەركەردە ، قوماندان %1yzgJI  
سانمىش _ سانالغان ve'ZM58k  
سارىغ _ سېرىق رەڭ Y0sM9{\g)l  
سارىغ خان _ سارىغ : ئىسمى ، خان : سۈپىتى i-(:5TW q  
سارمۇساق _ سامساق @{J+ .q  
سارسال _ سۆسەر ( بىر خىل ھايۋان ) B}cQoD  
ساۋ _ شۆھرەت ، خەۋەر y3[H2  
سەۋىگ _ ئەزىز O/*fKcJSx  
سەۋىگلى _ سۆيۈملۈك b~oBPH  
سەۋىنچ _ شادلىق }_$>^g.ct  
سەۋۈگ _ سۆيگۈ fRR$j"<2  
سىلىگ _ سىلىق ، پاكىز ، زېرەك ، مۇلايىم LD/i265R&  
سىلىغ _ سىلىق ، مۇلايىم iVjR6.,r  
سىم _ كۈمۈش Yx~ 
سىنان _ سىنالغان S?"~Y&  
سوغۇن _ تاغ تېكىسى :}' F:~=  
سۆڭو _ خەنجەر ، نەيزە hti8z"  
سۇنغۇش _ نەيزىۋازلىق gRWO 3/k  
سۇڭقۇر _ شۇڭقار zn4Bk mO+  
سۈپۈرگۈ _ سۈپۈرگە 7WPu;3JL:+  
سۇقاق _ بۆكەن ( ھايۋان ئىسمى ) xw7h^yT^  
تابدۇ _ تاپار I =}+_  
تاڭسۇق _ نەپىس ، قىممەتلىك ، كەم ئۇچرايدىغان yV@i;lyk}  
تاردۇش _ مەرتىۋە ، دەرىجە !Ao Mv  
تارىقچى بەگ _ دېھقان يىگىت ,[,,f:Gz  
تارخان _ خان ، بەگ 2M%9 hs  
تاش _ تاشتەك مۇستەھكەم @mxX DA  
تايانچ _ تىرەك ، يۆلەك 3]IYM -,  
تايانغۇ _ تايىنىدىغان ، ئىشىنىدىغان AqB@YSXfvz  
تايۇق _ تۇيغۇن ، زېرەك %AAsgEc3  
تەگىن ( تىگىن ، تېكىن ) _ (1) قۇل ، (2) شاھزادە F* 86Upt  
تەگىن ئۈگە _ بىلىملىك شاھزادە ecz<67B!  
تەكىش _ ھەر نەرسىنىڭ ئاخىرى ^Nv N=$  
تەمۈر _ تۆمۈر j}7 +oO  
تەمۈر بۇقا _ تۆمۈردەك بۇقا DBcfjm,7  
تەڭىرلى _ تەڭرىلىك ، خۇداگۇي ، مۆمىن Tfb^vXbk*W  
تەڭىز _ دېڭىز i3wko*Py  
تەڭىزخان _ دېڭىزخان X;`^d>Z  
تەڭرى _ تەڭرى ، ئىلاھ ، ئاسمان .S4l~fUq  
تەڭرى تۇغمىش _ تەڭرى تۇغقان rO8y 1 .*  
تەڭرىدە بولمىش _ تەڭرى ياراتقان = ]dP~f  
تەركەن _ خاقان ، پادىشاھ ، ۋىلايەت ھۆكۈمدارى .7F_p  
تېتىك _ تېتىك ، جانلىق ، ماھىر \{dyF7oJh  
تىگىن بەگ _ شاھزادە يىگىت 5,IhlJ,Yf  
توغرۇل _ بىر خىل يىرتقۇچ قۇش Zn-$  
تۆلىك _ جاسارەت ، غەيرەت yo6Y2Qx  
تولۇن _ تولغان ، تولۇق ، يېتىلگەن ، پۈتۈن dR5fqGH`>  
توقىش _ جەڭ ، ئۇرۇش ، توقۇنۇش 0 o&b9P  
تورۇم _ بۇتا ( ھايۋان ئىسمى ) ,3 f KE  
تورۇمتاي _ بىر خىل يىرتقۇچ قۇشنىڭ ئىسمى mE"JqBR1  
توسۇن _ مىنىلمىگەن ئات ?y"8 ZRk  
تويىن _ راھىب Oa&z8zM<  
تويىن قۇلى _ راھىبنىڭ قۇلى U?l2o 7 .t  
تويزۇن _ يېزا ئاقساقىلى dwXFDo_  
توزۇن _ كېلىپ چىقىشى ياخشى ، ئېسىل ، ئوچۇق – يورۇق OJcJ]oJ  
تۇدۇڭ _ باشلىق Ib7so~-  
تۇدۇش _ ئۇرۇش ، سوقۇش D2pTk1 !_C  
تۇغمىش _ تۇغۇلغان ، ئەۋلاد Tdtu`D&=H  
تۇڭا _ قاپلان جىنسىدىن بىر ھايۋان L~}m fcfi  
تۇڭاخان _ قاپلاندەك خان M [d+Uztw"  
تۈركان قاتىن _ تۈرك خانىشى ?71jvBo7  
تۇرمىش _ تۇرغان ( ئورنىدىن تۇرغان ) k\F2`FBs  
تۇتۇق _ (1) مەرتىۋە ، (2) ئىدارە قىلغۇچى lBD*&v}Ie  
تۇتۇق ئەر _ (1) مەرتىۋىلىك ئەر ، (2) ئىدارە قىلغۇچى بەگ  
تۇتۇش _ كايىماق ، قاتتىق سۆزلىمەك 0l<8Dn,S  
تۈزمىش _ تۈزۈلگەن ، توغرا ، قۇسۇرسىز a6; ir"-  
تۈزۈن – تۈزۈتلۈك ، كەمتەر ، مۇلايىم "LN(BHf=y  
ئۇچقۇر _ بىلىملىك كىشى zm*FE ~~O8  
ئۇدغۇرمىش _ ئۇيۇشقان ، غەلىبە قىلغان l0WsP$ o  
ئۇدمىش _ شەپقەتلىك A@/'#E zmL  
ئۇغراق _ ئارزۇ ، نىيەت =)T1GG!  
ئۇئىغۇر _ ئۇيغۇر gWr43fRlT  
ئۇلۇغ _ ئۇلۇغ ، كاتتا ، چوڭ $( cyP$$~  
ئۇلۇغ بەگ _ ئۇلۇغ ئەر 68^ktUdu  
ئۇلۇغ خان _ ئۇلۇغ پادىشاھ ، كاتتا خان U]$aGo J7  
ئۇمۇن _ ئۈمىد 0oE4309ywt  
ئۇسۇن _ ئۇزۇن ، ئۇزاق zK#TD^DHl  
ئۇسۇق _ ئۇسسىغان kNT7*}O  
ئۇتار _ ئۇتۇپ چىقىدۇ p<E*lar  
ئۇتۇش _ يەڭگۈچى ، ئۇتقان /u 
ئۇز _ چىرايلىق ، گۈزەل oHFd NTZ$G  
خان _ (1) خان ، ھۆكۈمدار ، (2) قان v;r}P0 f  
خانبابا _ خاندەك ئاتا CkF~1 
ياچانقىر _ ئۇياتچان ، ھايالىق !XzI 
ياغان _ پىل PbWF}5I  
ياغما _ تۈرك قەبىلىلىرىدىن بىرىنىڭ نامى X +dJGmfBP  
يانداق _ يانتاق FztwLtguMt  
ياپغۇ _ بىر خىل ئۇنۋان نامى 7u Lq%X  
ياراغ ( ياراق ) _ قورال |,0 
ياران _ دوست ، ھەمراھ XOk7.APZzg  
يارىچى _ ياردەمچى c~`HPdG  
يارۇغلۇ _ ئوتلۇق ، نۇرلۇق _GO M  
يارۇق _ يورۇقلۇق ، يورۇق rsXABSFK  
ياشقان _ ياش يىگىت )e>KdWx9  
يەتمىش قارا _ يەتمىش : ئىسمى ، قارا : سۈپىتى G K4g M  
يىدلاغ _ خۇشپۇراق `>A1QuK  
يوللۇغ تىگىن _ يولى بار شاھزادە ~mH~R*e#  
يۇرتۇغ _ ھەمراھ Z/{A3C  
زەمۇران _ زۇمرەدئۇيغۇر ئاتلىرى [$0e.3gb  
قەدىمكى ئۇيغۇرلار قوللانغان ئىسىملار U$dp|(.  
( ئىسىملار ) _ ( مەنىسى ) CX&~msK_  
ئابا _ دادا ، ئاتا ، شۇنداقلا ئاپا ، ئانا دېگەن مەنىسىمۇ بار jy1"jRS  
ئابام ئۇلۇغ _ ئەبەدىيلىك ، مەڭگۈلۈك W#BtpK\  
ئابامبەگ _ ئەبەدىيلىك بەگ Qaof-8DLv  
ئابىنچۇ _ خۇشاللىق ، كۆڭۈلنى ئالغۇچى yE[5u&zx;  
ئابىنچۇ قاتىن _ كۆڭۈلنى ئالىدىغان خېنىم ، خانىش 5MPn 
ئابىنىق _ بەختلىك ، تىنچ u^Sd?dQ  
ئاچارى _ ھەزرەت ، ئۇستاز X~C"^u 8 q  
ئاچىق _ چوڭ ئاكا 7]f2 
ئاچۇق _ ئوچۇق JMj~9 =4p_  
ئادام توغرۇل _ توغرۇل ( بىر خىل يىرتقۇچ قۇش )دەك چىۋەر ئادەم 2tI&t  
ئادايۇ _ ئېزىز ، قىممەتلىك  
ئادۇغ ( ئادىغ ) _ ئېيىق EQ2A|Q+  
ئاغارلاغ _ ھۈرمەتكە لايىق ، شەرەپلىك ، ئۇلۇغ P2PDAV/}P  
ئاغىر _ قەدىرلىك ، ئېزىز ، شەرەپلىك ، ئۇلۇغ y5k]L@  
ئاغۇش _ ئۇرۇق ، جەمەت %:^ons4 u  
ئاجھۇن _ دۇنيا ، دەۋر {+ }yqK  
ئالپ _ جەسۇر ، باتۇر ، قەھرىمان o}1C "i1  
ئالپ ئاتا ( ئەلپەتتا ) _ باتۇر ئاتا /6)od'  
ئالپ ئايا _ ئەڭ ياخشى قەھرىمان "eFDgDq:?  
ئالپ ئەرتۇڭا _ قاپلاندەك باتۇر ئەر -Q'`J]H  
ئالپ تېكىن _ باتۇر شاھزادە %>i\@Fg[D  
ئالپاغۇت _ يېڭىلمەس قەھرىمان ، تاغ يۈرەك باتۇر 3MShN(v^  
ئالقا _ مەدھىيىلىمەك \s#f Ka.  
ئالقىش _ بەخت ، خۇشاللىق ، تەنتەنە SJV~ R|u  
ئالتۇن _ (1) ئالتۇن ، (2) زۆھرە يۇلتۇزىنىڭ ئىسمى Nvb2 ts/Ei  
ئالتۇن قارا : ئالتۇن : ئىسمى ، قارا : سۈپىتى qdxgmFD  
ئامساق _ ھەۋەس fny/|Z  
ئامۇل _ تەمكىن ، ئېغىر – بېسىق V1ke%SS-  
ئاناچ _ ئۆزىنىڭ زېرەكلىكى بىلەن ھەممىگە ئانىدەك تۇيۇلىدىغان قىز _1[BM T4E  
ئانۇغ _ ئۈمىد ، ئارزۇ C\v;T#c  
ئاقاش _ ئاكا ، ئاكاش qB ?o6{y=  
ئاقى _ مەردانە ، جەسۇر ، مەرد Nt,OO^X  
ئاقخان _ ئاق : ئىسمى ، خان : قوشۇمچىسى 8 1!_t,O  
ئارا بۇغا _ ئوتتۇرا ھال بۇغا {x,_5zCL  
ئارغۇ _ ئىككى تاغ ئارىسى FyZF$leZ  
ئارغۇن _ ئارغىماق C6@P6  
ئارىغ _ پاكىز ، ساپ `>@k/D\  
ئارىش _ تازا ، پاك ، پاكىزە g'?"9F";  
ئارقار _ ياۋا قوي p32Y#f'  
ئارقىش _ كارۋان باشلىقى ، خەۋەرچى y0TcHJ-2x  
ئارقۇ _ باھالىق ، قىممەتلىك kMhG,8  
ئارسلان _ شىر بالىسى UFse?Fr(  
ئارتۇن _ زىرە ( ئۆسۈملۈك ) 3vIZr_# 0j  
ئارتۇق _ ئارتۇق ، ئېشىپ كەتكەن ، جىق ، نۇرغۇن ;K;5tf\p  
ئاسغۇ _ مارجان ( بويۇنغا ئاسىدىغان ) -R|<(?s  
ئاشان _ ھۈرمەتلەن ، غىزالان HMYFDvb9  
ئاشان توغرۇل _ توغرۇلدەك غىزالان iNS4#>~T  
ئاشاي _ غايە ، مەقسەت pyRs  
ئاشتال _ كەنجى ئوغۇل |S${?O,zi  
ئاسىغ _ نەپ ، پايدا ، مەنپەئەت B2 |*,R_7s  
ئاسقىن _ ئېسىل ، ئالىيجاناب &Lf3?&1 9  
ئاتابېك _ ئوردا تەربىيىچىس ، تەربىيىچى 2s<>m-  
ئاتاش _ ئاتەش ، ئوت p5D*H[,  
ئاتات _ تاي ، قۇلان k8"gxX  
ئاتاي _ بالا ، باچكا wNEW[}$  
ئاتىم _ مەرگەن U(/Od(  
ئاتىش _ ئېتىشماق +Pzuyq>L%'  
ئاتلىغ _ ئابرويلۇق ، ئاتالغان ، مەشھۇر ، باشلىق @J L$Fi-vT  
ئاتمىش قارا _ ئاتمىش : ئىسمى ، قارا : سۈپىتى m7tVFeh  
ئاي _ ئاسماندىكى ئاي cO$ A"  
ئاي چەچەك _ ئايدەك چىرايلىق ( قىز ) `%67 'Gq  
ئاي سىلىگ _ ئايدەك پاك "%Ct6pI2  
ئاي تۇغمىش _ ئايدىن تۇغۇلغان t@0B!  
ئايكۈن _ ئاي ۋە كۈن 8;OPDZDn]  
ئايتەڭرى _ تەڭرى : ئىسمى ، ئاي : سۈپىتى 9~Z3,Kx0$  
ئايتولدى _ ئايدەك تولغان d8.q{Y;7Y  
ئايۇق _ ئايىغۇچى ، قوغدىغۇچى C LEc1d0  
ئايخان _ ئايدەك خان 8.DVYV!m  
ئازغىر ( ئادغىر ) _ ئايغىر >jvY@5~2  
ئازىغ _ ھوشيار كىشى H~L&!Cr Z  
ئازۇق _ ئوزۇق ، يېمەكلىك e\L?F(k C  
ئازۇقلۇغ _ ئوزۇقلۇقى بار ئادەم ZE'3"xZ_,  
بابا _ بوۋا ، ئاتا }85UQ_vYO  
بادۇر _ ئۆلچەن |#cu*}5F  
بالىغ _ (1) شەھەر ، قەلئە ، (2) بېلىق %(Tu %ur  
بالتۇ _ پالتا 38psX{A  
باقلان _ پاقلان KAlHf\AZ  
بارچا تۇغمىش _ ھەممىسى تۇغقان [D~u 
بارچا تۇرمىش _ ھەممىسى تۇرغان ، ھەممىسى تەل Lcf> Jy  
بارغۇت _ قەبىلە نامى CzW% 4$  
بارغۇت كۈن _ بارغۇت : ئىسمى ، كۈن : سۈپىتى {uA =<  
بارلىغ _ باي ئادەم L+(F`_#U4\  
بارمان _ دۆلەتمەن &|\C1HR8ft  
بارس _ يولۋاس *WA_t U  
بارسغان _ يولۋاستەك خان v'l.?7jv{  
باسا تەمۈر _ تەمۈر ( تۆمۈر ) : ئىسمى ، باسا ( ياردەم ) : سۈپىتى /I}[\bh  
باشلاغ _ باشلىغۇچى ، باشلىق /|cm&3X}  
باسمىل _ قەبىلە نامى " 2Xi#|}8  
باسۇت _ ياردەمچى ، يۆلىگۈچى ~0ST I4>  
باخشى ( باقشى ) _ ئۆگەتكۈچى ، موللا ، ئۇستاز ، دوختۇر )O5II`s$s  
باي تەمۈر _ تەمۈر : ئىسمى ، باي : سۈپىتى ]4r&tk  
باياغۇت _ دۆلەتمەن ، باي 3lE},{a (  
بەدۈك _ بۈيۈك ، كاتتا ، يۈكسەك nb)_` t*  
بەگ _ بەگ ، خان ، شاھزادە ، ئەركەك ، ئەر vkxwZvHH  
بەگ ئارسلان _ ئارسلاندەك ئەر 1U?[!-  
بەگ بۇقا _ بۇقىدەك كۈچلۈك ئەر tBtg-Xj^  
بەگ تەمۈر _ تۆمۈردەك بەگ ، تۆمۈردەك ئەر 20Zk_!z  
بەگ تۇرمىش _ بەگدەك تۇرغان F=!i&-nRo  
بەگ تۇتۇق _ مەرتىۋىلىك ئەر 'xHMM <*m  
بەگى _ بەگدەك sPXek6P[  
بەگلەن _ بەگ بول ، بەگدەك بول ، قابىل ئەر بولۇپ چىق FB!m%KId  
بەگلىك _ بەگ ئەۋلادى ، ئالىيجاناب lyMW~?&(  
بەگتاش _ تاشتەك مۇستەھكەم ئەر FxHwtcX  
بەكرىش _ مۇستەھكەم f?"dL $7  
بەكتۇر _ چىڭ تۇر FtjTZ*qU  
بەرك _ كۈچلۈك ، ساغلام z1j+ 8eo  
بىگۇ _ ئەقىللىق IbR$icqlt  
بىكە _ خېنىم `pr \  
بىلگە _ ئالىم ، دانىشمەن ، بىلىملىك v/5FSx  
بىلگە بەگ _ دانىشمەن بەگ 0^Yt? #_r  
بىلگە ئەر _ بىلىملىك ئەر m:}*9%3(4  
بىلگە قاغان _ دانىشمەن خان R{,By)!\  
بىلگە قاتىن _ بىلىملىك مەلىكە `8F:SAh  
بىلگە تۇتۇق _ بىلىملىك ، مەرتىۋىلىك ، ئىدارە قىلغۇچى بەگ sUq,Cp,rI  
بوغۇ _ بۇغا >#as#v  
بۆگۈ _ بىلىملىك ، ئەقىللىق $6:YGWP0  
بۆگۈ بىلگە _ ئەقىللىق ئالىم idPee/vS  
بۆگۈ خان _ دانىشمەن خان sE,x.m  
بۆگۈش _ ئەقىلدار ، دانىشمەن I,}j/ >9  
بۆكە ( بۇكا ) _ (1) جەسۇر ، پالۋان ، باتۇر ، (2) ئەجدىھا ، ياۋۇز 1;OiJ7kf'G  
بۆكەخان _ باتۇر ، پالۋان خان i;Eq R16  
بۆرە تېگىن _ بۆرىدەك باتۇر شاھزادە Atc\i#F  
بوتۇق _ بوتىلاق ;fEP C \)  
بۇغرا _ ئەركەك تۆگە 5{]Z Z  
بۇغۇغ _ ئالىم ، دانىشمەن oIhfjlt J"  
بۇلان _ بىر خىل ھايۋان ئىسمى f^.|#m  
بۇلاق _ (1) بۇلاق ، (2) قەبىلە نامى ، (3) ئېقىن دەريا Xw8j{/0d&  
بۇقا _ بۇقا 0LSwIt>'U  
بۇقاخان _ بۇقىدەك كۈچلۈك خان Q[tc  
بۇرسلان _ قاپلان {-7d5.`X{  
بۇرخان قۇلى _ بۇدداھنىڭ قۇلى |qUR(g|  
بۇيان _ ساۋاب ، بەخت ، ياخشىلىق XE:eG(1_+  
بۇيان قار _ بەخت ياغدۇرغۇچى قار ~!B%m6GG  
بۇيرۇق _ ئەمەلدار TrJL^qRj  
بۇزاغۇ _ موزاي `/IG  
چاغرى _ (1) لاچىن ، (2) بۈركۈت hw^w4 7GC  
چاغرى بەگ _ بۈركۈتتەك ئەر 4%n7v\v  
چاۋىش _ يول ، تەدبىر ، تەدبىرچى .P=eFf,6  
چەبەر _ چېۋەر ، قابىل moCR0\"D2  
چەچەك ( چېچەك ) _ گۈل ، غۇنچە ، چېچەك G 1,  
چىگىل _ تۈركىي قەبىلىلەرنىڭ بىرى Jls)` 'L  
چىگىل ئارسلان _ چىگىللارنىڭ ئارسلانى tWU-#|  
چوبەن _ چوپان ، پادىچى s,WfOU_` 9  
چوغلۇق _ (1) نۇرلۇق ، ئىسسىق ، (2) بىر خىل گۈل ئىسمى 1CHCdt  
ئەدگۈ ( ئەزگۈ ) _ ياخشى ، ئېسىل ، چىرايلىق GATvHj?  
ئەكە _ ئۇكا ، سىڭىل [Se}c9;,O  
ئەلكۈن _ خەلق ، قەبىلە *B 7;#-  
ئەر بۇقا _ بۇقىدەك كۈچلۈك ئەر (<!>IF-Z  
ئەردەم _ ئەدەب ، ئەخلاق ، پەزىلەت b,Wr?,5U  
ئەردەنى _ گۆھەر ، مەرۋايىت ، ئۈنچە FKK>(!  
ئەردەنى قاتىن _ گۆھەر خېنىم IgOF2!  
ئەرەن _ يىگىت ، ئەركەك ، ئەر :0D e`Q  
ئەرك _ ئەركىنلىك ، سەلتەنەت rOJXF/7}  
ئەركەچ _ تېكە }kO'Pg/p  
ئەسەن _ ئېسەن ، ساق – سالامەت ivBR'sMg  
ئەسەن قارا _ بۈيۈك ساقلىق ، كاتتا ئېسەنلىك GR)JU{qj  
ئەۋلىك _ خوجايىن ، ئۆيلۈك ، ئۆي ئىگىسى h*hnnJ>Hq+  
ئىدىقۇت _ مۇقەددەس بەخت am 
ئىل _ ھۆكۈمدار ، مەملىكەت ، دۆلەت ، خەلق 9 ^ 6(}  
ئىل ئالمىش _ دۆلەت ئالغان a{sS\t  
ئىل ئاشمىش _ ھۆكۈمدارلىقتا يۈكسەك *c{5 hnf  
ئىل بۇغا _ بۇغا : ئىسمى ، ئىل : سۈپىتى tB bw%h  
ئىل ئەردەم _ (1) خەلقپەرۋەر ، (2) دۆلەتنىڭ ئەدەب ، ئەخلاقى N: XhH[@V1  
ئىل ئەتمىش _ دۆلەت قۇرغان ، ئەلنى ئىدارە قىلغان YRGPiC\#G  
ئىل ئەتمىش بىلگە قاغان _ ئەلنى ئىدارە قىلغان دانىشمەن خان . [.88"h=  
ئىل ئىككەرمىش _ ئەلنى ئىدارە قىلغان ، دۆلەتنى قۇدرەت تاپقۇزغان Z1p|`*[  
ئىل ئىنانچ _ دۆلەتنىڭ ئۈمىدى ، ئەل ئىشىنىدىغان ?{^b2  
ئىل ئىنانچ تىرەك _ دۆلەتنىڭ ئىشەنچلىك تىرىكى Y}^E #:e{  
ئىل قۇتادمىش _ ئەلنى بەختىيار قىلغان ,wlBL&  
ئىل تەمۈر _ تەمۈر : ئىسمى ، ئىل : سۈپىتى U FMd~$  
ئىل تۇتمىش _ دۆلەتنى تۇتۇپ تۇرغۇچى &y?axRk  
ئىل تۈزمىش _ ئەلنى تۈزگۈچى gs>qCDp  
ئىل ئۈگەسى _ دۆلەتنىڭ دانىشمىنى ، ئەلنىڭ ئۇستازى kDyOk >YU  
ئىل يىغمىش تەڭرىم _ ئەلنى توپلىغان تەڭرىم ( پادىشاھىم ) }fe[~pf>N  
ئىلچى _ ئەلچى HhGKs}RfB  
ئىلچى قارا _ كاتتا ئەلچى %y?#oJT  
ئىلىگ ( ئىلىك ) _ (1) خان ، خاقان ، (2) ئەل ، قۇل ، (3) ھۆكۈمدار Z~4KDH8  
ئىلىگ بەگ _ (1) شاھزادە ، (2) ھۆكۈمدار بەگ ، (3) خان 7Oh397  
ئىلىگ قان _ پادىشاھ QJcBA8 *&  
ئىلىكتا _ يەر ئىگىسى @h;dg24dr  
ئىنال _ ئانىسى ئېسىلزادە ، ئاتىسى ئاددىي خەلقتىن بولغان كىشى )DJ>D j  
ئىنانچ _ (1) ئىشەنچ ، ئىشەنچلىك ، (2) ۋەزىر YNu Q4  
ئىنانچ بۇيرۇق _ ئىشەنچلىك ئەمەلدار 5|, o].BM  
ئىناق قۇلى _ دوستلۇق قۇلى 8PQ/AN$g#  
ئىنىگە _ ھىڭگان تۆگە I"a9-OA/v  
ئىنىك _ ئۇكا {]dJhK=/3  
ئىش بۇغا _ بۇغا : ئىسمى ، ئىش ( دوست ) : سۈپىتى ^#0^Vgz  
ئىش قارا _ ئىش ( چاچ ئۆرۈمى ) : ئىسمى ، قارا : سۈپىتى |C^Y"4  
ئىسىگ تارخان _ مۇلايىم خان `_A;x~7&  
كەنچ ( كەنج ) _ كەنجى ، كىچىك ، كېيىنكى ، ئاخىرقى l5#c Av  
كەنچ ئوغلان _ كەنجى ئوغۇل z}C-H)8  
كەنچ تۇغمىش _ كېيىن تۇغۇلغان 4gWb|`7F  
كىشى _ ئۇستاز H;J+(m?&  
كىشى قارا _ چوڭ ئۇستاز ro#zTz\7 P  
كۆل _ كۆل ، دېڭىز e6>Jx9,sZ  
كۆلتىگىن _ ئەقلى كۆلدەك شاھزادە !oc"mmCc  
كۆركلۈگ _ كۆركەم ، چىرايلىق ur62:HuG  
كۆۋشەك _ گۈزەل ، چىرايلىق ، يۇمشاق -lBB}g  
كۆزۈن _ كۈچ ، قۇۋۋەت >}6LV1Hh~  
كۈچ تەمۈر _ تەمۈر : ئىسمى ، كۈچ ( كۈچلۈك ) : سۈپىتى $#dHjcj  
كۈچ تىگىن : كۈچلۈك شاھزادە qUS5b-*WV  
كۈچلۈگ _ كۈچلۈك ، قۇدرەتلىك " ziu!g  
كۈگەلىك _ مۇقەددەس ، مەشھۇر VVUke [?;  
كۈل بىلگە قاغان _ بىلىملىك ، ماختاشقا لايىق خان vk=\!^8  
كۈل قاغان _ خۇش چىراي خان h%1R7f&  
كۈلچىرە _ خۇش چىراي I|E@HPx  
كۈمۈش تىگىن _ تېنى كۈمۈشتەك ئاق شاھزادە C*8 I1j @N  
كۈن _ كۈن ، قۇياش ، شەرق *O `LruTd6  
كۈن بەرمىش _ كۈن بەرگەن ، بەختكە ئېرىشتۈرگەن *{kVw"  
كۈن سىلىگ _ كۈندەك ئىللىق hk4-@JQ@  
كۈن تەڭرى _ كۈندەك تەڭرى 54_9#YK*  
كۈنتۇغدى _ كۈن چىقتى eA(!E\54  
كۈنخان _ كۈندەك خان )_N_ @  
كۇرشاد _ قەدىمكى ئۇيغۇر شاھزادىسىنىڭ ئىسمى CBb' M]5"5  
كۈسەمىش _ ئارزۇ قىلغان f.rs&84  
كۈسەن _ كۇچارنىڭ قەدىمكى نامى 9i& jI>  
كۈسەنچ _ ئارزۇ ، تىلەك !r87vz%%  
كۇشان _ قەدىمكى ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ نامى F)x1 #]m  
لاچىن _ لاچىن ، بۈركۈت ,FBpG6(  
مەڭلىگ ( مەڭلىك ) _ (1) بەلگىلىك ، (2) مەڭلىك ، (3) بەختلىك ، خۇشال ItBgHi\0  
مەڭلىگ سەنگۈن _ قۇتلۇق باتۇر o;BC/Y95  
مەڭۈ تەمۈر _ ئەبەدىي تۆمۈردەك مۇستەھكەم C@7w  
مىڭ قارا _ مىڭ : ئىسمى ، قارا : سۈپىتى O<&mXE  
مىڭ تەمۈر _ مىڭ : ئىسمى ، تەمۈر : سۈپىتى B.+H+  
مۇڭسۇز _ غەم – قايغۇسىز ، خاتىرجەم AUQ~r}g2  
نىكۇ _ ياخشى c9zf/O(kS  
نوم قۇلى _ دىن قۇلى n 
ئوغلاغۇ قاتىن _ دۆلەتمەن خوتۇن DI;.KOig  
ئوغلان _ ئوغۇل بالا ، ئەزىمەت xSl!C4[p  
ئوغۇل _ ئوغۇل بالا n?c{(;  
ئوغۇل تىگىن _ ئوغۇلدەك شاھزادە *o_KTdUW  
ئوغۇز _ (1) ئوغۇز سۈتى ، (2) تۈرك قەبىلىلىرىنىڭ بىرىنىڭ نامى >0 
ئۆگرۈنچ _ خۇشاللىق ، شادلىق Xe&96n}  
ئۆكۈش قارا _ ئۆكۈش ( يىلقا ) : ئىسمى ، قارا : سۈپىتى uY.Ap0>H  
ئوماي _ (1) بىر خىل ھايۋان ئىسمى ، (2) يولداش ، ھەمراھ ، (3) تەڭرى FfKqm:,  
ئوردۇبەگ _ ئوردىدا خىزمەت قىلغۇچى بەگ !vNI"2E1  
ئوتاچى _ تېۋىپ ، دورىگەر &D+vk  
ئۆتەمىش _ ئۆتكۈر ، ئۈزۈپ ماڭغۇچى W 3K kV:^  
ئۆتكۈر _ ئىتتىك ، تېز ، كەسكىن 1 0]Ya?:  
ئۆتكۈرمىش _ ئۆتكۈرلەشكەن -'5w}o9>w  
ئۆتۈنچ تەمۈر _ تەمۈر : ئىسمى ، ئۆتۈنچ ( قەرزدار ) : سۈپىتى ^#]& T  
ئوزمىش _ قۇتۇلغان ، نىجاد تاپقان ? 6ew<  
قابان _ تاۋاق 8O!OcU.  
قاچڭار _ توشقان Y;^);QlD?  
قاغان _ خاقان ، خان ، پادىشاھ wLXLsVB7y  
قانتۇرمىش _ قاندۇرغان ، رازى قىلغان J+0"!-LIX  
قاپان _ قاۋان 8<]mz]8O  
قاپلان _ يولۋاس 5zrO@7  
قارا _ (1) قارا رەڭ ، (2) پۇقرا ، خەلق ، مىللەت ، (3) ئۇلۇغ ، كاتتا ، چوڭ .-K8M>@  
قارا باقشى _ چوڭ ئۇستاز (.LTw h9  
قارا بۇغا _ چوڭ بۇغا FYO#R{H  
قارا قۇش _ بىر خىل چوڭ قۇش ?qL\ZUY _  
قارا تەمۈر _ تەمۈر : ئىسمى ، قارا : سۈپىتى 59 
قارا تويىن _ چوڭ راھىب N`z# sK  
قاراخان _ پۇقرانىڭ خانى ، ئۇلۇغ خان #sM0 I WW  
قارغىلاچ _ قارلىغاچ KvUhhxE5P  
قارلۇق _ ئۇيغۇر قەبىلىلىرىدىن بىرى !^t#L+e j  
قارۇغچى _ مۇھاپىزەتچى 4WA| 
قاسۇق _ مىق M7&Fq] q  
قاتمىش _ قاتقان ، مۇستەھكەم ، چىڭ 1ljAE]73  
قاۋشۇت _ كېلىشتۈر ، ئۇيۇشتۇر | #Cw2  
قاۋۇش _ كېلىشمەك ، ئۇيۇشماق 0~6RA_LX)1  
قاي _ قەبىلە نامى 6stZ2H*l  
قاياق _ قايماق 5 l"0`A^A  
قەدىر _ قەيسەر ، كەسكىن s j_CxP"  
قەيسەر _ رۇم شاھلىرىنىڭ ئۇنۋانى Z}c&7 LRF  
قىنىم _ جەسۇر DxA!/vU9  
قىرا _ ئېتىز ]P="#}_M  
قىرچەچەك _ قىردا ئۆسكەن گۈل oIR}-om  
قىيىمتۇ _ ھۇشيار s.E *8_  
قىز _ قىز بالا ، قىزچاق }3A%k?:  
قوغۇرسۇ _ ئۇيغۇر قەبىلىلىرىن بىرى A*x@R  
قوغۇرسۇ ئالتۇن _ ئالتۇن : ئىسمى ، قوغۇرسۇ : سۈپىتى D_GF*Z"@  
قورۇمچى ئوغۇل _ چوڭ ئوغۇل C3D^fdGiP  
قوزى _ (1) قوزا ، (2) سۆيۈملۈك tVT!2sw  
قۇلان _ قۇلان ( ياۋا ئېشەك ) *|.wmx  
قۇلۇن _ قۇلۇن ( ھايۋان ئىسمى ) ]Tt|WuR  
قۇلۇن قارا _ قارا رەڭلىك قۇلۇن ]F{zv<  
قۇنچۇي ( خۇنچۇي ) _ مەلىكە @ c\(t  
قۇنشى _ قوشنا Ie~DMV(&  
قۇنتۇز ( قۇندۇز ) _ قۇندۇز ( بىر خىل ھايۋان ئىسمى ) m1Sg8Sy  
قۇرسۇز _ يۈز – ئابروي ، سالاپەت }>=j`CHp  
قۇرتۇلمىش _ قۇتۇلغان ، يەڭگىللىگەن (J>p |  
قۇشتر _ مۇئەللىم ، ئۇستاز VJAwS v  
قۇت _ بەخت ، دۆلەت =?'CTLr  
قۇتادمىش _ بەخت كەلتۈرگەن l[P,D.` fZ  
قۇتغان _ بەختلىك ، بەخت تاپقان W"O4L#AQ  
قۇتلۇغ _ قۇتلۇق ، بەختلىك kD5v:42  
قۇتلۇغ بەگ _ بەختلىك ئەر $F L'vX]c  
قۇتلۇغ بىلگە قاغان _ بەختلىك ، دانىشمەن پادىشاھ ZUBTgHd  
قۇتلۇغ بۇغا _ بۇغا : ئىسمى ، قۇتلۇغ : سۈپىتى UaV5`TQ9v~  
قۇتلۇغ بۇقا _ بۇقا : ئىسمى ، قۇتلۇغ : سۈپىتى v\BmrzHEM  
قۇتلۇغ ئوغۇل _ بەختلىك ئوغۇل ^?X!uxQ  
قۇتلۇغ تەمۈر : تەمۈر : ئىسمى ، قۇتلۇغ : سۈپىتى L`$}xWg?s  
قۇتلۇغ تەڭرى _ بەخت بەرگۈچى تەڭرى X]V'UDWb.  
قۇتلۇغ تىگىن _ بەختلىك شاھزادە Ss^31  
قۇتلۇغ تۇرمىش _ بەختلىك تۇرغان ، خۇشال تۇرغان \/EAuI%b  
راتنا _ ئۈنچە ، گۆھەر V;^~{+3&  
راتنا قار _ ئۈنچىدەك قار X(;rNNQn5  
ساچۇ _ چۇچا ( ياغلىق چۇچىسى ) bgR0:6bD  
ساغۇن _ قارلۇق قەبىلىسىنىڭ چوڭلىرىغا بېرىلىدىغان ئۇنۋان ADr y>%  
سالچۇق _ قەبىلە نامى Hou *s!c  
سانگۈن ( سەنگۈن ، سانغۇن ) _ سەركەردە ، قوماندان 95cJB c<  
سانمىش _ سانالغان lZLr(U)c5  
سارىغ _ سېرىق رەڭ #>)Wa*  
سارىغ خان _ سارىغ : ئىسمى ، خان : سۈپىتى 4Fx9z  
سارمۇساق _ سامساق Bbl4dZ  
سارسال _ سۆسەر ( بىر خىل ھايۋان ) G4)V`$%  
ساۋ _ شۆھرەت ، خەۋەر %/g-($"]  
سەۋىگ _ ئەزىز RGr,T? U  
سەۋىگلى _ سۆيۈملۈك \%\pYp?;I  
سەۋىنچ _ شادلىق i c<^a0  
سەۋۈگ _ سۆيگۈ sv[{t  
سىلىگ _ سىلىق ، پاكىز ، زېرەك ، مۇلايىم ^8r6-8>  
سىلىغ _ سىلىق ، مۇلايىم / GQN~!t  
سىم _ كۈمۈش K %{FA G  
سىنان _ سىنالغان 4bFA/!#s  
سوغۇن _ تاغ تېكىسى 4*v%Wgv-^  
سۆڭو _ خەنجەر ، نەيزە qw 
سۇنغۇش _ نەيزىۋازلىق -y=WaZOHo  
سۇڭقۇر _ شۇڭقار ]Ty6n]r?  
سۈپۈرگۈ _ سۈپۈرگە bq94~@ 2E  
سۇقاق _ بۆكەن ( ھايۋان ئىسمى ) /UB hLf[9  
تابدۇ _ تاپار qB%=IJ[  
تاڭسۇق _ نەپىس ، قىممەتلىك ، كەم ئۇچرايدىغان 8z !p6VZ:  
تاردۇش _ مەرتىۋە ، دەرىجە ]-Z@Q8[S$b  
تارىقچى بەگ _ دېھقان يىگىت zg5Nf$O  
تارخان _ خان ، بەگ uV47U a  
تاش _ تاشتەك مۇستەھكەم ,Xo.$j  
تايانچ _ تىرەك ، يۆلەك m&& `u#l  
تايانغۇ _ تايىنىدىغان ، ئىشىنىدىغان y>{ue1  
تايۇق _ تۇيغۇن ، زېرەك 096Of][Tm  
تەگىن ( تىگىن ، تېكىن ) _ (1) قۇل ، (2) شاھزادە 5;8S7Z  
تەگىن ئۈگە _ بىلىملىك شاھزادە -Y1*%L;Q  
تەكىش _ ھەر نەرسىنىڭ ئاخىرى MIQMK+pF  
تەمۈر _ تۆمۈر #7h^`[%  
تەمۈر بۇقا _ تۆمۈردەك بۇقا /Vw> Y"Q  
تەڭىرلى _ تەڭرىلىك ، خۇداگۇي ، مۆمىن Ck;nbMi  
تەڭىز _ دېڭىز J`/5) U8=  
تەڭىزخان _ دېڭىزخان TU k|ysg  
تەڭرى _ تەڭرى ، ئىلاھ ، ئاسمان po)>Jz9X  
تەڭرى تۇغمىش _ تەڭرى تۇغقان ?:^dB(X  
تەڭرىدە بولمىش _ تەڭرى ياراتقان 'rT B[<  
تەركەن _ خاقان ، پادىشاھ ، ۋىلايەت ھۆكۈمدارى =0z2Bzt  
تېتىك _ تېتىك ، جانلىق ، ماھىر ay za(`+  
تىگىن بەگ _ شاھزادە يىگىت YHt^Fh  
توغرۇل _ بىر خىل يىرتقۇچ قۇش =0 X7BHbB  
تۆلىك _ جاسارەت ، غەيرەت 5I`6,  
تولۇن _ تولغان ، تولۇق ، يېتىلگەن ، پۈتۈن 5{{Z"sT5  
توقىش _ جەڭ ، ئۇرۇش ، توقۇنۇش 45lj3Uu  
تورۇم _ بۇتا ( ھايۋان ئىسمى ) }Y/xaDX  
تورۇمتاي _ بىر خىل يىرتقۇچ قۇشنىڭ ئىسمى Q.Ox~ww#0L  
توسۇن _ مىنىلمىگەن ئات Jp2L7p'.  
تويىن _ راھىب .L07>2|Y  
تويىن قۇلى _ راھىبنىڭ قۇلى r|)Qfejy  
تويزۇن _ يېزا ئاقساقىلى nVC90ryE%A  
توزۇن _ كېلىپ چىقىشى ياخشى ، ئېسىل ، ئوچۇق – يورۇق Yf WlJ  
تۇدۇڭ _ باشلىق FD*LuVoGi  
تۇدۇش _ ئۇرۇش ، سوقۇش t;Lv}{vZ+  
