jewlan يوللانغان ۋاقتى 2008-3-1 04:01:04

(ﺟﻪﯞﻻﻥ) ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ 10 ﭼﻮﯓ ﺋﺎﻻ

1. ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﭼﻮﯓ ، ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ، ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﻤﯘ "ﺩﺍﯞﺍﻻﻳﻤﯩﺰ" ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ، ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﺩﻭﺭﺍ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪﯗ.

2. ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ "ﯪﻻﻫﯩﺪﻩ" ، ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﯰ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻨﯘﺗﺘﯩﻼ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺪﯗ .

3.ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ "ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﺭﻩﻙ" ، ﻛﯧﺴﻪﻝ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﻳﺪﯗ ،ﻳﯩﻨﯩﻚ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺩﻩﻳﺪﯗ ، ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﯲﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺴﯩﺰ ﺩﻩﻳﺪﯗ ، ﯲﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ ﺩﻩﻳﺪﯗ .

4.ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﺳﻜﻪﻧﺪﻩ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﻛﯚﺯﻯ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﯪﺩﻩﺗﺘﻪ ﺳﯩﺰ ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ "ﺗﺎﻝ" ﻻﭖ ﯬﻣﻪﺱ ، "ﯮﭼﯘﻡ" ﻻﭖ ﻳﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ.

5.ﯰﻻﺭ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﯧﺴﯩﻖ ، ﯲﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﻘﺎﻥ ، ﺷﯘﯕﺎ ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ ، ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺯﺍﺭ - ﻧﺎﻟﯩﻠﻪﺭ ﯰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺗﺎﺭﯨﻨﻰ ﺗﯩﺘﯩﺮﺗﻪﻟﻤﻪﻳﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﯪﻧﭽﻪ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﭘﻤﯘ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.

6.ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻯ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ، ﯲﺯﮔﯩﭽﻪ ﯪﻻﻫﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ، ﯮﻥ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻏﺎ ﻛﯚﺭﯛﻧﺴﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﯮﻥ ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺩﯦﯫﮔﻨﻮﺯﻯ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ .

7.ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﯩﻠﯟﺍﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻫﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯗ ، ﯬﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﯮﺭﯗﻗﺮﺍﻕ ، ﻳﺎﺵ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯚﺭﯨﻜﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﺑﺎﺭ ، ﻣﻪﺯﻯ ﺑﯧﺰﻯ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ ﺩﯨﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﯬﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺳﯧﻤﯩﺰﺭﺍﻕ ﯪﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎ ﻗﺎﻥ ﺑﯧﺴﯩﻤﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭ ، ﻳﺎ ﻳﯜﺭﻩﻛﻨﻰ ﻣﺎﻱ ﻗﺎﭘﻼﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ... ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ.

8. ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﯬﺭ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﻪ ﯞﻩ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﯬﺧﻼﻗﻰ ﯪﻻﻫﯩﺪﻩ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﯬﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺳﯘﯪﻟﻼﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ ، ﻫﻪﺗﺘﺎ ﯪﺧﺸﺎﻡ ......

9.ﭼﻮﯓ ﯮﭘﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪﻟﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯗ ، "ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ" ﺩﻩﭖ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﺳﯩﯖﯩﺰ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯞﻩﺗﻤﻪﻳﺪﯗ ، ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ "ﻣﻪﺭﺗﻠﯩﻚ" ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩﻩ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﯮﺭﻧﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ ، ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﺎﻫﺎﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯮﭘﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪﻧﻰ ﯮﯕﯘﺷﻠﯘﻕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ "ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯗ"

10. ﻫﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﭼﻮﯓ ﯪﻻﻫﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺑﯘﻻﺭ ﯪﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪﯗ ، ﺩﯨﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ، ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻫﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ "ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﺳﻮﺭﯗﻥ" ﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﭗ ، ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ......

Bilig يوللانغان ۋاقتى 2008-3-1 06:35:29

ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﯩﺴﻠﻪﺭ ﺑﻪﻙ ﻛﯚﭖ ﺟﯘﻣﯘ!

sayipjiamal يوللانغان ۋاقتى 2008-3-1 08:00:10

ﺭﺍﺳﯩﺖ ﺟﯘﻣﯘ ﻣﺎﯞﯗ ﮔﻪﭖ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ.ﻣﯩﻨﯔ ﺩﺍﺩﺍﻣﻤﯘ ﺩﯗﺧﺘﯘﺭ .ﻣﺎ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﺸﻨﻰ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺩﯨﮕﯜﺩﻩﻙ ﻳﯘﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﺩﯗ ﺟﯘﻣﺎ.

sodigar99 يوللانغان ۋاقتى 2008-3-1 08:16:47

ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ \"ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﺭﻩﻙ\" ، ﻛﯧﺴﻪﻝ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﻳﺪﯗ ،ﻳﯩﻨﯩﻚ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺩﻩﻳﺪﯗ ، ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﯲﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺴﯩﺰ ﺩﻩﻳﺪﯗ ، ﯲﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ ﺩﻩﻳﺪﯗ .

-----------------------------------------------------------------------

ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ <ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﻪﻛﻪﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﯟﺍﻻﺗﺘﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ> ﺩﻩﻳﺪﯗ

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2008-3-1 10:41:01

ﻧﻮﺑﯩﻞ ﻛﻮﻣﯩﺘﯩﺘﯩﻐﺎ ﺋﻪﺭﺯﯨﻢ ﺑﺎﺭ
ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ -ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻧﻮﺑﯩﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ ﺑﺎﻫﺎﻻﺵ ﻛﻮﻣﯩﺘﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭ ، ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯘ ﺳﯩﺰﻟﻪﺭ :
ﭘﯧﻘﯩﺮ ﺟﻮﯕﮕﻮ ﭘﯘﻗﺮﺍﺳﻰ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﺑﯘ ﺋﻪﺭﺯﻧﺎﻣﻪﻣﻨﻰ ﺋﯧﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﺍﻳﻠﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﺷﻮﺋﺎﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻗﭽﯩﻤﻪﻥ .
ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﻧﻮﺑﯩﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﻰ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺩﯦﻤﯩﺴﻪﻣﻤﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﻳﺎﻧﺪﯗﺭ ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻳﯧﻘﯩﻨﯩﻘﻰ ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻞ ﻣﺎﺑﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﺭ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻧﻮﺑﯩﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ ﻧﺎﻣﯩﺰﺍﺗﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ،ﻳﺎﯞﺭﯗﭘﺎﻟﯩﻖ ﯞﻩ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﺵ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎﯕﻼﺭﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻻ ﺑﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺷﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻧﺎﺋﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ 1ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺕ300ﻣﯩﻠﯩﻴﻮﻥ ﻧﻮﭘﯘﺳﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﻪﺩﻩﻣﻰ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺟﻮﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﺸﯩﻤﯘﻝ ﺗﯚﻫﭙﻪ ﻗﻮﺷﯘﭖ، ﺋﯜﻥ ﺗﯜﻧﺴﯩﺰ ﻗﺎﻥ ﺗﻪﺭ ﺗﯚﻛﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ،ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﻰ ﺩﻭﻛﺘﻮﺭﻻﺭﻧﻰ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﻛﯚﺭﻣﻪﺳﻜﻪ ﺳﺎﻟﺪﯨﯖﻼﺭ ، ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﻘﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﻪﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻫﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﯞﯨﺮﻭﺳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﻮﻡ ﺗﯜﺯﯨﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﻞ ﭼﯩﻘﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻘﺎ ﻧﺎﺋﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﻪﻫﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﺳﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﯕﻼﺭ ،ﺩﯨﻤﻪﻙ ﺑﯘ ﻗﯩﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﻫﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﺘﻰ .
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﺪﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺋﯩﻼﻫﻪ ﻫﻪﻳﻜﯩﻠﻰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻫﯧﻠﻘﻰ ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ﻫﻮﻗﯘﻕ ﺧﯩﺘﺎﭘﻨﺎﻣﻪﯕﻼﺭ، ﻫﯧﻠﻘﻰ ﺭﻩﻫﻤﯩﺘﻰ ﻧﻮﺑﯩﻞ ﻗﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﯞﻩﺳﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺩﻩﻣﯩﻴﻠﯩﻜﻜﻪ ﺧﺎﺱ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ؟ ﻧﯩﻬﺎﻳﻪﺕ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻳﯩﺘﻪﻟﯩﺴﻪﯕﻼﺭ ﺋﯩﺪﯨﯖﻼﺭ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺷﺎﻥ -ﺷﻪﺭﻩﭘﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻣﻼ ﺑﯘ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﯖﻼﺭ ...ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﻳﻪﻥ ﺧﯘﯓ ﺋﻪﯞﻻﺩﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﺳﻜﻪ ﺳﺎﻟﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﺱ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﺎﺗﻘﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ ....ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻣﯘﻧﯘ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻢ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﻤﻪﻧﻪ ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﻰ ﺗﺎﻗﺎ ﺗﯘﻗﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪﯞﺍﺗﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻣﺎﺯﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﺎﻟﻼﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻪﺭﺯﻧﺎﻣﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ .ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻪﺭﺯﻧﺎﻣﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺭﻩﻫﻤﯩﺘﻰ ﻧﻮﺑﯩﻠﻨﯩﯔ ﺭﻭﻫﻰ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﻪﺟﻪﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ .
ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼﺭ ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ،
ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﯕﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﻧﻮﺑﯩﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪﯕﻼﺭ ﺗﯧﮕﻰ ﺗﻪﻛﺘﯩﺪﯨﻦ ﺟﻮﯕﮕﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺯﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ...ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﻛﯚﺭﺳﻪﺕ ﺩﻩﻣﯩﺴﺰ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﻳﻮﻕ ﻗﯧﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﯓ -
ﺋﯩﻜﻰ ﯞﻩﻛﯩﻞ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯜﻣﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯧﻠﯩﯟﯨﺰﻭﺭﻧﻰ ﺋﺎﭼﯩﻤﯩﺰ ﺩﻩ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ...ﺑﯘ ﺋﯧﻼﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻫﻪﻳﺮﺍﻥ ﻫﻪﺱ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺟﻮﯕﮕﻮ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﯞﻟﯩﻴﺎﻻﺭ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺩﯦﻤﯩﺴﯖﯩﺰ ﻣﻪﻥ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ ....ﻗﺎﺭﺍﯓ ﺋﯧﻼﻧﻼﺭﻏﺎ ،ﺟﻮﯕﮕﻮﺩﺍ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﻛﻪﺷﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺟﻮﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﻰ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﻣﺎﮔﯩﻨﯩﺘﻠﯩﻖ ﻛﺎﻟﺘﺎ ﺋﯩﺸﺘﺎﻥ ﺟﺎﻫﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﻠﯩﻴﻮﻥ ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻏﯧﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﻫﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﯚﻟﯜﻛﻤﯘ ﺑﺎﻻ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﻤﻪﺱ ﭘﺎﻛﯩﺘﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ ﻣﺎﻧﺎ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻟﺘﻪ ﺋﯩﺸﺘﺎﻧﯩﯔ ﻛﺎﺭﺍﻣﯩﺘﻰ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭ iso ﺳﯜﭘﻪﺕ ﻧﺎﺯﺍﺭﻩﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻫﺎﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻫﺎ ﺑﻪﺭﺩﯨﯖﻼﺭ ﺭﯗ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﺘﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﻐﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺋﯩﺶ !!!
ﺋﯧﻼﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﯓ ،ﺟﻮﯕﮕﻮ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺳﺎﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﭘﺴﯘﻝ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺘﯩﺮ ﻛﯩﯟﺍﺩﯨﺮﺍﺕ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺑﯩﻠﯩﺖ ﺩﻭﺭﺍ ﺋﯘ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺭﺍﻙ ،ﻩﻳﺪﯨﺰ ،ﻗﻪﻥ ﺳﯩﻴﯩﺶ ،ﺭﯨﻤﺎﺗﯩﺰﯨﻢ ،ﺋﯚﭘﻜﻪ ﺋﯩﺸﺸﯩﻘﻰ ،ﺳﯚﺯﻧﻪﻙ ،ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘ ﻗﺎﻧﺎﺵ ،ﺋﯩﺴﭙﯩﺮﻣﺎ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﻛﯧﺘﯩﺶ ،ﺗﯘﻏﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺗﺎﻧﺎﺳﯩﻞ ﻳﯩﮕﯩﻠﻪﺵ ،ﻣﻪﺯﻯ ﺑﯧﺰﻯ ......ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺩﺍﯞﺍﻻﭖ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﺎﻻﻳﺪﯗ ،ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯘ ﺗﺎﺑﯩﻠﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺰﺩﻩﻙ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻻﻏﺎﻳﻼﭖ ﻳﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ،ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﺟﺎﻫﯩﻞ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﯨﺖ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺩﺍﯞﺍﻻﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ ،ﺯﯗﻛﺎﻡ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ،ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﯖﯩﺰ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻼ ﻫﻪﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﻳﺴﯩﻠﻪﺭ ؟؟؟؟
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎﺗﻼﺭ ﺩ ﯗﻧﻴﺎ ﺗﯩﺒﺎﺑﻪﺕ ﺳﺎﻫﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﻣﯚﺟﯩﺰﻩ ﺋﯩﺪﻯ ...ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺑﺎﻳﻘﺎﺵ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺧﯩﺠﯩﻠﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻧﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﻧﻮﺑﯩﻞ ﻫﻪﻳﺌﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﻪﺟﺮﻯ ﻫﻪﻗﻘﯩﮕﻪ ﻫﻪﺗﺘﺎ ﻧﻮﺑﯩﻞ ﺗﯩﺒﺒﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﯩﯔ 100 ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺳﻮﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﺑﻪﺭﺳﻪﯕﻼﺭﻣﯘ ﺋﺎﺯﻟﯩﻖ ﻗﯩﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ،.ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘ ﺗﯚﻫﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﺳﻜﻪ ﺳﺎﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ؟
ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻗﺎﻳﻨﯩﻤﺎﻱ ، ﺋﻪﺩﻧﺎﺳﻰ ﺟﻮﯕﮕﻮ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﯩﺴﯩﻰ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻟﺘﻪ ﺋﯩﺸﺘﺎﻥ ﺑﯚﺭﻩﻛﻨﻰ ﻗﯘﯞﯞﻩﺗﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﺑﺎﻫﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﺯﻯ ﺑﯧﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ،ﺗﺎﻧﺎﺳﯩﻞ ﻳﯩﮕﯩﻠﻪﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺳﯜﻳﺪﯛﻛﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﻪﯕﺸﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﻪﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺴﯩﺰ ، 100 ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﯞﺍﻳﻤﯘ ﻛﻪﻧﺪﯨﺮﺩﻩ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﭻ ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺑﺎﻻ ﺗﺎﭘﺘﯩﻐﯘ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﻳﺴﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﯖﻼﺭ ﻣﺎ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ....
ﺗﯧﺨﻰ ﭼﻮﯓ ﮔﻪﭖ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺟﻮﯕﮕﻮ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﻛﻪﺷﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯘﺩﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﭽﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺴﻪﻟﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﻻﻳﺪﯗ ....
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﻮﯕﮕﻮ ﺋﯧﻼﻧﻠﯩﺮﻯ ،ﺟﻮﯕﮕﻮ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﯩﺴﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻟﺘﯩﺴﻤﯩﻜﻪﻥ ،ﯨﭽﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻳﻨﯩﻤﯘﺳﯘﻧﻜﻰ ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ،ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺟﻮﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ﺩﻭﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﻣﺎﻧﺘﯩﻚ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻓﯩﺮﺍﻧﺴﻮﺯ ﺗﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻣﯘ ﺑﻮﻳﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﺴﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ...
ﺋﺎﻫ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎﻧﯩﯔ ﺑﯩﺘﻪﻟﻪﻱ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ،
ﺟﻮﯕﮕﻮ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﯩﺴﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺳﺎﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ،21-ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺯﻭﺭ ﺑﺎﻳﻘﺎﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻛﯩﻴﯩﻤﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻏﻪﻣﺪﯨﻦ ﺧﺎﻻﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،
ﺗﯘﻏﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯩﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗﯜﭘﺘﯩﻦ ﺩﺍﯞﺍﻻﻳﺪﯗ ،ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﯕﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺟﻮﯕﮕﯘﺩﺍ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﯘ ﺋﯩﭻ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﺴﯩﯖﯩﺰ ﻫﺎﻣﯩﻠﺪﺍ ﺭ ﺑﻮﻟﯩﯟﯨﺮﯨﺴﯩﺰ ،ﺋﯘ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﻻﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﺗﻤﺎﻳﺪﯗ .....ﻛﯚﻛﺴﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ 18ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰﻻﺭﺩﻩﻙ ﺟﯩﻠﯟﯨﮕﻪ ﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺗﻮﻛﺴﻮﻟﻨﻰ ﻫﻪﻳﺪﻩﻳﺪﯗ ،..ﺩﻩﭖ ﺗﯜﮔﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ...ﺋﯘ ﻫﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ ............
ﺟﺎﻫﺎﻥ ﺋﻪﻫﻠﻰ ﺟﻮﯕﮕﻮﺩﺍ ﻛﻪﺷﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﻪﺑﺒﻰ ﺳﺎﻫﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺸﯩﻤﯘ ﻝ ﺗﯚﻫﭙﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺟﺎﻫﺎﻥ ﺋﻪﻫﻠﻰ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺑﻪﻫﯩﺮ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ ،،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻢ ﻧﻮﺑﯩﻞ ﻫﻪﻳﺌﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺷﺎﻥ ﺷﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﺳﻜﻪ ﺳﺎﻟﺪﻯ ....ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻧﻮﺑﯩﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﻗﻮﻳﺪﻯ .......ﺗﻮﯞﺍ ﺩﯨﮕﯜﻟﯜﻙ .
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﯜﻣﯜﺩﯛﻡ ﺷﯘﻛﻰ ،ﻫﻪﻣﻤﯩﻤﺰﻯ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻧﻮﺑﯩﻞ ﻛﻮﻣﯩﺘﯩﺘﯩﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﭖ،ﯗﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﯩﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺋﻪﻣﮕﯩﮕﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯚﻛﻪﻳﻠﻰ ،ﺋﯩﻠﯩﻤﮕﻪ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺟﺎﻫﺎﻥ ﺋﻪﻫﻠﯩﮕﻪ ﺟﺎﻛﺎﺭﺍ ﺋﻪﻳﻠﻪﻳﻠﻰ ...ﺗﯩﺒﺒﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺳﺎﻫﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﻣﺎﮔﯩﻨﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﯩﺒﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﮕﻪ ﻗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺗﯚﻫﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺘﯩﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﻥ -ﺷﯚﻫﺮﯨﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﭖ ، ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺘﯩﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﻮﻝ ﺋﯩﻘﯩﺘﯩﺪﺍﺭﻏﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﺷﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺭﻭﻫﻰ ﻣﻪﺩﻩﺕ ﺑﯧﺮﻩﻳﻠﻰ ...ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﺮﻯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﯚﻟﻤﻪﺱ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﯩﺸﯩﺪﺍ ﮔﻪﭖ ﻳﻮﻕ !!!!
ﻳﺎﺷﯩﺴﯘﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﯩﺒﺒﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﮕﻪ ﺯﻭﺭ ﺗﯚﻫﭙﻪ ﻗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺟﻮﯕﮕﻮ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﯩﺴﻠﯩﺮﻯ ...ﻳﺎﺷﯩﺴﯘﻥ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ !!!!
2006-ﻳﯩﻞ 4-ﺋﯩﻴﯘﻥ 10ﺩﯨﻦ 30ﺩﺍ ﺗﺎﻣﺎﻥ ﺷﻪﻫﺮﻯ ﺑﻮﺭﺗﺎﻻ

jallat يوللانغان ۋاقتى 2008-3-1 12:19:50

ﻣﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﭖ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻳﯩﺰﯨﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ .

jewlan يوللانغان ۋاقتى 2008-3-1 13:15:45

ﭼﺎﻗﭽﺎﻗﻘﯩﻤﯘ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻣﻼ ﺟﺎﻟﻠﯩﺘﺎﺧﯘﻥ؟

Comeon يوللانغان ۋاقتى 2008-3-1 13:23:32

ﺟﺎﻟﻼﺕ ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ!

ﺑﯘ ﺗﯧﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﺭﺍﺳﺖ ﺟﯘﻣﯘ...ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻠﻠﻪﺕ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭﺩﯨﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﺐ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ،ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭﻛﻰ.......

[ﺑﯘ ﺗﯩﻤﺎ Comeon ﺗﻪﺭﯨﭙﺪﯨﻦ2008-3-1 15:29:21 ﺩﻩ ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ .]

Birzat يوللانغان ۋاقتى 2008-3-1 15:44:21

7.ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﯩﻠﯟﺍﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻫﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯗ ، ﯬﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﯮﺭﯗﻗﺮﺍﻕ ، ﻳﺎﺵ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯚﺭﯨﻜﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﺑﺎﺭ ، ﻣﻪﺯﻯ ﺑﯧﺰﻯ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ ﺩﯨﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﯬﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺳﯧﻤﯩﺰﺭﺍﻕ ﯪﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎ ﻗﺎﻥ ﺑﯧﺴﯩﻤﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭ ، ﻳﺎ ﻳﯜﺭﻩﻛﻨﻰ ﻣﺎﻱ ﻗﺎﭘﻼﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ... ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ.
```````````````
ﺗﯧﯟﯨﭙﻼﺭ ﺋﯜﮔﯜﻧﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ << ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻚ>> ﺋﯩﻜﻪﻥ ﻣﺎﯞﯗ

adil621 يوللانغان ۋاقتى 2008-3-1 16:03:46

10. ﻫﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﭼﻮﯓ ﯪﻻﻫﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺑﯘﻻﺭ ﯪﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪﯗ ، ﺩﯨﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ، ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻫﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ \"ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﺳﻮﺭﯗﻥ\" ﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﭗ ، ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ......

ﺳﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯨﯖﯩﺰ؟ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼﻳﻤﻪﻥ ﺟﯘﻣﯘ

koklam29 يوللانغان ۋاقتى 2008-3-1 19:31:45

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﺎ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﻣﯘ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ .

mubarak786 يوللانغان ۋاقتى 2008-3-1 20:41:01

ﺩﻭﺧﺘﻮﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺯﻩ،...........
ﺳﯩﺰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻜﻪﻧﺴﯩﺰ ﮬﻪ!
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭ ﺋﻪﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩﻛﻼ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﭙﺴﯩﺰ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﭘﺎﻟﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻤﯘ ﻧﯧﺮﯞﺍ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ!
ﻟﻮﻗﻤﺎﻥ ﮬﯩﻜﯩﻤﺪﻩﻙ ﯞﻩ ﻳﯩﺘﯩﺸﻜﻪﻥ ﺗﯩﺒﺒﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭﺩﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺗﯩﺒﺒﻰ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﻳﻮﻕ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺑﯘ
(ﺑﻪﺯﻩﻥ ﭼﺎﻻ) ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭﺩﺍ . ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

ﺗﯩﺒﺒﻰ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﯞﻩ ﺧﯘﺵ ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻣﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯘﭖ ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﻪﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺩﯨﺌﺎﮔﯩﻨﯘﺯﻣﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺸﻼﺭ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺑﻮﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻣﺪﯨﻜﯩﻨﻪ.

ﺋﻮﭘﯩﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪﮔﻪ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻐﯘ ..............ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘﭖ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.

sayipjiamal يوللانغان ۋاقتى 2008-3-2 04:22:42

ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯘﺭﻗﯘﺗﻤﯩﺴﺎﻕ ،ﺋﻮﭘﯩﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪﺩﻩ ﻛﯜﺗﯜﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﯩﺶ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﺎﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯩﻜﯩﻦ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﺎ ﻣﯧﻨﯔ ﺩﯗﺧﺘﯘﺭ ﺑﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺭﻩﺳﻤﻰ ﺭﺍﻳﯩﻢ ﻳﺎﻧﺪﻯ ﺟﯘﻣﯘ.ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﺎﻕ-ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﺩﺍﯞﺍﻻﭖ ﺋﯜﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ﻛﻪﺗﺘﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻛﯜﺗﯜﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺗﯜﮔﻪﺷﻜﯩﻨﻨﯩﯖﯩﺰ ﺷﯘ.ﻛﯜﻥ ﺑﻮﻳﻰ ﺩﻩﻛﻜﻪ-ﺩﯛﻛﻜﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯜﺗﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ.ﺋﺸﺘﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺋﯘﻳﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻡ ﻣﺎﻧﭽﭽﯩﻨﭽﻰ ﻛﺎﺭﯞﺍﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘ؟ﻛﺴﻪﻟﻠﯩﺮﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ؟ﺩﯗﺭﺍ -ﺋﯘﻛﯘﻟﻨﻰ ﺗﯘﻏﯩﺮﺍ ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﺪﯨﻤﻪﻧﻤﯘ ؟ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻻﻱ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼﺭ،ﺳﻪﺧﺴﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ.ﻣﻪﻥ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺑﯘﻻﻟﯩﻐﯩﺪﻩﻛﻤﻪﻥ ﺟﯘﻣﺎ

jallat يوللانغان ۋاقتى 2008-3-2 13:18:22

ﮬﻮﺭﯗﻥ ﻣﯘﺷﯘﻛﻤﯘ ﻛﻮﺭﮔﻪﻧﻤﯩﺪﯗ ...ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯩﻤﯩﻨﻰ ....ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﭘﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯩﻤﺎ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ .-ﺑﯘ

Birzat يوللانغان ۋاقتى 2008-3-2 14:00:17

ﻛﯚﺭﻣﻪﻣﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺴﯩﺮ... ﺳﯩﻠﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺗﯧﯟﯨﭙﻼﺭﻧﯩﻼ ﺋﻮﭘﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﭙﺘﯘ ﮬﻪ.
ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ!!!
ﺋﺎﻕ ﺧﺎﻻﺕ ﻛﯧﻴﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﻳﯜﺭﯛﻛﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﺪﻩﻙ ﺋﺎﭖ-ﯪﻗﻤﯩﻜﻰ ﺩﯦﺴﻪﻙ ﺟﻪﯞﻻﻧﺒﺎﻱ ﻗﺎﭖ-ﻗﺎﺭﺍ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭙﺘﯘ ﺋﻪﻧﻪ!!!

jewlan يوللانغان ۋاقتى 2008-3-2 17:33:40

ﻣﺎ ﺗﯩﯟﯨﭙﻼ ﺋﯩﺶ ﺗﯧﺮﺍﻣﺪﯗ ﻧﯩﻤﻪ ؟

Birzat يوللانغان ۋاقتى 2008-3-2 18:26:48

jewlan يوللانغان ۋاقتى 2008-3-2 18:28:44

ﺳﻪﻛﺴﻪﻥ ﺧﺎﻟﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﻛﺴﻪﻥ ﭼﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﻕ
ﺳﺎﻧﺎﭖ ﺑﺎﻗﺎﻱ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻳﻠﯩﺴﺎﻡ ، ﺑﯩﺮﻯ ﻣﺎﻳﻤﺎﻕ ، ﺑﯩﺮﻯ ﺷﺎﻟﺘﺎﻕ

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2008-3-3 13:39:10

AVAR يوللانغان ۋاقتى 2008-3-3 13:58:31

ﺗﻮﻳﻪ ﻣﯜﺷﯜﻙ
بەت: [1] 2
: (ﺟﻪﯞﻻﻥ) ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ 10 ﭼﻮﯓ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