ozhal يوللانغان ۋاقتى 2007-11-29 11:10:37

(ﺋﯚﺯﮬﺎﻝ)ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯜﺳﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻐﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﺗﻪﺑﺌﯩﺘﻰ

ﻣﻪﻥ ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﯩﻐﯩﻤﺪﺍ  ﺗﯘﺭﻟﯘﻙ ﺋﯜﺳﯜﻝ ﺋﯩﻘﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻥ . ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ . ﺋﯘﮔﻪﻧﮕﻪﻥ . ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﺋﯜﺳﯜﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻟﯘﻙ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺵ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﺎﺯ ﺗﻮﻻ ﺳﺎﯞﺍﺗﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ . ﺗﯩﺘﺎ ﺋﯜﺳﯜﻟﻰ . ﺭﯨﻤﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭽﯟﺍﺯﻟﯩﻖ . ﺟﯘﯕﮕﯘﭼﻪ ﭼﺎﻣﺒﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﺎﮬﺎﺭﻩﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺩﻩﺭﺱ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﯨﺖ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﻣﯩﮭﺮﯨﮕﯜﻝ ﺋﻪﻣﻪﺕ ﺑﯩﻴﺠﯩﯔ ﺋﯜﺳﯜﻝ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ  ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﺪﯨﻦ ﺩﻩﺭﺱ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻼﺭﻟﯩﻖ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﯨﺖ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻧﯘﻣﯘﺭ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﯜﺳﯜﻝ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﻟﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ  . ﻣﯩﻨﯩﯔ ﭘﯘﺕ ﻗﻮﻟﯘﻡ ﺋﯜﺳﯜﻟﻐﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ . ﻳﻮﻟﻨﯩﻤﯘ ﺗﯘﺯﯗﻙ ﺋﻮﯕﺸﺎﭖ ﻣﺎﯕﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯜﺳﯜﻟﭽﻰ ﺑﯘﻻﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﺳﯜﻝ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﯩﺴﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .  ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﺳﯜﻟﺪﯨﻦ ﮬﯘﺯﯗﺭ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﯧﺴﺘﯩﺘﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ .  
ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯜﺳﯜﻝ ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﻣﻮﮬﯩﺘﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﮬﻪﺭﻛﯩﺘﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﮔﯘﺯﻩﻟﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺷﻪﻛﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺳﻪﮬﻨﯩﺪﻩ ﺑﯩﺰ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺩﯨﺘﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭﻛﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ . ﺋﯜﺳﯜﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﻮﮬﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﺍ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺷﯘﯕﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﻪﻧﻪﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯩﻠﯩﺸﻰ ﺩﻩﻝ ﻣﻪﻥ ﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﻮﮬﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﯞﻩ ﺗﯘﺭﻟﯘﻙ ﺋﯚﺯﻟﯘﻛﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﭻ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﺪﺍ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﻪﻥ  
ﺋﯜﺳﯜﻝ - ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺩﻩﻧﻨﻰ ﯞﺍﺳﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﯞﻩﻗﻪﻧﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﻤﺴﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻛﻪﻳﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺵ ﻛﯘﭼﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﺳﯜﻟﭽﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻛﺴﻪﻙ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺵ ﻣﺎﮬﺎﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﮬﯘﺯﯗﺭﻻﻧﺪﯗﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﯞﯨﻴﻪﻧﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﯜﺳﯜﻝ ﭘﯩﺸﯟﺍﺳﻰ ﻗﻪﻣﺒﻪﺭﺧﺎﻧﯩﻢ  ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ "ﭼﯩﻨﻪ ﺗﻪﺧﺴﻪ ﺗﻪﺧﺴﻪ " ﺋﯜﺳﯜﻟﯩﻨﻰ ﻛﯘﭼﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﻜﺎﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﺪﯨﻦ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﮔﻪﻥ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﯨﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﺯﯗﻙ ﻳﯩﻘﯩﻤﻠﯩﻖ  ﺗﻪﺑﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﮔﯘﺯﻩﻟﻠﯩﻚ ﺑﺎﻻﻏﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻮﻳﯘﻧﻐﺎﻥ ﻣﻪﺭﺩﺍﻧﻪ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ، ﭘﺎﻙ ﺗﻪﺑﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﯗﺷﻪﻥ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺵ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻼﻻﻳﻤﯩﺰ . ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﻛﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﮕﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘﭖ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺋﯜﺳﯜﻝ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﻟﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﭖ ﺑﯩﺮﺩﯨﻐﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻳﻪﻧﻰ ﺧﻴﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪﺭﻛﻪﺕ ﺋﺎﻟﯩﻤﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﯩﺘﯩﻤﯩﺰ
ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﭼﯩﻐﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭﻩﯓ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻛﯩﻴﻨﯩﺶ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﯞﻩﻛﯩﻠﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻟﯩﭙﻜﺎﺭ ﻛﯩﻴﻢ ﻛﯩﭽﻪﻛﻠﯩﺮﻯ . ﻧﺎﺧﺸﺎ ﻣﻮﺯﯨﻜﯩﻠﯩﺮﻯ . ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺯﯗﻙ . ﻣﯘﻧﭽﺎﻕ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻧﻪﭘﯩﺲ ﺑﯘﻳﯘﻣﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﻰ ، ﮬﻪﯞﯨﺴﻰ ، ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﻰ ،  ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺗﻪﺑﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﯘﺯﯗﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﻮﯓ ﮔﻪﯞﺩﯨﻨﻰ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .
ﺑﯩﺰ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺗﻪﻥ ﺋﺎﻻﻳﻠﻰ ﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﻠﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺋﯩﺴﺴﯧﯩﻖ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﺘﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ . ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﻤﯩﺰﻧﻰ . ﺗﯩﻠﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ . ﺋﺎﺭﺯﯗ ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﻛﯘﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻙ ﺑﯩﺮ ﻛﯘﭼﻜﻪ ﺑﯩﻐﯩﺸﻼﺵ ﯞﻩ ﻳﯘﻛﻠﻪﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ . ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎﯞﻯ ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﻜﺎﺭﻻﺭ ﻳﯩﺘﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺋﺎﻟﺒﯘﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .         
ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﭙﺘﯩﺪﺍﻳﻰ ﺟﻪﻣﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﻳﻼﻕ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﮕﻪ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯩﺰﺍ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﺘﯩﮕﻪ ﺋﯜﻟﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ . ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﯩﯔ ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﻪﺗﻠﯩﻚ ﭼﻮﻗﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻧﯘﺭﺍﻧﻪ ﺋﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻟﺪﺭﯗﺷﻘﺎ ﻧﯩﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻟﻪﻳﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﯘﻟﯘﺵ ﺳﯘﭘﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﺩﻩ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﺭﯨﻘﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ  ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﻼﺭ ﯞﻩ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﭼﻜﻪ ﺋﯩﺠﺎﺩ ﺭﻭﮬﯩﻐﺎ ﺑﺎﻱ ﺗﻪﺑﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﺩﻩﯞﯨﺮﻧﯩﯔ ﻗﺎﺷﻘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﻮﻗﺎﻟﻤﺎﺱ ﺋﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﺑﯘﮔﯘﻧﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ . ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﻳﺎﺭﺗﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻤﯩﺰ ﺷﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯘﭼﻠﯘﻙ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺟﻪﻣﻴﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ . ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ . ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻏﯘﺭﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﮬﻮﺭﯗﻧﻠﯩﻐﻐﺎ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻤﯩﺰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯨﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﺍﻳﻠﻰ .   
ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻤﺪﻩ 80 - ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﯞﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﮭﯘﺩﻩ ﺧﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﮔﯜﻝ ﺗﻪﻛﺸﻰ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﺭﭼﻪ ﻗﯘﺵ ﺑﻪﺱ ﺑﻪﺳﺘﻪ ﺳﺎﻳﺮﺍﺵ ﺋﯩﻘﯩﻤﯩﻐﺎ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ﮔﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺩﻩﯞﺭﯨﻨﯩﯔ ﻳﯘﭘﯘﻏﻰ ﺋﯩﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﯞﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﻯ . ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﺏ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯜﺳﯜﻝ ﭘﯩﺸﯟﺍﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻪﻣﺒﻪﺭﺧﺎﻧﯩﻢ  . ﮬﺎﺟﻰ ﺭﺍﺧﻤﺎﻥ . ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﺩﺍﯞﯗﺕ . ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻤﺠﺎﻥ . ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﭘﯩﺸﯩﯟﺍﻟﯩﺮﻯ ﺋﻪﻝ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﭼﯚﻛﯘﭖ ﻗﯩﺰﯨﺶ ﺭﻩﺗﻠﻪﺵ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯜﺳﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻐﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﯞﻩ ﻛﻪﻟﮕﯘﺳﻰ ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯩﻐﻰ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯘﺳﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻐﻰ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯚﭼﻤﻪﺱ ﺗﯚﮬﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷﻘﺎﻧﺪﻯ
ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺗﻪﺑﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ﺭﯗﺷﻪﻥ ﭘﻪﺭﯨﻘﻘﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﻪﺑﺌﯩﺘﻨﯩﯔ ﻗﻮﭘﺎﻝ ﮬﻪﻡ  ﻣﻪﺭﺩﺍﻧﻪ . ﺟﻪﯕﮕﯩﯟﺍﺭ ﮬﻪﻡ ﺭﻭﮬﻠﯘﻕ ﺭﻭﮬﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺷﺘﻪ ﺗﯘﺭﻟﯘﻙ ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﻪﺑﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﺳﻠﯩﻐﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺳﻪﮬﻨﮕﻪ ﻛﯚﭼﯘﺭﺳﻪ  ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺗﻪﺑﺌﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﺯﯗﻙ ﺗﻪﺑﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﻪﮬﻨﯩﺪﻩ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺷﺘﻪ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻧﯘﻣﯘﺳﭽﺎﻥ . ﮬﺎﻳﺎﻟﯩﻖ . ﭘﺎﻙ ﺗﻪﺑﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺷﺘﻪ ﺋﻪﯓ ﺋﯘﻧﯘﻣﻠﯘﻙ ﭼﺎﺭﻩ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﻪﭘﯩﺲ ﯞﻩ ﻧﺎﺯﯗﻙ  . ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﭽﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ . ﻗﻪﻳﺴﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺭﻭﮬﻰ ﮬﺎﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻪﮬﻨﯩﺪﻩ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺷﺘﻪ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺳﻪﮬﻨﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ . ﻏﯩﻠﺠﯩﯔ . ﻗﻮﭘﺎﻝ . ﻗﺎﺷﺎﯓ . ﺷﯩﺘﯩﻠﻪ  ﺋﻮﺑﺮﺍﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﮬﻨﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺵ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻐﯩﻨﻰ  ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻯ .
ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻳﯩﻘﯩﻨﻘﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯜﺳﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻐﯩﺪﺍ ﺋﯜﺳﯜﻝ ﺭﯦﺠﺴﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﯞﺍﺭﯨﺴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯜﺳﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻐﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯘﯨﺴﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﯞﻩ ﺑﯘﮔﯘﻧﻰ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﻛﯘﭺ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﺟﻪﻟﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ ﮬﻪﻡ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﺘﺎ
ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﺳﻪﮬﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺑﺌﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﻟﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ ؟  ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﻪﮬﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ ﺑﯩﻪﻥ ﺭﯨﺌﺎﻝ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﻧﻪﺩﻩ ؟ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ؟ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﯘﺳﺘﻪﺳﻨﺎ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﻮﭘﺎﻝ . ﮬﻪﺭﻛﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺗﯩﻘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﭽﻪ ﻣﯚﺭﯨﺴﻨﻰ ﻛﻪﯓ ﻳﯩﻴﯩﭗ ﺑﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﯩﺘﯩﺸﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ ﺋﯩﺘﯩﭗ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﺘﺎ
ﻣﻪﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﻮﻳﻨﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺋﯚﻣﯩﮕﯩﻨﯩﯔ ﺩﻭﻻﻥ ﭼﯩﭽﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﻛﯘﺭﯗﭖ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻱ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯜﭼﻪﭖ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﺳﻪﻛﺮﻩﭖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯘﺷﻜﻪﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ . ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯜﺯﯛﻥ ﺗﯘﻣﺎﻕ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺳﻪﮬﻨﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﺘﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﻛﯩﺘﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﻮﭘﺎﻝ ، ﺗﻪﺑﺌﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﯗﻛﻠﯘﻕ ﯞﻩ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺳﺎﻻﭘﯩﺘﯩﻨﻰ . ﻧﻪﭘﯩﺴﻠﮕﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﯞﺍﻳﻰ ﯞﻩ ﺗﻪﻟﯟﻩ  ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ  . ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﯨﻦ ﺷﺎﻟﻼﻗﻠﯩﻖ ﺗﯚﻛﯘﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻛﯘﻟﯘﭖ ﻛﺎﻟﭽﺎﻳﻐﯩﻨﭽﻪ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺵ ﺋﯩﺘﯩﭗ ﻧﯘﻣﯘﺱ ﯞﻩ ﮬﺎﻳﺎﺩﯨﻦ ﻣﻪﮬﺮﯗﻡ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﻼﺭ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﭘﻪﻳﺪﺍ  ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯚﺭﯗﭖ ﺑﯩﮭﯘﺩﻩ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﺟﯩﻠﯟﻩ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﯞﯗﺟﯘﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﮔﯘﺯﻩﻟﻠﯩﮕﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰ ﻛﯘﺗﻜﻪﻥ ﻧﻪﭘﺴﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺷﺎﯓ ﻏﯩﻠﺠﯖﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﺘﯩﻤﯩﺰ  . ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺋﻪﻣﻪﻟﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﮔﯘﺯﻩﻟﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯ - ﻛﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺗﻪﺭﯨﭙﮕﻪ ﻣﺎﺱ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭﻛﻪﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﯞﯨﻢ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮔﯘﺯﻩﻟﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ، ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺷﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺷﻪﻛﯩﻠﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺗﯘﺭﻯ . ﻣﻪﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭼﯩﻐﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ  ﺧﻪﻟﭽﻪﻡ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻧﯩﻢ ﭘﻪﺩﻩ ( ﻳﯩﺮﯨﻢ ﭘﻪﺩﻩ) ﻳﻪﻧﻪ ﺭﻩﻳﮭﺎﻥ ﺋﺎﺑﻠﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ  ﯞﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯘﺳﯘﻟﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﻻﻱ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ . ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﺎﻻﻏﻪﺕ ﻳﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯜﺳﯜﻝ ﻛﯚﺭﺳﻪﻣﻤﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘ ﺷﻪﮬﯟﺍﻧﻰ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﺳﯜﻝ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪﻥ . ﯞﺍﮬ ﻣﺎ ﻛﺎﺳﺎﭘﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺗﺎﻣﻐﯩﻨﻰ ﻳﺎﻻﭖ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﻛﯚﺭﺩﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ﺋﯚﭺ ﺋﯩﺪﯨﻢ  . ﻟﯩﻜﯩﻦ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻧﺎﻳﻨﺎﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﯩﺠﻴﯩﭗ ﮬﺎﻟﻰ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻥ . ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﺴﯩﺰ ﻛﺎﻟﭽﯩﻴﯩﭗ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻳﯩﺮﮔﻪﻧﮕﺴﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﻮﭘﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﯘﺯﻩﻟﻠﯩﻜﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﺵ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺗﻪﺱ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ . ﻣﻪﻥ ﺋﯜﺳﯜﻝ ﻛﯚﺭﺳﻪﻡ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﮬﯘﺯﯗﺭ ﺋﯘﭼﯘﻧﻼ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ . ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ؛  ﭘﺎﺧﺘﯩﻜﺎﺭ . ﻗﯩﺰ ﺋﯜﺯﯛﻣﭽﻰ ﻗﯩﺰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﺘﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ  ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻭﮬﻰ ﮬﺎﻟﻪﺕ ﯞﻩ ﻗﯩﻠﯩﻘﺴﺰ ﮬﻪﺭﻛﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﭙﯩﻖ ﻛﯩﻴﻤﻠﯩﺮﻯ ، ﺯﻩﺭﻟﯩﻚ ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍﻕ ﺯﯨﻨﻨﻪﺕ ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯨﻠﯩﺸﻰ . ﻳﯩﻨﯩﯔ . ﻧﻪﭘﯩﺲ ﻧﺎﺯﯗﻙ ﮬﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﮬﻪﺳﺴﻪ ﺋﯜﺳﺘﯘﻥ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻢ . ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯜﺳﯜﻟﻨﻰ ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻛﯚﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﯩﻢ . ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯜﺳﯜﻝ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻗﻘﯘ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺑﯩﮭﺎﺟﻪﺕ . ﺳﻪﮬﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯘﺷﯘﭖ ﺋﯘﺩﯗﻟﻼ ﻛﺎﺭﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯘﺭﯗﭖ ﻛﯘﯕﯘﻟﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﺘﯩﮭﺎﻳﻰ ﺋﯚﺗﯘﭖ ﮬﯚ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﺮﯨﻤﯘ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .  ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻼﻧﺴﺎ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮬﯘﺯﯗﺭ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺗﺎﻣﺎﺷﺸﺒﯩﻨﻐﯩﻤﯘ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﻛﯩﻴﻦ ﺋﯜﺳﯜﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻤﻪﮬﻪﻝ ﺋﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺷﺘﻰ .  ﺑﺎﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻛﺎﺳﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﻰ . ﻧﯘﻣﯘﺳﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﮬﺎﻳﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﭗ ﺋﯜﺳﯜﻝ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﯩﺰﯨﺰﯨﻘﯩﭗ ﻛﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻧﯘﻣﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻳﻪﺗﺘﻰ . ﺋﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺸﯩﺶ ﻛﻪﺳﯩﭙﺘﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ  ﺋﺎﻳﭙﺎﺷﺎﻧﻰ ﻧﺎﺗﺎﺷﺎﻏﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻜﻪﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﺳﺘﯩﺴﻰ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ . ﻣﻪﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﯩﻘﯩﺶ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﻴﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ . ﺑﯩﺮﺍﻕ ﭼﻮﯓ ﺋﯚﻣﻪﻛﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﻣﺎﺋﺎﺵ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺭﯨﺠﺴﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﮕﯩﺪﻩ ﺋﯜﺳﯜﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﯞﻩ ﮬﻪﺭ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﮬﯩﻴﺘﻠﯩﻖ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﻩ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻧﯘﻣﯘﺭ ﺑﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﻛﯘﯕﻠﯘﻡ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ . ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﺸﻨﻰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ؟ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭺ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ؟ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ . ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﻛﻴﯩﻤﻠﻪﺭ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ . ﺩﻭﻻﻥ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺩﻩﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﺍﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﻴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﭘﻪﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺧﺎﺱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﻳﻮﻕ .  ﺑﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﺪﻩ ﻳﺎﯞﺍﻳﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ  ﮬﻪﻡ   野蛮   ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ . ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﯞﺍﺗﯩﺪﯗ  ؟ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﺳﯜﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﻮﻧﯘﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﯞﻩ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯘﺯ ﺗﺎﭘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﯗﻕ . ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﺎﻟﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻟﯘﺵ ﻧﯘﻣﯘﺱ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ  ؟ ﻧﯘﻣﯘﺱ  ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ؟ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ  野蛮  ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﻜﺎﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺩﯨﻴﻪﻟﻪﻣﺪﯗﻕ ؟  ﺑﯘ ﮔﻪﭖ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﭽﯩﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺭﯨﺠﺴﯘﺭﻻﺭﺩﺍ . ﺭﯨﺠﺴﯘﺭ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﻟﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ ؟ ﺋﯘ ﺋﺎﯞﺍﻝ ﺋﯚﺯﻯ ﺳﻪﮬﻨﯩﮕﻪ ﻳﯘﺯﻟﻪﻧﺪﯗﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ  ﺋﺎﯞﺍﻝ ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﺋﺎﺭﺗﺴﻨﯩﯔ ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﯞﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﯨﻨﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘﺵ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺋﺎﯞﺍﻝ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﯗﺗﯘﺵ ﻛﯩﺮﻩﻙ . ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﯩﭙﻨﯩﯔ ﮔﯚﺯﻩﻟﻠﯩﮕﯩﻨﻰ . ﺭﻭﮬﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﻰ  ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯘﺯﻩﻟﯩﻚ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻨﻰ . ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﯨﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯞﻩ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻛﻪﯓ ﺗﯘﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﻧﯩﯔ ﯞﯗﺟﯘﺩﯨﻐﺎ ﻣﯘﺟﻪﺳﺴﻪﻣﻠﻪﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯞﻩ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﻪﺭﻛﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﺭﯗﺵ ﺩﯨﻤﻪﻛﺘﯘﺭ . ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﻯ ﯞﻩ ﺋﻮﻱ ﺧﯩﻴﺎﻟﻠﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭﻗﯩﻨﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﻣﻪﯕﮕﯘ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ . ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﻮﭘﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ؟ ﺋﯘ ﺩﻭﻻﻧﻤﯘ ﺩﻭﻻﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻛﯩﻢ ؟ ﺩﻭﻻﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺧﺎﺱ ﻧﺎﺯﯗﻙ ﺗﻪﺑﺌﯩﺘﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﭖ ﺑﯘ ﺳﻪﮬﻨﯩﺪﻩ ﻧﯘﻣﯘﺳﺴﺰ ﺷﺎﻟﻼﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﺋﯚﺗﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ ؟ ﺩﯨﻤﻪﻙ ﺋﯘﻻﺭ ﮬﯩﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﭼﯘﺷﻪﻧﻤﻪﻱ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯘﻧﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ . ﺩﻭﻻﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﭼﯘﻛﯘﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ . ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ . ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺳﺎﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻗﻮﭘﺎﻝ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺩﻭﻻﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪﺍ ﻳﺎﺳﺎﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺩﻭﻻﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ . ﺑﯘ ﻛﻪﺳﯩﭙﻨﯩﯔ ﻧﯩﻨﯩﻨﻰ ﻳﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺭﯨﺠﺴﯘﺭﻻﺭ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﺯ ﻛﻪﺳﭙﯩﺪﻩ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﻳﯘﺯ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﻣﻪﯕﮕﯘﻟﯘﻙ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩﻩﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ . ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺗﻪﺑﺌﯩﺘﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ . ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺯﻩﻳﭙﺎﻧﻪ . ﺧﺎﺭﻩﻛﺘﯩﺮ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯩﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻣﺮﻯ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﮬﻪﺗﺘﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯘﻟﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﻧﺎﻣﻰ ﺋﯘﻟﯘﭖ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﺗﻜﯘﻧﭽﻰ ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ  ﺧﺎﻻﺱ  

ﺗﺎﻣﺎﻡ

mamtak يوللانغان ۋاقتى 2007-11-29 12:51:29

ﻛﯚﺭﻩﺵ ﺭﻩﺟﻪﭖ، ﺗﯩﻠﻤﺎﻥ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﻮﺑﺪﺍﻧﺮﺍﻕ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ ﺑﯘ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ...ﮬﻪ ﺩﯦﺴﯩﻼ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪﯨﻢ ﺩﻩﭖ ﻧﻪﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺳﻪﮬﻨﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ. ﮬﻪﺗﺘﺎ <<ﻣﯘﻗﺎﻡ ﺑﺎﮬﺎﺭﻯ>>ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﻣﺎﻗﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﯩﻤﯘ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﺋﯩﺴﺘﯧﺘﯩﻚ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﺧﯩﻼﭖ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻣﻪﻥ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﻪ ﺩﻭﻻﻥ ﻣﻪﺷﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻙ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ-ﺳﻪﻛﺴﻪﻥ ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﻮﺗﺘﯘﺯ-ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﻘﯩﺸﯩﭗ ﺩﻭﻻﻥ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ. ﺋﯘ ﻣﻮﻣﺎﻱ-ﭼﻮﻛﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﭘﯩﺴﻠﯩﻜﻰ، ﻻﺗﺎﭘﯩﺘﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘﻧﻰ ﺳﻪﮬﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﺗﯩﻨﻰ ﻛﯚﻛﯚﻳﯜﻥ ﭼﯧﻘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺳﻪﻛﺮﯨﺸﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﺳﺎﻕ، ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﺸﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﯘﺳﺴﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﯘﺯﯗﺭﻟﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﯚﺯﮬﺎﻟﻜﺎﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪﺍ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﺭﯨﺌﺎﻝ ﯞﻩ ﺋﻪﯓ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ. ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﺭﯦﺠﯩﺴﻮﺭﻯ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﺎ ،...

YAMAN يوللانغان ۋاقتى 2007-11-29 13:19:43

ﺑﺎﺭﯨﻜﺎﻟﻼ ﺋﯚﺯﮬﺎﻝ .ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﻝ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭙﺴﯩﺰ.ﺳﻪﮬﻨﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻳﻨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﻭﻻﻥ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ، ﺑﯘﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﻣﯘﻗﺎﻡ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﺪﺍ ﻧﯘﭘﯘﺯﻟﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭﺑﺎﭖ ﭘﺎﺭﺍﯓ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﺍ ، ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﯘﺳﺴﺴﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﻙ ﺟﻪﯕﮕﯩﯟﺍﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ، ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﯨﻐﺎ ﻧﻮﺧﺴﺎﻥ ﻳﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﻣﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ . ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻨﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﭘﯩﺲ ﺋﯩﻜﻪﻥ .

ZULYAR0997 يوللانغان ۋاقتى 2007-11-29 15:35:06

ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺗﯧﻤﺎ ! ﺋﯧﺴﻞ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ!
ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﮕﻪ ﻳﺎﺕ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﭽﯩﻠﯩﻚ ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﻳﻮﻕ ﻗﺎﺭﺍ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻤﯘ ﻛﯜﺭﯛﭖ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﺩﯛﻡ.
ﺑﻪﺯﻯ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﭘﯩﺮﯗﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯜﺭﯛﭖ ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯧﺘﯩﻤﻪﻥ.\"ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻘﺴﯩﺰ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﯩﻴﻤﯩﺘﻰ؟....\"ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﻐﯘﻡ ﺗﺎﻻﻱ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.
ﺳﻪﮬﻨﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻳﻨﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻼﺭﻧﯩﻐﯘ ﺩﯨﻤﻪﻳﻼ ﻗﯘﻳﺎﻳﻠﻰ، ﺳﺎﭖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﯜﺗﯩﺮﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﻪﺭﻗﯩﺴﯩﻤﺎ ﺷﻪﻛﯩﻞ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ...ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﯩﻐﺎ ﻏﻪﺭﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺋﯜﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺗﺎ-ﺑﺎﻻ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ-ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ.............

Muntazir919 يوللانغان ۋاقتى 2007-11-29 18:47:34

ﺋﺎﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ  ﺳﯚﺯﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ، \"ﺑﯚﺳﯜﭖ ﺋﯚﺗﯜﺵ، ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ\" ﻣﯘ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯘ ؟

Perhad يوللانغان ۋاقتى 2007-11-29 19:07:05

ﺗﯩﻠﯩﯟﺯﯗﺭ ﺩﺍ ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﺑﯧﻜﺎﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﯩﻢ،ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﻛﯚﺭﻣﻪﺱ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ.ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﻨﻮ ﺗﯘﻏﯘﺭﻟﯘﻕ ﻗﺎﻳﻨﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻛﯘﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﻤﺎ ﻳﯩﺰﯨﭗ ﻗﺎﻳﻨﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻗﯩﻠﺪﯨﻜﻪﻥ.ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺋﯚﻟﺴﻪ ﻛﯚﺗﻰ ﻏﯩﺠﻪﻙ ﺗﺎﺭﺗﯩﭙﺘﯘ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﮬﻪ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻳﻨﺎﯞﺍﺗﺴﺎ ﭼﭻ ﻏﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﻗﺎﻳﻪﺭﺩﻩ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯨﻜﻪﻥ..ﻣﯩﯔ ﺗﻮﯞﺍ،

muzdak يوللانغان ۋاقتى 2007-11-29 19:10:43

ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ  ﺑﻪﺯﻯ  ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﺭﯦﺠﯩﺴﻮﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ  ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ  ﺑﻪﻙ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ  ﺑﻮﺳﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻤﯘ،ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ  ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﯩﺪﯨﻦ  ﻛﻪﯓ ﺋﺎﻣﻤﺎ  ﮬﻮﺯﯗﺭ  ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻱ  ﻗﯩﻴﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ  ﺑﻮﻟﯘﭖ  ﻗﺎﻟﺪﻯ.
       ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﺸﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻪﺯﯨﻰ  ﺋﯘﺳﺴﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﯘﺯﯗﺭﻟﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ .  ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﭽﻰ  ﺟﯩﻘﻼﭖ  ﻛﯧﺘﯩﭗ  ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﻯ  ﺑﯩﻠﻪﻥ  \"ﻛﻪﺳﯩﭗ\"ﺗﻪ   ﺑﻪﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺧﯧﺮﯨﺪﺍﺭ  ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ   ﻛﯩﻠﯩﭗ  ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ  ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻐﯘ-ﺑﯘ.

Comeon يوللانغان ۋاقتى 2007-11-29 19:27:57

ﮬﻪﻱ...ﺋﻪﺷﯘ ﻻﺗﺎﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﭘﯩﺲ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﯩﻠﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ﻣﺎﯕﺎ...
-------------------------
ﺩﯨﻤﻪﻙ ﺋﯘﻻﺭ ﮬﯩﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﭼﯘﺷﻪﻧﻤﻪﻱ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯘﻧﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ . ﺩﻭﻻﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﭼﯘﻛﯘﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ . ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ . ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺳﺎﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻗﻮﭘﺎﻝ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺩﻭﻻﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪﺍ ﻳﺎﺳﺎﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺩﻭﻻﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ
-------------------------
ﮬﻪﺭ ﺳﺎﮬﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺳﻪﯞﯨﻴﻪﻟﯩﻚ ﺟﺎﻥ ﮬﻪﻟﻪﻛﭽﯩﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﻼﺷﻤﺎﻱ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ،ﻛﻪﺳﯩﭙﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺴﻪ ﺋﯩﺪﻯ،ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺍﻻﻳﺘﺘﯘﻕ.2005-ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻤﯘ ﺋﻪﻳﺘﺎﯞﯗﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻪﻡ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﮕﯩﺪﻩ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﻟﻐﺎﻥ <ﺩﻭﻻﻧﻠﯩﻘﻼﺭ>ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺭﺍﻳﺪﯗ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ...

Estami يوللانغان ۋاقتى 2007-11-29 19:54:46

ﺋﯧﺴﻞ ﺗﯧﻤﺎ ، ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﻪﺳﭙﯩﯖﺰﯨﮕﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺗﯧﻤﺎﻻﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺗﯘﺭﺳﯩﯖﯩﺰ .

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-11-29 19:55:25

ﺗﯜﺯﯨﻠﯩﻤﯩﺰ ........،
ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻢ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﻛﺎﻣﯩﻞ ...............

koklam29 يوللانغان ۋاقتى 2007-11-29 20:10:08

ﺗﯜﺯﯨﻠﯩﻤﯩﺰ ........،
ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻢ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﻛﺎﻣﯩﻞ ...............
----------------------------------------
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

cecco يوللانغان ۋاقتى 2007-11-29 23:49:33

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ. ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯞﯦﻠﯩﺸﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﻖ. ﺑﻪﻟﻜﻰ ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﻗﯩﺰ-ﺋﻮﻏﯘﻟﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﺗﯩﮕﯩﺸﻤﻪﺳﻠﯩﮕﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﭽﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﯩﻤﯘ ﺗﻪﺑﯩﺌﻲ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ.

ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ، ﺧﯘﺩﺩﻯ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻨﯩﯔ ﻧﺎﺧﺸﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ، ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﻜﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ-ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ( ﺋﻪﺭﻩﺑﭽﻪ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ) ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﺎﻳﻠﻰ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ \"ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ\" ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺕ ﻗﻮﻳﻤﯩﺴﺎﻗﻼ ﺑﻮﻟﺪﻯ، ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﻣﯩﻠﻠﻲ ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺋﻮﻳﻨﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ.

ﺧﻪﻧﺰﯗﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭﻣﯩﻜﯩﻦ، ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩﻨﻮﻻﺭﻏﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ، ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻻﺭ ﻛﯩﻴﯩﻢ-ﻛﯩﭽﻪﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻻﻳﮭﯩﻠﯩﻨﯩﺸﮕﻪ ﺑﻪﻛﻼ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ، ﮬﻪﻡ ﺋﯘﺗﯘﻕ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎﻥ. ﻛﯩﻴﯩﻢ -ﺟﺎﺑﺪﯗﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻻﻳﮭﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ، ﺳﻪﮬﻨﻪ، ﭼﯩﺮﺍﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻟﯩﺸﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﻞ.ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ، ﻛﯜﭼﻪﺷﻜﻪ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﮕﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﮬﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

yarxarilik يوللانغان ۋاقتى 2007-11-30 00:32:42

ﺋﯚﺯﮬﺎﻝ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﻪﻟﮭﺎﻝ...............................
ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ .ﺋﯚﺯﮬﺎﻝ ﺋﺎﻛﺎ

uzchi يوللانغان ۋاقتى 2007-11-30 02:23:40

ﻳﻪﻧﻪ  ﺑﯩﺮ  ﺋﯩﺴﯩﻞ   ﺗﯩﻤﺎ ......
  ﺋﻮﺯﮬﺎﻝ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ   ﺳﯩﺰ ﮬﻪﺭﺩﺍﺋﯩﻢ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ..   ﺋﻪﯓ   ﺑﯩﺰﺍﺭ  ﺑﻮﻟﯟﺍﺗﻘﺎﻥ  ﮬﻪﻡ ... ﺑﯩﺸﻨﻰ  ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ  ﻣﻪﺳﯩﻠﻠﻪﺭﺩﻩ   ﺩﻩﻝ ﯞﺍﺧﺘﯩﺪﺍ .. ﻣﯘﻻﮬﯩﺰﺍ  ﺋﯩﻠﯩﭗ  ﺑﯩﺮﺷﯩﯖﯩﺰ   ﻣﯩﻨﻰ   ﺳﻪﻝ ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ   ﻗﯘﻳﺪﻯ ... ....   ﺳﯩﺰ  ﺯﺍﺩﻯ  ﻧﯩﻤﺎ  ﺋﯩﺶ  ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ... ؟   ...      ﺳﯩﺰﺩﯨﻜﻰ  ﺑﯘ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ   ﻧﻪﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ   ﮔﻪﺭﭼﻪ  ﺑﻪﺯﻯ  ﻛﻮﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯕﯩﺰﻏﺎ ﻳﯘﺯﺩﻩ  ﻳﯘﺯ  ﻗﯘﺷﻠﯘﭖ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﻪﻣﻤﯘ ..ﻛﻮﯕﻠﯘﻣﺪﻩ   ﺳﯩﺰﮔﻪ  ﻗﺎﻳﻠﻠﯩﻘﯩﻢ  ﺑﺎﺭ .... ﻳﻪﻧﻪ  ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ  ﺋﻮﻳﻼﭖ  ﻗﺎﻟﻤﻪﻥ ... ﺑﯩﺰﺩﻩ (ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﺩﺍ)  ﺳﯩﺰﺩﻩﻛﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﺭ ،...... ﻣﯩﻨﯩﯔ   ﻣﯘﺷﯘ  ﺋﺎﺩﺩﻯ ﻛﺎﻟﻼﻡ  ﺑﯩﻠﻪﻥ ... ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﻠﻪﺭﺩﻩ ﺩﺍﺋﯩﻤﻼ   ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺟﺎﯞﺍﭖ   ﺋﺎﻟﻤﻪﻥ  ﺑﯘ  ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺳﺎﺩﺩﻯ ﺑﯩﻠﯩﻘﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ (ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ )ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ  ﺳﺎﺩﺍﺳﯩﻤﯘ ...؟........
  ﻣﻪﻧﻐﯘ ...ﺋﻮﺯﻣﯩﺰﻧﯩﯔ  ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ  ﻛﻮﺭﻣﻪﺳﻤﯘ  ﺑﻮﻟﯘﭖ  ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ  ..ﻟﯩﻜﯩﻦ ﭘﺎﺕ  ﭘﺎﺕ  ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ  ﻗﻮﻳﻤﻪﻥ  ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ  ﺳﻪﯞﻳﻪﺩﻩ  ﻧﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﻩ ﻗﯩﻠﯩﭗ  ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ  ﺑﯩﺮﺩﯗ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻛﯩﺮﻩﻛﺘﻪ ....ﻗﺎﺭﺍﭘﻤﯘ  ﻗﻮﻳﻤﯩﺴﺎﻕ ...  ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺸﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ... ﺑﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭘﻤﯘ  ﻗﯩﻠﺸﯩﻢ  ﻣﻮﻣﻜﯩﻦ ... ﺋﯘﻧﻰ ﺩﯨﻤﻪﻱ  ﺗﯘﺭﻟﻰ ... ﻣﻪﻥ  ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﻨﻰ   ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ  ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ  ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻨﻰ (ﺋﯘﺳﯘﻝ ، ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ  ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻏﺎ ﺧﺎﺱ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ  ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ  ﺗﯘﺭﻯ ) ﺋﺎﻧﭽﻪ  ﺑﻪﻙ  ﭼﯘﺷﯘﻧﯩﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻱ  ﻣﻪﻥ  ﺑﯩﺮﺍﻕ  ﻣﯩﻨﯩﯔ  ﺑﯩﻠﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ ... ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺧﺎﺳﻠﯩﻖ  ﺑﯩﻠﻪﻥ   ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ  ﺑﯩﺮﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺭﻭﮬﻰ  ﺋﻮﺯﻗﯩﻨﯩﯔ  ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ  ﯞﻩ .. ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ  ﺑﻮﻟﯟﺍﺗﻘﯩﻨﻨﻰ ﭘﻪﺭﯨﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻠﻜﯩﻢ ﺑﺎﺭ .،.... ....ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﺎ   ﮬﺎﺯﯨﺮ  ﮬﻪﻣﻤﻰ  ﺷﻪﺋﻰ  ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ  ﺋﻮﺯﮔﯩﺮﯨﭗ  ﺗﯘﺭﯞﺍﺗﻘﺎﻥ  ﻣﯘﺷﯘ ﺩﻩﯞﯨﺮﺩﻩ  ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻤﯘ  ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﻳﯩﯖﻠﯩﻘﻨﯩﯔ  ﺑﻮﻟﺸﻰ ﺗﻪﺑﻰ .. ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ  ﺑﯘ ﻳﯩﯖﻠﯩﻖ  ﻳﻪﻧﯩﻼ  ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﻰ  ﭼﻮﺭﯨﺪﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ  ﺑﻮﻟﺸﻰ  ﻛﯩﺮﻩﻛﻜﯘ ... ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ  ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ... ؟....؛ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ  ﺗﯩﻞ ﯞﻩ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﻛﻰ  ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ  ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻧﻰ ﻛﻮﺭﺳﻪﻡ ﺋﯩﭽﯩﻢ  ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ  ﮬﯩﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ  ﺑﯩﺰ  ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﺮﻣﯩﭽﯩﻠﯩﻚ  ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ... ﻛﻮﺯﻳﯘﻣﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ  ﻛﻮﭖ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﻜﻪﺭﻻﺭ  ﻳﻪﻧﯩﻼ   ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻥ ﺋﻪﻧﺴﯩﻨﻰ ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭖ  ﻛﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ... ﻧﻮﻗﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺧﺎﻟﻰ  ﺋﻪﻣﻪﺱ ....ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ  ... ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﻜﺎﺭﻻﺭ  ﻧﯩﯔ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻟﻰ ... ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﭖ  ﺷﻪﺭﮬﯩﻠﻪﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪﻡ  ﺑﻮﻻﺭ ..  ﺋﻮﺯ ﭼﯘﺷﻪﻧﭽﻪﻡ  ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ  ﺷﻪﺭﮬﯩﻠﻪﻱ   ﮬﺎﺯﯨﺮ  ﺗﻮﺭﻏﺎ ﻛﯩﺮﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﺍ ﺋﺎﻕ ﻛﻮﻙ  ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻠﯩﻴﻪﺗﺘﻪ  ﺩﯨﮕﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﺪﻩﻥ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻛﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ... ﻣﯩﺴﺎﻝ ::: ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﺭ ﺑﯩﺘﯩﻤﺪﻩ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﺑﺎﺭ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ ﻧﺎﺧﺸﺎ- ﻛﯩﻨﻮ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ 1-2 ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﺩﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ  ﺑﺎﺷﻘﺎ  ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﺩﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﮬﻪﺳﺴﻪ ﺋﯘﺳﺘﯘﻥ .. ﻳﻪﻧﻪ  ﺑﻪﺯﻯ ﺳﯩﺮﯨﻖ ﺋﺎﺭﻻﺷﻘﺎﻥ ﻛﯩﻨﻮﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﺑﺎﺭ ﺑﯩﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻏﺰﯨﻤﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﺸﯩﻐﺎ ﺗﯩﻠﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ  ﺗﯩﻠﻼﭖ  ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻳﻪﻧﻪ  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ  ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﺑﺎﺭ ﺑﯩﻜﻪﺗﻜﻪ  ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﻮﭖ ﻛﯩﺮﺩﯗ ... ...
ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ  ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻤﯘ  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺳﯩﻠﻠﻪﺭ   ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ .... ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﭼﯘﺷﯩﻨﻪﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﻠﻪﺭﺩﯨﻦ   ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﻏﻪﺯﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﯨﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻣﯩﺰﻏﺎ ﺋﯘﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯩﻜﻠﻪﭖ ﺑﯩﺮﯨﺸﻜﺎ  ﻻﻳﯩﻖ ﻛﻪﻟﮕﯘﺩﻩﻙ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻤﺎ ...؟ﻳﺎﻛﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻗﯘﺷﻼﺭ ﺑﻪﺳﺒﻪﺳﺘﻪ  ﺳﺎﻳﺮﺍﺵ ﻣﻪﺯﻩﮔﻠﺪﻩ ﻗﯩﺰﯨﭗ ﺗﯘﮔﺘﯩﯟﺍﺗﺘﯩﻘﻤﯘ ﻳﺎ ... ؟ﮬﻪﻱ  ﺑﻮﻟﺪﯨﻼ ﺗﺎﻗﻘﺎ ﺗﯘﻗﻘﯘ  ﺳﻮﺯﻟﻪﭖ  ﺑﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ... ﻣﻪﻥ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻣﺎ  ﺑﯩﺮﻧﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ  ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ  ﺋﺎﺩﺩﻯ  ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰﻩ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼ ... ...

