مىسرانىم مۇنبىرى

كۆرۈش: 2516|ئىنكاس: 28

بۈگۈنكى ھەقسىز نوچى QQ  نومۇرلار [ئۇلانما كۆچۈرۈش]

دوستۇم ئېسڭىزدە

تىرىشچان ئەزا

مىسرانىم مەستانىسى

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 742
يازما سانى: 479
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 24388
تۆھپە نۇمۇرى: 294
توردا: 322 سائەت
تىزىم: 2010-5-25
ئاخىرقى: 2012-4-1
يوللىغان ۋاقتى 2010-6-1 12:17:14 AM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |

252021869----x27207----申请日期: 2010-5-31
294850233----ynmklc----申请日期: 2010-5-31
549540646----5je7qo----申请日期: 2010-5-31
564576781----pj5flu----申请日期: 2010-5-31
596833434----vxia10----申请日期: 2010-5-31
623240153----x0ufr4----申请日期: 2010-5-31
643341986----a1uiy9----申请日期: 2010-5-31
675290466----vegz4c----申请日期: 2010-5-31
695227789----om9m19----申请日期: 2010-5-31
742870304----wzncrn----申请日期: 2010-5-31
763202432----sizo6v----申请日期: 2010-5-31
774277838----5n4hk3----申请日期: 2010-5-31
784458601----30bec5----申请日期: 2010-5-31
791060347----gqhqn8----申请日期: 2010-5-31
792172376----1r63ue----申请日期: 2010-5-31
812478679----q3aije----申请日期: 2010-5-31
840290283----62r79p----申请日期: 2010-5-31
840409774----zf2ex4----申请日期: 2010-5-31
852436393----bfc8oj----申请日期: 2010-5-31
857610225----ilxu5i----申请日期: 2010-5-31
861624483----2p1qq3----申请日期: 2010-5-31
864484659----yx4q1s----申请日期: 2010-5-31
870555340----a9d8bl----申请日期: 2010-5-31
872507081----a2ihs5----申请日期: 2010-5-31
894468447----7tfk26----申请日期: 2010-5-31
919725567----rm8yu6----申请日期: 2010-5-31
928511282----l2c2q1----申请日期: 2010-5-31
940782191----3mo0el----申请日期: 2010-5-31
944158133----9e6z2v----申请日期: 2010-5-31
947118873----ver5e6----申请日期: 2010-5-31
951327541----1t59ku----申请日期: 2010-5-31
953157670----5fkxsl----申请日期: 2010-5-31
982190508----ciu5mb----申请日期: 2010-5-31
984383837----8gju39----申请日期: 2010-5-31
994345414----czlk5w----申请日期: 2010-5-31
997360616----fn613j----申请日期: 2010-5-31
1002235048----hr06v6----申请日期: 2010-5-31
1002302505----7lc4zd----申请日期: 2010-5-31
1005354984----yujifx----申请日期: 2010-5-31
1006459935----m37xr0----申请日期: 2010-5-31
1021217576----ahjc3f----申请日期: 2010-5-31
1027212896----rqambw----申请日期: 2010-5-31
1037133709----uvev0x----申请日期: 2010-5-31
1042236721----hgeddi----申请日期: 2010-5-31
1044286507----z0p98v----申请日期: 2010-5-31
1051307589----4ald6c----申请日期: 2010-5-31
1055301408----5d8c8e----申请日期: 2010-5-31
1061327407----0sx665----申请日期: 2010-5-31
1090364668----xwz8ef----申请日期: 2010-5-31
1091197301----h0nf4s----申请日期: 2010-5-31
1098224648----bio4ce----申请日期: 2010-5-31
1104184344----ha8u7u----申请日期: 2010-5-31
1119475859----16zvfx----申请日期: 2010-5-31
1121253410----tcd7y8----申请日期: 2010-5-31
1141517459----r9aopc----申请日期: 2010-5-31
1141573427----z47x25----申请日期: 2010-5-31
1141611633----h035xp----申请日期: 2010-5-31
1143254017----xsyby9----申请日期: 2010-5-31
1146922546----rnwt85----申请日期: 2010-5-31
1146995256----hdd2it----申请日期: 2010-5-31
1148458617----3j0wjp----申请日期: 2010-5-31
1152540696----nr42sg----申请日期: 2010-5-31
1152566206----0ufk9f----申请日期: 2010-5-31
1154378656----9xtowv----申请日期: 2010-5-31
1154595885----3eo6j0----申请日期: 2010-5-31
1158583738----xrh2v7----申请日期: 2010-5-31
1160445874----df0ou9----申请日期: 2010-5-31
1160526664----yn793y----申请日期: 2010-5-31
1161473130----9exxwk----申请日期: 2010-5-31
1162562663----534sbu----申请日期: 2010-5-31
1171552186----ejpa2a----申请日期: 2010-5-31
1181533050----wsji6k----申请日期: 2010-5-31
1181572392----yh7r4t----申请日期: 2010-5-31
1181766730----w48f1l----申请日期: 2010-5-31
1184791514----fk3sxz----申请日期: 2010-5-31
1186478353----gb62jk----申请日期: 2010-5-31
1191472586----8e42wr----申请日期: 2010-5-31
1192357982----6ilp6v----申请日期: 2010-5-31
1192512500----b4b9zh----申请日期: 2010-5-31
1192532672----s2qjaj----申请日期: 2010-5-31
1194052779----zbf2zu----申请日期: 2010-5-31
1194384466----qcx6i1----申请日期: 2010-5-31
1198477402----dkajcz----申请日期: 2010-5-31
1198485127----d0vo65----申请日期: 2010-5-31
1204410659----64j8nf----申请日期: 2010-5-31
1209376498----g92vhd----申请日期: 2010-5-31
1214455718----7d9n81----申请日期: 2010-5-31
1215581682----hl3u39----申请日期: 2010-5-31
1220367893----2b3ids----申请日期: 2010-5-31
1224407730----wnsa4t----申请日期: 2010-5-31
1224517071----cex7pn----申请日期: 2010-5-31
1241625485----xv1wkx----申请日期: 2010-5-31
1243554947----iavhq8----申请日期: 2010-5-31
1245438528----onslbt----申请日期: 2010-5-31
1245594836----sr8lkp----申请日期: 2010-5-31
1245626635----tu6o68----申请日期: 2010-5-31
1245631156----6c87hw----申请日期: 2010-5-31
1248634931----pi6w52----申请日期: 2010-5-31
1250623716----8ijwwq----申请日期: 2010-5-31
1252093378----9knr4s----申请日期: 2010-5-31
1254627913----ll7dur----申请日期: 2010-5-31
1255112082----3x0whj----申请日期: 2010-5-31
1257678248----4pxew8----申请日期: 2010-5-31
1259371435----20r70y----申请日期: 2010-5-31
1259378614----y4pdnz----申请日期: 2010-5-31
1260494749----umsf60----申请日期: 2010-5-31
1261438417----bxgfrj----申请日期: 2010-5-31
1263466457----gb12zu----申请日期: 2010-5-31
1275356338----1wxzwt----申请日期: 2010-5-31
1275466145----dlbz5p----申请日期: 2010-5-31
1286344072----6tp9i7----申请日期: 2010-5-31
1286703569----tm1ams----申请日期: 2010-5-31
1291460126----vjmq5g----申请日期: 2010-5-31
1292217586----r759mp----申请日期: 2010-5-31
1296875340----p15955----申请日期: 2010-5-31
1296927178----6c4d33----申请日期: 2010-5-31
1306335162----x520t4----申请日期: 2010-5-31
1306378237----bhiqr6----申请日期: 2010-5-31
1308410091----ydc938----申请日期: 2010-5-31
1310385208----80pe9k----申请日期: 2010-5-31
1311334386----wgn7ms----申请日期: 2010-5-31
1311384982----b6hwxc----申请日期: 2010-5-31
1311408949----wtlja8----申请日期: 2010-5-31
1317348889----z9pn52----申请日期: 2010-5-31
1320430942----b48rc3----申请日期: 2010-5-31