تۇغمىش _ تۇغۇلغان ، ئەۋلاد L2X]q5g]  
تۇڭا _ قاپلان جىنسىدىن بىر ھايۋان R6Ebp,y~  
تۇڭاخان _ قاپلاندەك خان ;F6KP5x,  
تۈركان قاتىن _ تۈرك خانىشى r"b5D vh:E  
تۇرمىش _ تۇرغان ( ئورنىدىن تۇرغان ) -(sx]jY  
تۇتۇق _ (1) مەرتىۋە ، (2) ئىدارە قىلغۇچى ho#CY~?G  
تۇتۇق ئەر _ (1) مەرتىۋىلىك ئەر ، (2) ئىدارە قىلغۇچى بەگ W8 IH>aVB  
تۇتۇش _ كايىماق ، قاتتىق سۆزلىمەك B>p+-$  
تۈزمىش _ تۈزۈلگەن ، توغرا ، قۇسۇرسىز uHm1RG:=  
تۈزۈن – تۈزۈتلۈك ، كەمتەر ، مۇلايىم iU[MkY)  
ئۇچقۇر _ بىلىملىك كىشى e90]2^?58  
ئۇدغۇرمىش _ ئۇيۇشقان ، غەلىبە قىلغان $[/ Br  
ئۇدمىش _ شەپقەتلىك :xY[d.e8{  
ئۇغراق _ ئارزۇ ، نىيەت jRQ|Bt  
ئۇئىغۇر _ ئۇيغۇر '}c89PPjI  
ئۇلۇغ _ ئۇلۇغ ، كاتتا ، چوڭ <(@! w.  
ئۇلۇغ بەگ _ ئۇلۇغ ئەر R[gwSK  
ئۇلۇغ خان _ ئۇلۇغ پادىشاھ ، كاتتا خان d3j#V(d  
ئۇمۇن _ ئۈمىد )dCQal8qv  
ئۇسۇن _ ئۇزۇن ، ئۇزاق <_; 3{ .V  
ئۇسۇق _ ئۇسسىغان =du/#oE.R  
ئۇتار _ ئۇتۇپ چىقىدۇ :L6<K\t  
ئۇتۇش _ يەڭگۈچى ، ئۇتقان ( ;qNM61  
ئۇز _ چىرايلىق ، گۈزەل pzL8q@  
خان _ (1) خان ، ھۆكۈمدار ، (2) قان $"e[Ji  
خانبابا _ خاندەك ئاتا v~O/z3T`L  
ياچانقىر _ ئۇياتچان ، ھايالىق Pm2'Cb/\  
ياغان _ پىل 7D >T/b  
ياغما _ تۈرك قەبىلىلىرىدىن بىرىنىڭ نامى kFB@?P)  
يانداق _ يانتاق _g6Cd&PB;  
ياپغۇ _ بىر خىل ئۇنۋان نامى SdVX})m  
ياراغ ( ياراق ) _ قورال pHRX ^Q  
ياران _ دوست ، ھەمراھ 4_aF#~fK  
يارىچى _ ياردەمچى bZ6T!5jV0Z  
يارۇغلۇ _ ئوتلۇق ، نۇرلۇق 5* M  
يارۇق _ يورۇقلۇق ، يورۇق WQa,U  
ياشقان _ ياش يىگىت k8]vJ4`p  
يەتمىش قارا _ يەتمىش : ئىسمى ، قارا : سۈپىتى L / oW  
يىدلاغ _ خۇشپۇراق Nf6A^M  
يوللۇغ تىگىن _ يولى بار شاھزادە cUn qjA{  
يۇرتۇغ _ ھەمراھ !6`3@*1n)T  
زەمۇران _ زۇمرەدئۇيغۇر ئاتلىرى GJZZ 
قەدىمكى ئۇيغۇرلار قوللانغان ئىسىملار !`h9f/r  
( ئىسىملار ) _ ( مەنىسى ) ES,5KR  
ئابا _ دادا ، ئاتا ، شۇنداقلا ئاپا ، ئانا دېگەن مەنىسىمۇ بار %@$u 8-  
ئابام ئۇلۇغ _ ئەبەدىيلىك ، مەڭگۈلۈك M`$HX=Th  
ئابامبەگ _ ئەبەدىيلىك بەگ L.E/ 3IfO  
ئابىنچۇ _ خۇشاللىق ، كۆڭۈلنى ئالغۇچى f(fN$*WW  
ئابىنچۇ قاتىن _ كۆڭۈلنى ئالىدىغان خېنىم ، خانىش =o?;#  
ئابىنىق _ بەختلىك ، تىنچ :Ot65TI^  
ئاچارى _ ھەزرەت ، ئۇستاز ^,?\VmK`h  
ئاچىق _ چوڭ ئاكا ?U$1}QGn|  
ئاچۇق _ ئوچۇق (G A)  
ئادام توغرۇل _ توغرۇل ( بىر خىل يىرتقۇچ قۇش )دەك چىۋەر ئادەم Cm>4;'!!&4  
ئادايۇ _ ئېزىز ، قىممەتلىك l8&;zi;  
ئادۇغ ( ئادىغ ) _ ئېيىق s#gE^L  
ئاغارلاغ _ ھۈرمەتكە لايىق ، شەرەپلىك ، ئۇلۇغ 5_ kBf++  
ئاغىر _ قەدىرلىك ، ئېزىز ، شەرەپلىك ، ئۇلۇغ M,F0kh3S  
ئاغۇش _ ئۇرۇق ، جەمەت ff.yH,1  
ئاجھۇن _ دۇنيا ، دەۋر %Q`MEi  
ئالپ _ جەسۇر ، باتۇر ، قەھرىمان pY}-Z_FCf#  
ئالپ ئاتا ( ئەلپەتتا ) _ باتۇر ئاتا j #Aq\Ags  
ئالپ ئايا _ ئەڭ ياخشى قەھرىمان bkI@67 H  
ئالپ ئەرتۇڭا _ قاپلاندەك باتۇر ئەر xJodm@K .  
ئالپ تېكىن _ باتۇر شاھزادە ^z5^D4  
ئالپاغۇت _ يېڭىلمەس قەھرىمان ، تاغ يۈرەك باتۇر pW79u\of  
ئالقا _ مەدھىيىلىمەك >}VF0<)  
ئالقىش _ بەخت ، خۇشاللىق ، تەنتەنە gS<#Cqjnz  
ئالتۇن _ (1) ئالتۇن ، (2) زۆھرە يۇلتۇزىنىڭ ئىسمى m){jX"}K  
ئالتۇن قارا : ئالتۇن : ئىسمى ، قارا : سۈپىتى \^!zdH a  
ئامساق _ ھەۋەس ;+vduenE=  
ئامۇل _ تەمكىن ، ئېغىر – بېسىق dmj?YvqwL  
ئاناچ _ ئۆزىنىڭ زېرەكلىكى بىلەن ھەممىگە ئانىدەك تۇيۇلىدىغان قىز 9\~ 7a/4  
ئانۇغ _ ئۈمىد ، ئارزۇ )@D"'  
ئاقاش _ ئاكا ، ئاكاش "@zK 
ئاقى _ مەردانە ، جەسۇر ، مەرد $ $,7(3`  
ئاقخان _ ئاق : ئىسمى ، خان : قوشۇمچىسى w;8XII2  
ئارا بۇغا _ ئوتتۇرا ھال بۇغا By'8HD  
ئارغۇ _ ئىككى تاغ ئارىسى R7O&nkAQ  
ئارغۇن _ ئارغىماق h3hnOQH@  
ئارىغ _ پاكىز ، ساپ ;t3?L1qVa  
ئارىش _ تازا ، پاك ، پاكىزە g Zm5E  
ئارقار _ ياۋا قوي x`w_1K~  
ئارقىش _ كارۋان باشلىقى ، خەۋەرچى Z:COOb  
ئارقۇ _ باھالىق ، قىممەتلىك ~+ %T uz  
ئارسلان _ شىر بالىسى \KQ=l(N  
ئارتۇن _ زىرە ( ئۆسۈملۈك ) qE<KE{  
ئارتۇق _ ئارتۇق ، ئېشىپ كەتكەن ، جىق ، نۇرغۇن 6 OZ&7j F  
ئاسغۇ _ مارجان ( بويۇنغا ئاسىدىغان ) Za(qreW  
ئاشان _ ھۈرمەتلەن ، غىزالان |CDzcC7C  
ئاشان توغرۇل _ توغرۇلدەك غىزالان !du%\  
ئاشاي _ غايە ، مەقسەت 4m)SDFV!$  
ئاشتال _ كەنجى ئوغۇل {tM@UB A  
ئاسىغ _ نەپ ، پايدا ، مەنپەئەت j#RWAR"2  
ئاسقىن _ ئېسىل ، ئالىيجاناب L!T PYP9)  
ئاتابېك _ ئوردا تەربىيىچىس ، تەربىيىچى pk(KE+  
ئاتاش _ ئاتەش ، ئوت B\P49&vt  
ئاتات _ تاي ، قۇلان 7_2bVR]  
ئاتاي _ بالا ، باچكا Y>Mp VUI  
ئاتىم _ مەرگەن L4Ze LkI  
ئاتىش _ ئېتىشماق Mr:6anp  
ئاتلىغ _ ئابرويلۇق ، ئاتالغان ، مەشھۇر ، باشلىق (TXYd6%pq  
ئاتمىش قارا _ ئاتمىش : ئىسمى ، قارا : سۈپىتى s &#P3&  
ئاي _ ئاسماندىكى ئاي F"; rV  
ئاي چەچەك _ ئايدەك چىرايلىق ( قىز ) x8@EjrY\e  
ئاي سىلىگ _ ئايدەك پاك L,*b;pX!  
ئاي تۇغمىش _ ئايدىن تۇغۇلغان S2rm s2z@  
ئايكۈن _ ئاي ۋە كۈن %N0fKpj  
ئايتەڭرى _ تەڭرى : ئىسمى ، ئاي : سۈپىتى $iNlZf/  
ئايتولدى _ ئايدەك تولغان NL!F 
ئايۇق _ ئايىغۇچى ، قوغدىغۇچى U6fIFRuq  
ئايخان _ ئايدەك خان 2;. M(\oeT  
ئازغىر ( ئادغىر ) _ ئايغىر ,X5U /X  
ئازىغ _ ھوشيار كىشى <_TR1bs2G  
ئازۇق _ ئوزۇق ، يېمەكلىك ^0Z k6+  
ئازۇقلۇغ _ ئوزۇقلۇقى بار ئادەم /va{1E}pt  
بابا _ بوۋا ، ئاتا s~HyB\2$  
بادۇر _ ئۆلچەن }gV Z VuFx  
بالىغ _ (1) شەھەر ، قەلئە ، (2) بېلىق s%+1mG  
بالتۇ _ پالتا EUevPsy  
باقلان _ پاقلان p43oC8Zab  
بارچا تۇغمىش _ ھەممىسى تۇغقان ki`t?r  
بارچا تۇرمىش _ ھەممىسى تۇرغان ، ھەممىسى تەل bw^D_R{  
بارغۇت _ قەبىلە نامى &m58ATj7  
بارغۇت كۈن _ بارغۇت : ئىسمى ، كۈن : سۈپىتى UkN_@lq9  
بارلىغ _ باي ئادەم |}lT{QbW|  
بارمان _ دۆلەتمەن vYq- }l'  
بارس _ يولۋاس Yr gc&pd  
بارسغان _ يولۋاستەك خان @HD$xJu{  
باسا تەمۈر _ تەمۈر ( تۆمۈر ) : ئىسمى ، باسا ( ياردەم ) : سۈپىتى U0tj\u6+  
باشلاغ _ باشلىغۇچى ، باشلىق ,^oos0/gx  
باسمىل _ قەبىلە نامى OX++Cm,Z  
باسۇت _ ياردەمچى ، يۆلىگۈچى ^MPO8k!XL  
باخشى ( باقشى ) _ ئۆگەتكۈچى ، موللا ، ئۇستاز ، دوختۇر iZyGt=`z  
باي تەمۈر _ تەمۈر : ئىسمى ، باي : سۈپىتى sX K*^H1  
باياغۇت _ دۆلەتمەن ، باي Fj8L#zyW  
بەدۈك _ بۈيۈك ، كاتتا ، يۈكسەك qxFi?E87  
بەگ _ بەگ ، خان ، شاھزادە ، ئەركەك ، ئەر 1gVT:[z  
بەگ ئارسلان _ ئارسلاندەك ئەر CO"QBt>a  
بەگ بۇقا _ بۇقىدەك كۈچلۈك ئەر )w.X&]wbj  
بەگ تەمۈر _ تۆمۈردەك بەگ ، تۆمۈردەك ئەر %@$Qy9U  
بەگ تۇرمىش _ بەگدەك تۇرغان 7L2s;.  
بەگ تۇتۇق _ مەرتىۋىلىك ئەر 1#/2%l6H=F  
بەگى _ بەگدەك O39U<'  
بەگلەن _ بەگ بول ، بەگدەك بول ، قابىل ئەر بولۇپ چىق x#tIhe  
بەگلىك _ بەگ ئەۋلادى ، ئالىيجاناب r\pI4_C?  
بەگتاش _ تاشتەك مۇستەھكەم ئەر ?{U}:T/|  
بەكرىش _ مۇستەھكەم VRQ{}L_  
بەكتۇر _ چىڭ تۇر 5bEXv/  
بەرك _ كۈچلۈك ، ساغلام ~`sEdyg  
بىگۇ _ ئەقىللىق /*1,  
بىكە _ خېنىم I5nJomjtT  
بىلگە _ ئالىم ، دانىشمەن ، بىلىملىك r[<^,Y^X  
بىلگە بەگ _ دانىشمەن بەگ t Y)?~Ny5  
بىلگە ئەر _ بىلىملىك ئەر `K`u(n/ k  
بىلگە قاغان _ دانىشمەن خان Cf`T2-  
بىلگە قاتىن _ بىلىملىك مەلىكە M3'C"Xt  
بىلگە تۇتۇق _ بىلىملىك ، مەرتىۋىلىك ، ئىدارە قىلغۇچى بەگ s.=fcB+c  
بوغۇ _ بۇغا DX!`kje6U  
بۆگۈ _ بىلىملىك ، ئەقىللىق \ 
بۆگۈ بىلگە _ ئەقىللىق ئالىم /teAodB;  
بۆگۈ خان _ دانىشمەن خان 8>3~bE=  
بۆگۈش _ ئەقىلدار ، دانىشمەن |S3JImX  
بۆكە ( بۇكا ) _ (1) جەسۇر ، پالۋان ، باتۇر ، (2) ئەجدىھا ، ياۋۇز Dq]K =lRh  
بۆكەخان _ باتۇر ، پالۋان خان m6;P5y6[  
بۆرە تېگىن _ بۆرىدەك باتۇر شاھزادە &m#9.=Z  
بوتۇق _ بوتىلاق #{b(/9h,  
بۇغرا _ ئەركەك تۆگە ":@1V ec8  
بۇغۇغ _ ئالىم ، دانىشمەن \&{ :ev  
بۇلان _ بىر خىل ھايۋان ئىسمى xs!u9z71>  
بۇلاق _ (1) بۇلاق ، (2) قەبىلە نامى ، (3) ئېقىن دەريا A$'1Y\f  
بۇقا _ بۇقا 4Q\8VV wv,  
بۇقاخان _ بۇقىدەك كۈچلۈك خان $a83T9QBsI  
بۇرسلان _ قاپلان IF1W9N:  
بۇرخان قۇلى _ بۇدداھنىڭ قۇلى .@5}Y.2D}^  
بۇيان _ ساۋاب ، بەخت ، ياخشىلىق M$Dwt F!u  
بۇيان قار _ بەخت ياغدۇرغۇچى قار v  
بۇيرۇق _ ئەمەلدار #t,>!c  
بۇزاغۇ _ موزاي >)g@6=  
چاغرى _ (1) لاچىن ، (2) بۈركۈت &^|srb-xpA  
چاغرى بەگ _ بۈركۈتتەك ئەر Y`,va3_:b  
چاۋىش _ يول ، تەدبىر ، تەدبىرچى D>+;ELdW`Q  
چەبەر _ چېۋەر ، قابىل N<4Dr0  
چەچەك ( چېچەك ) _ گۈل ، غۇنچە ، چېچەك N5#[.-k  
چىگىل _ تۈركىي قەبىلىلەرنىڭ بىرى TZW;8!dUS+  
چىگىل ئارسلان _ چىگىللارنىڭ ئارسلانى e;x6Y3x9-  
چوبەن _ چوپان ، پادىچى SctTNH  
چوغلۇق _ (1) نۇرلۇق ، ئىسسىق ، (2) بىر خىل گۈل ئىسمى FI&&Ljt  
ئەدگۈ ( ئەزگۈ ) _ ياخشى ، ئېسىل ، چىرايلىق Bpi=vx!^  
ئەكە _ ئۇكا ، سىڭىل qOxStC  
ئەلكۈن _ خەلق ، قەبىلە (O]$AZj  
ئەر بۇقا _ بۇقىدەك كۈچلۈك ئەر HC%$z]l<  
ئەردەم _ ئەدەب ، ئەخلاق ، پەزىلەت O8m:S8 d 
ئەردەنى _ گۆھەر ، مەرۋايىت ، ئۈنچە EzBcOIO-If  
ئەردەنى قاتىن _ گۆھەر خېنىم K im.E"  
ئەرەن _ يىگىت ، ئەركەك ، ئەر {E8!;s%!6  
ئەرك _ ئەركىنلىك ، سەلتەنەت aQF7V h<  
ئەركەچ _ تېكە id 
ئەسەن _ ئېسەن ، ساق – سالامەت ONEG&,m  
ئەسەن قارا _ بۈيۈك ساقلىق ، كاتتا ئېسەنلىك BU9= +7C  
ئەۋلىك _ خوجايىن ، ئۆيلۈك ، ئۆي ئىگىسى 4]v}+ LP  
ئىدىقۇت _ مۇقەددەس بەخت 8uB$Ke'W|  
ئىل _ ھۆكۈمدار ، مەملىكەت ، دۆلەت ، خەلق q04~&.t  
ئىل ئالمىش _ دۆلەت ئالغان :)"KEUi0  
ئىل ئاشمىش _ ھۆكۈمدارلىقتا يۈكسەك mtGrY^1}  
ئىل بۇغا _ بۇغا : ئىسمى ، ئىل : سۈپىتى "'[ :Fx  
ئىل ئەردەم _ (1) خەلقپەرۋەر ، (2) دۆلەتنىڭ ئەدەب ، ئەخلاقى K3mG_e/  
ئىل ئەتمىش _ دۆلەت قۇرغان ، ئەلنى ئىدارە قىلغان NR`6UW  
ئىل ئەتمىش بىلگە قاغان _ ئەلنى ئىدارە قىلغان دانىشمەن خان B](6H\  
ئىل ئىككەرمىش _ ئەلنى ئىدارە قىلغان ، دۆلەتنى قۇدرەت تاپقۇزغان /SndX5OT  
ئىل ئىنانچ _ دۆلەتنىڭ ئۈمىدى ، ئەل ئىشىنىدىغان MX5-:4yv  
ئىل ئىنانچ تىرەك _ دۆلەتنىڭ ئىشەنچلىك تىرىكى rs`YdSva  
ئىل قۇتادمىش _ ئەلنى بەختىيار قىلغان `VPUyub  
ئىل تەمۈر _ تەمۈر : ئىسمى ، ئىل : سۈپىتى [AG `@F m  
ئىل تۇتمىش _ دۆلەتنى تۇتۇپ تۇرغۇچى Co+4vcue  
ئىل تۈزمىش _ ئەلنى تۈزگۈچى VgXU-@  
ئىل ئۈگەسى _ دۆلەتنىڭ دانىشمىنى ، ئەلنىڭ ئۇستازى UV~` 
ئىل يىغمىش تەڭرىم _ ئەلنى توپلىغان تەڭرىم ( پادىشاھىم ) @,RC4.ge  
ئىلچى _ ئەلچى 's[S(  
ئىلچى قارا _ كاتتا ئەلچى ~D mu669  
ئىلىگ ( ئىلىك ) _ (1) خان ، خاقان ، (2) ئەل ، قۇل ، (3) ھۆكۈمدار 7Yd\TfPL  
ئىلىگ بەگ _ (1) شاھزادە ، (2) ھۆكۈمدار بەگ ، (3) خان DP;WBI  
ئىلىگ قان _ پادىشاھ )U]"\:.R  
ئىلىكتا _ يەر ئىگىسى Lhj5s|/  
ئىنال _ ئانىسى ئېسىلزادە ، ئاتىسى ئاددىي خەلقتىن بولغان كىشى ;7JCI_FI  
ئىنانچ _ (1) ئىشەنچ ، ئىشەنچلىك ، (2) ۋەزىر e{86o(j+  
ئىنانچ بۇيرۇق _ ئىشەنچلىك ئەمەلدار FyKPnMq]~  
ئىناق قۇلى _ دوستلۇق قۇلى B v"tT)F  
ئىنىگە _ ھىڭگان تۆگە !2*'enNPfw  
ئىنىك _ ئۇكا vE>dGa3&o  
ئىش بۇغا _ بۇغا : ئىسمى ، ئىش ( دوست ) : سۈپىتى s 'sK  
ئىش قارا _ ئىش ( چاچ ئۆرۈمى ) : ئىسمى ، قارا : سۈپىتى ko '|  
ئىسىگ تارخان _ مۇلايىم خان >\J"]kL  
كەنچ ( كەنج ) _ كەنجى ، كىچىك ، كېيىنكى ، ئاخىرقى kH;Olv  
كەنچ ئوغلان _ كەنجى ئوغۇل h`3yHog  
كەنچ تۇغمىش _ كېيىن تۇغۇلغان k\5?<1  
كىشى _ ئۇستاز 7\ uDV{h[Q  
كىشى قارا _ چوڭ ئۇستاز >(SxIDR>}>  
كۆل _ كۆل ، دېڭىز C\dSZw  
كۆلتىگىن _ ئەقلى كۆلدەك شاھزادە %<-j5T ^X  
كۆركلۈگ _ كۆركەم ، چىرايلىق ST9luE  
كۆۋشەك _ گۈزەل ، چىرايلىق ، يۇمشاق .3N9'neG  
كۆزۈن _ كۈچ ، قۇۋۋەت e&,45 ,  
كۈچ تەمۈر _ تەمۈر : ئىسمى ، كۈچ ( كۈچلۈك ) : سۈپىتى .}@J?O:+M  
كۈچ تىگىن : كۈچلۈك شاھزادە /ov{:  
كۈچلۈگ _ كۈچلۈك ، قۇدرەتلىك +*J/vw+Z  
كۈگەلىك _ مۇقەددەس ، مەشھۇر ~j'cGT  
كۈل بىلگە قاغان _ بىلىملىك ، ماختاشقا لايىق خان /3O,# *$5  
كۈل قاغان _ خۇش چىراي خان s1>7.U  
كۈلچىرە _ خۇش چىراي BM({wKF8  
كۈمۈش تىگىن _ تېنى كۈمۈشتەك ئاق شاھزادە \q+I3 I#  
كۈن _ كۈن ، قۇياش ، شەرق 2c321n4p!:  
كۈن بەرمىش _ كۈن بەرگەن ، بەختكە ئېرىشتۈرگەن T;OcN/78c  
كۈن سىلىگ _ كۈندەك ئىللىق )QDXug$  
كۈن تەڭرى _ كۈندەك تەڭرى 6/csIn"  
كۈنتۇغدى _ كۈن چىقتى h5BXB~k  
كۈنخان _ كۈندەك خان EK_i }  
كۇرشاد _ قەدىمكى ئۇيغۇر شاھزادىسىنىڭ ئىسمى 'PAleYz>s  
كۈسەمىش _ ئارزۇ قىلغان F Qm}&  
كۈسەن _ كۇچارنىڭ قەدىمكى نامى U?fhI6x@  
كۈسەنچ _ ئارزۇ ، تىلەك a^IC=9  
كۇشان _ قەدىمكى ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ نامى BA0#Jz  
لاچىن _ لاچىن ، بۈركۈت rlY:\dA[  
مەڭلىگ ( مەڭلىك ) _ (1) بەلگىلىك ، (2) مەڭلىك ، (3) بەختلىك ، خۇشال &>+AOO(  
مەڭلىگ سەنگۈن _ قۇتلۇق باتۇر q(Ow )  
مەڭۈ تەمۈر _ ئەبەدىي تۆمۈردەك مۇستەھكەم #'H!vY6yU  
مىڭ قارا _ مىڭ : ئىسمى ، قارا : سۈپىتى fm(m0h*  
مىڭ تەمۈر _ مىڭ : ئىسمى ، تەمۈر : سۈپىتى CkWF FW  
مۇڭسۇز _ غەم – قايغۇسىز ، خاتىرجەم 9,&6#oT-  
نىكۇ _ ياخشى j_ZS/m%N}g  
نوم قۇلى _ دىن قۇلى p:-0F|0  
ئوغلاغۇ قاتىن _ دۆلەتمەن خوتۇن n" g&lQ'  
ئوغلان _ ئوغۇل بالا ، ئەزىمەت S%gkMI  
ئوغۇل _ ئوغۇل بالا nWRRx:  
ئوغۇل تىگىن _ ئوغۇلدەك شاھزادە g6gfB(}*t  
ئوغۇز _ (1) ئوغۇز سۈتى ، (2) تۈرك قەبىلىلىرىنىڭ بىرىنىڭ نامى rPc0h%  
ئۆگرۈنچ _ خۇشاللىق ، شادلىق 5 gi  
ئۆكۈش قارا _ ئۆكۈش ( يىلقا ) : ئىسمى ، قارا : سۈپىتى X '@XhO~a  
ئوماي _ (1) بىر خىل ھايۋان ئىسمى ، (2) يولداش ، ھەمراھ ، (3) تەڭرى *&Wyj\Q#  
ئوردۇبەگ _ ئوردىدا خىزمەت قىلغۇچى بەگ [-Q(u-K  
ئوتاچى _ تېۋىپ ، دورىگەر [f)H?mR  
ئۆتەمىش _ ئۆتكۈر ، ئۈزۈپ ماڭغۇچى T#BA3A<+  
ئۆتكۈر _ ئىتتىك ، تېز ، كەسكىن iUj7[K6;`  
ئۆتكۈرمىش _ ئۆتكۈرلەشكەن z6P& w5  
ئۆتۈنچ تەمۈر _ تەمۈر : ئىسمى ، ئۆتۈنچ ( قەرزدار ) : سۈپىتى BD%- T  
ئوزمىش _ قۇتۇلغان ، نىجاد تاپقان d9;TDF  
قابان _ تاۋاق P2&c;oj  
قاچڭار _ توشقان *.aJ-L  
قاغان _ خاقان ، خان ، پادىشاھ i 3}9^ +  
قانتۇرمىش _ قاندۇرغان ، رازى قىلغان %mU6V:#N  
قاپان _ قاۋان 9[pdv|QDT  
قاپلان _ يولۋاس MhpfjC_O  
قارا _ (1) قارا رەڭ ، (2) پۇقرا ، خەلق ، مىللەت ، (3) ئۇلۇغ ، كاتتا ، چوڭ 3x|v|yj;0  
قارا باقشى _ چوڭ ئۇستاز pa&n5K{^  
قارا بۇغا _ چوڭ بۇغا 9u@u%|X -  
قارا قۇش _ بىر خىل چوڭ قۇش ..H 
قارا تەمۈر _ تەمۈر : ئىسمى ، قارا : سۈپىتى jWgFO:W<  
قارا تويىن _ چوڭ راھىب [:e77 aI%  
قاراخان _ پۇقرانىڭ خانى ، ئۇلۇغ خان SVSTp i  
قارغىلاچ _ قارلىغاچ ao>$:#M,<  
قارلۇق _ ئۇيغۇر قەبىلىلىرىدىن بىرى -pVy~l=  
قارۇغچى _ مۇھاپىزەتچى M?yi !zH  
قاسۇق _ مىق mA^mig85t  
قاتمىش _ قاتقان ، مۇستەھكەم ، چىڭ mr7uYd|Qm  
قاۋشۇت _ كېلىشتۈر ، ئۇيۇشتۇر #3>_Jm#,  
قاۋۇش _ كېلىشمەك ، ئۇيۇشماق '}&<%-y(  
قاي _ قەبىلە نامى [h! #&5  
قاياق _ قايماق jzmXRh>N  
قەدىر _ قەيسەر ، كەسكىن KW1gXJy  
قەيسەر _ رۇم شاھلىرىنىڭ ئۇنۋانى &6pMJcT!V  
قىنىم _ جەسۇر 3,6i  
قىرا _ ئېتىز Mk.z{=GI  
قىرچەچەك _ قىردا ئۆسكەن گۈل UI:/*3{U  
قىيىمتۇ _ ھۇشيار kIfBLdF37  
قىز _ قىز بالا ، قىزچاق Xz- }VM%%&  
قوغۇرسۇ _ ئۇيغۇر قەبىلىلىرىن بىرى M4~%t}Oo  
قوغۇرسۇ ئالتۇن _ ئالتۇن : ئىسمى ، قوغۇرسۇ : سۈپىتى OtJm@&r0A  
قورۇمچى ئوغۇل _ چوڭ ئوغۇل W\H%!2  
قوزى _ (1) قوزا ، (2) سۆيۈملۈك AKh}j8ad@  
قۇلان _ قۇلان ( ياۋا ئېشەك ) a`a^{*^?'s  
قۇلۇن _ قۇلۇن ( ھايۋان ئىسمى ) '*ViuFIeL  
قۇلۇن قارا _ قارا رەڭلىك قۇلۇن ^-:aA^%%  
قۇنچۇي ( خۇنچۇي ) _ مەلىكە c_BMZM5dtm  
قۇنشى _ قوشنا 7~>y:K4=  
قۇنتۇز ( قۇندۇز ) _ قۇندۇز ( بىر خىل ھايۋان ئىسمى ) N )Ea Xnu  
قۇرسۇز _ يۈز – ئابروي ، سالاپەت 77@&n^  
قۇرتۇلمىش _ قۇتۇلغان ، يەڭگىللىگەن t\Jwu~w  
قۇشتر _ مۇئەللىم ، ئۇستاز !30|=;OXU8  
قۇت _ بەخت ، دۆلەت ~x??8/2CK  
قۇتادمىش _ بەخت كەلتۈرگەن qBR##xlNa  
قۇتغان _ بەختلىك ، بەخت تاپقان O&_mqK9%  
قۇتلۇغ _ قۇتلۇق ، بەختلىك ln{ zL/<  
قۇتلۇغ بەگ _ بەختلىك ئەر xPZOI4@=  
قۇتلۇغ بىلگە قاغان _ بەختلىك ، دانىشمەن پادىشاھ I2%5sBvZ  
قۇتلۇغ بۇغا _ بۇغا : ئىسمى ، قۇتلۇغ : سۈپىتى %0 $(G|6  
قۇتلۇغ بۇقا _ بۇقا : ئىسمى ، قۇتلۇغ : سۈپىتى ll m }BO  
قۇتلۇغ ئوغۇل _ بەختلىك ئوغۇل XKL Di{U  
قۇتلۇغ تەمۈر : تەمۈر : ئىسمى ، قۇتلۇغ : سۈپىتى I;<?%,<-I  
قۇتلۇغ تەڭرى _ بەخت بەرگۈچى تەڭرى / {+;}u#]  
قۇتلۇغ تىگىن _ بەختلىك شاھزادە VGeHu. YCb  
قۇتلۇغ تۇرمىش _ بەختلىك تۇرغان ، خۇشال تۇرغان U8RZq(f  
راتنا _ ئۈنچە ، گۆھەر s k9X  
راتنا قار _ ئۈنچىدەك قار TDC\Dz8(*  
ساچۇ _ چۇچا ( ياغلىق چۇچىسى ) R_=9MI h'  
ساغۇن _ قارلۇق قەبىلىسىنىڭ چوڭلىرىغا بېرىلىدىغان ئۇنۋان 6Rx~l^u  
سالچۇق _ قەبىلە نامى tysh,=X  
سانگۈن ( سەنگۈن ، سانغۇن ) _ سەركەردە ، قوماندان [\|WXc  
سانمىش _ سانالغان h*52} IY  
سارىغ _ سېرىق رەڭ fqk~6rA  
سارىغ خان _ سارىغ : ئىسمى ، خان : سۈپىتى RAN0$#  
سارمۇساق _ سامساق *k"5"yfU}  
سارسال _ سۆسەر ( بىر خىل ھايۋان ) Ni zM.(tb  
ساۋ _ شۆھرەت ، خەۋەر %< rJ=H2  
سەۋىگ _ ئەزىز R{ U[  
سەۋىگلى _ سۆيۈملۈك @u` P e7m  
سەۋىنچ _ شادلىق HUD?}U BB5  
سەۋۈگ _ سۆيگۈ m< 
سىلىگ _ سىلىق ، پاكىز ، زېرەك ، مۇلايىم `*O\tr+]  
سىلىغ _ سىلىق ، مۇلايىم kgD:P-&  
سىم _ كۈمۈش j 08o!  
سىنان _ سىنالغان Ihf-< h<  
سوغۇن _ تاغ تېكىسى R(r;~  
سۆڭو _ خەنجەر ، نەيزە RyotJy--a  
سۇنغۇش _ نەيزىۋازلىق ;~e-8d`  
سۇڭقۇر _ شۇڭقار $'td Z  
سۈپۈرگۈ _ سۈپۈرگە f[: =SOw  
سۇقاق _ بۆكەن ( ھايۋان ئىسمى ) ^C2a&r6  
تابدۇ _ تاپار UXchxA7  
تاڭسۇق _ نەپىس ، قىممەتلىك ، كەم ئۇچرايدىغان < tL*EoS-  
تاردۇش _ مەرتىۋە ، دەرىجە QVp^x:Aw5  
تارىقچى بەگ _ دېھقان يىگىت _<*[|{  
تارخان _ خان ، بەگ Vll^P), 
تاش _ تاشتەك مۇستەھكەم VwdeCu{  
تايانچ _ تىرەك ، يۆلەك z@WX1b@  
تايانغۇ _ تايىنىدىغان ، ئىشىنىدىغان x!wCgLu -  
تايۇق _ تۇيغۇن ، زېرەك ^[.^ +t  
تەگىن ( تىگىن ، تېكىن ) _ (1) قۇل ، (2) شاھزادە {8oBMG9F  
تەگىن ئۈگە _ بىلىملىك شاھزادە ND!Q*L-NS  
تەكىش _ ھەر نەرسىنىڭ ئاخىرى 8Be "d+F  
تەمۈر _ تۆمۈر C+~)57@%  
تەمۈر بۇقا _ تۆمۈردەك بۇقا VpgADX/q  
تەڭىرلى _ تەڭرىلىك ، خۇداگۇي ، مۆمىن gm"$xd  
تەڭىز _ دېڭىز A\@IOm'  
تەڭىزخان _ دېڭىزخان JGGZ|~v+  
تەڭرى _ تەڭرى ، ئىلاھ ، ئاسمان nVz@5*-g~1  
تەڭرى تۇغمىش _ تەڭرى تۇغقان  
تەڭرىدە بولمىش _ تەڭرى ياراتقان :R}C(YLXL  
تەركەن _ خاقان ، پادىشاھ ، ۋىلايەت ھۆكۈمدارى Bx5~(OYQ  
تېتىك _ تېتىك ، جانلىق ، ماھىر z(4xS.]  
تىگىن بەگ _ شاھزادە يىگىت +QU 
توغرۇل _ بىر خىل يىرتقۇچ قۇش nr w*  
تۆلىك _ جاسارەت ، غەيرەت .^j 
تولۇن _ تولغان ، تولۇق ، يېتىلگەن ، پۈتۈن )pj^<' M  
توقىش _ جەڭ ، ئۇرۇش ، توقۇنۇش 6`Gyl/*qGN  
تورۇم _ بۇتا ( ھايۋان ئىسمى ) ~& u(WO)  
تورۇمتاي _ بىر خىل يىرتقۇچ قۇشنىڭ ئىسمى ![Vl-'3  
توسۇن _ مىنىلمىگەن ئات '`BNJ R  
تويىن _ راھىب %d;Ms3CF  
تويىن قۇلى _ راھىبنىڭ قۇلى '"C 8"`O  
تويزۇن _ يېزا ئاقساقىلى J ^.E1l  
توزۇن _ كېلىپ چىقىشى ياخشى ، ئېسىل ، ئوچۇق – يورۇق 2$ : 9"  
تۇدۇڭ _ باشلىق nL,_>jig  
تۇدۇش _ ئۇرۇش ، سوقۇش i=Kt>;y  
تۇغمىش _ تۇغۇلغان ، ئەۋلاد jK)47n S>  
تۇڭا _ قاپلان جىنسىدىن بىر ھايۋان 5EjfS=s"q#  
تۇڭاخان _ قاپلاندەك خان oh/;q,Dn  
تۈركان قاتىن _ تۈرك خانىشى ,k @9I  
تۇرمىش _ تۇرغان ( ئورنىدىن تۇرغان ) 43>ti*S(:  
تۇتۇق _ (1) مەرتىۋە ، (2) ئىدارە قىلغۇچى ]*-:nm-SSX  
تۇتۇق ئەر _ (1) مەرتىۋىلىك ئەر ، (2) ئىدارە قىلغۇچى بەگ jl<3_boD  
تۇتۇش _ كايىماق ، قاتتىق سۆزلىمەك *Fz|e6  
تۈزمىش _ تۈزۈلگەن ، توغرا ، قۇسۇرسىز L6U!_ts^T  
تۈزۈن – تۈزۈتلۈك ، كەمتەر ، مۇلايىم [ljcc&iN  
ئۇچقۇر _ بىلىملىك كىشى c#e<#tX  
ئۇدغۇرمىش _ ئۇيۇشقان ، غەلىبە قىلغان Ef70.|=)\  
ئۇدمىش _ شەپقەتلىك D 
ئۇغراق _ ئارزۇ ، نىيەت ;mWZ#B  
ئۇئىغۇر _ ئۇيغۇر &-zX  
ئۇلۇغ _ ئۇلۇغ ، كاتتا ، چوڭ <"<pk^l  
ئۇلۇغ بەگ _ ئۇلۇغ ئەر t&&hsV-^  
ئۇلۇغ خان _ ئۇلۇغ پادىشاھ ، كاتتا خان ? ~ybYt"_  
ئۇمۇن _ ئۈمىد r)z4^6/gk  
ئۇسۇن _ ئۇزۇن ، ئۇزاق @2CFFN  
ئۇسۇق _ ئۇسسىغان Tq*9J^'l  
ئۇتار _ ئۇتۇپ چىقىدۇ i _! -Km  
ئۇتۇش _ يەڭگۈچى ، ئۇتقان nlCUBM)  
ئۇز _ چىرايلىق ، گۈزەل ~ 2_?z~  
خان _ (1) خان ، ھۆكۈمدار ، (2) قان &^iKcWW}  
خانبابا _ خاندەك ئاتا (L=TS?xw  
ياچانقىر _ ئۇياتچان ، ھايالىق =b3i1eYA88  
ياغان _ پىل )v`.XZ6H;F  
ياغما _ تۈرك قەبىلىلىرىدىن بىرىنىڭ نامى  
يانداق _ يانتاق 4)X N29  
ياپغۇ _ بىر خىل ئۇنۋان نامى xS:I#tQ B  
ياراغ ( ياراق ) _ قورال h`2 Ym  
ياران _ دوست ، ھەمراھ ddt~TB}:2  
يارىچى _ ياردەمچى Z;h&!m~'  
يارۇغلۇ _ ئوتلۇق ، نۇرلۇق h~o4Nem!  
يارۇق _ يورۇقلۇق ، يورۇق Vfr#Vb{t  
ياشقان _ ياش يىگىت q]TLaI8yk  
يەتمىش قارا _ يەتمىش : ئىسمى ، قارا : سۈپىتى FT)T<LLY  
يىدلاغ _ خۇشپۇراق XFuyq1<:  
يوللۇغ تىگىن _ يولى بار شاھزادە 5Tg/ U  
يۇرتۇغ _ ھەمراھ ]L,iahaP0  
زەمۇران _ زۇمرەد
q^N6B,:i=\  
iO'>2r?[  
بۇلارنىڭ ھەممىسى بىزنىڭ ئەجدادلىرىمىز بولغان قەدىمكى ئۇيغۇرلار ئىشلەتكەن كىشى ئىسىملىرىدۇر، سىلەرنىڭ پايدىلىنىشىڭلارغا سۇندۇم!
تېما تەستىقلىغۇچى : ئىدىرىسجان
تەستىقلانغان ۋاقىت : 2008-12-23, 14:16
بۇ يازمىنىڭ يېقىنقى باھالىنىش ئەھۋالى :
 • ياخشى باھا:+100(سۈبھىدىكى ياپراق) ئەجىر
 • salkin mtv
  دۇنياغا نىسپەتەن سەن پەقەت بىرلا ئادەم، لېكىن مەلۇم بىر ئادەمگە نىسپەتەن سەن ئۇنىڭ پۈتكۈل دۇنياسى ھېسابلىنىسەن!
  چوققا [باش يازما] ۋاقتى : 2008-12-23 18:21 |
  ئوغۇزخاقان
  دەرىجىسى : كۆنگەن ئەزا


  UID نۇمۇرى : 28619
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 667
  شۆھرەت: 925 كىشىلىك
  پۇل : 4826 سوم
  تۆھپە: 199 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 869 نۇمۇر
  قوللاش: 745 نومۇر
  ئالقىش: 1079 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى : 126(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-12-01
  ئاخىرقى كىرگىنى:2009-03-06
  خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

   

  رەھمەت ، سىزگە ، بىزگە ئۇيغۇرچە ئىسىملارنى ئەسكە سالغىنىڭىزغا رەھمەت .ھازىر بەزى نادان كىشلىرىمىز ئارىسىدا باياتىن كۆرگەن تېمىدەك يۇڭجۇ دەپ ئىسىم قۇيۇدىغانلارمۇ چىقىۋاتىدۇ مانا .
  salkin mtv
                    مەن ئۆلسەم كېپەنگە ئورىماڭ دوسلار ،
                    ياتقۇزماڭ گۆردىمۇ تۇراي مەن ئۆرە،
                    قۇلۇمغا تۇتقۇزۇڭ مىلتىقىمنى چىڭ ،
                    قەبرەمنىڭ تېشىغا سىزىڭ كۆك بۆرە .
  چوققا [1 - قەۋەت] ۋاقتى : 2008-12-23 22:36 |
  erk uzun
  umit
  دەرىجىسى : يېڭى ئەزا


  UID نۇمۇرى : 30627
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 31
  شۆھرەت: 22 كىشىلىك
  پۇل : 300 سوم
  تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 30 نۇمۇر
  قوللاش: 26 نومۇر
  ئالقىش: 40 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى : 49(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-12-17
  ئاخىرقى كىرگىنى:2009-02-12
  خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

   

  رەخمەت جاپا چىكىپسىز؟ نادىر تىمىللىرىڭىز ئۇزۇلمىسۇن!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  armaninkas4
  ئادەم ئۇ  ئەسلىدىن بىر ئۇچۇم تۇپراق
  كەتتىمۇ ،كەلمەيدۇ ، ئەبەدىل   بىراق
  شۇ ئۇچۇم تۇپراقتىن ئۇنەر قىزىل گۇل!
  ۋە ياكى شۇم بۇيا ،ۋە ياكى  يانتاق!
  چوققا [2 - قەۋەت] ۋاقتى : 2008-12-23 22:51 |
  سۈبھىدىكى ياپراق
  ئىجاتچان ئەزا ئالىي ئەزا ئۆمۈرلۈك شەرەپ سەلكىننىڭ سادىق ئەزاسى (قىز) موللا تاپقاق
  دەرىجىسى : ئالىي ئەزا


  UID نۇمۇرى : 948
  نادىر تېما : 4
  يازما سانى : 2220
  شۆھرەت: 2735 كىشىلىك
  پۇل : 6786 سوم
  تۆھپە: 147 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 40 نۇمۇر
  قوللاش: 1551 نومۇر
  ئالقىش: 2270 كىشلىك
  دوستلۇق توپى: ئەدىبلەر
  توردىكى ۋاقتى : 502(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-06-17
  ئاخىرقى كىرگىنى:2009-03-12
  خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

   

  قاچانمۇ يىزىپ بولغانسىز. جاپا چىكىپسىز. KT3lTYhD  
  پايدىلنىش قىممىتى يۇقۇركەن . %fi`CK3 T  
  دىمسىمۇ ھازىر مودا قوغلۇشۇپ باللىرغا غەلىتە ئىسىم قويدىغانلار جىق بولۇپ كەتتى.
   باغرى قان بولغان كىشىنىڭ دەردىنى دەرىدمەن بىلۇر،
  دەردى يوق بىدەرىد كىشىلەر بەلكى دەرىدمەندىن كۈلۇر.
  كۈلمىگەي ھىچكىم بىراۋدىن، ئۆتنە ئالەم بۇ زامان،
  ياخشىنى يامان دىگەن يامان ئۆزى قالماس ئامان.
  كۆرمەيىن باسما تىكەننى،تارىتما ھەرگىز دەردىنى،
  يۈرمىگىن ئاخىر كىيىپ مەندەك كۇلايۇ جەندىنى.
  چوققا [3 - قەۋەت] ۋاقتى : 2008-12-23 23:11 |
  ئايچۈرۈك
  دەرىجىسى : يېڭى ئەزا


  UID نۇمۇرى : 28372
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 59
  شۆھرەت: 48 كىشىلىك
  پۇل : 557 سوم
  تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 76 نۇمۇر
  قوللاش: 62 نومۇر
  ئالقىش: 111 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى : 12(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-11-28
  ئاخىرقى كىرگىنى:2009-02-02
  خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

   

  رەھمەت سىزگە
  salkin mtv
  چوققا [4 - قەۋەت] ۋاقتى : 2008-12-23 23:12 |
  www.nixan.cn
  衣布拉音
  دەرىجىسى : سەلكىنداش


  UID نۇمۇرى : 25225
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 535
  شۆھرەت: 439 كىشىلىك
  پۇل : 2639 سوم
  تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 331 نۇمۇر
  قوللاش: 331 نومۇر
  ئالقىش: 331 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى : 624(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-11-06
  ئاخىرقى كىرگىنى:2009-03-12
  خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

   

  نىمانچە ئۇزۇن ، راسلا جاپا تارتىپسىز ، رەھمەت سىزگە
  salkin mtv
  چوققا [5 - قەۋەت] ۋاقتى : 2008-12-24 00:01 |
  www.nixan.cn
  ئىززەت
  دەرىجىسى : يېڭى ئەزا


  UID نۇمۇرى : 27486
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 97
  شۆھرەت: 97 كىشىلىك
  پۇل : 800 سوم
  تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 97 نۇمۇر
  قوللاش: 97 نومۇر
  ئالقىش: 97 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى : 0(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-11-22
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-12-26
  خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

   

  رەھمەت سىزگە.قوللىرىڭىزغا دەرت كەلمىگەي.
  salkin mtv
  چوققا [6 - قەۋەت] ۋاقتى : 2008-12-24 00:29 |
  www.nixan.cn
  زۇليار
  چۈشۈمدىكى گۈل!
  دەرىجىسى : ئالىي ئەزا


  UID نۇمۇرى : 239
  نادىر تېما : 5
  يازما سانى : 460
  شۆھرەت: 615 كىشىلىك
  پۇل : 84562 سوم
  تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 1995 نۇمۇر
  قوللاش: 476 نومۇر
  ئالقىش: 824 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى : 157(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-06-13
  ئاخىرقى كىرگىنى:2009-03-12
  خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

   

  دېگىنىڭىز كەلسۇن!
  salkin mtv
  دۇنياغا نىسپەتەن سەن پەقەت بىرلا ئادەم، لېكىن مەلۇم بىر ئادەمگە نىسپەتەن سەن ئۇنىڭ پۈتكۈل دۇنياسى ھېسابلىنىسەن!
  چوققا [7 - قەۋەت] ۋاقتى : 2009-03-11 21:17 |
  كۆرۈلگەن تېما خاتىرىسى كۆرۈلگەن سەھىپە خاتىرىسى
  سەلكىن مۇنبىرى » ئۇيغۇرلار