ozhal يوللانغان ۋاقتى 2007-12-1 14:16:09

ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻤﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺷﻪﻛﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﯜﻟﯩﻐﻰ . ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﭼﯚﻛﯜﺵ ﻛﯩﺮﻩﻙ . ﻏﻪﺭﯨﭙﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻰ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﻳﯩﯖﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﯘﺑﯜﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺧﺎﺭﻩﻛﺘﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺩﻩﭘﺴﻪﻧﺪﻩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﻛﻮﻧﯩﺮﺍﭖ ﺟﯘﻟﻠﯩﻐﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﯩﯖﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﯩﺰﺩﯨﻤﯘ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﻗﻪﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ ﻣﯩﯖﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﺎﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺳﯘ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺵ ﻛﯩﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ . ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﻗﯩﺴﯩﭗ ﺋﯚﺗﯘﻙ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺗﺎﻣﺒﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻣﻪﻳﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﮬﻪﺭﻛﻪﺗﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﻻﺭﺩﻩﻙ ﺟﻪﯕﮕﯩﯟﺍﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯜﺳﯜﻟﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻛﯚﭘﻠﻪﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ . ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺟﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺟﯩﻘﯩﺴﺎ ﺋﯜﺳﯜﻟﻼﺭ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮬﻪﻳﯟﻩﺕ ﻛﯚﺭﯗﻧﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﻛﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﮔﯘﺯﻩﻟﻠﯩﻚ ﻳﺎﺭﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻧﻮﺧﺘﺎ ﺳﻪ ﻗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺭﻭﮬﻰ ﮬﺎﻟﻪﺗﻨﻰ ﻛﯘﺭﯨﯟﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ .
ﻗﺎﻟﺪﻯ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺩﯨﻴﺸﻪﻳﻠﻰ .

aziz. يوللانغان ۋاقتى 2007-12-1 20:42:22

ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻣﯩﻠﯩﭽﻪ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﻳﺴﻪ ﺑﻪﻙ ﻧﺎﺯﺍﻛﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﻮﺭﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭ.ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﻗﯩﺰﻻﻧﻰ ﻧﺎﺯﺍﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ.

matu يوللانغان ۋاقتى 2007-12-2 08:31:24

ﺑﻪﻟﻪﻥ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﭙﺴﻪﻥ!

abdulla236 يوللانغان ۋاقتى 2007-12-2 19:11:18

ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯩﻤﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﯩﺲ ﺑﺎﺭ؟ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﯞﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ، ﺧﻪﻕ ﺋﺎﻏﺰﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﻮﺳﻜﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻤﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ﻛﯩﺘﺎﯓ؟

izdanguqi525 يوللانغان ۋاقتى 2007-12-3 08:48:57

ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ، ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ، 365ﻛﯜﻥ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ 24 ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯘﭼﻘﯘﺭ ﺗﯘﻟﭙﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺑﺎﺳﺎﺗﺘﻰ

ozhal يوللانغان ۋاقتى 2007-12-3 11:36:25

ﺋﺎﻕ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻳﺎﺯﻣﯩﺴﺎﯕﻼﺭﻣﯘ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ  . ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩﮕﻪﭺ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﯩﻘﯩﯖﻼﺭ .
بەت: [1] 2
: (ﺋﯚﺯﮬﺎﻝ)ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯜﺳﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻐﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﺗﻪﺑﺌﯩﺘﻰ