wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-6-16 14:00:25

ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻖ ﺩﻭﺱ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﺱ ( ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ

ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻟﻪﺭ ........ﻧﻪﭼﭽﻪ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﻗﻪﻏﯩﺰﯨﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ "ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﺒﻮﻣﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﻗﻪﻏﻪﺯﻟﻪﺭ ﺧﺎﺗﯩﺮﻩ ﺋﺎﻟﺒﻮﻣﻐﺎ ﭼﺎﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﺯﺍﻥ ﺑﺎﮬﺎﺩﺍ  ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺭﻩﺳﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ،ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺗﻮﺭﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﻖ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﻗﻪﻟﯩﺒﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﻻﻳﯩﻖ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ .....................1


http://my.freep.cn/R.asp?U=Dmy/070616/15/0706161552148906_24421.jpg2

http://my.freep.cn/R.asp?U=Dmy/070616/15/0706161552134264_24421.jpg

3
http://my.freep.cn/R.asp?U=Dmy/070616/15/0706161552111467_24421.jpg

4.
http://my.freep.cn/R.asp?U=Dmy/070616/15/0706161550546452_24421.jpg

5.http://my.freep.cn/R.asp?U=Dmy/070616/15/0706161550544696_24421.jpg
6.

http://my.freep.cn/R.asp?U=Dmy/070616/15/0706161550549494_24421.jpg

7.
http://my.freep.cn/R.asp?U=Dmy/070616/15/0706161550547738_24421.jpg

8.
http://my.freep.cn/R.asp?U=Dmy/070616/15/0706161550544509_24421.jpg

9.
http://my.freep.cn/R.asp?U=Dmy/070616/15/0706161550534038_24421.jpg

10.
http://my.freep.cn/R.asp?U=Dmy/070616/15/0706161549285401_24421.jpg

11.
http://my.freep.cn/R.asp?U=Dmy/070616/15/0706161549284459_24421.jpg

12.
http://my.freep.cn/R.asp?U=Dmy/070616/15/0706161549281760_24421.jpg

13.
http://my.freep.cn/R.asp?U=Dmy/070616/15/0706161549289787_24421.jpg

14.
http://my.freep.cn/R.asp?U=Dmy/070616/15/0706161549272074_24421.jpg

15.


http://my.freep.cn/R.asp?U=Dmy/070616/15/0706161549278688_24421.jpg
ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻠﻪﺭ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻨﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﭼﻪ  ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻢ .ﺧﻪﻳﯩﺮ..........

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-6-16 14:24:07

1.ﺋﺎﺗﯘﺷﻠﯘﻕ ﺳﯧﺴﺘﯩﺮﺍ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﯘﻝ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ .
2.ﺭﯗﻗﻴﻪﮔﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﯘﻝ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ ..
3.ﺭﯗﻗﻴﻪﮔﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﯘﻝ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ ..
4.ﺭﻩﮬﯩﻤﻪ ﺭﺍﺷﯩﺪﯨﻨﮕﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﯘﻝ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ
5.ﺭﻩﮬﯩﻤﻪ ﺭﺍﺷﯩﺪﯨﻨﮕﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﯘﻝ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ
6.ﺭﻩﮬﯩﻤﻪ ﺭﺍﺷﯩﺪﯨﻨﮕﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﯘﻝ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ
7.ﺭﻩﮬﯩﻤﻪ ﺭﺍﺷﯩﺪﯨﻨﮕﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﯘﻝ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ
8.ﺭﻩﮬﯩﻤﻪ ﺭﺍﺷﯩﺪﯨﻨﮕﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﯘﻝ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ
9.ﺭﻩﮬﯩﻤﻪ ﺭﺍﺷﯩﺪﯨﻨﮕﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﯘﻝ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ
10.\"ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﯧﻘﯩﯔ \"ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﯘﺭﺟﻪﺗﻨﺎﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﯘﻝ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ ......
11. ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺋﺎﯞﺍﺗﻠﯩﻖ 9ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ  ﺋﯚﺳﻤﯜﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺠﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﯘﻝ  ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ
12.ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺗﯩﺒﺒﻰ ﺋﯘﻧﯩﯟﯨﺮﯦﺴﺘﯧﺘﻰ  ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﺷﺎﻳﻰ ﻣﻪﺭﺩﺍﻧﻐﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﯘﻝ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ .
13.ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯜﺯ ﺩﺍﻧﻪ ﺩﻩﭘﺘﻪﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻮﺭﺗﺎﻻ ﭼﯩﻨﺪﯨﻞ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﯩﻜﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ..
14. ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﻤﺎﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﯞﻩﻟﯩﮕﻪ  ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﯘﻝ  ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ
15.ﺟﯜﻣﻪﻧﯩﺴﺎﻏﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﯘﻝ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ .............

mejnun يوللانغان ۋاقتى 2007-6-16 14:46:44

ﺋﺎﻟﻼ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ !
ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ (ﻓﻮﻧﺪ) ﻧﻰ ﺑﺎﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﺗﻮﭘﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻤﯘ ؟ ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﺳﻪﻙ ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﺸﻠﻪﺗﺴﻪ ...

UyghurBeg يوللانغان ۋاقتى 2007-6-16 18:23:12

ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ . ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﺎﻳﻼ ﻗﯘﻳﺎﻳﻠﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ

uygur0998 يوللانغان ۋاقتى 2007-6-16 21:15:23

ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ....

SARKA يوللانغان ۋاقتى 2007-6-17 06:20:30

ﺑﺎﺭﯨﻜﺎﻟﻼ!!!!

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-6-18 23:37:44

ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯧﻤﺎ ﺑﺎﺵ ﺑﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﺴﯘﻥ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﻟﺴﯘﻥ ،،،،ﭘﯘﻝ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﮬﻪﻡ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ ....ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻨﻰ 5ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻮﻟﻠﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻢ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯕﻼﺭ

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-6-18 23:38:11

ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯧﻤﺎ ﺑﺎﺵ ﺑﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﺴﯘﻥ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﻟﺴﯘﻥ ،،،،ﭘﯘﻝ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﮬﻪﻡ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ ....ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻨﻰ 5ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻮﻟﻠﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻢ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯕﻼﺭ

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-6-18 23:38:23

ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯧﻤﺎ ﺑﺎﺵ ﺑﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﺴﯘﻥ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﻟﺴﯘﻥ ،،،،ﭘﯘﻝ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﮬﻪﻡ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ ....ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻨﻰ 5ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻮﻟﻠﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻢ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯕﻼﺭ

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-6-18 23:38:38

ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯧﻤﺎ ﺑﺎﺵ ﺑﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﺴﯘﻥ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﻟﺴﯘﻥ ،،،،ﭘﯘﻝ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﮬﻪﻡ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ ....ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻨﻰ 5ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻮﻟﻠﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻢ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯕﻼﺭ

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-6-18 23:38:48

ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯧﻤﺎ ﺑﺎﺵ ﺑﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﺴﯘﻥ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﻟﺴﯘﻥ ،،،،ﭘﯘﻝ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﮬﻪﻡ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ ....ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻨﻰ 5ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻮﻟﻠﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻢ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯕﻼﺭ

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-6-19 09:07:13

ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯧﻤﺎ ﺑﺎﺵ ﺑﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﺴﯘﻥ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﻟﺴﯘﻥ ،،،،ﭘﯘﻝ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﮬﻪﻡ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ ....ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻨﻰ 5ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻮﻟﻠﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻢ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯕﻼﺭ

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-6-19 09:07:14

ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯧﻤﺎ ﺑﺎﺵ ﺑﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﺴﯘﻥ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﻟﺴﯘﻥ ،،،،ﭘﯘﻝ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﮬﻪﻡ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ ....ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻨﻰ 5ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻮﻟﻠﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻢ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯕﻼﺭ

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-6-19 09:07:14

ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯧﻤﺎ ﺑﺎﺵ ﺑﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﺴﯘﻥ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﻟﺴﯘﻥ ،،،،ﭘﯘﻝ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﮬﻪﻡ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ ....ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻨﻰ 5ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻮﻟﻠﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻢ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯕﻼﺭ

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-6-19 09:07:14

ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯧﻤﺎ ﺑﺎﺵ ﺑﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﺴﯘﻥ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﻟﺴﯘﻥ ،،،،ﭘﯘﻝ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﮬﻪﻡ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ ....ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻨﻰ 5ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻮﻟﻠﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻢ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯕﻼﺭ

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-6-19 09:07:15

ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯧﻤﺎ ﺑﺎﺵ ﺑﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﺴﯘﻥ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﻟﺴﯘﻥ ،،،،ﭘﯘﻝ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﮬﻪﻡ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ ....ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻨﻰ 5ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻮﻟﻠﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻢ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯕﻼﺭ

xamxar يوللانغان ۋاقتى 2007-6-19 09:13:42

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ، ﺳﯩﺰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ  ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯗﻕ. ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ.

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2007-6-19 20:05:31

ﺑﺎﺭﯨﻜﺎﻟﻼﮬ

BAHWAN يوللانغان ۋاقتى 2007-7-14 10:47:01

ﺋﻪﻳﺴﺎﺟﺎﻥ ﺋﺎﯞﯗ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺳﻨﻰ 5ﻗﯩﺘﯩﻢ  ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ 10ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻳﻮﻟﻼﭘﺴﯩﻠﻪﺭﻏﯘ

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-7-14 14:06:41

ﻛﻪﭼﯜﺭ ........
بەت: [1] 2
: ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻖ ﺩﻭﺱ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﺱ ( ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