1321548305----3btxwr----申请日期: 2010-5-31
1324524900----emrsi1----申请日期: 2010-5-31
1326369051----u1fnp0----申请日期: 2010-5-31
1326501604----h6k7or----申请日期: 2010-5-31
1328496239----fp0lbb----申请日期: 2010-5-31
1332540418----75q8g1----申请日期: 2010-5-31
1339550589----d4e78b----申请日期: 2010-5-31
1340512978----zgigqh----申请日期: 2010-5-31
1344426221----a9kbw3----申请日期: 2010-5-31
1344524097----6l9i05----申请日期: 2010-5-31
1347567589----s3b8tq----申请日期: 2010-5-31
1349597408----i9ot14----申请日期: 2010-5-31
1355372414----nkedtd----申请日期: 2010-5-31
1357344624----lhbv4m----申请日期: 2010-5-31
1357364373----7e7bin----申请日期: 2010-5-31
1357493698----97tpfd----申请日期: 2010-5-31
1359398473----cz8eiw----申请日期: 2010-5-31
1359489864----87qjb2----申请日期: 2010-5-31
1360452154----hire43----申请日期: 2010-5-31
1361290382----k96j93----申请日期: 2010-5-31
1361814440----bc6pqz----申请日期: 2010-5-31
1366744629----d9im39----申请日期: 2010-5-31
1367463454----f1md5q----申请日期: 2010-5-31
1368312894----1rbl2g----申请日期: 2010-5-31
1372470798----4fc9jk----申请日期: 2010-5-31
1375965158----kskvm9----申请日期: 2010-5-31
1378493814----d7fvx7----申请日期: 2010-5-31
1379472465----023ohv----申请日期: 2010-5-31
1401552757----p9hgb2----申请日期: 2010-5-31
1402560780----1o5r50----申请日期: 2010-5-31
1403484436----268hvy----申请日期: 2010-5-31
1403532140----h78yvu----申请日期: 2010-5-31
1403619632----64wqt5----申请日期: 2010-5-31
1404636709----87vi14----申请日期: 2010-5-31
1419451993----37hjvf----申请日期: 2010-5-31
1426642576----grp947----申请日期: 2010-5-31
1427372119----ni8bhl----申请日期: 2010-5-31
1428926704----8on1iz----申请日期: 2010-5-31
1429334865----hvq9hl----申请日期: 2010-5-31
1430994289----d870pi----申请日期: 2010-5-31
1434112023----xzw456----申请日期: 2010-5-31
1435294585----xc3g7i----申请日期: 2010-5-31
1435320630----toxv8d----申请日期: 2010-5-31
1437323808----o34bf7----申请日期: 2010-5-31
1441194275----okq173----申请日期: 2010-5-31
1442073153----sv1167----申请日期: 2010-5-31
1442995831----qjpyxk----申请日期: 2010-5-31
1443036620----t3hhxr----申请日期: 2010-5-31
1445063531----zj5ivm----申请日期: 2010-5-31
1446068137----faqjnj----申请日期: 2010-5-31
1450002100----7th00n----申请日期: 2010-5-31
1450072387----0zpj5b----申请日期: 2010-5-31
1453070474----i1fcz8----申请日期: 2010-5-31
1455990835----5cykoj----申请日期: 2010-5-31
1459220699----26ntxx----申请日期: 2010-5-31
1464616596----9m0mpw----申请日期: 2010-5-31
1466064099----08oipr----申请日期: 2010-5-31
1468205134----dfi9sw----申请日期: 2010-5-31
1473047331----dff477----申请日期: 2010-5-31
1479042952----p133c7----申请日期: 2010-5-31
1491106207----p7vplk----申请日期: 2010-5-31
1491290183----c87i0j----申请日期: 2010-5-31
1491382192----17el65----申请日期: 2010-5-31
1491583341----8hu5ye----申请日期: 2010-5-31
1491620494----od39mv----申请日期: 2010-5-31
1491884053----3mjwa4----申请日期: 2010-5-31
1498041435----bxm39p----申请日期: 2010-5-31
1498044132----322xum----申请日期: 2010-5-31
1498050775----xzdrma----申请日期: 2010-5-31
1499023645----xp1zmq----申请日期: 2010-5-31
1499243446----rw2mjv----申请日期: 2010-5-31
1499432381----hoza20----申请日期: 2010-5-31
1505134496----o58ndi----申请日期: 2010-5-31
1505150693----3cn6aa----申请日期: 2010-5-31
1505162283----tzc565----申请日期: 2010-5-31
1505178782----y705gt----申请日期: 2010-5-31
1506013140----g1t2ri----申请日期: 2010-5-31
1506053106----m9m0u4----申请日期: 2010-5-31
1506585007----7gfwmd----申请日期: 2010-5-31
1506643907----l0y8em----申请日期: 2010-5-31
1506653273----fowu19----申请日期: 2010-5-31
1506686879----5cz9eb----申请日期: 2010-5-31
1506718700----t9c6wn----申请日期: 2010-5-31
1506745971----8fvqj6----申请日期: 2010-5-31
1506762076----b2hxdz----申请日期: 2010-5-31
1506796068----k1w2ak----申请日期: 2010-5-31
1506877904----9x8nt9----申请日期: 2010-5-31
1506902036----blwywb----申请日期: 2010-5-31
1506937985----mbgcfz----申请日期: 2010-5-31
1009373738----9326hei----申请日期: 2010-5-31
1506587805----u7i9wk2----申请日期: 2010-5-31
1042110512----6d1hu38----申请日期: 2010-5-31
1506898053----x4s56b5----申请日期: 2010-5-31
954880991----srv2s8l----申请日期: 2010-5-31
1477042150----augb58k----申请日期: 2010-5-31
1505124780----0l7c1jd----申请日期: 2010-5-31
1152494979----eqzowrb----申请日期: 2010-5-31
1320399765----pw3ftbe----申请日期: 2010-5-31
1243643403----v5sq517----申请日期: 2010-5-31
549147271----9619oga----申请日期: 2010-5-31
1310405428----y9jyfap----申请日期: 2010-5-31
1473043596----da806ih----申请日期: 2010-5-31
864658668----ksh04hr----申请日期: 2010-5-31
1392456650----c1kajw6----申请日期: 2010-5-31
1320363979----2wjmv0j----申请日期: 2010-5-31
1073270403----61ezhs5----申请日期: 2010-5-31
1075159879----sos4vzq----申请日期: 2010-5-31
1309464961----tegcq1e----申请日期: 2010-5-31
1245674696----kzwtnny----申请日期: 2010-5-31
1454062776----g4o29ar----申请日期: 2010-5-31
1277454023----7pazg65----申请日期: 2010-5-31
1357485830----38b4c68----申请日期: 2010-5-31
1214375598----osnrmt3----申请日期: 2010-5-31
247296616----0k2r6m1----申请日期: 2010-5-31
1364462175----zvniv6b----申请日期: 2010-5-31
1506182308----khrkbu5----申请日期: 2010-5-31
1306410576----w3m2s1q----申请日期: 2010-5-31
280958482----3km0xjs----申请日期: 2010-5-31
798638196----aqdrljh----申请日期: 2010-5-31
1044247495----zbcy51z----申请日期: 2010-5-31
1445058616----4j4ublg----申请日期: 2010-5-31
1505176936----6u5cn6u----申请日期: 2010-5-31
1505157305----w0gcozk----申请日期: 2010-5-31
1243451286----82sm2l4----申请日期: 2010-5-31
1455744154----9awlota----申请日期: 2010-5-31
1455853816----j0om9ta----申请日期: 2010-5-31
1161472965----bhw9461----申请日期: 2010-5-31
1491572025----ds7sytr----申请日期: 2010-5-31
1289298901----0owgwxp----申请日期: 2010-5-31
1481042368----0kznx91----申请日期: 2010-5-31
1428403452----fsj88mu----申请日期: 2010-5-31
1458353531----vlfizq7----申请日期: 2010-5-31
1311426319----9fgw80f----申请日期: 2010-5-31
1367403566----ohy05lk----申请日期: 2010-5-31
1416433822----5zjlvpb----申请日期: 2010-5-31
