Turjun يوللانغان ۋاقتى 2007-6-22 18:36:39

ﺑﯩﻞ . ﮔﺎﻳﺘﯩﺲ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺳﻮﻝ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻳ

ﺑﯩﻞ . ﮔﺎﻳﺘﯩﺲ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺳﻮﻝ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﻳﺪﯗ ؟

ﺑﯩﻞ . ﮔﺎﻳﺘﯩﺲ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ 1 - ﺑﺎﻱ ، ﺗﺎﻻﻧﺖ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ . ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﺷﮭﯘﺭ ﺷﻪﺧﯩﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﻻﻧﺘﯩﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺳﯩﺮﻻﺭﻧﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .
ﮔﺎﻳﺘﯩﺲ ﻳﺎﺵ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯩﺮ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﮬﯧﺮﯨﺲ ﺋﯩﺪﻯ . ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﻞ . ﮔﺎﻳﺘﯩﺲ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯩﺮ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻏﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺧﯩﻠﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﻘﯩﭽﻪ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﻰ ( ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺧﺎﻧﯩﻤﻰ ) ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﯩﺮﻩﻧﯩﻚ ﯞﻩ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﻗﻪﮬﯟﻩ ﺋﻪﭘﻜﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ . ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﭘﯩﺮﻩﻧﯩﻜﻨﻰ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯩﺮ ﺋﯜﺳﺘﯩﻠﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ، ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﺪﻩ ﻗﻪﮬﯟﻩ ﻗﻮﻳﻐﯘﺩﻩﻙ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﮔﻪﻳﺘﯩﺴﺘﯩﻦ ﻗﻪﮬﯟﻩﻧﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ . ﮔﻪﻳﺘﯩﺲ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ : < ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﭼﺎﻱ ﺋﯩﺴﺘﺎﻛﺎﻧﻰ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺧﺴﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ > ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ - ﺩﻩ ، ﺋﻮﭘﺘﯩﻚ ﺩﯦﺴﻜﺎ ﻗﻮﺯﻏﺎﺗﻘﯘﭼﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ، ﺋﻮﭘﺘﯩﻚ ﺩﯦﺴﻜﺎ ﻗﻮﺯﻏﺎﺗﻘﯘﭼﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﯩﺪﯗ . ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﯩﻤﯘ ﻗﻪﮬﯟﻩﻧﻰ ﺋﻮﭘﺘﯩﻚ ﺩﯦﺴﻜﺎ ﻗﻮﺯﻏﺎﺗﻘﯘﭼﻨﯩﯔ ﺩﯦﺴﻜﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺧﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ . ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻨﻼ ، ﮔﻪﻳﺘﯩﺲ ﺋﻮﭘﺘﯩﻚ ﺩﯦﺴﻜﺎ ﻗﻮﺯﻏﺎﺗﻘﯘﭼﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ . ﮔﺎﻳﺘﯩﺲ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﻪﻙ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﭼﻜﻪ ، ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﻼ ﺋﻮﭘﺘﯩﻚ ﺩﯦﺴﻜﺎ ﻗﻮﺯﻏﺎﺗﻘﯘﭼﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺴﯩﺶ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺪﯗ . ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻗﯩﺰﺯﯨﻖ ﻗﻪﮬﯟﻩ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺗﯩﻘﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ، ﻗﻮﻟﻰ ﻛﯚﻳﯜﭖ ﺋﯩﺸﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ . ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺕ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﺎﺭﺍ ﺋﯩﺰﻯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ . ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺋﯘ ﺳﻮﻝ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﺘﺎﻥ ﻳﺎﻗﭽﯘﻗﯩﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .
ﻣﻪﻧﺒﻪ : < ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯩﺮ ﯞﻩ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ > ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ 2007-ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3-ﺳﺎﻧﻰ .

Mahir512 يوللانغان ۋاقتى 2007-6-22 19:49:32

ﻧﯩﻤﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﺰﺯﯨﻖ ﺩﻩﻣﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﯩﻴﺘﺘﻰ ﺑﯘ ﻗﻪﮬﯟﻩﻧﻰ.
ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﻐﺎ ﺗﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﭘﻮﭼﻰ ﻛﯜﺭﯛﻧﯩﺪﯨﻜﻪﻥ

yarkin92 يوللانغان ۋاقتى 2007-6-22 21:33:08

ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯨﻜﻪﻥ؟

Pinhan يوللانغان ۋاقتى 2007-6-23 00:32:10

ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﺎﻗﯩﻤﻪﻥ ، ﭼﺎﻱ ﺋﯩﺴﺘﺎﻛﺎﻧﯩﻤﻨﻰ ﺋﻮﭘﺘﯩﻚ ﺩﯦﺴﻜﺎ ﻗﻮﺯﻏﺎﺗﻘﯘﭼﻘﺎ ﻗﯘﻳﯘﭖ

UyghurBeg يوللانغان ۋاقتى 2007-6-23 08:37:31

ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺋﯘﺭﯗﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﻨﯩﺶ

HiyalChi يوللانغان ۋاقتى 2007-6-23 10:06:37

ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻼ  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﯞﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﯩﻐﺎﻧﺪﻩ ....

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2007-6-23 14:01:40

ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﮔﻪﻳﺘﯩﺴﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺑﯩﺰﻣﯘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ﮔﺎﮬﯩﺪﺍ ، ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﻩﻙ ﻣﯘﯞﺍﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﺍﻧﻤﯩﻐﺎﻧﻼ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ ﺷﯘ !!!.....

Julaliq يوللانغان ۋاقتى 2007-6-23 16:57:51

ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﺩﯨﻐﯘ ﺑﯘ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺷﻪﺧﯩﺲ .
ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘﭖ ....

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2007-6-23 21:28:33

ﭘﻨﮭﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻪﻥ

bahartekin-9 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-14 00:06:10

ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﯜﭼﺮﯨﻤﯩﺪﯗﻕ ﮬﻪﻡ ﺋﯜﭼﺮﯨﻤﺎﻳﻤﯩﺰ . ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﺎﻥ ﺋﺎﺷﺎﺭ .


ﻣﻪﻥ ﺑﯘﯞﺍﻣﻨﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ﺷﺎﮬﺰﺍﺩﯨﺴﻰ - ﺑﺎﮬﺎﺭ !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~````
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻝ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺴﻪﻥ .
ﮔﯜﻟﯘﻡ ! ﺋﯜﭼﺮﯗﻡ ﺑﻮﻟﺴﯩﺪﯨﯔ ﻛﯚﺯﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺧﯘﺷﺒﯘﻱ ﮔﯜﻟﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﻼﺗﺘﻰ . . .
بەت: [1]
: ﺑﯩﻞ . ﮔﺎﻳﺘﯩﺲ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺳﻮﻝ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﯨﻦ