man_sarang يوللانغان ۋاقتى 2007-10-27 11:01:56

ﭘﺎﻱ ﭼﻪﻙ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﻣﯘﻗﯩﻤﻼﺷﺘﯩﻤﯘ؟

ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﭘﺎﻱ ﭼﻪﻙ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ "ﻗﯩﺰﺯﯨﺪﻯ" .

ﺷﺎﯕﺨﻪﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﻮﺭﺳﻪﺗﻜﯘﭼﻰ ﻳﯩﻞ ﺑﯧﺸﻰ(1 -ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ-4 ﻛﯘﻧﻰ)ﺩﯨﻜﻰ 2700 ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺳﯘﭖ ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻧﯘﻗﺘﺎ 6124 ﭼﯩﻘﺘﻰ. 197 ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﯘﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺳﯘﺷﻰ 108 ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺖ، ﺗﻪﯞﺭﯨﻨﯩﺸﻰ 141 ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺖ ﺑﻮﻟﺪﻯ.

ﺷﯧﯩﻨﺠﯩﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﻮﺭﺳﻪﺗﻜﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯩﻞ ﺑﯧﺸﻰ(1 -ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ-4 ﻛﯘﻧﻰ)ﺩﯨﻜﻰ 6700 ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺳﯘﭖ  ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻧﯘﻗﺘﺎ 19600ﮔﻪ ﭼﯩﻘﺘﻰ.197 ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﯘﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺳﯘﺵ ﻧﯩﺴﭙﯩﺘﻰ 178% ، ﺗﻪﯞﺭﯨﻨﯩﺸﻰ 197 ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺖ ﺑﻮﻟﺪﻯ.

ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯘﭼﻰ ﻳﺎﻧﺘﯘ ﺳﯩﺰﯨﻖ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﯩﺰ ﺳﯘﺭﺋﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﺭﻟﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﯞﺭﯨﻨﯩﺶ ( ﭼﯘﺷﯘﺵ ) ﺑﻮﻟﺪﻯ.ﺗﻮﯞﻩﻧﺪﻩ ﺷﺎﯕﺨﻪﻱ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯘﭼﯩﻨﻰ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﻪﯞﺭﯨﻨﯩﺶ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﻛﻮﺭﯗﭖ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ.ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ 1ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 30ﻛﯘﻧﯩﺪﯨﻦ 2ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 5ﻛﯘﻧﯩﮕﯩﭽﻪ، 5ﻛﯘﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﯘﺷﯘﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ 370 ﻧﯘﻗﺘﺎ ﭼﯘﺷﺘﻰ. 2ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 15 ﻛﯘﻧﻰ، 8 ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﯘﻧﯩﺪﻩ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ.-2 ﻗﯧﺘﯩﻢ 2ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 27ﻛﯘﻧﯩﺪﯨﻦ 3ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 5ﻛﯘﻧﯩﮕﯩﭽﻪ، 5ﻛﯘﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﯘﺷﯘﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ 316 ﻧﯘﻗﺘﺎ ﭼﯘﺷﺘﻰ. 3ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 21 ﻛﯘﻧﻰ، 12 ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﯘﻧﯩﺪﻩ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ.-3 ﻗﯧﺘﯩﻢ 5ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 30ﻛﯘﻧﯩﺪﯨﻦ 6ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 5ﻛﯘﻧﯩﮕﯩﭽﻪ، 5ﻛﯘﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﯘﺷﯘﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ 870 ﻧﯘﻗﺘﺎ ﭼﯘﺷﺘﻰ. 6ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 20 ﻛﯘﻧﻰ، 11 ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﯘﻧﯩﺪﻩ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ.6ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 20ﻛﯘﻧﯩﺪﯨﻦ 7ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 5ﻛﯘﻧﯩﮕﯩﭽﻪ، 12 ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﯘﻧﯩﺪﻩ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭼﯘﺷﯘﭖ،ﺋﻮﺭﻟﻪﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﻫﯩﺴﺎﭘﺘﺎ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﭼﯘﺷﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺑﯘ 12 ﻛﯘﻧﺪﻩ 713  ﻧﯘﻗﺘﺎ ﭼﯘﺷﺘﻰ. 7ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 25 ﻛﯘﻧﻰ، 14 ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﯘﻧﯩﺪﻩ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ.

7ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 26ﻛﯘﻧﯩﺪﯨﻦ 10ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 16ﻛﯘﻧﯩﮕﯩﭽﻪ، 54 ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﯘﻧﯩﺪﻩ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭼﻮﯓ ﺋﻮﺭﻟﻪﭖ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭼﯘﺷﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﻫﯩﺴﺎﭘﺘﺎ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﺭﻟﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺑﯘ 54 ﻛﯘﻧﺪﻩ 1850  ﻧﯘﻗﺘﺎ ﺋﻮﺭﻟﯩﺪﻯ. ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻧﯘﻗﺘﺎ 6124 ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ.-4 ﻗﯧﺘﯩﻢ 10ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 17 ﻛﯘﻧﯩﺪﯨﻦ 10ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 26ﻛﯘﻧﯩﮕﯩﭽﻪ، 8 ﻛﯘﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ، ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ 4 ﻛﯘﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﯘﺷﯘﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﺎﺯﺍﺭ 470 ﻧﯘﻗﺘﺎ ﭼﯘﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯘﻥ ﺋﻮﺭﻟﯩﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯘﻥ ﭼﯘﺷﯘﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ 5589 ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ.  ﺑﯘ 8 ﻛﯘﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﯩﯔ  ﺗﻪﯞﺭﯨﻨﯩﺸﻰ 662 ﻧﯘﻗﺘﺎ ﺑﻮﻟﺪﻯ.ﮔﻪﺭﭼﻪ 10ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 26ﻛﯘﻧﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﻮﺳﯘﺵ ﻛﻮﺭﯗﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺷﯘ ﻛﯘﻧﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻮﯞﻩﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻛﯘﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﻳﯩﺘﻪﻟﻤﯩﺪﻯ. ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺳﯘﺵ ﻫﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﭘﺎﻳﭽﻪﻛﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﻪﻝ-ﭘﻪﻝ ﺋﯘﻣﯩﺘﻠﻪﻧﺪﯗﺭﮔﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ.ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺗﻪﻫﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ! ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﻪﺭﻩﻟﻠﯩﻚ ﺩﺍﯞﺍﻟﻐﯘﺷﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ؟

ﭘﺎﻳﭽﻪﻙ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﻮﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﯩﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯘﺷﻪﻧﺪﯗﺭﯨﺸﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﺷﯘ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺩﺍﯞﺍﻟﻐﯘﺷﻨﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯘﺷﻪﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ. ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻢ 5.30 ﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﭼﯘﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﻪﻥ ﭘﺎﻱ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﺯﺍ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ. ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ: 5.30 ﻛﯘﻧﻰ ﺩﻭﻟﻪﺕ ﭘﺎﻱ ﺳﻮﺩﯨﺴﻰ ﻣﺎﺭﻛﺎ ﺑﯧﺠﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﯖﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺖ ﺗﯩﻦ ﻣﯩﯖﺪﻩ 3 ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﻜﻪ ﻛﻮﺗﻪﺭﺩﻯ. ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﻱ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﺪﺍ  ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭼﯘﺷﯘﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻗﺎﭼﻪ-ﻗﺎﭺ ﯞﻩﺯﯨﻴﯩﺘﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﯞﻩ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﭘﺎﻳﭽﯩﻜﭽﯩﻼﺭ ﺩﻩﺭﻫﺎﻝ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﻱ ﻻﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﯩﺘﯩﭗ ﺯﯨﻴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭼﻮﯓ ﭘﺎﻳﭽﯩﻜﭽﯩﻼﺭ )ﺩﻭﻛﺎﺭ، ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﺳﯩﯧﻠﯩﺶ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﻯ ( ﻧﯩﯔ ﻫﻪﺭﻛﯩﺘﻰ ﺗﺎﺯﺍ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪﻯ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻮﯓ ﭘﺎﻳﭽﯩﻜﭽﯩﻼﺭ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﻮﺑﺪﺍﻧﻼ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﺪﻯ. ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﺟﻪﯕﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﭘﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﯘﮔﯘﺭﯗﺷﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﺘﻰ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﯞﻩ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﭘﺎﻳﭽﯩﻜﭽﯩﻼﺭ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭼﻮﯓ ﭘﺎﻳﭽﯩﻜﭽﯩﻼﺭ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ ﭼﻮﯓ ﭘﺎﻳﭽﯩﻜﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﺪﻯ. ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﻮﺭﺳﻪﺗﻜﯘﭼﻰ ﺋﻮﺳﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﭘﺎﻳﻼﺭ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪﻙ ﺋﻮﺳﻪﭖ ﻛﻪﺗﻤﯩﺪﻯ. ﺋﻮﺳﻜﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻛﻮﺭﺳﻪﺗﻜﯘﭺ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭼﻮﯓ ﭘﺎﻱ ﭼﯩﻜﯩﻼ ﺋﻮﺳﺘﻰ. ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘ 50 ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﯘﻧﯩﺪﻩ ﭘﯩﻠﻼﺭ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ " ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﺪﻯ" ﺋﯘﻻﺭ "ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ" ﻫﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ 10.17 ﺩﯨﻜﻰ ﭼﻮﯓ ﭼﯘﺷﯘﺷﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ. ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ﺷﯘﻛﻰ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﭼﻮﯓ ﭼﯘﺷﯘﺷﺘﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻛﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﻮﺳﻜﻪﻥ ﭼﻮﯓ ﭘﺎﻳﭽﯩﻜﭽﯩﻼﺭ ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﺎﭺ ﭼﯩﻜﯩﻼﺭ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪﻙ ﭼﯘﺷﻤﻪﻱ، ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭘﺎﻳﭽﯩﻜﭽﯩﻼﺭ ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭘﺎﻳﭽﯩﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﯘﺷﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭘﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﻳﯘﮔﯩﺮﯨﺸﯩﺪﻩ ﭘﯩﻞ ﺋﯘﺗﯘﭖ ﭼﯩﻘﺘﻰ. ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻼﺭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﺪﻯ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯩﻞ ﺋﯘﺗﯘﺵ-ﺋﯘﺗﺘﯘﺭﯗﺷﺘﺎ  ﺑﯩﺮﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﻪﯕﻠﻪﺷﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﻣﻤﺎ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻼﺭ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ، ﭘﯩﻠﻼﺭ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺧﻮﺵ، ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﻰ، ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ﺋﻮﺳﯘﺵ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯘﻥ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﻰ. ﻫﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﺧﻪﯞﭖ ﺧﻪﺗﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﻯ. ﻟﯩﻜﯩﻦ 25ﻛﯘﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﭼﻮﯓ ﭼﯘﺷﯘﺵ ﺑﻮﻟﺪﻯ، ﺑﯘﻧﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺴﯩﺰ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻧﯩﻔﯩﺘﻰ ﻧﯩﯔ ﭘﺎﻱ ﭼﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﭘﺎﻱ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻜﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻟﺪﻯ.ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻧﯩﻔﯩﺘﻰ ﻧﯩﯔ ﭘﺎﻱ ﭼﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ﺋﯘﭼﯘﻥ  ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻫﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﺑﺎﻗﻤﺎﻱ 10 ﻗﻮﻝ ﭘﺎﻳﭽﻪﻛﻨﻰ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ. ﺋﺎﻟﻼ ﺗﻪﻟﯩﻴﻤﻨﻰ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﭼﻪﻙ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺗﯘﺯﻟﻪﭖ، ﺑﯧﻠﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺭﯗﺳﻠﯩﯟﺍﻻﺭﻣﻪﻥ. ﻫﻰ ﻫﻰﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ 26 ﻛﯘﻧﻰ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻮﯞﻩﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ﺋﻮﺳﯘﺵ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﻯ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺩﯗﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺑﯘﻧﻰ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

ﺑﯘ ﭼﯘﺷﻪﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﺍ، ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﻧﻪﺯﻩﺭ، ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ﺩﺍﯞﺍﻟﻐﯘﺵ ) ﺗﻪﯞﺭﯨﻨﯩﺶ( ﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯩﺪﻯ. ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻣﻪﯕﮕﯘ ﺋﻮﺭﻟﻪﭖ ﭼﯘﺷﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﻮﻕ. ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺧﻪﯞﭖ ﺧﻪﺗﻪﺭ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﻮﯞﻩﻧﻠﻪﺵ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﻰ ﺩﯨﺮﻩﻙ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ.ﻗﯧﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼﺭﭼﯘ،ﭘﺎﻱ ﭼﻪﻙ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﻣﯘﻗﯩﻤﻼﺷﺘﯩﻤﯘ؟

koltigen يوللانغان ۋاقتى 2007-10-27 12:08:21

ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻟﺘﯘﺭ 30ﻣﯩﯔ ﺳﻮﻣﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﭘﻮﻧﯩﺖ ﯸﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ،ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﻼﻧﺪﻯ،ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﺳﺎﺗﻤﯩﺪﯨﻢ،ﭘﯘﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﯞﻩ ﺋﺎﺷﯘﺭﯞﺍﺗﯩﺪﯗ...
  ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﻨﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﯟﯨﻢ:
  ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺑﯘ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﻛﯩﺮﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﻣﯘﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﭘﺎﻱ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﻣﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ.ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﭘﯘﻟﯘﯕﻼﺭﻧﻰ ﭘﻮﻧﯩﺖ ﺳﯧﺘﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯖﻼﺭ،ﭘﻮﻧﯩﺖ ﺳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺷﯧﺮﻛﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﭘﯜﻧﭽﯩﺴﻰ ﭘﺎﻱ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ.ﻳﻪﻧﻰ ﭼﻮﯓ ﭘﺎﻳﭽﯩﻜﻼﺭ ﺷﯘﻻﺭ...ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ﺗﻪﻗﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﯩﺲ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ.ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭﮔﯩﻤﯘ ﻗﯘﻟﯩﻘﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ.ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺑﺎﺯﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﻪﮬﻠﻰ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺋﯩﺸﻰ ﭘﺎﻱ ﺋﻮﻳﻨﺎﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺳﯧﻜﯩﻨﯘﺗﻨﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ.ﺳﯩﺰ ﯞﻩ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﯩﺪﻩﻙ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭ....
ﭘﻮﻧﯩﺪﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﯩﺸﻰ  ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺗﺎﺷﭙﺎﻗﯩﺪﻩﻙ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﻮﻥ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺋﯜﭺ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﮬﻪﺭ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯘﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.....
  ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺑﯩﺮﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺎﻧﻘﻰ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ...
ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ 17 ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﻱ-ﻣﯜﻟﯜﻙ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ،ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﻧﻰ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺎ ﯞﻩ ﻣﯘﻧﻮﭘﯘﻝ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﻗﯘﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﺩﻩﻙ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﻗﯘﻻﻧﺴﺎ ﺑﯘ ﺳﺎﮬﻪﻧﯩﯔ ﭘﯧﻴﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﭼﻮﯓ ﭼﯜﺷﯩﺸﻰ ﻣﻮﻣﻜﯩﻦ،ﺷﯘﯕﺎ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﯘﻳﯘﭖ ﺋﯘﺯﯗﻧﻐﯩﭽﻪ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ.ﺑﯘ ﭘﻪﺭﻩﺯ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎﯕﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ....

cecco يوللانغان ۋاقتى 2007-10-27 12:10:36

\" ﭘﺎﻳﭽﻪﻙ ﺋﯩﻼﮬﻰ\" ﻧﻰ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯘﯕﮕﯘ ﻧﯧﻔﯩﺘﻰ ﭘﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﻩﺗﺘﻰ ﺩﻩﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ... ﻛﯚﭘﯜﻙ ﺑﻪﻙ ﭼﻮﯕﯘﻳﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﻣﯩﺶ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﻘﯘ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﺑﯘ.

ihad يوللانغان ۋاقتى 2007-10-27 14:40:54

koltigen ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺳﯩﺰ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻓﯘﻧﺘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﯞﻩ ﻧﯘﻣﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﻩﻣﺴﯩﺰ.

TILSIMAT يوللانغان ۋاقتى 2007-10-28 09:40:39

koltigen ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﻩﻳﺪﯗ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ  ﻓﻮﻧﺪﻯ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﯜﺯﯛﻙ.
ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﭘﺎﻱ ﭼﻪﻙ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﺗﺎﺯﺍ ﻣﯘﻗﯘﻣﻼﺷﻤﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ،ﭘﺎﻱ ﻧﻮﺧﺘﯩﺴﻰ  ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺋﯚﺳﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﺯ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪﺭ،ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﯕﺸﻪﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﯩﺴﺎ ﻣﻪﻳﻠﯩﺘﯩﻐﯘ!!!!

SARKA يوللانغان ۋاقتى 2007-10-28 11:02:11

ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ﺩﯨﺴﻪ ﺑﯘ ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ....

AK-47 يوللانغان ۋاقتى 2007-10-29 01:32:49

ﭘﺎﻱ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﯘﻟﯘﻕ ﻣﯘﻗﯘﻣﻼﺷﻤﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﭘﺎﻱ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺭﻟﯩﺸﻰ ﺑﻪﻙ ﺗﯩﺰ ﺑﻮﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺳﻮﺩﺍ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻼ ﭘﺎﻱ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﯩﺴﻰ 500ﻧﻮﻗﺘﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯚﺭﻟﯩﺪﻯ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﻠﯩﻖ ﺩﻩﻡ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺭﻟﻪﺵ ﻳﯘﭼﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯜﭺ ﻳﯘﭼﯘﻕ ﺗﯘﻟﯘﻗﻼﺷﻘﺎ ﻣﯘﮬﺘﺎﺝ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ ،ﭘﺎﻱ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﺰ ﺋﯚﺭﻟﯩﺸﻰ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﻣﻪﺑﻠﻪﻏﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﮔﺎﯕﮕﯩﺮﯨﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺳﯘﺳﻼﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ (ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺳﻮﺩﺍ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﻻﭖ ﻛﯩﺘﯩﺸﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺩﻩﻟﯩﻠﻰ)،ﺷﯩﻴﺎﯕﮕﺎﯓ ﺋﺎﻛﺴﯩﻴﻪ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺟﯘﯕﮕﯘ ﺷﯧﻨﺨﯘﺍ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﭼﻮﯓ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯘﯕﮕﯘ ﭘﺎﻱ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯘ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﻪﺑﻠﻪﻏﻨﯩﯔ ﭼﯩﻜﯩﻨﯩﭗ ﻳﯧﯖﻰ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﭘﺎﻳﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﭘﺎﻳﻼﺭ ﻓﻮﻧﺪ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺷﺎﻟﻠﯩﯟﯨﺘﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﺪﻯ ﭘﺎﻱ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﯩﻤﻠﯩﺸﺸﻰ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﭼﯘﻗﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﯟﯨﺘﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﺸﻰ (ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯘ ﻳﯘﭼﯘﻕ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ) ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯘ ﻳﯘﭼﯘﻗﻨﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺩﯗﯞﺍﻟﻐﯘﺗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯩﺘﯩﯟﯨﺘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﯧﯖﯩﺸﻰ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ . ﭘﺎﻱ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﻳﯜﻧﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﭘﯘﻝ-ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﭘﺎﻱ ﭼﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﺮﺍﺧﯘﺍﻧﯩﻴﻪ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﭘﺎﻱ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﻗﻪﺭﻩﻟﻠﯩﻚ ﻣﺎﻝ ﺳﻮﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻪﺯﻯ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻣﯧﯖﯩﺶ ﻳﯜﻧﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺯﯨﭻ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ، ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻛﯜﭼﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﭘﺎﻳﻠﯩﺮﻯ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﻳﻼﺭ ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺯ ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ ﭼﻮﯓ ﭘﺎﻳﻼﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﭘﺎﻱ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﯩﮕﻪ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﻳﺪﯗﺭ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭘﺎﻱ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﻗﻪﺭﻩﻟﻠﯩﻚ ﻣﺎﻝ ﺳﻮﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﯘﻳﯘﻟﯘﺵ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﻠﺴﻪ ﻓﻮﻧﺪ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﮬﯘﺟﯘﻣﻨﻰ ﭘﺎﻱ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﯩﮕﻪ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻮﯓ ﺷﯩﺮﻛﻪﺕ ﭘﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﻰ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ.

matu يوللانغان ۋاقتى 2007-10-29 12:45:07

ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ،ﭘﺎﻳﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ،ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭺ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﻛﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ؟

AK-47 يوللانغان ۋاقتى 2007-10-29 15:45:42

ﭘﺎﻱ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﭘﺎﻱ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻣﯘﻣﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﻪﻛﯩﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ، ﭘﺎﻱ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﭘﺎﻱ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﻛﯜﻧﺪﻩ 10%ﺋﯜﺳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﻱ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺪﺍ 2-3ﻧﻰ ﺗﯘﺗﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﭼﯩﺮﯨﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﯨﻢ ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﯘﻟﭙﺎﺭ ﭘﺎﻱ ﺗﻪﻟﯩﻴﯩﯖﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ، ﺳﯩﺰ ﺋﻪﺗﻪ ﭼﯘﻗﯘﻡ 10%ﺋﯜﺳﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ ، ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎﺭﺗﻘﯩﭽﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻨﻼ ﭘﯘﻝ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ؟!
ﻣﻪﺗﯘ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭘﺎﻱ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ، ﻟﯩﻜﯩﻦ ﭘﺎﻱ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﯕﺸﯩﻠﯩﺸﻰ ﭘﺎﻱ ﭼﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ.

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2008-1-15 22:06:22

ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﻧﯩﯔ

izdinishezasi يوللانغان ۋاقتى 2012-3-13 04:13:50

شۇنداكەن.
بەت: [1]
: ﭘﺎﻱ ﭼﻪﻙ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﻣﯘﻗﯩﻤﻼﺷﺘﯩﻤﯘ؟