1243468647----179fxu3----申请日期: 2010-5-31
1499434361----u4shv4b----申请日期: 2010-5-31
765275342----kucfluj----申请日期: 2010-5-31
1375829921----ucsmz60----申请日期: 2010-5-31
1445071728----d6firgt----申请日期: 2010-5-31
1426340541----hbpezyb----申请日期: 2010-5-31
1429391407----tlv4zrq----申请日期: 2010-5-31
1427405237----i0ezlfz----申请日期: 2010-5-31
1491939492----k7007x5----申请日期: 2010-5-31
604053966----kwe28gh----申请日期: 2010-5-31
814622453----7gdpqbo----申请日期: 2010-5-31
1505143737----2v4gpe0----申请日期: 2010-5-31
279024193----7axt52k----申请日期: 2010-5-31
1143514956----41vah49----申请日期: 2010-5-31
814405754----q7mpu7y----申请日期: 2010-5-31
1277359799----k14k6o4----申请日期: 2010-5-31
1361439406----50m2sp5----申请日期: 2010-5-31
1442065466----kvqcp13----申请日期: 2010-5-31
1403570109----v47e19x----申请日期: 2010-5-31
779365613----h6gfybu----申请日期: 2010-5-31
634489032----x2jrwfy----申请日期: 2010-5-31
564513694----lrpatgx----申请日期: 2010-5-31
948231796----qj0tdch----申请日期: 2010-5-31
1349702655----734h25l----申请日期: 2010-5-31
1345704887----crb2gf4----申请日期: 2010-5-31
1127397839----d72sy99----申请日期: 2010-5-31
1256465966----bs44vet----申请日期: 2010-5-31
646350506----uibt4dz----申请日期: 2010-5-31
1036726415----oyxl8oa----申请日期: 2010-5-31
1437327580----yuucrm3----申请日期: 2010-5-31
1428321482----3ms0s1l----申请日期: 2010-5-31
1505132490----83b20iv----申请日期: 2010-5-31
1476222791----v162cxj----申请日期: 2010-5-31
1499058619----7xq3oxi----申请日期: 2010-5-31
1479048727----rp41eqw----申请日期: 2010-5-31
1404556479----j7j5ble----申请日期: 2010-5-31
996864562----7bpqvq1----申请日期: 2010-5-31
1187519171----phf8151----申请日期: 2010-5-31
1319028497----h49bcm2----申请日期: 2010-5-31
1204513760----yx6hhni----申请日期: 2010-5-31
1162609002----uc1x660----申请日期: 2010-5-31
724228923----eyuq5sj----申请日期: 2010-5-31
1154423879----8qm2bkp----申请日期: 2010-5-31
1367373161----ex7hxdl----申请日期: 2010-5-31
1473039739----719962r----申请日期: 2010-5-31
1224484549----1nkrkmc----申请日期: 2010-5-31
1506265513----3706x77----申请日期: 2010-5-31
1403623415----c1kwt1o----申请日期: 2010-5-31
1173543589----uklccoh----申请日期: 2010-5-31
1084228550----y1a3mr7----申请日期: 2010-5-31
834593972----1ktztoa----申请日期: 2010-5-31
1106246817----5f1r75q----申请日期: 2010-5-31
1390640783----odd4yf7----申请日期: 2010-5-31
1248611715----pm473fu----申请日期: 2010-5-31
614426309----h3wjzif----申请日期: 2010-5-31
1243467159----0364g23----申请日期: 2010-5-31
1242617572----4wwbj6n----申请日期: 2010-5-31
1427316724----4ns09i6----申请日期: 2010-5-31
1137440255----ahz796e----申请日期: 2010-5-31
273936833----lwpro9m----申请日期: 2010-5-31
1471775878----eg26x9a----申请日期: 2010-5-31
1275446251----5o0sdhq----申请日期: 2010-5-31
564476128----tl1fg14----申请日期: 2010-5-31
1349597466----mpjwn62----申请日期: 2010-5-31
1051273871----m9jd3da----申请日期: 2010-5-31
1401606682----cimodqr----申请日期: 2010-5-3

مەنبە:www.cnfree. org


دوستۇم ئېسڭىزدە بولسۇن ، سز رىئاللىق دۇنياسىدا ......

ئادەمنىڭ ئالىسى ئىچىدە~

يېتىلىۋاتقان ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 1249
يازما سانى: 232
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 52256
تۆھپە نۇمۇرى: 504
توردا: 1784 سائەت
تىزىم: 2010-5-28
ئاخىرقى: 2012-4-11
يوللىغان ۋاقتى 2010-6-1 12:45:39 AM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
1224407730 ما چ چ نىڭ ھەممە نېمىسىنى ئۆزگەرتىۋالدىم ۋاقىپ بولغايسىلەر...

بىرگە بىر دېمە، بىرگە بىر ئەمەس، مىڭغا بىرمەن~      http://blog.sina.com.cn/neyze

پائالىيەتچان

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 550
يازما سانى: 1214
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 211498
تۆھپە نۇمۇرى: 318
توردا: 1358 سائەت
تىزىم: 2010-5-24
ئاخىرقى: 2012-4-2
يوللىغان ۋاقتى 2010-6-1 12:53:06 AM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
بۇنىڭ    مەخپى نۇمۇرى يىنىدىكى ھەرپلەر شۇمۇ  ياكى...
باسسام  ھەممىسىنىلا خاتا دەيدا...

ئەگەر تەقدىر ساڭا ئاسىيلىق قىلسا،مەن سەن تەرەپتە تۇرۇپ تەقدىرگە ئاسىيلىق قىلىمەن.
                                                                                                                                                       ئەفسۇس...

پائالىيەتچان

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 550
يازما سانى: 1214
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 211498
تۆھپە نۇمۇرى: 318
توردا: 1358 سائەت
تىزىم: 2010-5-24
ئاخىرقى: 2012-4-2
يوللىغان ۋاقتى 2010-6-1 12:58:52 AM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
مىنىڭ قولۇمغا بىرەرى  ئىلىشمىدى جۇمۇ! [s:20]

ئەگەر تەقدىر ساڭا ئاسىيلىق قىلسا،مەن سەن تەرەپتە تۇرۇپ تەقدىرگە ئاسىيلىق قىلىمەن.
                                                                                                                                                       ئەفسۇس...

مىسرانىم مەستانىسى

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 156
يازما سانى: 508
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 8998
تۆھپە نۇمۇرى: 260
توردا: 229 سائەت
تىزىم: 2010-5-20
ئاخىرقى: 2011-8-26
يوللىغان ۋاقتى 2010-6-1 01:25:45 AM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
1344426221----a9kbw3----申请日期: 2010-5-31
بۇنى مەن ئالاي خاپولاشمىغايلا !

