Birzat يوللانغان ۋاقتى 2008-4-30 14:15:20

ﻣﺎﻣﻜﺎﭘﻨﯩﯔ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺭﻭﻟﻰ (ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩamp

http://www.dqzhaoyi.com/pic/080215.jpg

ﺑﯘ-<<ﻛﺎﻛﻜﯘﻙ ﮔﯘﻟﻰ>> ، <<ﻛﺎﭖ-ﻛﺎﭖ>> ﻳﺎﻛﻰ <<ﺳﯜﺗﻠﯜﻙ ﺋﻮﺕ >> ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﺎﻣﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﮔﯜﻟﻠﯜﻛﻠﻪﺭ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﻪﯞﻩ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻏﻮﻟﻠﯘﻕ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯧﺘﯩﺰ-ﺋﯧﺮﻕ ﻗﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﯩﭽﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻜﻪﻥ. ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻣﺎﺗﯧﺮﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻡ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺭﻭﻟﯩﻤﯘ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ.
ﺗﻪﺑﺌﯩﺘﻰ : ﮬﯚﻝ ﺳﻮﻏﯘﻕ.
ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺭﻭﻟﻰ: ﻗﯩﺰﺗﻤﺎ ﭘﻪﺳﻪﻳﺘﯩﺶ، ﺯﻩﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺵ، ﺋﯩﺸﺸﯩﻖ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯧﭽﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ.
ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ: ﺳﯜﺕ ﺑﯧﺰﻯ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻰ، ﻛﯚﺯ ﺑﯩﺮﯨﻜﺘﯜﺭﮔﯜﭼﻰ ﭘﻪﺭﺩﻩ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻰ، ﻳﯩﯖﻨﺎﺳﻘﯘ، ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﺑﺎﺩﺍﻣﺴﯩﻤﺎﻥ ﺑﻪﺯ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻰ ، ﺋﯚﭘﻜﻪ ﻳﯧﺮﯨﯖﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﺸﯩﻘﻰ، ﭼﯩﻴﻘﺎﻥ، ﻏﻪﻟﯟﯨﺮﻩﻙ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ:
ﺳﯜﺕ ﺑﯧﺰﻯ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﯩﺪﺍ، ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻣﺎﻛﺎﭘﺘﯩﻦ 35 ﮔﯩﺮﺍﻡ، ﮬﯚﻝ ﻣﺎﻣﻜﺎﭘﺘﯩﻦ 70 ﮔﯩﺮﺍﻡ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺗﯧﺮﯨﭙﻠﯩﺮﻯ ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﺗﯧﯖﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻛﯚﺯ ﺑﯧﺮﯨﻜﺘﯜﺭﮔﯜﭼﻰ ﭘﻪﺭﺩﻩ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻰ ﯞﻩ ﻳﯧﯖﻨﺎﺳﻘﯘﺩﺍ ﻣﺎﻛﺎﭘﺘﯩﻦ 35 ﮔﯩﺮﺍﻡ( ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﺴﺎ ﺟﯘﺧﺎﺭ ﮔﯜﻟﯩﺪﯨﻦ 12 ﮔﯩﺮﺍﻡ ﻗﻮﺷﯘﭖ) ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﯩﺮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﻰ ﻗﺎﻳﻨﺎﺗﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﻰ ﻗﺎﻳﻨﺎﺗﻤﯩﺴﺪﺍ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻳﯘﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﺑﺎﺩﺍﻣﺴﯩﻤﺎﻥ ﺑﻪﺯ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﯩﺪﺍ ﻣﺎﻣﻜﺎﭖ 20 ﮔﯩﺮﺍﻡ، ﻗﯧﺮﻗﯩﺰ ﺋﯘﺭﯗﻗﻰ 12 ﮔﯩﺮﺍﻡ، ﻳﻪﺭ ﺗﻮﺯﻏﯩﻘﻰ 4 ﮔﯩﺮﺍﻡ، ﭼﯜﭼﯜﻛﺒﯘﻳﺎ ﻳﯧﻠﺘﯩﺰﯨﺪﯨﻦ 4 ﮔﯩﺮﺍﻡ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺳﯘﺩﺍ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﯚﭘﻜﻪ ﻳﯧﺮﯨﯖﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﺸﯩﻘﯩﺪﺍ ﻣﺎﻣﻜﺎﭖ 35 ﮔﯩﺮﺍﻡ، ﮔﯜﻟﺴﺎﻣﺴﺎﻕ 20 ﮔﯩﺮﺍﻡ، ﺋﻮﺳﻤﺎ ﻳﯧﻠﺘﯩﺰﻯ 20 ﮔﯩﺮﺍﻡ، ﻧﻪﺷﭙﯜﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺳﯘﺩﺍ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﭼﯩﻴﻘﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻏﻪﻟﯟﯨﺮﻩﻛﺘﻪ ﻣﺎﻣﻜﺎﭖ 35 ﮔﯩﺮﺍﻡ، ﺋﯘﭼﻘﺎﺕ 12 ﮔﯩﺮﺍﻡ، ﺑﯩﻨﻪﭘﺸﻪ 12 ﮔﯩﺮﺍﻡ، ﭼﯜﭼﯜﻛﺒﯘﻳﯩﺪﯨﻦ 8 ﮔﯩﺮﺍﻡ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﯩﺮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ: 8---20 ﮔﯩﺮﺍﻣﻐﯩﭽﻪ.
ﭼﯧﻘﯩﺶ ﺋﻮﺭﻧﻰ: ﺋﯧﺘﯩﺰﻟﯩﻘﻼﺭ، ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﻠﯩﺮﻯ، ﺋﯧﺮﯨﻖ - ﺋﯚﺳﺘﻪﯓ ﺑﻮﻳﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺩﺍﻟﯩﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﺳﯩﺪﯗ. ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﯧﺮﯨﺪﻩ ﺑﺎﺭ.
ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺸﻰ:蒲公英 pu gong ying
ﻣﻪﻧﺒﻪ: ﺑﯩﺮﺯﺍﺕ ﺷﯩﭙﺎﺧﺎﻧﯩﺴﻰ

http://www.plant.ac.cn/tu/photo/6/090403290816.JPG

[http://wma.mp3nahxa.com/uyghur/Nurmuhemmet_tursun/tamburum/5.Wma

[ﺑﯘ ﺗﯩﻤﺎ bir*zat ﺗﻪﺭﯨﭙﺪﯨﻦ  2008-5-1 12:54:11 ﺩﻩ ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ .]

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2008-4-30 14:24:45

ﻗﺎﻥ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺳﺴﺎ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺷﯘ ﮬﻪ؟

tayger يوللانغان ۋاقتى 2008-4-30 16:14:08

ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯧﻤﺎ ﺑﺎﻣﯘﻳﺎ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ﺑﯘ ﺗﯩﻤﺎ aZizim ﺗﻪﺭﯨﭙﺪﯨﻦ  2008-4-30 18:15:00 ﺩﻩ ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ .]

Birzat يوللانغان ۋاقتى 2008-4-30 17:42:05

ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺳﯜﺕ ﺑﯧﺰﻯ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻰ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ -ﭘﯘﻝ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺴﯘﻥ ﺩﻩﭖ

Bayawan يوللانغان ۋاقتى 2008-4-30 20:43:59

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻪﻛﻨﻰ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﯩﻦ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﻜﻪﻧﺪﻩ

sayipjiamal يوللانغان ۋاقتى 2008-4-30 23:05:01

ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﻡ ﺭﻭﻟﻰ ﭼﻮﯓ  ﺋﯩﻜﻪﻥ.

DARTMAN يوللانغان ۋاقتى 2008-4-30 23:38:41

引用
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻪﻛﻨﻰ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﯩﻦ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﻜﻪﻧﺪﻩ

ﺋﺎﺩﻩﻣﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺗﺎﭖ ﺗﯧﻤﺎ ﻳﯘﻟﺴﺎ ﺳﯩﺰ ﺋﯩﺸﻪﻛﻜﻪ ﭼﯜﭖ ﻛﻪﺗﯩﯖﯩﺰ    ﺋﺎﻟﻨﻪﻏﯩﻤﯩﮕﻪ  ﺗﺎﯕﺴﺎ ﺋﯘﻳﻨﯩﺴﺎ ﺑﯘﻻﻣﺪﺍ

mubarak786 يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 12:10:10

ﻛﯚﺯ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻜﯩﻤﯘ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ ﮬﻪ!

zaman5322066 يوللانغان ۋاقتى 2012-5-7 15:15:15

2- قەۋەتتىكى taygerنىڭ يازمىسىدىن نەقىل

ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯧﻤﺎ ﺑﺎﻣﯘﻳﺎ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ﺑﯘ ﺗﯩﻤﺎ aZizim ﺗﻪﺭﯨﭙﺪﯨﻦ 2008-4-30 18:15:00 ﺩﻩ ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ .]
بەت: [1]
: ﻣﺎﻣﻜﺎﭘﻨﯩﯔ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺭﻭﻟﻰ (ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺗﻪﯞﺳﯩ