Perhad يوللانغان ۋاقتى 2007-9-14 23:24:13

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻟﯩﻜﻨﻰ ﺋﯘﻗﻘﺎﻧﺪﺍ؟(ﺋﯩﺴﯩﺖ،ﻧﯩﺠﯩﺲ ﻛﯧﺴﻪﻝ)

ﺷﻪﻧﺒﻪ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺑﯧﻜﺎﺭﭼﻰ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﯗﻡ.ﺩﯗﻛﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎﺭﺳﺎﻡ ﺑﺎﻟﻼ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ،ﻛﻪﻟﺪﯨﻠﯩﻤﺎ ﺩﻩﭖ ﻗﯘﻳﯘﭖ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ..ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﯞﺍﻟﻤﺎﻱ ﺩﻩﭖ ﺩﯗﻛﺎﻧﻐﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭﻣﺎﺳﻼ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ،ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﯔ .ﻛﯩﻨﻮ ﻛﯘﺭﯗﺵ.ﻣﯘﻧﺒﻪﺭ ﻛﯘﺭﯗﺵ،ﺩﯨﺘﺎﻝ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ،ﺑﺎﺷﯩﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺯﯨﺮﯨﻜﯩﺸﻠﯩﻚ ﻛﯘﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺗﻜﯘﺯﯞﺍﺗﻘﺎﻥ.ﻧﻪﺩﯨﻨﻤﯘ ﺗﯘﻧﯘﺷﺘﯘﻡ ﺑﯘ ﯞﺍﺕ-ﯞﺍﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ،،ﻛﯩﻴﯘ-ﻛﯩﻴﯘ ﺑﯩﻜﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻡ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧﻤﺎ ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﻰ ﺑﯘ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﮔﻪﭘﻨﻰ.ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺳﻮﺋﺎﻝ ،ﺳﯧﺴﯩﻖ ﮔﻪﭖ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯞﻩﺗﺘﻰ.ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﻧﯘﺷﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ...ﻛﯘﻧﺪﻩ ﺗﻮﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﺴﺎﻡ ﺋﺎﯞﺍﻝ ﺋﺎﭼﯩﺪﯨﻐﻨﯩﻢ ﻛﯩﻴﯘ-ﻛﯩﻴﯘ..ﻣﯘﺷﯘ ﯞﺍﺕ-ﯞﺍﺗﻨﻰ ﺑﺎﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ...ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺑﺎﺭ،.ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﻳﻮﻕ.ﺑﺎﺭ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﯕﯘﻟﻠﯘﻙ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﻩﺗﺘﻰ،ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻜﯩﻨﻤﯘ ﺗﻮﺭﻏﺎ ،ﺑﯘﻟﯘﭘﻤﯘ ﺷﯘ ﯞﺍﺕ-ﯞﺍﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺧﯘﻣﺎﺭ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ.ﻛﯩﻴﯩﻨﭽﻪ ﺗﻮﺭﺩﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﺘﻪ ﻛﯘﺭﯗﺷﺘﯘﻕ،،،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺳﯘﻏﯘﺭﺗﺎ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﻼ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻢ.ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﺩﯨﻦ ﺧﻪﯞﺭﯨﻢ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ....ﺋﯩﮕﯩﺰ ﻛﯩﻠﺸﻜﻪﻥ ﻛﺎﺳﺎﭘﻪﺗﻜﻪﻥ...ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺩﻭﺳﻠﯘﻗﻘﺎ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﺑﺎﺳﺘﯘﻕ.ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯘﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻛﯘﺭﯗﺷﻪﺗﺘﯘﻕ.،،.ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﺎﺭﻏﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺘﻰ.ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻱ ﺋﯘﺗﯘﭘﺘﯘ.ﺋﯩﭽﯩﻜﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ﺑﯘ ﯞﺍﺕ-ﯞﺍﺗﻘﺎ....ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺯﯨﺮﯨﻜﺘﯘﺭﻣﯩﮕﻪﻥ.ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﺎﻻﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺷﻠﯩﺮﯨﭽﯘ ﺗﯧﺨﻰ،ﻗﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﻮﻣﺎﻕ ﺋﯩﭽﻰ ﻛﯚﻳﮕﯘﺩﻩﻙ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ...ﻛﯩﻴﯩﻨﭽﻪ ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﻗﻮﭘﺴﺎﻡ-ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳﺎﻡ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ...ﮬﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯘﺭﯗﺷﻜﻪﻧﺪﻩ ﻛﯚﯕﻠﯘﻣﺪﯨﻜﻰ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ-ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﺳﺎﻡ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﺑﯘﺭﯨﯟﯨﺘﻪﺗﺘﻰ،،،ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ...؟ﺋﯘﻏﯘﻝ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺑﺎﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ،،،ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﭖ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﯩﭽﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯘﺭﻩﺗﺘﯩﻢ...ﻣﺎﻧﺎﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ، ﺳﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯧﭽﯧﻠﺪﻯ،ﺋﯩﭽﯩﻢ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ..ﺩﻭﺳﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﺩﻩﻱ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎﺭﺍﯕﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﻣﻼﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ ﺳﯘﻧﯘﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻤﻪﻥ.

ﺷﯘ ﻛﯘﻧﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻛﯩﺘﻪﺭﻣﻪﻥ...ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯩﺴﻤﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﺭﻣﻪﻥ..ﻛﯘﺭﯗﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺗﯘﺷﯘﭖ ﻛﯩﻠﯩﺸﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ.ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺑﺎﺭﻏﯘﭼﻪ ﺑﯘﮔﯘﻥ ﺯﺍﺩﻯ ﺋﯩﭽﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ.ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻨﻰ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻤﻨﯩﻤﯘ ﺗﯘﻳﻤﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ!~
ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻛﯘﻟﯘﻣﺴﯩﺮﻩﺵ.ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﭼﯩﺮﺍﻱ!~ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﯕﯘﻟﻠﯘﻙ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻳﯩﺪﯗﻕ!ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰ ﺗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻼ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺗﻮﺷﻘﯩﻨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﯨﻜﻪﻧﺴﯩﺰ!~ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻛﻪﻟﺪﻯ
.
!~ﺑﯘﮔﯘﻥ ﺳﻪﻝ ﻛﻪﭺ ﻗﺎﻳﺘﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟~
ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ!؟~ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭﻣﯩﺘﻰ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ؟!~
ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻗﯘﯞﻟﯘﻕ!؟ﮬﯩﻠﯩﮕﻪﺭ ...ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﯧﭽﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﻨﻰ ،ﺳﻪﻝ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻢ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺟﯘﻣﯘ
ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯩﭙﯩﻢ ﺑﺎﺭ ﺳﯩﺰﮔﻪ،~
ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻼ ﺩﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯘ؟!~
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻼ  ﺩﯨﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﺩﻩﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ!~ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﺮﺍﻕ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺷﺴﺎﻕ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟!~ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯩﭙﯩﻢ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ..ﺑﯘﮔﯘﻥ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﺕ-ﯞﺍﺗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺎﻱ.ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﯩﻦ.
ﻳﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺗﻮﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﯔ ﻛﯩﻴﯘ-ﻛﯩﻴﯘ ﺩﯨﻼ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺷﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯘ؟!~
ﻳﯘﺯ ﺗﯘﺭﺍﻧﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭖ ﺋﯩﺪﻯ،ﻧﯩﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ،!~ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ  ﺳﯩﺰﺩﻩﻙ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﻳﻮﻕ!~

ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﻪﻡ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﭽﯩﯟﺍﻻ ﺳﯚﺯﻣﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ ﻛﯘﺭﯗﯓ.ﻳﺎ ﺋﯩﭽﯩﯟﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ~!ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻱ ﻳﻮﻟﺪﺍﺷﻼﺭ ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ ﻟﻪﺭﺯﺍﻥ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﻗﯘﻳﯘﻟﺪﯨﻐﺎﻥ  ، ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﻜﻪﭺ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﯨﻐﺎﻥ   ﺑﯩﺮ ﻗﻪﮬﯟﻩﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻛﯩﺮﺩﯨﻢ!~

ﭘﻪﺭﮬﺎﺩ.،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﻣﯩﺴﻪﻙ  ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ؟!
ﯞﺍﻱ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﭖ؟ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪ ﺑﺎﺭ ﺗﯘﺯﯗﻛﺮﻩﻙ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻣﯘﯕﺪﺍﺷﻘﯘﺩﻩﻙ..ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﯩﻤﯘ ﻳﻪﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎﻕ..
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ؟!ﺩﻭﺳﻠﯩﺮﯨﻢ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﻳﺪﯗ؟!~
ﯞﺍﻱ.ﺳﺎﺭﺍﯓ.ﺑﯘ ﻳﺎ ﺩﯨﺒﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ.ﻛﯩﻠﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻩ ﻣﺎﯞﯗ ﻳﻪﺭﺩﻩ،ﺋﺎﺧﺴﺎﻟﯩﻘﻨﻰ،،،،ﺋﻪﺭﻛﯩﻠﺘﯩﭗ ﺷﯘ!!~
ﻣﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﺩﯗﻡ ﯞﻩ ﻛﯘﺗﻜﯘﭼﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﭽﯩﻤﯩﻠﯩﻚ ﺑﯘﻳﺮﯗﺗﺘﯘﻡ،

ﻧﯩﻤﻪ ﮔﻪﭖ ﺋﯩﺪﻯ ﺑﯘﮔﯘﻥ ﺩﯨﻤﯩﺴﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘﺩﻩﻙ،
...............ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﭖ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﻗﻪﺗﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ!
ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻣﺴﯩﺰ؟!~ﺟﯩﻤﻤﯩﺪﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﯞﺍﻟﻤﺎﻱ!~؟
ﮔﯘﻟﭙﯩﻴﻪ@!ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺴﯩﺰ!؟~
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺩﻭﺳﻘﯘ!ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ﻳﺎ؟!~
ﺋﯘﻏﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯘﻧﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ.ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﻤﯘ ﻳﯧﻘﯩﻨﺮﺍﻕ ﺋﯚﺗﺴﻪﻡ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺗﻮﻻ ﻛﺎﻟﻼﻣﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ،،......ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯘﺭﯨﻤﻪﻥ ﺩﯨﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗﺩﻩ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ.!~
................ﺟﯩﻤﻤﯩﺪﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ...ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺮﺍﻳﻤﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ!~ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺗﯩﺰﻻ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﯟﺍﻟﺪﯗ...ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﭼﯘﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺧﯩﻴﺎﻟﻐﺎ ﭼﯘﻛﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ~!ﺧﯧﻠﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﺟﯩﻤﻤﯩﺪﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﺗﻜﯘﺯﯞﻩﺗﺘﯘﻕ،،،ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻮﻟﺪﯨﻼ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯟﺍﻟﺴﯘﻥ ﺩﻩﭖ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺗﯩﯖﺸﯩﻐﺎﭺ ﺟﯩﻤﻤﯩﺪﯨﻼ ﺋﯚﺯ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ....

ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﺮﺍﻳﻤﻐﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﯩﻜﯩﻠﯟﯦﺘﯩﭗ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﯞﻩﻥ ﺳﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﭘﻪﺭﮬﺎﺩ،ﻣﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ....
ﻧﯩﻤﻪ؟!~ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﯞﺍﺗﯩﺴﯩﺰ.ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ؟!~
ﻣﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺩﻩﻱ ﺩﻩﭖ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ .،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺩﯨﻤﯩﺪﯨﻢ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯚﯕﯘﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ﺩﻩﻡ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﻗﯘﻗﺘﯘﻡ.ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺷﺴﺎﻣﻼ ﻛﯚﯕﻠﯘﻡ ﺋﯧﭽﯩﻠﺪﯨﻜﻪﻥ.ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﻣﺎﯕﻐﺎ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﺩﯨﻢ.ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ!ﺋﯚﺯﯗﻡ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺷﺘﯩﻼ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ،،،
ﺑﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ،،،ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ؟! ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺋﯩﭽﯩﻤﺪﻩ ﺋﯚﺯﯗﻣﻨﻰ ﺗﯩﻠﻠﯩﺪﯨﻢ،،ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯧﻜﺎﺭﺩﯨﻨﻼ ﻳﯧﻐﻼﻣﺪﯗ،،،
ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻣﺪﯗ؟!
ﻳﺎﻕ،ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ...ﺋﯚﻱ ﺋﯩﺠﺎﺭﯨﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ.
ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯖﯩﺰﭼﯘ؟!~
ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﺩﻩ....
ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ،،،ﺳﯩﺰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺗﯘﺭﺍﻣﺴﯩﺰ؟!~
ﻳﺎﻕ...ﻣﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ
ﮬﻪ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﯔ..
ﺑﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ.
ﻧﯩﻤﻪ ﺑﺎﻟﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭﻣﯘ ﺗﯧﺨﻰ؟
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ،،
ﺳﯩﺰ......ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﺸﯩﻤﻨﻰ ﻗﻪﺗﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ.ﮬﻮﻣﯩﻴﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﻪﭖ ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﻗﻪﺗﺘﻰ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ...\

ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﯓ...ﺑﺎﺷﺘﯩﻼ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﯘﺯﯗﻡ ﭼﯩﺪﯨﻤﯩﺪﻯ..ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﺘﻰ...ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ 4 ﻳﯩﻞ ﺋﺎﺭﻻﺷﺘﯘﻕ.ﭘﯘﺗﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ ﻛﯩﺘﯩﭗ.ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ،ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻗﺎﻝ ﺩﯨﺴﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚﺯﯗﻣﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻤﻪﻥ.ﻧﯩﻜﺎﮬ ﺋﯘﻗﯘﺗﯩﯟﯦﻠﯩﭙﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺭﯨﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺩﯗﻕ...ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.ﻛﯩﻴﯩﻨﭽﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯞﺍﻟﺪﻯ.ﮬﻪ ﺩﯨﺴﯩﻼ ﻳﻮﻗﯩﻼﯓ  ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﺪﯗ!~ﻳﻮﻗﺎﻝ،ﭼﯩﻖ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ.ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺩﻩﭖ ﺗﯩﻠﻼﻳﺪﯗ،،،،ﻗﯘﺭﺳﯘﻗﯘﻣﺪﺍ ﺑﺎﻻ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ ﻧﻪﮔﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭﺍﻻﻳﺘﯩﻢ.ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗﭖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯘﺯﺩﯗﻡ.ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﻏﯘﭖ ﺋﯘﭺ ﺋﺎﻱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭘﯘﻝ ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻗﯩﻐﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻳﻮﻕ.،،ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﯩﻤﻪﻥ...ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﻣﻮﻣﺎﻱ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ،ﺳﯩﺰﮔﯩﻼ ﺑﺎﺷﺘﯩﻼ ﻣﯘﺷﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ...ﺋﻪﻣﻤﺎ  ﺩﯨﻴﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ﻣﯩﻨﻰ ﻛﻪﭼﯘﺭﯗﯓ،،،
ﻳﻮﻟﺪﺷﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻧﻮﯞﻩﺗﻤﯘ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﯨﯖﯩﺰﻣﯘ ؟!~ﺋﯩﺰﺩﯨﺪﯨﻤﯘ؟~
ﺗﯩﻠﯩﻔﯘﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ..ﺑﺎﺷﺘﺎ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﭙﻼ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻏﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯘﺭﺩﯗﯓ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍ ﭼﺎﭘﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﻰ.ﺗﯩﻠﯩﻔﯘﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﭘﯧﺘﯩﻢ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻠﯩﻔﯘﻧﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ.
ﺩﯨﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﻩﺭﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ .ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﯘﻳﺘﯩﯖﯩﺰ!~
ﻳﺎﻕ.ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯘ ؟. ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺗﯩﻨﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ.ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﯘﺯﯗﻣﻨﻰ ﻛﯚﺗﯘﺭﯗﭖ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ...
ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ؟~ﻧﯩﻤﻪ ﻛﯧﺴﻪﻝ،
ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ،
ﺗﻮﻙ ﺳﻮﻗﻘﺎﻧﺪﻩﻛﻼ ﭼﯘﭼﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ،ﺑﺎﻳﺎﻡ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.ﺑﺎﻻﻡ ﺑﺎﺭ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻢ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯚﭼﯘﻣﯩﮕﻪﻥ....ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰﻻ ﺋﯚﺯﯗﻣﻨﻰ  ﻧﯩﺠﺎﺳﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻼ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﻩﻙ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯗﺩﯗﻡ..ﻛﯩﺘﻪﻱ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺋﻪﺳﻠﻰ،ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻱ ﺩﯨﺴﻪﻡ..ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﭖ،ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯞﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯗ؟!~ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻢ ﻛﻪﻟﺪﻯ...
ﻧﯩﻤﻪ ﺑﯘ ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰ؟!~
ﺷﯘ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ!؟~ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺋﯘﻗﻤﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ...ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﻳﯘﺭﯗﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯘﻗﺘﯘﻡ.ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﻣﯘ ﺋﯩﺘﻘﺎ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ.ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯘﻧﺪﯨﻼ ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯞﯦﺘﯩﺸﺘﻰ.ﺋﯘ ﻣﻪﻥ ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ.ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺑﯧﻜﺎﺭﭼﻰ ﺩﻭﺳﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯘﻥ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﻗﯘﻧﯘﭖ،ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﻧﻪﮔﯩﺪﯗﺭ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ ﺩﻩﭘﻼ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﺑﺎﻻ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﭖ 20 ﻛﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ...ﺋﯚﻱ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ...ﮬﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ 10 ﻛﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﻳﺎﺗﺘﯩﻢ،،،،ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺷﯘ ﻣﻮﻣﺎﻱ ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯩﺘﯩﭗ،ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﮬﺎﻟﯩﻤﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﺎﻟﺪﻯ... ﺭﺍﺳﺘﯩﻤﻨﻰ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺑﻪﻙ ﻗﻮﻗﺘﯘﻡ.ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ ﺑﺎﻟﯩﻤﯘ ﻛﯧﺴﻪﻝ....ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻗﯩﻼﺭﻣﻪﻥ...ﺑﯘ ﻣﻮﻣﺎﻳﻐﺎ ﻳﯘﻗﺴﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﻛﯘﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯘﺭﻩﺭﻣﻪﻥ،،ﻛﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯘﺭﻗﯘﻧﯩﭻ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﺗﻜﯘﺯﯞﺍﺗﻘﺎﻥ.ﺑﯩﺮ ﻛﯘﻧﻰ ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ.ﻣﻮﻣﺎﻳﻤﯘ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﻪﻟﺪﻯ.ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﯔ ﺩﻩﭘﻼ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﭖ ﻗﯘﻳﯘﭖ ﭼﯩﻘﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ...ﭼﯩﺮﺍﻳﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻤﻤﯘ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ...ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺑﺎﻻﻡ-ﺑﺎﻻﻡ ﺩﻩﭖ ﺳﯘﻳﯘﭖ ﻳﺎﻻﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯘ...ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺟﯩﻤﻤﯩﺪﻩ ﺋﯚﺗﻜﯘﺯﮔﻪﻥ.ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﻮﻗﺎﻟﺪﻯ.ﻣﺎﻧﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻳﻮﻕ.ﻛﻪﻟﺴﯩﻤﯘ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﻡ ﻳﻮﻕ.ﺷﯘ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪﯨﻢ.ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺗﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻣﻪﻥ.

ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰﻻ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩﺪﯗﻕ.. ﻣﺎﯕﻐﯩﻤﯘ ﻳﯘﻗﻘﺎﻧﻤﯩﺪﯗ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﻗﺎﺭﯨﺪﯨﻢ.،(ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﯩﻠﯩﻖ .ﺋﯩﺘﺘﯩﻦ ﻗﺎﭼﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﺎﭼﯩﻤﯩﺰ،،،ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺩﯨﺴﻪﻙ.ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﻤﯘ ﺗﯩﺒﺒﻰ ﺳﺎﯞﺍﺕ ﻳﻮﻕ.ﻳﯘﻗﯘﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ،ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺧﯧﻠﻠﻮ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮬﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗﯧﻤﯩﺴﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺴﯩﻤﺪﻩ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ،.ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻛﯚﯕﯘﻟﺴﯩﺰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯩﻠﻪﻣﺪﯗ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯘﻥ ﺋﯚﺗﻜﯘﺯﯗﭖ ﺷﯘ ﺧﯩﻴﺎﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﻤﮕﻪ ،ﺷﯘ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻨﯩﻤﻐﺎ ﻣﯩﯔ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ )،..ﮔﯘﻟﭙﯩﻴﻪ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻛﻼ
ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ
ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﯘﻟﯘﯓ.ﺳﯩﺰ ﺳﺎﻕ.ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﻪﭘﻜﻪﻟﺪﯨﯖﯩﺰ...ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﻪﻳﻠﻰ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﯞﺍﻝ ﺳﯩﺰ ﻳﻪ ﯓ ﺩﻩﭖ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻱ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯩﺪﯨﻢ،...ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺷﺎﭘﺘﯘﻝ ﺋﻪﭘﻜﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺑﯩﺮﯨﯔ ﺩﯨﮕﻪﻧﺘﯩﯖﯩﺰ،ﻗﯘﻟﯘﻡ ﻗﯩﭽﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﻐﺎﻥ،.،،ﺋﯩﺴﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺑﺎﺭﻣﯘ!>~ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ ﻧﯩﻴﺘﯩﻢ ﻳﻮﻕ...ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘﺭ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﻤﻪﻥ،ﺭﺍﺳﺘﯩﻤﻨﻰ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺋﯚﺯ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﯩﺪﻩ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻤﻐﺎ ﻣﯩﯖﺒﯩﺮ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﯩﻨﯩﻢ ﺑﺎﺭ.،...

ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻻﺭﻛﻪﻥ،ﻧﯩﻤﻪ ﻛﯘﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﺎﺳﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﻦ..

ﺭﺍﺳﺘﯩﻤﻨﻰ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ.ﻛﯘﻧﺪﯨﺰﻯ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ....ﻛﻪﭺ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯩﭻ ﺑﺎﺳﯩﺪﯗ،ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﭖ ﻳﯧﻐﻼﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺘﯩﻤﻪﻥ،ﻣﻮﻣﺎﻳﻤﯘ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﻧﻰ-ﺑﯘﻧﻰ ﺗﯘﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﯘﻳﺎﻱ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻗﺘﻰ...ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ..ﻳﺎﻕ ﺩﻩﭖ ﻗﻪﺗﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﺪﯨﻢ.،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯩﻐﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺘﻰ،،ﺋﻪﻣﻤﺎ،،،(ﻳﯧﻐﻼﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ)

ﺑﻮﻟﺪﻯ،ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﯓ.ﮬﻪ ﺭﺍﺳﯩﺖ.ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻱ...ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻤﯘ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﺗﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ؟
ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗﺗﺘﯘﻡ...ﺋﯘﭺ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻏﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﯨﻢ.ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﯞﺍﺑﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ،،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺸﻞ ﻛﺎﺭﺗﯩﻨﯩﻤﯘ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ،،،،

ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻤﯘ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ،،،،ﻧﯩﻤﯩﻤﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ﺋﻪﻣﺪﻯ...ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻛﯩﺘﻪﻳﻠﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ ﺋﺎﻏﺰﯨﻤﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘﻰ،.،...ﺟﯩﻤﻤﺪﻩ ﺋﯚﺯ ﻳﻮﻟﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﯩﺘﯩﺸﺘﯘﻕ،.ﺧﻮﺷﻤﯘ ﺩﯨﻴﯩﺸﻤﯩﺪﯗﻕ...

ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯘﻥ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﺘﻰ،ﺋﯘﭼﯩﻨﭽﻰ ﻛﯘﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺧﻪﺕ ﻳﺎﺯﺩﯨﻢ.ﺩﯨﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﯩﺪﻩ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﻰ ﻳﻮﻟﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ،ﺋﯚﻱ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ  ﯞﻩ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯩﭽﻜﯩﻤﻨﻰ ﺗﯘﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯗ،.،.،،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯘﻧﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯘﺯﯗﭖ ﺧﻪﺕ ﺋﻪﯞﻩﺭﺗﯩﭙﺘﯘ...ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﻩﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ.،.ﺑﻮﻧﺎﺭﻛﯘﻥ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ.ﭼﯩﺮﺍﻳﻤﻐﺎ ﺗﯘﺯ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ..ﮔﯘﻧﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻩﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ...ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﻴﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ.ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﻣﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺳﻪﻝ ﺋﯘﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﻤﻪﻥ!~

ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﺸﯩﭗ ﭘﯘﻝ ﺧﻪﺟﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯘﺯﯗﻙ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﺩﯨﮕﯘﺩﻩﻙ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻮﻕ،.،ﺋﯩﭽﯩﻢ ﺳﻪﻝ ﺑﻮﺷﯩﺴﯘﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ﻳﯩﺰﯨﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻤﻪﻥ.ﺷﯘ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﻳﺎﺯﺩﯨﻢ..ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﺸﺴﻪﻙ ﺷﯘﻧﻰ ..ﺗﯩﻠﻠﺴﺎﯕﻠﯩﻤﯘ ﻣﻪﻳﻠﻰ.ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﺗﯩﻠﻼﺷﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ.!~ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻜﯩﻦ ﺗﺎﯓ...ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﻟﯩﻴﯩﻢ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ...ﺗﻪﯕﺸﻪﻛﺴﯩﺰ ﺟﺎﮬﺎﻥ

nankipi يوللانغان ۋاقتى 2007-9-15 00:29:03

ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻤﯘ ﻳﺎ؟

Kanji يوللانغان ۋاقتى 2007-9-15 20:43:40

  ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﺘﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻛﯜﺭﯛﺳﻪﻥ ﺩﯨﯟﯨﺪﻯ.. ﺭﺍﺳﻜﻪﻧﺪﻩ

