Kanji يوللانغان ۋاقتى 2007-7-17 19:10:20

(ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﻪﺭ)ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺗﻪﺳﻪﯞﯗﺭﻻﺭ(ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ)


http://www.tyfee.com/attachments/images/pic_images/creative_01/06.jpg

http://www.tyfee.com/attachments/images/pic_images/creative_01/02.jpg

http://www.tyfee.com/attachments/images/pic_images/creative_01/03.jpg

http://www.tyfee.com/attachments/images/pic_images/creative_01/04.jpg

http://www.tyfee.com/attachments/images/pic_images/creative_01/05.jpg

http://www.tyfee.com/attachments/images/pic_images/creative_01/01.jpg

http://www.tyfee.com/attachments/images/pic_images/creative_01/07.jpg

http://www.tyfee.com/attachments/images/pic_images/creative_01/08.jpg

http://www.tyfee.com/attachments/images/pic_images/creative_01/09.jpg

http://www.tyfee.com/attachments/images/pic_images/creative_01/10.jpg

http://www.tyfee.com/attachments/images/pic_images/creative_01/11.jpg

http://www.tyfee.com/attachments/images/pic_images/creative_01/12.jpg

SARKA يوللانغان ۋاقتى 2007-7-17 19:41:26

ﻗﺎﻟﺘﯩﺴﻜﻪﻥ...
ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ....

xamxar1975 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-17 19:46:38

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ .............

xungkar415 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-17 20:00:10

<ﺳﯘ ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﺪﻩ ،ﻗﯘﺩﯗﻕ ﻗﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﺘﻤﺎ>ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ،،
ﺑﯘﺭﻩﺳﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﺰﻏﺎﻥ ﺭﻩﺳﺴﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟؟

xungkar415 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-17 20:01:14


ﺭﻩﺳﺴﺎﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻟﯩﻨﯩﻤﯘ ﻛﯜﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻕ ﺑﯘﻟﯘﭘﺘﻜﻪﻥ

KULCHIRE يوللانغان ۋاقتى 2007-7-17 20:18:29

ﺭﺍﺳﺘﻼ ﺑﻪﻙ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭﻏﺎ ﺑﺎﻱ............

suzuk يوللانغان ۋاقتى 2007-7-17 21:05:23

ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﻪﺭﻛﻪﻥ~~

RGB يوللانغان ۋاقتى 2007-7-17 21:42:54

ﺋﯧﺴﻞ ، ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯞﺍﻟﺪﯨﻢ

raxit1973 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-17 21:59:41

ﺗﯜﮔﯩﺪﯨﻤﺎ؟

KANANI510 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-18 01:38:11

zuhra يوللانغان ۋاقتى 2007-7-18 09:02:32

ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻻﮬﯩﻴﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻜﻪﻥ،ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ ،

nargiza يوللانغان ۋاقتى 2007-7-18 10:20:51

ﺳﯩﺰﻏﯘﭼﻰ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻛﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ،ﺗﻪﺳﻪﯞﯗﺭﻏﺎ ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﺑﺎﻳﻜﻪﻥ....

misran009 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-18 15:04:19

ﻗﺎﻟﺘﯩﺴﻜﻪﻥ...
ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ....

Julaliq يوللانغان ۋاقتى 2007-7-18 15:13:57

ﺋﯩﺴﯩﻞ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﻪﺭ .

yarxarilik يوللانغان ۋاقتى 2007-7-18 15:59:23

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ...ﺋﯩﺴﯩﻞ، ﺋﯩﺴﯩﻞ ﺭﻩﺳﻤﻠﻪﺭ...

qeken يوللانغان ۋاقتى 2007-7-18 22:15:07

ﻳﻪﻧﻪﺑﺎﺭﻣﯘ؟

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2007-7-23 20:16:37

ﻣﯘﺷﯘ ﻛﻪﻧﺠﻰ ﻧﻪﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ، ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺭﻩﺳﯩﻢ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ-ﻳﺎ؟

ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻡ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺭﻩﺳﺴﺎﻣﻼﺭ ﺳﯩﺰﻣﺎﻣﺪﯨﻜﯩﻦ، ﺑﻪﻙ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺭﻩﺳﺴﺎﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﻏﯩﻨﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ، ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﯩﻼﺭ ﺳﯩﺰﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩﯨﺪﯨﻢ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﻤﯩﺪﯨﻢ؟

Mahir512 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-23 20:55:27

ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﺮﺩﺍ ﺳﯩﺰﺍﻣﯩﻜﻰ،ﻗﻮﻟﺪﺍ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺳﯩﺰﺍﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﻪﻥ
بەت: [1]
: (ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﻪﺭ)ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺗﻪﺳﻪﯞﯗﺭﻻﺭ(ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ)