turbo يوللانغان ۋاقتى 2007-10-9 11:56:09

win xp ﻧﻰ ﺋﻮﺭﯗﻗﻠﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ 5 ﺧﯩﻞ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ 32

win xp ﻧﻰ ﺋﻮﺭﯗﻗﻠﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ 5 ﺧﯩﻞ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ( ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺩﯦﺴﻜﯩﺴﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﺎﺱ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ)

1. ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯛﺵ
WINDOWS\system32\dllcach  ( ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﻣﯘﻧﺪﻩﺭﯨﺠﻪ ) ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺪﻩﺭﯨﺠﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ 360MB ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﮬﯚﺟﺠﻪﺕ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ windows xp ﻧﯩﯔ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯨﯟﯨﺘﻠﮕﻪﻧﺪﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪﻩ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎ ﺋﯚﺯﻟﯩﮕﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺪﻩﺭﯨﺠﯩﺪﯨﻦ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﺪﯗ ، ﺳﯩﺰﺩﻩ win xp ﻧﯩﯔ ﺩﯦﺴﻜﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺪﻩﺭﯨﺠﯩﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯨﯟﻩﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ : ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺋﯚﭼﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻗﻮﺯﻏﯘﺗﯘﺵ ﻛﯚﺯﻧﯜﻛﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ sfc.exe /purgecache ﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﯔ ،(ﻳﺎﻧﺘﯘ ﺳﯩﺰﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻘﺎ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ .

2. ﻗﻮﺯﻏﯘﺗﯘﺵ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯛﺵ
win xp ﺩﻩ ﺑﯩﺮﻗﻪﺭﻩﺭ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺩﯦﺘﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺯﻏﯘﺗﯘﺵ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،
ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﻳﯧﯖﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺩﯦﺘﺎﻝ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﭘﺘﯩﻤﺎﺗﯩﻚ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﻮﺯﻏﯘﺗﯘﺵ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ، ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺩﯦﺘﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.  WINDOWS\Driver Cache\i386  ﻣﯘﻧﺪﻩﺭﺟﯩﺪﯨﻦ Driver.cab ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺋﯚﭼﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺩﯦﺴﻜﯩﺪﺍ 73MB ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺑﻮﺷﻠﯘﻕ ﻛﯚﭘﯜﻳﯩﺪﯗ .

3. ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﺕ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯞﯨﺘﯩﺶ
ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ ﻛﻮﺭﯨﻴﻪ ﻳﺎﭘﯘﻥ ﻳﯧﺰﯨﻘﻠﯩﺮﻯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ، ﺋﯚﭼﯜﺭﯛﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ
控制面板→日期、时间、语言和区域设置→区域和语言选项”,选择“语言”选项卡,将“为东亚语言安装文件”前面的钩去掉,点“确定”后依提示删除不需要的语言选项。重新启动后,到“WINDOWSime”文件夹下直接删除“chtime”、“imjp8_1”和“imkr6_1”三个文件夹(它们分别对应繁体中文、日文、韩文) ﺋﯚﭼﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺩﯦﺴﻜﯩﺪﺍ 73MB ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺑﻮﺷﻠﯘﻕ ﻛﯚﭘﯜﻳﯩﺪﯗ .

4.ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯛﺵ
Documents and SettingsLocal Settings\Temp  ( ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﻣﯘﻧﺪﻩﺭﯨﺠﻪ ) ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺪﻩﺭﯨﺠﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﻗﺎﭼﯩﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯚﭼﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

5.ﯞﯨﺮﻭﺱ ﺗﺎﺯﻻﺵ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﯩﻤﺎﺗﺘﯩﻚ  ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺶ .

Eltugh يوللانغان ۋاقتى 2007-10-10 08:55:42

ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ
http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=5934

YAMAN يوللانغان ۋاقتى 2007-10-10 09:01:35

ﺑﯘﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻣﺎﻟﻜﻪﻥ ! ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺩﯨﺴﻜﺎﻡ ﭘﺎﺭﺗﻼﭖ ﻛﯧﺘﻪﻱ ﺩﯨﮕﻪﻧﺘﻰ . ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﺎﻱ. ﺗﯩﻤﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ .
بەت: [1]
: win xp ﻧﻰ ﺋﻮﺭﯗﻗﻠﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ 5 ﺧﯩﻞ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ( ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