86 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-15 21:14:26

ﺗﻪﻟﯩﻴﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ \"ﻗﯩﺰ\" ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﭖ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ \"ﺗﻪﻟﻪﭖ\"ﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﭼﺎﻧﺪﯗﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﺳﯩﺰ ﻧﯩﻤﻪ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻗﺎﻻﺭ ﺋﯩﺪﯨﯖﯩﺰ-ﮬﻪ؟!  ﺋﯘ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻗﻜﻪﻥ ﺟﯘﻣﯘ!

Estami يوللانغان ۋاقتى 2007-9-15 22:17:02

ﺩﺍﯞﺍﻣﻰ ﻳﻮﻕ ...
ﺷﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﯓ . ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻳﯩﻤﻐﺎﻳﺴﯩﺰ. ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﮕﻪ ﻣﯘﮬﺘﺎﺟﻜﻪﻥ.

Kanji يوللانغان ۋاقتى 2007-9-15 22:23:06

86 ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ  \" ﺋﯘ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻗﻜﻪﻥ ﺟﯘﻣﯘ!\"؟؟؟

nida يوللانغان ۋاقتى 2007-9-15 22:52:21

ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻜﻪﻥ-ﺩﻩ؟

TunQuyashi يوللانغان ۋاقتى 2007-9-15 23:57:01

ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻖ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ! ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭ ﮬﻪﻳﯟﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﭼﯩﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ ! ... ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﺘﯩﯟﻩﺭﺳﻪﻙ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﯘﺭﻛﯩﻦ ﮬﯧﭻ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﻠﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ؟! ... ﻛﯚﺭﻣﯜﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ  ﺑﻪﺩﺑﻪﺧﺘﯩﻠﯩﻜﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﺎﺭﻟﯩﻖ ... ﺧﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﻭﺯﺍﻗﻘﺎ ﺋﻪﯓ ﻳﯧﻘﯩﻨﻤﯩﺶ ....
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺧﺎﺭ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺩﻭﺯﺍﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺴﯩﻠﻪﺭ !  
ﺑﯘ ﺧﺘﺎﺑﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﯩﺰﮔﯩﻼ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﯘﻳﯘﻟﯘﭖ ﯞﯗﺟﯘﺩﯗﻣﻐﺎ ﺗﯩﺘﺮﻩﻙ ﺋﻮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ ...

yvette يوللانغان ۋاقتى 2007-9-16 00:23:47

ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ...ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﻨﻰ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ....
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯚﺭﯨﺸﯩﯔ ﺩﯨﮕﯜﻡ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ....ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ،  ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ << ﺑﯩﻐﯘﺑﺎﺭ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ>>ﻣﯘ  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﻢ ﺋﺎﻏﺮﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ...
ﺷﯘ ﻧﺎﺭﺳﯩﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﻳﻠﻰ...
ﺗﯚﻧﯜﮔﯜﻧﻼ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺳﺘﯘﻣﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ 6 ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ << ﻗﻪﻧﺖ ﺳﯩﻴﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ >> ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻣﯩﺪﯨﺘﺴﯩﻨﺎ ﺋﯘﻧﯟﯦﺮﺳﺘﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﻮﺧﻼﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ...ﻛﯧﭽﯩﭽﻪ ﻛﯩﺮﭘﯩﻚ ﻗﺎﻗﻤﺎﻱ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ...ﺋﯘﮬ....ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﯩﺴﻤﻪﺗﻠﻪﺭ << ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ؟؟؟>> ﮬﻪ...

soal يوللانغان ۋاقتى 2007-9-16 04:17:02

ﺗﻮﯞﺍ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻼ ﺋﯩﻜﻪﻥ! ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩﺰﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ.

