مىسرانىم مۇنبىرى

كۆرۈش: 1512|ئىنكاس: 15

مېنى تاشلاپ كەتمىگىن !(تاتلىغىم) [ئۇلانما كۆچۈرۈش]

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 479
يازما سانى: 2360
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 9002
تۆھپە نۇمۇرى: 640
توردا: 3400 سائەت
تىزىم: 2010-5-23
ئاخىرقى: 2015-3-21
يوللىغان ۋاقتى 2010-10-16 08:00:14 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
                                                     بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @9 A7 {# D' n. f( P0 w# w, |. F

بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @* b/ l% }7 m$ Y& P9 s- c                         ئاپتورى:ئەكرەم ئەركىن (تاتلىغىم)بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @& }* @/ y5 C6 r0 I/ r. K3 m

بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @& }7 C$ v2 n0 {9 d                                      (1)بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @* W, b, O0 N$ t3 W) L, ^* Q1 D7 I
ھېلىمۇ ئېسىمدە ئاشۇ كۈن ،بىز كۈرۈشكەن ئاشۇ كۈن،مەن سىنى ئوتلۇق مېھرىم
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @: k2 b) ~  V; X; u% x% ]بىلەن قەلبىڭنى ئۆزۈمگە مەھلىيا قىلغان ئىدىم،سەنمۇ ھەم ئىللىق
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @" u. x( \8 z4 q كۈلۈمسىرەش بىلەن مېنى ئۆزۈڭگە مەھلىيا قىلغان ئىدىڭ،مانابۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @# X- ]: `8 w; U  E0 z' l' q/ r$ q' C
مۇشۇ ۋاقىتتا مەنمۇ سىنى چىن دىلىمدىن ياخشى كۈرۈپ قالغانلىقىمنى
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @8 K* t- v- X7 N/ x7 ?4 yھېس قىلغان ئىدىم .ھەم ئاشۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ھەممىدىن شەپقەتلىك
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @( @, n$ S1 h. r5 Sھەم ھەممىدىن ئۇلۇغ ئاللاھقا :<ئېھ ! ئۇلۇغ ئاللاھ ، <مۇ> نى
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @; ~, ]2 X8 S: ?" K+ Q$ Q8 P مەندىن مەڭگۈ ئايرىمىغىن! دەپ دۇئا قىلغىنىم ئېنىق ئېسىمدە !          بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @* I' C- ~: o' w. ^6 w; k

بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @- b2 O3 [2 R/ ]5 z% R; n7 Q9 n
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @9 p( o" h: K& u/ f$ w) x  w
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @  P9 ]% ^1 S! U) [6 M# o# s, m                                                           (2)
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @1 g/ Y$ ~0 h# Vبۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @, w- o* x5 k; _8 X8 U, g/ j! y
تۈنۈگۈن ئاخشام قىلغان ئاشۇ سۆزۈڭ مېنى ئازاپنىڭ دەھشەتلىك
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @/ h5 G  n& ?0 N) Y7 qدوزاغلىرىغا ئاپىرىپ ئەكەلدى،مەن ھەقىقەتەن سەگىدىم ،چۈنكى بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @. U/ b6 ~3 s; B% O; z- v# T- \
سەن <ئايرىلىپ كېتەيلى!> دىگەن بۇ سۆزنى قىلچىمۇ سىلىقلاشتۇرمايبۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @+ o; w$ y* {1 B) q, [
مېنىڭ قەلبىمگە خەنجەر قىلىپ سالغان ئىدىڭ ،مەن ھاياتىمدا بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @5 f5 ?. y4 m8 a5 J5 R$ I
تۇنجى بۇلۇپ بۇ خەنجەرنىڭ قانچىلىك كۈچلۈك ئىكەنلىكىنىبۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @' c/ p3 Y8 ^' [6 a5 }& e4 _
سەزگىنىمدە ،يۈرۈكۈم قارتتىدە قىلىپ قالدى، چۈنكى
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @* b& q, o# K8 a# i* O2 z سەن ھاياتىمدا مەن ئارلاشقان تۇنجى قىز ئىدىڭ !
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @1 J9 {" x$ b. E- b  ^3 z$ Zبۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @! R: O. A5 p6 H

بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @5 C4 f5 R- Y9 b$ R3 q( H0 H+ q
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @. G8 X- P6 `+ n: Q/ v& qبۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @( C. r/ E5 j( D! Q0 f1 U
                                                        (3) بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @0 F, O- t& [4 x1 L4 S8 j" ]
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @, r6 x7 |9 R& x) g0 s
مەن ئەسلەشكە باشلىدىم ،ئەسلىمىلەر ئۆزىنىڭ مېھرىبان قوللىرى بىلەن
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @, q: [2 P4 B0 B3 G1 v0 o7 Z! {مېنىڭ كۆز-ياشلىرىمنى ئىتتىرىشكە باشلىدى ، مەن ئويلىمىغان
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @0 Y6 I7 w( b: y راستىنلا بۇنداق بۇلۇشىنى مەن ئويلىمىغان ، ئەمدى مەن بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @% h* C5 E; C4 s& W, Z6 w. c
قانداق قىلاي ،مېنىڭ كېيىنكى كۈنلىرىم ئەمدى قانداق ئۆتەر !بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @- ^% i; K  _9 m6 c
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @& A% z8 y% F$ u" w" R

بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @( ~7 F1 L$ A' H  x# E
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @- l  q: t6 S. x; N. q
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @$ F+ K; D) B4 k+ d2 e                                                        (4)
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @# P! i8 N; B" F
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @9 @  `8 I; O) h  Gمەن كىمدىن نىجاتلىق تىلەشنى راستىنلا ئۇقالمايۋاتىمەن ،نىمىشقا ؟
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @$ ]( `+ P, R- g4 S# U+ Aزادى نىمىشقا بۇنداق بۇلىدۇ !....،مەن يالۋۇردۇم ،ساڭا يالۋۇردۇم،
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @6 U) @  v% y: n4 U% zيىگىتلىك ئىززىتىمنى ۋە غۇرۇرۇمنى قايرىپ قۇيۇپ ساڭا يالۋۇردۇم!
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @* D/ W" x$ A4 s* F. H1 [بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @( G* t8 q3 T+ h2 |

بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @- ]* \: k6 [! e  B+ }8 E$ Nبۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @' t* T% U5 x6 ]6 q0 m* @, ?, q& d

بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @& X8 u) z$ G. P4 T                                                        (5)بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @* l" N5 t5 N: f3 Y0 n& o/ Z; c
  
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @  i: {9 k7 P9 u1 l; |& W  {* J8 gئايرىلىش دىگەن بۇ سۆزنى ئەمدى سېنىڭ ئاغزىڭدىن ئەمدى ئاڭلاپ قالماي بۇلامدۇ !؟ بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @7 P6 x8 n2 |2 m  P) T7 f0 l
ئەمدى بۇ گەپنى قىلغان ۋاقتىڭ مېنىڭ قەبرەمگە گۈل قويغان ۋاقتىڭ بۇلۇپ قالىدۇ !
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @: O; J5 I% z- ^6 G/ e7 \بىلىمەن ،ئىككىمىز شۇنداق يىراقتا ،لېكىن مەن كۆزدىن يىراق ،كۆڭۈلدىن يىراق دىگەن
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @+ }4 M8 a. A5 V/ ~سۆزگە مەڭگۈ ئىشەنمەيمەن ! چۈنكى مەن ساڭا ھەقىقىي مۇھەببەتنىڭ ياڭراق سىمفونىيىسىنىبۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @$ v" e3 I+ C! r
                             بەرگەن ،ھەم مەڭگۈ بېرىمەن ! بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @# O* `! b- A* X0 w+ o5 H
      
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @% Z+ t( s$ f. ^1 g3 f   بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @8 r0 |7 B+ S+ k- o. C
                            2010-يىلى 9-ئاينىڭ 16-كۈنى .شىنجاڭ كەسپىي ئۇنۋېرسىتىتى بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @2 ^2 y2 Y9 m& Q
   بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @! r5 f* T  \: `8 W9 z. z* t
                                      
