GoodLuck يوللانغان ۋاقتى 2007-5-30 15:27:13

cﺗﯩﻠﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ

Turbo c 2.0تىلىنىڭ ئامبار فونكىسيەلىرىنى چۈشەندۈرۈش
1-تۈر فونكىسيەلىرى ،  ctype.h ئامبىرىغا تەۋە
    ( int isalpha(int chناۋاداchھەرىپ بولسا 0بولمىغان قىممەتنى قايتۇرىدۇ،  chھەرىپ بولمىسا 0نى قايتۇرىدۇ.
  (int isalnum(int ch   ناۋاداchھەرىپ ياكى سان بولسا 0 بولمىغان قىممەتنى قايتۇرىدۇ،بولمىسا 0نى قايتۇرىدۇ.
(int isascii(int chناۋادا ch ھەرپ-بەلگىلەر بولسا(ASCIIكودى0دىن127گىچە)0بولمىغان قىممەتنى قايتۇرىدۇ،بولمىسا 0نى قايتۇرىدۇ.
(int isascii(int ch  ناۋادا ch ھەرپ-بەلگىلەر بولسا(ASCIIكودى0دىن127گىچە)0بولمىغان قىممەتنى قايتۇرىدۇ،بولمىسا 0نى قايتۇرىدۇ.
(int iscntrl(int ch  ناۋاداch ئىناۋەتسىز ھەرىپ-بەلگىلەر بولسا(0x7Fدىگەندەك) 0بولمىغان قىممەتنى قايتۇرىدۇ،بولمىسا 0نى قايتۇرىدۇ.
(int isupper(int ch) ناۋدا chچوڭ ھەرپلەر بولسا(AدىنZغىچە)0بولمىغان قىممەتنى قايتۇرىدۇ،بولمىسا0نى قايتۇرىدۇ.
(int isxdigit(int ch  ناۋادا chنى16لىك سېستىمىدىكى سان قىلىپ كىرگۈزسەك 0بولمىغان قىممەتنى قايتۇرىدۇ،بولمىسا0نى قايتۇرىدۇ.
(int tolower(int ch  ناۋادا chچوڭ يېزىلغان ھەرپلەر بولسا(AدىنZغىچە)ماس بولغان كىچىك ھەرىپلەر(aدىنzغىچە)نى قايتۇرىدۇ.
(int toupper(int ch ناۋاداch كىچىك ھەرىپلەر(aدىنzغىچە)بولسا،ماس ھالدىكى چوڭ ھەرىپلەر(AدىنZغىچە)نى قايتۇرىدۇ.

  2-ماتىماتىكا فونكىسىيەلىرى، math.h , stdlib.h , string.h , float.h ئامبارلىرىغا ﺗﻪﯞﻩ

(int abs(int i  پارامتىر i نىڭ مۇتلەق قىممىتىنى ھىساپلايدۇ. (دىققەت: i بولسا int تىپلىق)  
  (double cabs(struct complex znum  كومپىلىكىس سان znum نىڭ مۇتلەق قىممىتىنى ھىساپلايدۇ.
(double fabs(double x  پارامتىر x نىڭ مۇتلەق قىممىتىنى ھىساپلايدۇ. (دىققەت : x بولسا double تىپلىق)
(long labs(long n  پارامتىر n نىڭ مۇتلەق قىممىتىنى ھىساپلايدۇ. (دىققەت : n بولسا long  تىپلىق)
(double exp(double x كۆرسەتكۈچلۈك فونكىسيە ex نىڭ قىممىتىنى ھىساپلايدۇ.
(double log(double x  لوگارفىملىق فونكىسيە logex نىڭ قىممىتىنى ھىساپلايدۇ.
(double log10(double x  ئونلۇق لوگارفىما log10xنىڭ قىممىتىنى ھىساپلايدۇ.
(double sqrt(double x  پارامتىر x نىڭ كۋادرات يىلتىزىنى ھىساپلايدۇ.
(double acos(double x  پارامتىر x نىڭ كوسنۇس فونكىسينسىنىڭ ئەكىسىنى ھىساپلايدۇ.x  بولسا ياي بۇلۇڭىنى كۆرسىتىدۇ.
(double sin(double c    پارامتىر x نىڭ سىنۇس فونكىسينسىنىڭ ئەكىسىنى ھىساپلايدۇ.x  بولسا ياي بۇلۇڭىنى كۆرسىتىدۇ.
(double tan(double x   پارامتىر x نىڭ تانگىنىس فونكىسينسىنىڭ ئەكىسىنى ھىساپلايدۇ.x  بولسا ياي بۇلۇڭىنى كۆرسىتىدۇ.
(double ceil(double x   پارامتىر x دىن كىچىك بولمىغان ئەڭ كىچىك پۈتۈن سان قىممىتىنى قايتۇرىدۇ.
(double floor(double x  پارامتىر x دىن چوڭ بولمىغان ئەڭ چوڭ پۈتۈن سان قىممىتىنى قايتۇرىدۇ.
(double fmod(double x, double y  پارامتىر x نى پارامتىر y غا بۆلگەندىكى قالدۇقنى ھىساپلايدۇ.

ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﮔﻪ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ.  ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﻓﻮﻧﻜﯩﺴﻴﻪ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﯞﺍﻗﺘﯩﻢ ﻳﻪﺗﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﻪﺯﻯ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ . ﺋﻪﮔﻪ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﻼﺷﺴﺎﯕﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ doc ﻗﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﺎﺭ.  
QQ:307790918
ﺋﯧﻠﺨﻪﺕ:kainam12@163.com

sungril يوللانغان ۋاقتى 2007-5-30 19:30:41

ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺘﺎﮬﺎﻧﯩﻐﺎ ﺗﻪﻳﻴﻪﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ،ﮬﻪﺟﻪﭘﻤﯘ ﺗﻪﺳﻜﻪﻥ ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﻪﻙ

Turkan_Ay يوللانغان ۋاقتى 2007-5-31 14:21:40

ﻣﻪﻥ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ، ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯘﻧﭽﻪ ﺗﻪﺱ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﻪﻳﺪﯗ ، ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﻛﺎﻟﯩﺪﻩﻙ ﺋﻪﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﻣﺎﺗﯩﻤﺎﺗﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺵ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﭼﯩﻘﻤﺎﺱ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﻼﺭﻧﻰ  ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ  ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﺎﺗﺎ ، ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﻓﯘﻧﻜﯩﺴﺴﯩﻴﻪﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺯﺳﯩﻤﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﺋﺎﺯ ﺗﻮﻻ    成就感     ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﻩ ..   

GoodLuck يوللانغان ۋاقتى 2007-5-31 15:15:17

ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﻪﻝ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﺋﯚﮔﻪﻧﺪﺍﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺗﯩﺮﺷﺎﻳﻠﻰ!!!

SNAKE يوللانغان ۋاقتى 2007-5-31 16:42:02

ﻣﻪﻥ ++Cﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ.

bodak39 يوللانغان ۋاقتى 2007-5-31 18:26:02

ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ  ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ  ﺋﯘﻳﯩﻐﯘﺭﭼﻪ ﻳﺎﺯﺳﺴﺎﯕﻼﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ   ﻧﯩﻤﻪ  ﺋﯘ 成就感
بەت: [1]
: cﺗﯩﻠﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