Bilig يوللانغان ۋاقتى 2008-1-17 04:00:07

ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﺋﯩﺮﯨﺸﺘﯜﺭﮔﯜﭼﻰ ﻧﻪﺳﯩﮭﻪﺗﻠﻪﺭ

3. ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯔ، ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﻪﯓ!
ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺧﺎﺳﯩﻴﺘﻰ ﯞﻩ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﮕﻪ ﺑﻪﺧﯩﺖ-ﺳﺎﺋﺎﺩﻩﺕ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯚﭖ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﺎﺟﻪﺗﺴﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ. ﺩﯨﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﭼﯩﻘﻤﯩﺴﺎ ﻛﯩﺮﻩﻙ. ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍ- ﻗﻮﻳﯘﻕ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯜﻧﯩﯟﻩﺭﻣﻪﯓ ﺑﻪﻟﻜﻰ  ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯔ.
ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ؟
ﺳﯩﺰﮔﻪ  ﺩﻩﻝ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﺘﯩﮕﻪ ﺗﯚﮬﭙﻪ ﻗﻮﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺳﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺗﻜﻪ ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،... ﺑﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺩﯨﺴﻪﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﯩﻠﯩﻤﭙﻪﻥ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﻯ، (ﭼﯩﻦ)ﺗﺎﺭﯨﺦ ﯞﻩ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﻯ، ﺗﯩﻞ ﻳﯩﺰﯨﻖ(ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﯞﻩ ﭼﻪﺕﺋﻪﻝ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﻯ)ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ؛ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﯖﯩﺰ ﯞﻩ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺑﻪﺧﯩﺖ-ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،  ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺯﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﺩﯨﻴﯖﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﻣﯩﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻤﯩﺰ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﯞﻩ ﺧﯘﺭﺍﭘﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ، ﻗﯩﻤﺎﺭ،ﺳﯩﮭﺮﯨﮕﻪﺭﻟﯩﻚ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ، ﺳﻮﺩﺍ-ﺳﯩﺘﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﻗﯘﯞﻟﯘﻕ ﯞﻩ ﻧﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﻠﯩﻖ، ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻖ،ﺧﺎﺗﺎ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺵ ﯞﻩ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ،ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ...

2.ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﺍ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﯔ!
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭙﻼ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﻣﺎﯕﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼﺭﻛﻰ، ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﯞﻩ ﺳﺎﻣﺎﯞﻯ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ(ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ،ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ، ﺯﻩﺑﻮﺭ،ﺗﻪﯞﺭﺍﺕ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﻠﻪﺭ) ﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻻﺭ ﺋﯩﺪﻯ.(ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ﺑﯩﺮ ﺍﻟﻠﻪ). ﺩﻩﺭ ﯞﻩﻗﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﻣﺎﯕﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ...
ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻗﺎﺭﺷﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﻣﯩﺰﺍﻧﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭﺩﯗ. ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺳﯩﺰ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺕ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﻣﯩﺰﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺴﯩﺰ ، ﺳﯩﺰﺩﻩ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮﺍﺕ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻘﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺶ-ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﯕﯩﺰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ...
ﺧﻮﺵ، ﺑﯘ ﺋﻪﻟﺒﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﯘﺋﺎﻝ :
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﻪ ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﻟﺪﻯ ﺩﻩﻳﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ " ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ" ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﮬﻪﻡ ﺯﺍﯞﯗﺗﻤﯘ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﺧﺎﺩﯨﻢ ﺋﻪﯞﻩﺗﻤﯩﺴﯘﻥ ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﯕﺸﺎﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻧﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﻗﻮﻳﯩﺴﯩﺰ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ﺳﯩﺰ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮﻩﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﯟﺍﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﻳﯩﺮﻯ ﺋﯘﻣﯘ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗﺩﻩ! ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺧﺘﯩﺮﺩﯨﻤﯘ "ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﺎﺳﯘﻏﯘﭼﻰ"ﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯗﺭﯨﺸﯩﺪﻩﻙ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﯞﻩ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،-ﺩﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺨﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﯞﻩ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯸﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺴﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯩﺰﺭﻩﻙ ﻛﺎﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﺴﯩﺰ. ﺳﯩﺰﮔﻪ ﭼﯘﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻪﻡ ﺷﯘ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﯩﺰ ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯜﻛﯜﻧﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ ﯞﻩ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﻗﯩﻼﻣﺴﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻨﯩﻤﯘ؟
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻡ، ﺑﯩﺰﻧﻰ ﯞﻩ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﺳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ. ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯩﮕﯩﻤﯩﺰﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺰﯞﻩ ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ "ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ" ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪ ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ . ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ، ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﯞﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺕ ﺋﯚﻟﭽﯜﻣﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻤﻪﻳﺪﯗ،-ﺩﻩ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺕ ﭼﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﯞﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ "ﺑﯘﺯﯗﭖ ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ".
ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺕ ﺋﯚﻟﭽﯜﻣﯩﻤﯩﺰ ﻧﯩﻤﻪ؟
ﺩﻩﻝ ﺑﯩﺰﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﻲ ﯞﻩ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻣﻪﺳﻠﯩﻠﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،1400 ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﻱ ﺷﯘﭘﯩﺘﻰ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ، ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺕ ﻧﯘﺭﯨﻨﻰ ﭼﯧﭽﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ! ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ-ﺋﯩﺰﻟﯩﺰﻯ ﯞﻩ ﺳﯚﺯ(ﮬﻪﺩﯨﺲ) ﻟﯩﺮﻯ.
ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﭽﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ:
1) ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﺍ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺕ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﯓ. ﻣﻪﻟﯘﻡ ﮔﻪﭖ-ﺳﯚﺯ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ " ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﻢ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﮕﻪ ﭼﯜﺷﻪﻣﺪﯗ ﭼﯜﺷﻤﻪﻣﺪﯗ؟" ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﯓ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺩﺍﻧﺎﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ.
2)ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻼﺭﻧﯩﯔ ﯸﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮭﺎﻡ ﯸﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺕ ﻣﯩﺰﺍﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻤﺎﯓ.
3)ﺷﯘ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯔ!

1.ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﮬﯩﺴﺎﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﯓ!
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ "ﮬﯩﺴﺎﺏ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻥ"ﮔﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﺴﯩﯖﯩﺰ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﮬﯩﺴﺎﺏ ﯸﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻤﺎﯓ.
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﻧﯘﻣﯧﺮ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻣﯩﯖﯩﯔ:
1) ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﯩﯖﯩﺰﻧﻰ" ﺑﻪﺵ ﯞﺍﻗﯩﺖ" ﻗﺎ ﺑﯚﻟﯜﯓ. ﮬﻪﻡ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ 20 ﻧﯘﻣﯧﺮ ﺑﻮﻳﯩﻨﭽﻪ ﮬﯩﺴﺎﺑﻼﯓ.  ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯘﻧﯩﻢ ﺑﻪﺵ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﯔ.  ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ، ﺋﻩﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺳﻪﮬﻪﺭ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻠﯩﻚ، ﺩﯨﻞ ﮬﻮﺯﯗﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ 20 ﻧﯘﻣﯧﺮ ﻗﻮﻳﯘﯓ. ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺗﺎ ﻧﯘﻣﯧﺮ ﻗﻮﻳﯘﯓ.
2) ﺑﯘ ﺑﻪﺵ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺩﯨﻠﯩﯖﯩﺰ ﻧﯘﺭﻻﻧﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﻧﯘﻣﯧﺮ ﻗﻮﻳﯘﯓ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﻧﯘﻣﯧﺮ ﺗﺎﺭﺗﯩﯔ. ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺑﯩﺮ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ... ﻧﯘﻣﯧﺮ ﻗﻮﺷﯘﯓ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ، ﺩﯨﻠﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﺭﯨﻴﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﮔﻪﭖ-ﺳﯚﺯ، ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﻐﺎ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ، ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ،... ﻧﯘﻣﯧﺮ ﺗﺎﺭﺗﯩﯔ.
3) ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﻧﯘﻣﯧﺮ ﻗﻮﻳﯘﯓ. ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﭖ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺗﯩﺮﺷﯩﭗ ﺋﯚﮔﻪﻧﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﺎﺭﭼﺎﭖ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﯨﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺘﺎﺭﻟﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺳﯩﯖﯩﺰ،... ﻧﯘﻣﯧﺮ ﻗﻮﺷﯘﯓ!
... ... ...
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﻳﺎﺯﺍﻱ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﻨﭽﻪ ﻳﺎﺯﺍﺭﻣﻪﻥ.

swan يوللانغان ۋاقتى 2008-1-17 15:44:20

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ،ﺋﺎﻟﻼﮬ ﮬﻪﻣﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﺑﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻗﯩﻠﯩﺴﯘﻥ.

yarxarilik يوللانغان ۋاقتى 2008-1-17 18:24:55

ﻣﻪﻥ ﻛﯘﻧﺪﻩ ﺋﯚﺯﯗﻣﮕﻪ ﻗﻪﺭﯨﺰ ﺑﻮﭖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ

keyser01 يوللانغان ۋاقتى 2008-1-17 18:25:15

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺳﯩﮭﻪﺗﻜﻪﻥ.

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2008-1-17 21:51:48

ﻧﻪﺳﯩﮭﻪﺕ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﻘﺎﻱ.

Bilig يوللانغان ۋاقتى 2008-1-18 03:38:22

2.ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﺍ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﯔ!
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭙﻼ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﻣﺎﯕﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼﺭﻛﻰ، ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﯞﻩ ﺳﺎﻣﺎﯞﻯ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ(ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ،ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ، ﺯﻩﺑﻮﺭ،ﺗﻪﯞﺭﺍﺕ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﻠﻪﺭ) ﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻻﺭ ﺋﯩﺪﻯ.(ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ﺑﯩﺮ ﺍﻟﻠﻪ).  ﺩﻩﺭ ﯞﻩﻗﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﻣﺎﯕﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ...
ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻗﺎﺭﺷﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﻣﯩﺰﺍﻧﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭﺩﯗ. ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺳﯩﺰ  ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺕ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﻣﯩﺰﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺴﯩﺰ ، ﺳﯩﺰﺩﻩ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮﺍﺕ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ     ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻘﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺶ-ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﯕﯩﺰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ...
ﺧﻮﺵ، ﺑﯘ ﺋﻪﻟﺒﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﯘﺋﺎﻝ :
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﻪ ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﻟﺪﻯ ﺩﻩﻳﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ \" ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ\" ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﮬﻪﻡ ﺯﺍﯞﯗﺗﻤﯘ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﺧﺎﺩﯨﻢ ﺋﻪﯞﻩﺗﻤﯩﺴﯘﻥ ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﯕﺸﺎﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻧﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﻗﻮﻳﯩﺴﯩﺰ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ﺳﯩﺰ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮﻩﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﯟﺍﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﻳﯩﺮﻯ ﺋﯘﻣﯘ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗﺩﻩ! ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺧﺘﯩﺮﺩﯨﻤﯘ \"ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﺎﺳﯘﻏﯘﭼﻰ\"ﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯗﺭﯨﺸﯩﺪﻩﻙ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﯞﻩ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،-ﺩﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺨﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﯞﻩ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯸﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺴﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯩﺰﺭﻩﻙ ﻛﺎﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﺴﯩﺰ. ﺳﯩﺰﮔﻪ ﭼﯘﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻪﻡ ﺷﯘ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﯩﺰ ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯜﻛﯜﻧﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ ﯞﻩ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﻗﯩﻼﻣﺴﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻨﯩﻤﯘ؟
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻪﭘﻜﻪ  ﻛﻪﻟﺴﻪﻡ،  ﺑﯩﺰﻧﻰ ﯞﻩ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﺳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ. ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯩﮕﯩﻤﯩﺰﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺰﯞﻩ ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ \"ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ\" ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪ ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ . ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ، ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﯞﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺕ ﺋﯚﻟﭽﯜﻣﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻤﻪﻳﺪﯗ،-ﺩﻩ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺕ ﭼﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﯞﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ \"ﺑﯘﺯﯗﭖ ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ\".
ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺕ ﺋﯚﻟﭽﯜﻣﯩﻤﯩﺰ ﻧﯩﻤﻪ؟
ﺩﻩﻝ ﺑﯩﺰﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﻲ ﯞﻩ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻣﻪﺳﻠﯩﻠﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،1400  ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﻱ ﺷﯘﭘﯩﺘﻰ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ،  ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺕ ﻧﯘﺭﯨﻨﻰ ﭼﯧﭽﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﻛﯩﺘﺎﺏ   ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ! ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ-ﺋﯩﺰﻟﯩﺰﻯ ﯞﻩ ﺳﯚﺯ(ﮬﻪﺩﯨﺲ) ﻟﯩﺮﻯ.
ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﭽﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ:
1) ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﺍ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺕ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﯓ. ﻣﻪﻟﯘﻡ ﮔﻪﭖ-ﺳﯚﺯ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ \" ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﻢ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﮕﻪ ﭼﯜﺷﻪﻣﺪﯗ ﭼﯜﺷﻤﻪﻣﺪﯗ؟\" ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﯓ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺩﺍﻧﺎﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ.
2)ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻼﺭﻧﯩﯔ ﯸﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮭﺎﻡ ﯸﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺕ ﻣﯩﺰﺍﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻤﺎﯓ.
3)ﺷﯘ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯔ!
... ... ...
ﺍﻟﻠﻪ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﮬﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻱ!
ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﺎﺯﯨﻤﻪﻥ.

gaqa يوللانغان ۋاقتى 2008-1-18 09:15:33

\"ﺋﺎﻟﻼﮬ\" ﻣﯘ ،\"ﺋﺎﻟﻼ\" ﻣﯘ ﻳﺎﻛﻰ \"ﺍ ﻟﻠﻪ\" ﻣﯘ؟؟؟؟

tayger يوللانغان ۋاقتى 2008-1-18 13:48:11

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯩﺰﯨﭙﺴﯩﺰ ،ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻐﺎ ﻣﻪﻥ ﺗﻪﺷﻨﺎ ،

Bilig يوللانغان ۋاقتى 2008-1-19 03:05:58

3. ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯔ، ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﻪﯓ!
ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺧﺎﺳﯩﻴﺘﻰ ﯞﻩ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﮕﻪ ﺑﻪﺧﯩﺖ-ﺳﺎﺋﺎﺩﻩﺕ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯚﭖ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﺎﺟﻪﺗﺴﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ. ﺩﯨﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﭼﯩﻘﻤﯩﺴﺎ ﻛﯩﺮﻩﻙ. ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍ- ﻗﻮﻳﯘﻕ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯜﻧﯩﯟﻩﺭﻣﻪﯓ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯔ.
ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ؟
ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺩﻩﻝ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﺘﯩﮕﻪ ﺗﯚﮬﭙﻪ ﻗﻮﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺳﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺗﻜﻪ ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،... ﺑﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺩﯨﺴﻪﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﯩﻠﯩﻤﭙﻪﻥ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﻯ، (ﭼﯩﻦ)ﺗﺎﺭﯨﺦ ﯞﻩ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﻯ، ﺗﯩﻞ ﻳﯩﺰﯨﻖ(ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﯞﻩ ﭼﻪﺕﺋﻪﻝ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﻯ)ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ؛ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﯖﯩﺰ ﯞﻩ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺑﻪﺧﯩﺖ-ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺯﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﺩﯨﻴﯖﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻴﻘﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﻣﯩﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻤﯩﺰ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﯞﻩ ﺧﯘﺭﺍﭘﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ، ﻗﯩﻤﺎﺭ،ﺳﯩﮭﺮﯨﮕﻪﺭﻟﯩﻚ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ، ﺳﻮﺩﺍ-ﺳﯩﺘﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﻗﯘﯞﻟﯘﻕ ﯞﻩ ﻧﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﻠﯩﻖ، ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻖ،ﺧﺎﺗﺎ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺵ ﯞﻩ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ،ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ...
بەت: [1]
: ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﺋﯩﺮﯨﺸﺘﯜﺭﮔﯜﭼﻰ ﻧﻪﺳﯩﮭﻪﺗﻠﻪﺭ