مەن مىسرانىمنى مەڭگۇ قۇللايمەن

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 601
يازما سانى: 57
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 5851
تۆھپە نۇمۇرى: 260
توردا: 191 سائەت
تىزىم: 2010-5-24
ئاخىرقى: 2011-8-3
يوللىغان ۋاقتى 2010-6-1 01:33:18 AM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
ئەمىسا تارتىنمىدىم مەنمۇ بىرنى ئالاي ھە پۇلىنى تاپقاندا بېرەرمەن

دۇنيا گۈزەل مۇھەببەتتە ،       ............................................. ھەركىم قىلسا ئۆزىگە ........................................................!

ھەممىسى مىسرانى

يېتىلىۋاتقان ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 26
يازما سانى: 276
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 24848
تۆھپە نۇمۇرى: 370
توردا: 858 سائەت
تىزىم: 2010-5-19
ئاخىرقى: 2012-4-8
يوللىغان ۋاقتى 2010-6-1 02:17:10 AM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
مىنىڭ بىر سوستۇمغا لازىم ئىكەنتۇق............بىرنى تاللاپ بىرەي .....رەھمەت.....

ئىشەنچ ۋە دوسسلۇق بولغاندىلا تەرەققىي قىلغىلى بولىدۇ....

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 1448
يازما سانى: 227
نادىر تېمىسى: 1
مۇنبەر پۇلى : 11343
تۆھپە نۇمۇرى: 1245
توردا: 498 سائەت
تىزىم: 2010-5-29
ئاخىرقى: 2012-4-9
يوللىغان ۋاقتى 2010-6-1 03:10:38 AM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
قانداق ئوزگرتىۋالىمىز  [s:4]

ئۇيغۇرتائاملىرىنى دۇنياغا تۇنۇتايلى

ھەممىڭلارغا تىن

يېتىلىۋاتقان ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 1761
يازما سانى: 211
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 7356
تۆھپە نۇمۇرى: 370
توردا: 6809 سائەت
تىزىم: 2010-5-31
ئاخىرقى: 2012-4-14
يوللىغان ۋاقتى 2010-6-1 08:39:02 AM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
ئەمىسە مەنمۇ  بىرنى ئېلىۋالدىم.

ياخشىلىق قىل قول

تەجىربىلىك ئەزا

ئاخبارات ئەلچىسى ماھىر قەلەمكەش ئالاھىدە تۆھپە

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 155
يازما سانى: 4552
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 1574680
تۆھپە نۇمۇرى: 33044
توردا: 12094 سائەت
تىزىم: 2010-5-20
ئاخىرقى: 2012-3-27
يوللىغان ۋاقتى 2010-6-1 08:53:35 AM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
بۇ ئىشەنچىلىكمۇ،نەچچە كۈن ئىشلەتكەندىن كىيىن يۈتۈپ كەتمەس [s:10]

↓ ←★ئەزىز قېرىندىشىم،سۇ ئىچكەندە قۇدۇق قازغۇچىنى ئۇنۇتماڭ دەپتىكەن. ‹‹مىسرانىم››دا كۆرۈنگەن خەنزۇچە(ئىنگلىزچە)خەتلىك ئېلانلارنى كۈندە بىر قېتىم چىكىپ قويۇشنى ئۇنتۇپ قالمايلى! ئەلدىن ئەلگە نەپ! بۇ بىزنىڭ‹‹مىسرانىم››نى قوللىغانلىقىمىزنىڭ كىچىككىنە ئىپادىسى...
كىرگەندىن كىيىن ئىنكاس يازالايسىز كىرىش | تىزىملىتىش

مۇنبەر باش بېتىگە قايتىش|رەسىمسىز نۇسخا|يانفۇن|مىسرانىم مۇنبىرى
Powered by Discuz! X2(NurQut Team)© 2001-2011 Comsenz Inc. For misranim.com ( 苏ICP备:11007730号 )
چوققىغا قايتىش