tumankut يوللانغان ۋاقتى 2007-11-10 00:19:50

ﻏﻪﻧﯩﺰﺍﺕ ئۇﻳﻐﯘﺭ: ﻛﻪﭼﻤﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭﺍﺭ ﭘﻮﺭﻩﻛﻠﻪﭖ

ﻏﻪﻧﯩﺰﺍﺕ ئۇﻳﻐﯘﺭﻛﻪﭼﻤﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭﺍﺭ ﭘﻮﺭﻩﻛﻠﻪﭖ
1

ئاﺭﺍﻣﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺨﻠﯩﻨﺎﺭ ئاﺭﻣﺎﻥ ،
ﭘﻪﺳﯩﻠﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻳﯧﺸﯩﺪﺍ ﻗﺎﺭ .
ﺑﯩﺮﻻ ﻳﯧﻨﯩﭗ ئۆﭼﻜﻪﻥ ﺳﻪﺭﻩﯕﮕﻪ ،
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻻﺭ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺑﺎﻫﺎﺭ .
ﭼﯜﺷﻠﯩﺮﯨﻤﮕﻪ ﺗﺎﻣﭽﯩﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎ ،
ﺗﺎﻣﭽﯩﻼﺭ ﻫﻪﻡ ئوﻣﺎﻗﻘﯩﻨﻪ ﻳﺎﺭ ...


ﺗﻮﻣﯘﺭﯗﻣﺪﺍ ئۇﭼﯩﺪﯗ ﻗﯧﻨﯩﻢ ،
ﻗﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ .
ﻗﺎﺭﭼﯘﻗﯘﻣﺪﺍ ئاﻗﯩﺪﯗ ﺩﻩﺭﻳﺎ ،
ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﺩﻩﺭﺗﻠﯩﻚ ﺗﻮﻟﻐﯘﻧﯘﭖ ؛
ﻗﻮﻟﯟﺍﻕ ﻫﻪﻳﺪﻩﭖ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﻳﯜﺯﯨﺪﻩ
ﺳﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﺴﻪﻥ ﺳﯘﺑﻬﻰ ﻧﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ !...

ﻧﯘﺭ ﺗﯚﻛﯜﻟﻪﺭ ﯞﯨﺴﺎﻟﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ،
ﻛﻪﭼﻤﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭﺍﺭ ﭘﻮﺭﻩﻛﻠﻪﭖ .
ﻧﯘﺭ ﭼﺎﭼﯩﺪﯗ ﺳﯚﻳﮕﯜﻣﯩﺰ ﻛﯚﻛﺘﻪ -
ﺗﻮﻟﯘﻧئاﻳﺪﻩﻙ ﻛﯜﻟﯜﭖ - ئەﺭﻛﯩﻠﻪﭖ .
ﮔﯜﻝ ئۈﻧﯩﺪﯗ ئوﺭﯗﻧﺪﯗﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ،
ئەﺳﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﭼﯧﭽﻪﻛﻠﻪﭖ !...

2

ﻟﻪﯞﻟﯩﺮﯨﻤﮕﻪ ﺳﯩﯖﮕﻪﻥ ﻣﯧﻬﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ،
ﻗﯘﺕ ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯗ ﺳﯚﻳﮕﯜ ﺋﯧﻼﻫﻰ .
ئۇﻳﯘﻟﺘﺎﺷﺘﻪﻙ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺸﻼﺭ ،
ﺧﯧﺠﯩﻞ ﻗﯩﻼﺭ ﭼﻮﻟﭙﺎﻧﻨﻰ ﮔﺎﻫﻰ ؛
( ﺳﯚﻳﯜﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ئەﻣﻪﺳﻤﯘ ﻫﻪﯞﯞﺍ ،
ﻣﯧﻬﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ئاﺩﻩﻡ ئاﺗﯩﻨﻰ
ﮔﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﺎﻏﺪﻩﻙ ﮔﯘﻧﺎﻫﻰ ؟!)

3

ﻫﯧﺴﻠﯩﺮﯨﯖﺪﺍ ﻛﯜﻟﻪﺭ ﻫﯧﺴﻠﯩﺮﯨﻢ ،
ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻢ ﻧﯘﺭ ﭼﯧﭽﯩﭗ ﺗﺎﯕﻐﺎ .
ئۇﻧﺘﯘﻟﯩﺪﯗ ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻠﯩﻘﯩﻤﻤﯘ ،
ﻏﯧﺮﯨﭗ ﻫﻮﺟﺮﺍﻡ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﮔﯘﮔﯘﻣﻐﺎ .
ﭼﯜﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻤﯘ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ئۈﻣﯩﺪﺗﻪ ،
ﮔﯜﻝ ﺗﯩﺰﯨﺪﯗ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯘﯕﻐﺎ !...

.............................

ئاﺭﺍﻣﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺨﻠﯩﻨﺎﺭ ئاﺭﻣﺎﻥ ،
ﭘﻪﺳﯩﻠﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻳﯧﺸﯩﺪﺍ ﻗﺎﺭ .
ﺑﯩﺮﻻ ﻳﯧﻨﯩﭗ ئۆﭼﻜﻪﻥ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻏﺎ ،
ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ ﻧﯩﺴﯩﭗ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺑﺎﻫﺎﺭ .
ﭼﯜﺷﻠﯩﺮﯨﻤﺪﻩ ﭘﻮﺭﻩﻛﻠﻪﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎ ،
ﭘﻮﺭﻩﻛﻠﻪﺭ ﻫﻪﻡ ئوﻣﺎﻗﻘﯩﻨﻪ ﻳﺎﺭ !!!...

1999 -ﻳﯩﻞ ، 8 - ﻣﺎﺭﺕ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﭘﯩﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯧﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ

katil731 يوللانغان ۋاقتى 2007-11-11 12:55:17

ئاﺭﺍﻣﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺨﻠﯩﻨﺎﺭ ئاﺭﻣﺎﻥ ،
ﭘﻪﺳﯩﻠﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻳﯧﺸﯩﺪﺍ ﻗﺎﺭ .
ﺑﯩﺮﻻ ﻳﯧﻨﯩﭗ ئۆﭼﻜﻪﻥ ﺳﻪﺭﻩﯕﮕﻪ ،
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻻﺭ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺑﺎﻫﺎﺭ .
ﭼﯜﺷﻠﯩﺮﯨﻤﮕﻪ ﺗﺎﻣﭽﯩﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎ ،
ﺗﺎﻣﭽﯩﻼﺭ ﻫﻪﻡ ئوﻣﺎﻗﻘﯩﻨﻪ ﻳﺎﺭ ...

ﺑﯘ ﻣﯩﺴﺮﺍ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ
بەت: [1]
: ﻏﻪﻧﯩﺰﺍﺕ ئۇﻳﻐﯘﺭ: ﻛﻪﭼﻤﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭﺍﺭ ﭘﻮﺭﻩﻛﻠﻪﭖ