Owqi303 يوللانغان ۋاقتى 2007-10-22 18:20:21

ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﺴﻰ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﯩﻤﺎﺭﻩﺗﻠﻪﺭ

http://www.mydeskcity.com/DESK/16001200BZ/Build_5/Build_5001.jpg

http://www.mydeskcity.com/DESK/16001200BZ/Build_5/Build_5002.jpg

http://www.mydeskcity.com/DESK/16001200BZ/Build_5/Build_5003.jpg

http://www.mydeskcity.com/DESK/16001200BZ/Build_5/Build_5004.jpg

http://www.mydeskcity.com/DESK/16001200BZ/Build_5/Build_5005.jpg

http://www.mydeskcity.com/DESK/16001200BZ/Build_5/Build_5006.jpg

http://www.mydeskcity.com/DESK/16001200BZ/Build_5/Build_5007.jpg


http://www.mydeskcity.com/DESK/16001200BZ/Build_5/Build_5008.jpg

http://www.mydeskcity.com/DESK/16001200BZ/Build_5/Build_5009.jpg

http://www.mydeskcity.com/DESK/16001200BZ/Build_5/Build_5010.jpg

http://www.mydeskcity.com/DESK/16001200BZ/Build_5/Build_5011.jpg

http://www.mydeskcity.com/DESK/16001200BZ/Build_5/Build_5012.jpg

http://www.mydeskcity.com/DESK/16001200BZ/Build_5/Build_5013.jpg

http://www.mydeskcity.com/DESK/16001200BZ/Build_5/Build_5014.jpg

http://www.mydeskcity.com/DESK/16001200BZ/Build_5/Build_5016.jpg

http://www.mydeskcity.com/DESK/16001200BZ/Build_5/Build_5017.jpg

http://www.mydeskcity.com/DESK/16001200BZ/Build_5/Build_5018.jpg

http://www.mydeskcity.com/DESK/16001200BZ/Build_5/Build_5019.jpg

DELL يوللانغان ۋاقتى 2007-10-22 20:04:17ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ... ﺗﺎﻍ ﺋﯜﺳﺘﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯚﭼﻜﻪﻥ ﻗﺎﺭﻛﻪﻥ.

Erktekin يوللانغان ۋاقتى 2007-10-22 21:50:24


ﻣﯘﺷﯘ ﺧﻪﻕ ﺗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻜﯩﻦ،ﮬﻪﺟﻪﭘﻤﯘ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ .

horunmuxuk يوللانغان ۋاقتى 2007-10-22 22:36:17

ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﭘﺮﺍﺗﺘﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﻛﻪﯓ ﻓﻮﺗﯘﺳﯜﺭﻩﺗﻠﻪﺭﻧﻰ؟...ﮬﻪﺟﻪﭖ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ...

euighur يوللانغان ۋاقتى 2007-10-23 10:32:26

ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﻛﺎﯞﻟﯩﺮﻯ، ﭘﯩﺮﺍﯞﯗﺳﻼﯞﯨﻴﻪ ﭼﯩﺮﻛﺎﯞﻟﯩﺮﻯ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻛﯜﺭﯛﻧﻪﻣﺪﯗ ﻧﯩﻤﻪ؟ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺳﯜﺭﻩﺗﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺧﺎﺳﻼ ﭼﯩﺮﻛﺎﯞ ﻛﻪﻧﻐﯘ، ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﯩﻤﺎﺭﻩﺗﻠﻪﺭﻣﯘ ﻛﯚﭖ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ!

Intelguqy يوللانغان ۋاقتى 2007-10-23 11:00:50

ﺋﻪﺟﻪﭖ ﮬﯩﭽﻨﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﯩﺪﯨﻐﯘ.

Kanji يوللانغان ۋاقتى 2007-10-23 15:13:03

4-ﮔﯩﺮﯨﺘﺴﯩﻴﻪ

raxit1973 يوللانغان ۋاقتى 2007-10-23 16:58:47

ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻘﻰ 5 ﻣﯩﮕﺎﭘﯩﺸﻜﯧﻞ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺳﯩﻔﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺗﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﺎﺭﺗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﯟﯨﺮﯨﺪﯗ. ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺗﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ. ﺑﯘ ﺳﯜﺭﻩﺗﻠﻪﺭ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺗﺘﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.

hayatmorda يوللانغان ۋاقتى 2007-10-23 18:03:17

ﻗﻪﺩﻣﻰ ﺋﯩﻤﺎﺭﻩﺗﻦ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻣﻪﻧﺰﺭﺳﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﻪﺗﻜﯘﺯﺩﻯ ﺩﻩﭖ ﭼﺎﻗﻤﺎﻳﺪﻛﻪﻥ -ﮬﻪ
ﺑﯩﺮﺳﻨﯩﯔ ﻣﻠﻠﻰ ﭘﯘﺳﯘﻧﺪﻛﻰ ﺋﯘﻳﻨﻰ ﺋﯩﺖ ﺋﯘﯞﺳﻐﺎ ﺋﯘﺧﺸﺎﺗﻘﻨﻰ ﮬﯧﻠﻤﯘ ﺋﯩﺴﻤﺪﻩ ؟؟؟؟؟؟؟ﺋﺌﺌ
بەت: [1]
: ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﺴﻰ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﯩﻤﺎﺭﻩﺗﻠﻪﺭ