izdanguqi525 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-16 04:44:00

ﺗﻪﻟﯩﻴﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ \"ﻗﯩﺰ\" ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﭖ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ \"ﺗﻪﻟﻪﭖ\"ﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﭼﺎﻧﺪﯗﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﺳﯩﺰ ﻧﯩﻤﻪ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻗﺎﻻﺭ ﺋﯩﺪﯨﯖﯩﺰ-ﮬﻪ؟! ﺋﯘ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻗﻜﻪﻥ ﺟﯘﻣﯘ!
---------------------------------

ﺋﯘ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎﻡ ﺩﻩﭘﺘﯘ ، ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﭘﺘﯩﻐﯘ ﺗﯧﺨﻰ ، ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﺳﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘ

Birzat يوللانغان ۋاقتى 2007-9-16 10:22:06

<< ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺧﺎﺭ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺩﻩﯞﺯﻩﺧﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺴﯩﻠﻪﺭ>>.....

mamtak يوللانغان ۋاقتى 2007-9-16 10:42:54

ﻛﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﻳﺎﺵ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ...
ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻏﺎ (ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮﻩﻛﺘﯘ) ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻗﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﯓ...

Perhad يوللانغان ۋاقتى 2007-9-16 12:51:57

86.ﺳﯩﺰﻣﯘ ﻛﻪﭼﯘﺭﯗﯓ.،ﮔﯩﭙﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺋﻮﻳﻼﭘﺘﯩﻤﻪﻥ.

86 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-16 14:16:56

ﻛﻪﭼﯘﺭﯗﯓ، ﺳﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﺋﻪﺳﻜﯩﻜﻪﻥ ﺩﯨﻤﯩﺪﯨﻢ، ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﯩﺴﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﺭﺯﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ، ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﯘﻗﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻳﯘﻗﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﻪﻙ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﭙﺘﯘ، ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ. ﺳﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﻪﻛﻼ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ.  ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﻮﻱ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﯞﯨﺠﺪﺍﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.  ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯧﻠﯩﻘﯩﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎﯕﻼﺭ  ﭼﺎﺗﺎﻗﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻰ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﻰ. ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﻮﭘﺎﻝ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﻛﯧﭽﯘﺭﯗﯓ،  ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ  ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﻪﻟﯩﻴﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺋﯚﺯ ﺟﯚﺭﯨﯖﯩﺰﻧﻰ  ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺗﯩﻠﻪﻛﺪﺍﺷﻤﻪﻥ.

raxit1973 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-17 12:45:49

ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ﻳﯘﻗﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻛﯩﻢ ﺩﯦﺪﻯ ﺳﯩﺰﮔﻪ؟! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯘﻗﻘﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﺎﻻﻣﺘﻰ!

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2007-9-17 16:16:27

ﺭﺍﺱ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻜﻪﻥ، ﺳﯩﺰﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ، ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﯓ.
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ، ﺋﯩﭙﻼﺳﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺴﯩﻠﻨﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﻰ، ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺗﺎﯕﺴﯩﯖﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﺪﯨﻦ...
ﮬﻪ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ﺷﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ، ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﻪﯓ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯘﻟﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﯘﻧﯘﭖ، ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﮬﺴﯩﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ، ﻣﯘﺷﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ، ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ، ﻣﺎ ﻧﺠﯩﺲ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﻳﯘﻗﺎﭖ ﻗﺎﻻﻣﯩﻜﻰ ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ...

najiya يوللانغان ۋاقتى 2007-9-17 19:07:08

ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﺳﺎﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﻛﯩﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘﭖ ﻗﯩﻠﺸﯩﺪﯨﻦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

sawr يوللانغان ۋاقتى 2007-9-18 12:34:32

ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﭼﯩﯖﯖﯩﺪﻩ ﺳﯩﻘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯘﻡ ﻛﻪﻟﺪﻯ ، ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺗﻪﻟﯩﻴﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ . ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺷﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﻤﺎﻗﭽﯩﻤﻪﻥ :
   ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﯓ ، ﺋﯘ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ، ﻧﯧﻤﯩﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰ ﺋﺎﻧﺎ .
   ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﻪﺧﺖ ﻳﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ .

C407 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-18 12:38:01

بەت: [1] 2
: ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻟﯩﻜﻨﻰ ﺋﯘﻗﻘﺎﻧﺪﺍ؟(ﺋﯩﺴﯩﺖ،ﻧﯩﺠﯩﺲ ﻛﯧﺴﻪﻝ)