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @+ f# r; `& x$ \, y/ m+ a& }                                               ________تاتلىغىم_______
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @: V0 e  k0 H+ x7 X: H: Nبۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @9 `& ^3 @8 F9 U( L1 p% R
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @% L& C, ?! t# e$ A

بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @* q& R8 z- h, a: o) i' W: L$ [بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @) A- w- d$ `0 U& c2 D

بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @9 p1 W' C6 i8 x- x" v: Bبۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @  r" g/ a% V4 [( l3 W+ |

بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @& k2 {5 U" o: d: C1 d. x5 S9 c
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @) Q) ~% j6 ?+ r+ }بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @% J9 e, V. M  i, |' E) x
                                                      

مەن قۇرغان نەزەرباغ تور بىكىتى !www.nazarbah.com

سابا توي فىلىم ئ

ئالىي ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 77
يازما سانى: 6417
نادىر تېمىسى: 4
مۇنبەر پۇلى : 239285
تۆھپە نۇمۇرى: 2816
توردا: 12473 سائەت
تىزىم: 2010-5-20
ئاخىرقى: 2015-3-20
يوللىغان ۋاقتى 2010-10-16 08:40:52 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |

كەتمەكچى بولدۇڭغۇ ھىجرانغا تاشلاپ ،
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @& c9 }6 z3 l1 H' m- k9 u7 nيۈرەككە خەنجەر قىپ ئۆچمەس سۆيگۈنى .بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @, |+ s# |2 ?; a/ d4 }
شۇ قەسەم - ۋەدىلەر ،يۇقامدۇ ئەمدى ،
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @- ]) y( Q6 H: fھەمرا قىپ مەن ئۈچۈن ،كۆيەك ئوتىنى .بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @3 y3 c' i% n- P+ p

بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @& E) G9 G+ ~5 l! M3 H+ U& R1 Eتاتلىقىمنىڭ تېمىسى بەكمۇ تاتلىق چىقىپتۇ ،
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @3 H4 F% O0 p$ R) Qبۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @' P. Q$ B; Q7 d* M; y( `/ ?5 q; ?0 e
ئايرىلىش بولسىمۇ ئازاپلىق ھامان ،
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @) e* r/ m. f" |5 q# ~سۆيمىسە - سۈيۈش ئۇنىڭدىن يامان .
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @2 X0 `) O( w1 l0 Y3 _6 [. L2 V3 r/ `, Dئۆكۈنمە مۇھەببەت تاتلىق ئەسلىمە ،بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @$ B- s" l1 F6 V! s- E5 F+ I
بىراۋمۇ سەن ئۈچۈن كۆيىدۇ ھامان .
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @3 u, e8 t/ i, Y! R. xبۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @/ I* R/ l- W2 z5 [: G
قاملاشمىسىمۇ لىرىكىڭىزغا بۇ ئىككى مىسرا ئىلھامىمنى ئەگەشتۈرۈپ قويدۇم قۇبۇل قىلىڭ ھە تاتلىقىم .بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @: B1 `! c$ P2 c' A: d  J- k6 z# G
---------- تاڭنۇردىن ............


مەندە كىچىكىنە يۈرەك بار ، لىكىن ئۇنىڭغا چەكسىز مىھىر مۇھەببەت قاچىلايمەن

تېخىچە ئ‍ۆتمۈش ئ‍ىچىدە ياشاۋات

ئاكتىپ ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 11654
يازما سانى: 718
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 13800
تۆھپە نۇمۇرى: 882
توردا: 333 سائەت
تىزىم: 2010-9-26
ئاخىرقى: 2015-3-20
يوللىغان ۋاقتى 2010-10-16 08:45:32 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
ئاداش دەششەت يېزېپسىلە  جۇمۇ ،  بەك تەسىرلىك بوپتۇ ..
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @6 g0 ~1 M" z8 }1 n. L8 Pئاشىقنىڭ قەلبنى مەنمۇ بەك چۈشىنىمەن، بۇنى ئۇقۇپ بۇرۇنقى ئەسلىمەن
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @, Z' K3 h1 k$ u- f2 X: O. @يادىمغا كەپ قالدى ، ھەي  .....   ناخشىمۇ شۇنداق ماس كەپتۇ  بەك
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @0 T% @+ d& ~  q+ o6 [4 }, tياخشىكەن ،بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @9 b$ e/ R, ?- l; k/ [' e  y
(ئايرىلىش دىگەن بۇ سۆزنى ئەمدى سېنىڭ ئاغزىڭدىن ئەمدى ئاڭلاپ قالماي
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @( E: z+ M$ M2 _- C; {* y* hبۇلامدۇ !؟  بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @: [8 p% A( R8 Y% V% Q
ئەمدى بۇ گەپنى قىلغان ۋاقتىڭ مېنىڭ قەبرەمگە گۈل قويغان ۋاقتىڭ بۇلۇپ قالىدۇ !   
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @7 m% f: B3 S  w( xبىلىمەن ،ئىككىمىز شۇنداق يىراقتا ،لېكىن مەن كۆزدىن يىراق ،كۆڭۈلدىن يىراق دىگەن بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @8 ]( d0 w0 \  f/ M
سۆزگە مەڭگۈ ئىشەنمەيمەن ! چۈنكى مەن ساڭا ھەقىقىي مۇھەببەتنىڭ ياڭراق سىمفونىيىسىنى بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @/ Y- M7 Z) k7 l. N0 c
                             بەرگەن ،ھەم مەڭگۈ بېرىمەن)
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @1 {: `! j2 c- C7 u& B( X4 Uبۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @# O( T0 N0 W$ J5 l- V

بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @" F5 s# L: D3 ?- U1 e, Fئىپادىلەش كۈچىگە باي كەنسىلە ئاداش ، سىلە بىلەن تۇنۇشقانلقىمدىن
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @# @+ ]! K9 Q; c0 U/ A; U9 h/ _4 R, f  ئىنتايىن رازى مەن ،  ھەي  بۇ جاھاننىڭ قىزلىرى نىمانداق رەھمسىز ھە !بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @3 Q4 e! K1 O" B6 A0 x+ g5 c1 L
  بىزدەك بىچارىلەرنىڭ  جېنىغا ۋاي .....

ھايات ساڭا كۈلۈپ باقمىسا، سەن ھاياتقا كۈلۈپ باق، ئ‍اچچق كۈلسەڭمۇ مەيلى................

تەۋبىكار

ئۈمىدلىك ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 66
يازما سانى: 2745
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 23186
تۆھپە نۇمۇرى: 951
توردا: 1616 سائەت
تىزىم: 2010-5-20
ئاخىرقى: 2015-3-20
يوللىغان ۋاقتى 2010-10-16 08:48:20 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
بۈگۈن مىسرانىمدا  ياىشى تىمىدىن بىرقانچىنى كۆردۈم بۇ تىما ھەممىدىن بەك ياقتى ماڭا بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @) P8 c5 p- h+ k) M
تەسەۋۋۇرىڭىز مول بولسۇن تاتلىغىم

ھېسلىرى بۇ ئەزا ئۆچۈرۈلگەن
يوللىغان ۋاقتى 2010-10-16 08:51:06 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
ئەسكەرتىش : يوللىغۇچى چەكلەنگەن . مەزمۇننى كۆرەلمەيسىز .

زەرنىڭ دوستى كۆپ

ئالىي ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 51
يازما سانى: 3548
نادىر تېمىسى: 3
مۇنبەر پۇلى : 19121
تۆھپە نۇمۇرى: 1997
توردا: 8358 سائەت
تىزىم: 2010-5-20
ئاخىرقى: 2015-1-12
يوللىغان ۋاقتى 2010-10-16 08:52:57 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
تۇنجىرەت رەنجىدى سەندىن ئەقىدەم، بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @# h+ @8 ^0 q8 s+ ~$ O, z, X( Y
ۋە لېكىن تىللاشقا بارمايدۇ تىلىم.بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @( v: \5 a8 I$ p/ n- u
سەن يەنە باغرىمغا قايتىدىغاندەك ،
بۇ مەزمۇنلار پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن @: A3 w  B4 Y/ P8 Q, h- Tشېرىن بىر ۋېسالىنى كۈتەر ئۈمۈدۈم.

تاز گۈل تاپسا قىسقىلى جاي تاپالماپتۇ.

@شاكىلات خانقىز@

يىـڭى ئــەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 13383
يازما سانى: 49
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 9204
تۆھپە نۇمۇرى: 344
توردا: 258 سائەت
تىزىم: 2010-10-10
ئاخىرقى: 2010-10-31
يوللىغان ۋاقتى 2010-10-17 12:37:24 AM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
تېمىڭىز بەك ياخشىكەن،مەن بەك ياختۇردۇم.

ھايات سىزگە باقمىسا ، سىز ھاياتقا بېقىڭ.

ئۇلۇغ اللاھتىن كۆڭلىمىزگە ئىنس

ئالىي ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 120
يازما سانى: 12379
نادىر تېمىسى: 8
مۇنبەر پۇلى : 32421
تۆھپە نۇمۇرى: 2986
توردا: 4446 سائەت
تىزىم: 2010-5-20
ئاخىرقى: 2015-3-21
يوللىغان ۋاقتى 2010-10-17 12:38:07 AM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
مېنى تاشلاپ كەتمىگىن،قەلبىمنى  ھەسرەتلەرگە تولدۇرمىغىن، بىر سەن ئۈچۈن سوققان يۈرىكىمنى رەھىمسىزلەرچە يارا قىلمىغىن......!ئۆتىنەي سەندىن.....! مېنى تاشلاپ كەتمىگىن....! شۇنى بىلگىنكى بۇ دېگەن ئۆتنە ئالەم، كىشىنىڭ قىلغىنى كىشىدە قالمايدۇ،كۆزلىرىمدىن ياش ئاققۇزما،  سېنى ياخشى كۆرۈپ قالغانلىقىم ئۈچۈن مېنى ئۇنچە خار كۆرمە.......!

مەن بىر ئاددىي ئوقۇتقۇچى،مەن ئالىم تەربىيلەشتىن بۇرۇن ئادەم تەربىيلىيەلىسەم،نىشانغا يېتەلىگەن بولىمەن...

مەن دۇنياغا ئادەم بولۇپ تۆرەلگە

ئات ئۆزۈڭنى بەھرىگە يا غەرق بو

ئالىي ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 10336
يازما سانى: 8341
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 55725
تۆھپە نۇمۇرى: 3763
توردا: 6666 سائەت
تىزىم: 2010-7-14
ئاخىرقى: 2015-1-31
يوللىغان ۋاقتى 2010-10-17 02:51:29 AM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
مانا ئايرىلىپ كەتتۇق...لېكىن مەن يەنىلا مەڭگۈ سېغىنىمەن........

سەبىر قىلاي،شۈكرى.ئۇف

تەجىربىلىك ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 118
يازما سانى: 6235
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 29073
تۆھپە نۇمۇرى: 2206
توردا: 2072 سائەت
تىزىم: 2010-5-20
ئاخىرقى: 2015-2-23
يوللىغان ۋاقتى 2010-10-17 07:53:19 AM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
ئەجەپ غەشلىكتە قالغان كۆڭلىمنى ھالسىزلاندۇردى بۇ تىما ..................

كىرگەندىن كىيىن ئىنكاس يازالايسىز كىرىش | تىزىملىتىش

مۇنبەر باش بېتىگە قايتىش|يانفۇن|مىسرانىم مۇنبىرى
Powered by Discuz! X2(NurQut Team)© 2001-2011 Comsenz Inc. For misranim.com ( 苏ICP备:11007730号 )
چوققىغا قايتىش