qutyar يوللانغان ۋاقتى 2008-6-18 04:46:34

ﺑﯩﺮﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﻮﻟﻠﯩﺪﯨﯖﯩﺰ ؟

ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻳﯩﻠﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﭘﯘﻝ ﺳﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ﻳﺎﺭ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺗﻮﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ،ﮬﻪﻡ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ googleﺋﯩﻼﻧﻰ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ uyblog.cnﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﯨﻠﻮﮒ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﮬﻪﻡ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯜﻧﯜﻣﮕﯩﻤﯘ ﺋﯩﺮﯨﺸﺘﯘﻕ .ﻗﯩﺴﻘﯩﻐﯩﻨﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺗﻐﺎ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ 20ﺩﻭﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﺘﻰ ،ﺧﻪﻟﯩﻖ ﭘﯘﻟﻰ ﮬﯩﺴﺎﺑﯩﺪﺍ 150ﻳﯘﻩﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ .ﺷﯘ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻢ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ . ﺋﯘ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻤﺎﻱ ﮬﯩﺴﺎﯞﺍﺗﺘﺎ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﯞﯗ ﺑﯩﻠﻮﮒ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺳﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ ،ﺋﯘ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﻩ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻣﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪﯨﻢ. ﭘﯩﻨﮭﺎﻥ ﻳﺎﺳﯩﺪﻯ ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﭘﯩﻨﮭﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺘﯩﻤﯘ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺘﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ ، ﻳﯩﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻗﺎﻳﻨﺎﻡ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﻠﯘﻕ ﻳﺎﺳﺎﭖ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺑﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﯩﺠﺎﺩﻯ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﻯ .
ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ googleﻧﯩﯔ ﺷﻪﺧﺴﻰ ﺋﯘﭼﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭺ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﮬﻪﻗﺴﯩﺰ ﺋﯩﻼﻥ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﮬﻪﻗﺴﯩﺰ ﺋﯩﻼﻧﻼﺭ ﮬﻪﻗﻠﯩﻖ ﺋﯩﻼﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭙﺘﯘ . ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻢ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻐﺎﻥ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﺷﯘ 1 ﻣﯩﻨﯘﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﺷﯘ ﺑﻪﺗﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﭺ ﺑﯩﺮﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻼﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮﻩﺭﻧﻰ ﭼﯩﻜﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﻻﺭﻣﯘ ؟ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯞﯗ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺟﯩﺠﯩﻼﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻤﻪﻥ .
ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﻠﻪﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ. ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭ qqﺗﻮﭘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻔﯘﻥ ﻧﯘﻣﯘﺭﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ "ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺗﯩﻠﻔﯘﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ "ﺗﺎﺱ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻼﻥ ﺑﻪﺭﮔﯩﻠﻰ ، ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯩﮭﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ googleﺋﯩﻼﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﻔﯘﻧﺪﺍ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯗﻕ .
ﻧﻪﻕ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ،ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﺭﺑﯩﺘﻰ ،ﺑﯩﻠﻮﮔﻰ ﺑﺎﺭ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ . ﺋﺎﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﯘ ؟
ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ،ﮬﻮﺭﯗﻥ ﻣﯜﺷﯜﻙ ،ﻳﯜﻛﺴﻪﻝ ،ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ"ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻣﻪﻥ ﺳﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ،ﺩﻩﻣﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﺴﯩﻤﮕﻪ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺪﯨﻢ "ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻛﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻮﮔﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﺎﯞﺍﺕ ﺑﯩﻠﻮﮔﻼﺭ . ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﻗﻮﻳﺴﺎﯕﻼﺭ .
ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ 2ﻛﯜﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺶ ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻢ،ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮﻯ ﮬﻪﻡ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ .

ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺑﯩﻠﻮﮒ،ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﺭﺑﻪﺗﻠﻪﺭ google ﺋﯩﻼﻧﯩﻐﺎ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﺎﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ، googleﻏﺎ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﺶ ﺗﻪﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .
ﻣﻪﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﺭ ﺑﯩﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﻠﻮﮔﯩﻐﺎ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﺎﺯ ﺗﻮﻻ ﻛﯩﺮﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯩﻼﻥ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻥ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻜﻰ google ﺋﯩﻼﻧﻰ ﻛﻮﺩﯨﺪﯨﻦ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﺴﻪﻙ . ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺗﻮﺭ ﺑﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﻛﯩﺮﻣﯩﺪﯨﻦ %ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺭﺳﻪ ،ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻢ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻧﯩﺴﺒﻪﺕ ﺑﻮﻳﯩﻨﭽﻪ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﯩﮕﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﯞﺍﻛﺎﻟﯩﺘﻪﻥ ﺋﯩﻼﻥ ﻛﻮﺩﯨﻨﻰ ﻗﻮﻳﻐﯘﭼﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ، ﺋﯩﻼﻥ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﻯ ﭼﯩﻜﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﭼﻪﻛﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻨﻰ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ، ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯩﺘﯩﻢ-ﻳﯩﺴﯩﺮ ،ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﻘﯩﮕﻪ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ .
ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻧﯩﺴﺒﻪﺕ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﻪﻙ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،10%-20%ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،40%-50%ﺑﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴﯩﻤﯘ ﻣﻪﻳﻠﻰ ، ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﯩﻠﻮﮔﯘﻡ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺗﯘﺭﺳﯩﻤﯘ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻼﻧﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻗﻮﻳﺎﻱ . ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻢ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ ﺩﻩﭖ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﻛﯩﺮﯨﻤﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ~
ﮔﻪﭖ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻟﻪﺭ ، ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﯩﻼﻧﻨﻰ ﭼﯩﻜﯩﯔ ﺩﯨﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﮬﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭﻣﯘ ﭼﯩﻜﯩﯟﻩﺗﻤﻪﯕﻼﺭ ،ﺑﻪﻙ ﻛﯚﭖ ﭼﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﺎﯕﻼﺭﻻ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻳﻨﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺷﻘﺎﻥ ،ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻼ ﺩﻩﻱ ،ﻗﺎﻳﻨﺎﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮﺩﺍﻧﻪ ﺗﯘﻍ ﻳﺎﺳﺎﭖ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯩﻤﯩﻐﺎ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺗﻮﻏﻨﻰ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ﺗﯧﺨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺗﺎﺯﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺧﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .
ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﻪﻳﻠﻰ ﺩﻩﭖ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ، ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺑﯩﺮﺳﻮﻡ ﺑﯩﺘﯩﺪﻩ ﮬﻪﻗﻠﯩﻖ ﺋﯩﻼﻥ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺑﺎﺷﺒﺎﺷﺘﺎﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﯛﻣﭽﻪ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻗﺘﯩﻢ. ﺧﺎﺗﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﯩﯖﻼﺩﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ .

ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻤﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﮔﻪﭖ :ﻣﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ pinﻧﯘﻣﯘﺭﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ، ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺟﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﯨﻢ. pin ﻧﯘﻣﯘﺭﯨﻨﻰ ﺟﻪﺯﯨﻤﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﺑﻮﻟﺪﯨﯖﯩﺰﻣﯘ ؟ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺑﯩﺮﯨﯟﻩﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ .

ﻗﯧﻨﻰ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﭘﯩﻜﯩﺮ -ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻳﯩﻤﺎﻱ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﺗﺎﺷﻼﯕﻼﺭ ~~!

GoodLuck يوللانغان ۋاقتى 2008-6-18 09:38:42

ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﯩﻦ ﺩﯨﻠﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻨﯘﺗﻼ ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ ، ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻨﯘﺗﻼﺭ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﺪﺍ ﻳﯧﻐﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺳﻪﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﻩﻟﯩﺴﻪﻙ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﻤﯩﺰ .

ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ \"ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺟﻪﯞﮬﻪﺭﻟﯩﺮﻯ\" ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﮬﯩﭙﻪ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﺎ ﺟﻪﯞﮬﻪﺭﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ . ﺑﯘﻧﻰ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ .

ﻗﯧﻨﻰ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻼﻥ ﻛﯩﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﻛﻪﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻳﺪﺍ 100 ﺩﻭﻟﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﻠﻰ !!!

ﺑﯧﻜﻪﺕ ﺋﺎﺩﯨﺮﯦﺴﯩﻤﯩﺰ :  http://www.1tilla.com
ﺋﯧﮭﺘﯩﺮﺍﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ : ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﯩﺘﻰ

crystal يوللانغان ۋاقتى 2008-6-18 10:15:44

ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﻮﻟﻼﻳﻤﯩﺰ -ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ .
ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺋﻪﮬﻠﯩﺪﻩ ﺑﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﯓ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ.

iori1117 يوللانغان ۋاقتى 2008-6-18 10:34:53

ﭘﻪﻗﻪﺕ googleﺋﯧﻼﻧﯩﻨﻰ ﭼﯩﻜﯩﭙﻼ ﺑﻪﺭﺳﻪﻙ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟

koklam29 يوللانغان ۋاقتى 2008-6-18 11:04:48

ﻣﯘﺷﯘ ﺑﻪﺗﻨﻰ ﺑﺎﺵ ﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻢ ~

qutyar يوللانغان ۋاقتى 2008-6-19 18:24:14

ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﯩﻤﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻮﺭﺑﻪﺕ ﺋﺎﺩﯨﺮﺳﯩﻨﻰ ﻳﯩﺰﯨﺸﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ .ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﺎﻱ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﯖﻼﺭ .
ﺑﯩﻜﻪﺕ ﺋﯩﺴﻤﻰ :ﺑﯩﺮﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺑﯩﻜﯩﺘﻰ
ﺑﯩﻜﻪﺕ ﺋﺎﺩﯨﺮﺳﻰ :www.1tilla.com
ﺑﯩﻜﻪﺕ ﺗﯘﻏﻰ :
ﺑﯩﻜﻪﺕ ﺗﯘﻏﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﺮﺳﻰ : http://qutyar.blogbus.com/files/12138724650.gif

ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺑﯩﻜﻪﺗﻠﻪﺭ :
ﺯﯨﻠﺘﺎﺭ ﺗﻮﺭﻯ :http://www.ziltar.com
ﺩﻩﺭﯨﺴﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﯩﻠﻰ :http://darslik.com
ﻗﯘﺗﻴﺎﺭ ﺑﯩﻠﻮﮔﻰ :http://qutyar.blogbus.com

Teddy يوللانغان ۋاقتى 2008-7-19 14:09:04

تەدبىركارغا ئۇلىنىش قىلىۋەتتىم.
http://www.tedbirkar.com

atella يوللانغان ۋاقتى 2008-7-20 00:13:18

خىيالىم بىلوگىغا ئۇلاندى...

http://hiyalim.blogbus.com/

تورغا چىقساملا چوقۇم چىكمەن...

qutyar يوللانغان ۋاقتى 2008-7-21 09:21:24

ئىزدىنىشنىڭ يىڭى نۇسقىسىدا دوستانە ئۇلىنىش ئىقتىدارى قوشۇلۇپتۇ .بىرسوم پىلانى بىتىنى دوستانە ئۇلىنىشقا قوشۇپ قويۇشقا بولامۇ ؟

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2008-7-25 18:42:37

قاينام ،قۇتيار ،سىلەرگە كۆپتىن كۆپ رەھمەت بۇرادەرلەر ....

يېقىندىن بۇيان ئىزدىنىش ئېچىلماي تورغا   كۆرۈش ئۈچۈنلا چىقىدىغان بوپ كەتكەن ئىدىم ،ئەمدى ئىزدىنىش  كەلدى ......

مۇشۇ توينىڭ تەييارلىقى دەپ بەك ئالدىراش بوپ كەتتىمغۇ تاڭ ...ئۆي پۈتكەندىن كىيىن تورغا چىقىپ ھەممە ئىشلارنى يۈرۈشتۈرىمەن ،.....

بارلىق تورداشلارغا رەھمەت ...

@ahmatjanyasen يوللانغان ۋاقتى 2008-10-10 17:26:31

يا خشي يېزىپسىز !
بەت: [1]
: ﺑﯩﺮﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﻮﻟﻠﯩﺪﯨﯖﯩﺰ ؟