GoodLuck يوللانغان ۋاقتى 2008-5-27 11:46:14

PS ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻜﻰ : BMW ﻧﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺳﺎﺵ

ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ASP, Potoshop , premire , Fireworks  ﺑﯧﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻏﺎ ﺳﯘﻧﯘﭖ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ ، ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻜﻨﻰ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮﻧﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻯ ، ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ، ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻜﻨﻰ AVI ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ winrar ﺩﺍ ﭘﯩﺮﯨﺴﻠﯩﺴﺎﻡ ﺳﯧﻐﯩﻤﻰ 10 ﮬﻪﺳﺴﻪ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﺷﯘﯕﺎ ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﭘﯩﺮﯨﺴﻼﭖ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻘﺎ ﻳﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻦ ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﮬﻪﻡ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﮬﻪﻡ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﺗﯩﺠﯩﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ، ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ BMW ﻣﺎﺭﻟﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺳﺎﺵ ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺑﯚﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﯧﻘﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﺎﻗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﻛﯚﺭﯛﮔﻪﻳﺴﯩﺰﻟﻪﺭ ، ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﮬﻪﻡ ﻳﻮﻟﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .
ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺩﯨﺮﯦﺴﻰ : http://www.darslik.com
ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﯩﻠﻰ

http://www.darslik.com/暂时/1.avi

[ﺑﯘ ﺗﯩﻤﺎ kainam ﺗﻪﺭﯨﭙﺪﯨﻦ  2008-5-27 14:51:48 ﺩﻩ ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ .]

بەت: [1]
: PS ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻜﻰ : BMW ﻧﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺳﺎﺵ