abral يوللانغان ۋاقتى 2007-10-7 14:51:23

ﻗﯩﺮﺗﺎﻕ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺭ

[ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﭼﯩﻠﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ <<ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪﺵ >>   
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺕ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﮕﯩﻤﯩﺰﺑﺎﺭ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﻳﻨﻪﻥ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﺎﺯﺍﺭﻩﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﯩﻤﯩﺰ  ﯞﻩ ﺗﯜﺯﯨﻤﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ .ﻟﯩﻜﯩﻦ ﭘﺎﺭﯨﺨﻮﺭﻻﺭ ﺗﻪﻧﯩﻼ ﺗﻪﭘﺘﺎﺭﺗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ
ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.   
ﺑﯩﺰ ﺩﯨﻤﮕﯘﺭﺍﺗﯩﻴﻪ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﯧﮕﻪ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺩﯨﮕﯩﻨﻰ ﮬﯩﺴﺎﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﮬﯩﻠﯩﮭﻪﻡ ﻣﻪﯞﺟﯜﺕ .
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ <<ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ>>
ﮬﯩﻠﯩﮭﻪﻡ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﻤﺎﻗﺘﺎ ،.

  ﮔﻪﭖ ﺋﺎﯕﻼﺵ< <ﺗﻪﺑﯩﻴﯩﺴﻰ>>
ﺋﺎﻧﺎ ﺑﯚﺷﯜﻛﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ: ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼ ﺩﻩﭖ ﺋﯜﮔﯩﺘﯩﺪﯗ، ﭼﻮﯕﻼﺭ ﻳﻪﺳﻠﻰ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ :
ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﭽﯩﯖﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼ .، ﺩﻩﭖ ﺋﯜﮔﯩﺘﯩﺪﯗ .  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ  ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﺎﻻ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯗ ؛ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯗ  .،ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻴﯩﻦ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯗ ؛
ﺟﯘﯕﮕﯘﺩﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺵ<<ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﻰ>> ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻣﯘ
ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻨﻤﻪﮬﺮﯗﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. ﺑﯘ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﺳﯩﺪﯗﺭ.

   ﺋﯧﺘﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺳﺎﮬﺎﺳﯩﺪﻩ ﻧﺎﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭘﻜﻪﺗﺘﻰ. ﮬﻮﻗﯘﻕ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺗﯘﺭﯞﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺧﻮﺷﺎﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻣﻤﯩﻐﺎ ﻛﯚﻳﻨﯜﺷﻨﻰ ﺑﯩﺴﯩﭗ ﭼﯜﺷﺘﻰ . ﭘﯘﻝ ﻣﺎﻝ ﺩﻭﺳﻠﯘﻗﻨﻰ
ﺑﯩﺴﯩﭗ ﭼﯜﺷﺘﻰ.ﺋﯧﺨﺘﯩﺪﺍﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﻨﯩﯖﻘﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ.  ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻪﻻ ﺑﻮﻟﺪﻯ.  ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﮕﻪﭖ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﯩﻘﯩﻤﻠﯩﻖ  ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ..

  ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ <<ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ>>
ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ  ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻼﺭ ﺋﻮﻧﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻘﺎ ،ﺋﺎﻟﻰ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯘﻣﻼﺭ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻥ
.ﺗﯩﺨﻨﯘﻛﯘﻣﻼﺭ ﺑﻪﺱ-ﺑﻪﺳﺘﻪ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺗﯩﺨﻨﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﯘﺳﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ؛  ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﯞﯨﯟﯨﺴﻜﯩﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ
ﺟﯘﯕﮕﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﻪﻡ ﺗﯧﺰ ، ﮬﻪﻡ ﺋﺎﺳﺎﻥ  ﺗﻪﺭﻩﻗﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ....

       (ﺷﯩﻨﺠﯩﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻲ)  ﺟﻮﺭﻧﯩﻠﻰ ..


،،

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-10-7 19:39:01

ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﻤﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻓﯩﻠﻴﻪﺗﻮﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ .......ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ

yolbax0998 يوللانغان ۋاقتى 2007-10-8 13:26:06

ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﯩﻠﻴﻪﺗﻮﻧﻼﺭ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﻮﻳﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.

RGB يوللانغان ۋاقتى 2007-10-8 20:00:36

ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻳﻨﻪﻥ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ ......
ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺗﯜﺯﯛﻟﻪﺭ ؟

baharxamili يوللانغان ۋاقتى 2007-10-8 21:29:46

ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺟﻮﯕﮕﯘﭼﻪ ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺰﯨﻢ .....................................

Moostabit يوللانغان ۋاقتى 2007-10-9 00:32:10

ﻗﯩﺮﺗﺎﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﻛﻪﻥ ﻏﯘﺑﯘﻻ

ruozituoheti يوللانغان ۋاقتى 2007-10-26 13:18:57

ﺳﯩﺰﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺯﻻﭖ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ
ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﻻ ﺋﻮﯕﺸﺎﺭ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

atella يوللانغان ۋاقتى 2007-10-26 21:46:20

ﻧﻪﺩﻩ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺪﯗ.ﻗﯩﺮﺗﺎﻕ ﺗﯘﺭﺳﺎ.
بەت: [1]
: ﻗﯩﺮﺗﺎﻕ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺭