wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2008-4-24 16:40:18

ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﻳﯩﻐﻼﭘﺘﯘ ﺩﺍﺩﺍﻡ !

ﺗﻮﻳﻐﺎ ﻗﻮﭘﯘﭖ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﺑﯩﻠﯩﺸﻠﻪﺭ ،
ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺩﺍﺩﺍﻡ .
ﺑﯩﺰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ  ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﻕ ،
ﺯﺍﻣﺎﻧﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺩﺍﻏﺪﺍﻡ .

ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﭘﺘﯘ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯘﻕ ،
ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻳﻪﭘﺘﯘ ﮬﻪﺳﺮﻩﺕ ﭼﯧﻜﯩﺸﺘﯘﻕ ،
ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﻮﯞﺍ ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﯘﻕ ،
ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﻳﯩﻐﻼﭘﺘﯘ ﺩﺍﺩﺍﻡ .

ﺋﯩﺴﺮﺍﭘﭽﯩﻠﯩﻖ ﭼﻪﻛﺘﯩﻦ ﺋﯧﺸﯩﭙﺘﯘ ،
ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻮﺷﻘﺎ ﺑﯧﻘﯩﭙﺘﯘ ،
ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻜﻠﻪﺭ ﺗﻪﮔﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭘﺘﯘ ؟
ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﻳﯩﻐﻼﭘﺘﯘ ﺩﺍﺩﺍﻡ .

ﭼﻮﻛﺎ ﺗﻪﮔﻤﻪﻱ ﺗﯚﻛﯜﻟﺴﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ،
ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺳﯜﺭﺳﻪ ﺷﯩﺮﻩﺩﻩ ﮬﺎﺭﺍﻕ ،
ﺩﯦﮭﻘﺎﻥ ﺳﯜﻛﯜﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ،
ﺩﯦﮭﻘﯩﻨﯩﻢ ﺩﻩﭖ ﻳﯩﻐﻼﭘﺘﯘ ﺩﺍﺩﺍﻡ .

ﻛﯧﻠﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﻴﻤﻪﭘﺘﯘ ﺩﯦﺪﻯ ،
ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯩﻐﻪﻡ ﻳﯜﺭﯛﻳﺪﯗ ﺗﯧﺨﻰ ،
ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﻨﯩﯔ ﯞﯨﺠﺪﺍﻧﻰ ﻗﯧﻨﻰ !!!!
ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻢ ﺩﻩﭖ ﻳﯩﻐﻼﭘﺘﯘ ﺩﺍﺩﺍﻡ .

ﺗﺎﻧﺴﺎ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ ﺋﺎﺗﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺰ ،
ﻳﻮﭘﻜﺎ ﻗﻮﯕﺪﺍ ، ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺗﯩﺰ ،
ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺩﯦﺪﻯ :ﺑﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻧﺪﯨﺰ !!؟
ﺋﯩﭙﭙﯩﺘﯩﻢ ﺩﻩﭖ ﻳﯩﻐﻼﭘﺘﯘ ﺩﺍﺩﺍﻡ .

ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺧﻪﻗﻤﯘ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯩﭽﻪﺭﻣﯩﺶ ،
ﺑﻪﺯﻩﻧﻠﯩﺮﻯ ﻧﻪﺷﻪ ﭼﯩﻜﻪﺭﻣﯩﺶ ،
ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﻣﺎﺧﺘﺎﭖ ،ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﻪﺭﻣﯩﺶ ؟
ﯞﯨﺠﺪﺍﻧﯩﻢ ﺩﻩﭖ ﻳﯩﻐﻼﭘﺘﯘ ﺩﺍﺩﺍﻡ .....

ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﺎﻟﯖﺎﭺ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ،
ﻳﯜﺯﻯ ﻗﯧﻠﯩﻦ "ﺟﺎﻧﺎﻥ"ﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ،
ﺋﯚﭼﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ،
ﺋﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻢ ﺩﻩﭖ ﻳﯩﻐﻼﭘﺘﯘ ﺩﺍﺩﺍﻡ .

ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺑﯘﻧﻰ ﺧﻮﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ،
ﻧﻪﻧﺰﯨﮕﻮﻧﻰ *ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺗﯧﭙﯩﭙﺘﯘ ،
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺷﻮﭘﯘﺭ ﺗﺎﺯﺍ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ ...
ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﯩﭽﯩﭙﺘﯘ ﺩﺍﺩﺍﻡ .

ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻮﯞﯨﻤﯩﺰ ﺩﯦﮭﻘﺎﻥ ،
ﺑﯩﺰ ،ﺳﻪﮬﺮﺍﺩﯨﻦ ﮬﻪﺭ ﻳﺎﻥ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ،
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﻣﻪﺱ ! ﺋﻪﺳﻠﯩﻦ ﺋﯘﻧﯘﺗﻘﺎﻥ ،
ﺳﻪﮬﺮﺍﻳﯩﻢ ﺩﻩﭖ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﻯ ﺩﺍﺩﺍﻡ ...........

ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺧﺎﺳﻠﯩﻖ -ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺘﻪ ،
ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﺍﻳﻠﻰ ﺋﯚﺭﭘﻪ-ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ،
ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻟﯩﻤﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯜﭘﻪﺗﺘﻪ ،
ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻢ ﺩﻩﭖ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﻯ ﺩﺍﺩﺍﻡ ...

ﻧﻪﻧﺰﯨﮕﻮ -ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﻮﻟﻠﯘﻕ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺱ ﺑﯧﻜﯩﺘﻰ
2008-ﻳﯩﻠﻰ 24-ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻞ 2ﺩﯨﻦ 14ﺗﻪ ﺗﺎﻣﺎﻡ ،
ﺷﻪﮬﺮ ﻯ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ....

Watandax يوللانغان ۋاقتى 2008-4-24 19:17:57

ﻳﺎﺷﯩﻤﺎﻗﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﻠﯩﻘﯩﺪﺍ،
ﺳﻪﮬﺮﺍﺩﯨﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺗﻪﺱ.

yarkin92 يوللانغان ۋاقتى 2008-4-24 19:42:01

ﺗﻮﭘﺎ ﻗﻮﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﻜﯩﻤﺪﻩ،
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ .
-
( ﻧﻪﺩﻩ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﻢ ﺋﯧﺴﯩﻤﺪﻩ ﻳﻮﻕ.)

ADIL814 يوللانغان ۋاقتى 2008-4-24 20:18:41

ﺋﻪﺟﻪﭖ ﻳﻮﻏﺮﺍ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭙﺘﯘ ....

yarkin92 يوللانغان ۋاقتى 2008-4-24 20:30:31

ﺋﻪﺟﻪﭖ ﻳﻮﻏﺮﺍ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭙﺘﯘ ....
-------
ﻣﺎ ﻧﯩﻢ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ؟

Julaliq يوللانغان ۋاقتى 2008-4-25 10:09:43

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﺭﻭﮬﻰ ﺋﯜﻟﯜﭘﺘﯘ ﺩﻩﭖ ﻳﯩﻐﻼﭘﺘﯘ ﺩﺍﺩﺍﻡ.

Koktikin يوللانغان ۋاقتى 2008-4-25 10:42:31

ﮬﻪﻱ ،ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﻛﯩﻠﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ، ﺋﺎﺩﻩﻣﯩﻠﯩﻜﻤﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﯛﻳﻤﻪﻥ .

mubarak786 يوللانغان ۋاقتى 2008-4-25 19:33:53


ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﯘﺩﻩﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﮬﺎﺯﯨﺮ...................

joshua يوللانغان ۋاقتى 2008-4-25 19:36:19

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯧﺰﯨﭙﺴﯩﺰ!

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2008-4-25 21:20:19

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﻟﻪﺭ ،

ﻗﯧﻨﻰ ﺋﺎﺯﻻﺭ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭ ،
ﻛﯜﻧﺪﻩ ﻳﻪﭖ ﺑﻪﺭ ﭼﯩﻼﻧﻨﻰ .
ﭼﻪﻛﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺩﻭﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،
ﺑﯘ ﺑﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯧﻼﻧﻨﻰ ...


ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ ﭘﯜﺗﺘﻰ ،ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻼﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﭼﯧﻜﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﺭﺳﯩﺰ ...
ﮬﯧﺴﺎﺑﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﭘﯘﻝ 26ﺩﻭﻟﻼﺭ ﺑﻮﭘﺘﯘ ...http://www.1tilla.com/

ozhal يوللانغان ۋاقتى 2008-4-28 22:23:41

baharxamili يوللانغان ۋاقتى 2008-4-28 22:29:51

ﻣﺎ ﺋﯚﺯﮬﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ...............

ozhal يوللانغان ۋاقتى 2008-4-28 22:35:55

ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﻱ ﺧﺎﻧﯩﻢ  ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

abral يوللانغان ۋاقتى 2008-4-30 16:44:42

ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭙﺘﯘ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﻳﯧﺰﯨﺸﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻣﯘﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.

akkaniyat يوللانغان ۋاقتى 2008-6-2 19:25:13

ﺑﺎﺭﯨﻜﺎﻟﻼ، ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭙﺘﯘ.

gulahmalik يوللانغان ۋاقتى 2012-4-22 09:22:04

بەلەن يېزىلغان شېئىركەن ماۋۇ .

يېڭىلاپ قوياي .
بەت: [1]
: ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﻳﯩﻐﻼﭘﺘﯘ ﺩﺍﺩﺍﻡ !