hakcer309 يوللانغان ۋاقتى 2007-5-1 14:14:36

ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟

ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺯﺩﻭﺯ  ﺷﺎﮔﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﺑﯘﺭ ﺟﯜﭖ ﺋﯚﺗﻪﻙ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﯘﺋﯚﺗﻪﻛﻨﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺋﺎﭼﯩﻘﯩﭗ ﺳﯧﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﭘﺘﯘ .ﺷﺎﮔﯩﺮﺕ ﺑﺎﻻ ﺋﯚﺗﻪﻛﻨﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺋﺎﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﭘﯧﻴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻛﯘﺭﻏﺎ 12.50ﻳﯘﻩﻧﮕﻪ (ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ )ﺳﯧﺘﯩﭙﺘﯘ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﯧﻴﯩﻨﯩﻤﯘﻳﻪﻧﻪﺑﯩﺮ ﺗﻮﻛﯘﺭﻏﺎ  12.50ﻳﯘﻩﻧﮕﻪ (ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ )ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺟﻪﻣﯩﻲ 25ﻳﯘﻩﻧﮕﻪ ﺋﯚﺗﯜﻙ  ﺳﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.
ﺷﺎﮔﯩﺮﺕ ﻣﻮﺯﺩﻭﺯﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﻪﻛﻨﻰ   2ﺗﻮﻛﯘﺭﻏﺎ 25 ﻳﯘﻩﻧﮕﻪ ﺳﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻮﺯﺩﻭﺯ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼﭖ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺳﯧﺘﯩﭙﺴﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺷﺎﮔﯩﺮﺗﯩﻐﺎ 5ﻳﯘﻩﻥ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ 2ﺗﻮﻛﯘﺭﻏﺎ ﺗﻪﯓ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺟﯩﻜﯩﻠﻪﭘﺘﯘ .ﺷﺎﮔﯩﺮﺕ ﺑﯘ 2ﺗﻮﻛﯘﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺗﯧﭙﯩﭗ 5ﻳﯘﻩﻧﻨﻰ ﺗﻪﯓ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ .ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺷﺎﮔﺮﯨﺖ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ ﺋﺎﭼﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ 3ﻳﯘﻩﻧﮕﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﭘﺘﯘ .ﻛﯧﻴﯩﻦ 2ﺗﻮﻛﯘﺭﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﮬﻪﺭ ﺑﯧﺮﯨﮕﻪ 1ﻳﯘﻩﻧﺪﯨﻦ ﭘﯘﻝ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭘﺘﯘ.
ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﻛﯘﺭ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮﻯ 12.5 ﻳﯘﻩﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﺗﯜﻛﺘﯩﻦ 1ﻳﯘﻩﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯞﯦﻠﯩﭗ11.5ﻳﯘﻩﻧﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﭘﺘﯘ.ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﻛﯘﺭ ﺑﯩﺮ ﺟﯜﭖ ﺋﯚﺗﯘﻛﻨﻰ 23 ﻳﯘﻩﻧﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﭘﺘﯘ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ ﺑﯘﺋﯚﺗﯜﻙ ﺳﻮﺩﯨﺴﯩﺪﺍ ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ ﺑﺎﺭ ﻳﻮﻕ ﭘﯘﻝ 25ﻳﯘﻩﻥ .ﺷﺎﮔﯩﺮﺕ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ 5ﻳﯘﻩﻧﺪﯨﻦ 3ﻳﯘﻩﻧﮕﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩﺪﻯ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ 2ﻳﯘﻩﻧﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﻛﯘﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮﻳﯘﻩﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﺩﻯ.ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﻛﯘﺭ 12.5ﻳﯘﻩﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﭘﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯘﻛﺘﯩﻦ ،1ﻳﯘﻩﻥ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ 11.5ﻳﯘﻩﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﻛﯘﺭﺑﯩﺮﺟﯜﭖ ﺋﯚﺗﯜﻛﻨﻰ 23ﻳﯘﻩﻧﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺷﺎﮔﯩﺮﺗﭽﺎﻕ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ3ﻳﯘﻩﻧﮕﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﯞﺍﻟﺪﻯ .23ﻳﯘﻩﻧﮕﻪ 3ﻳﯘﻩﻧﻨﻰ ﻗﻮﺷﺴﺎﻕ 26 ﻳﯘﻩﻥ ..ﺑﯘ ﺑﯩﺮﺟﯜﭖ ﺋﯚﺗﯘﻙ ﺳﻮﺩﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﺎﺭ ﻳﻮﻕ ﭘﯘﻝ 25 ﻳﯘﻩﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ 1ﻳﯘﻩﻥ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ.........

mihriban يوللانغان ۋاقتى 2007-5-1 17:39:59

ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ 1 ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯘﻟﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﯩﻴﺘﻰ؟
ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﺎ ﻳﺎ؟

lonelyness يوللانغان ۋاقتى 2007-5-1 18:07:59

ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯧﻤﺎﻣﻤﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﺭﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻧﭽﯘﻏﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﺋﯘ .

qutyar يوللانغان ۋاقتى 2007-5-1 18:14:44

http://wapadarim912.uyblog.cn/
ﻣﺎﯞﯗ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻼﻧﻨﻰ ﭼﻪﻛﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﺮﻳﯘﻩﻥ ﭘﯩﻼﻧﯩﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﻩﻥ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .

xamxar1975 يوللانغان ۋاقتى 2007-5-1 19:24:14

ﺳﯩﺰﻣﯘ ﮬﯩﺴﺎﺑﻼﺏ ﺑﯩﻘﯩﯔ :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺋﻜﻜﻰ ﺗﯘﻛﯘﺭﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﯟﻟﯩﭗ 5ﻳﯘﻩﻧﻨﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮﮔﻪ 2.50ﻳﯘﻩﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﭘﯘﻟﻰ 15ﻳﯘﻩﻧﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﺘﺪﯗ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯘﻛﯘﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﻰ ﭘﯘﻟﻰ 30ﻳﯘﻩﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﺪﺍﺧﺘﺎ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ 5ﻳﯘﻩﻥ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﺪﻯ.

ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯩﻤﻪﻥ: 12.5+2.5=15
                           12.5+2.5=15

lonelyness يوللانغان ۋاقتى 2007-5-1 19:34:30

ﻣﻪﻥ ﺋﯧﻼﻧﻨﻰ ﭼﯩﻜﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ ، ﺗﯧﯩﻤﺎﻣﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ ،،،،،،،،،،،،ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺋﺎﯞﺍﺕ ﺗﯧﯩﻤﺎ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺘﻰ  ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ،،،،،،،،،،،،

kanun يوللانغان ۋاقتى 2007-5-1 20:08:23

ﻣﻪﻥ ﺭﺍﺳﺘﯩﻼ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ

halqish يوللانغان ۋاقتى 2007-5-1 22:19:16

ﻣﻪﻥ  ﺗﯧﺨﻰ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ  ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺗﯩﻤﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ

428 يوللانغان ۋاقتى 2007-5-2 02:41:42

ﺑﯘ ﺗﯩﻤﺎ ﺑﯘﺭﯗﻧﻤﯘ ﻳﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯘﻟﯘﻧﻐﺎﻥ ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﯩﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯔ : 307762029

Mihman يوللانغان ۋاقتى 2007-5-2 11:02:14

ﺷﺎﮔﯩﺮﺗﭽﺎﻕ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ3ﻳﯘﻩﻧﮕﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﯞﺍﻟﺪﻯ . ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﺩﯨﻼ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺵ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺩﯨﻤﻪﻙ ﺑﯘ ﺳﻮﺩﺍ ﭘﯜﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﻨﻜﻰ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ .
ﺷﺎﮔﯩﺮﯨﺖ 25 ﻳﯘﻩﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺧﻪﺟﻠﯩﯟﯨﺘﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﺴﺎﻕ، ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﺳﺘﯩﺴﻰ 2 ﺗﻮﻛﻮﺭﻏﺎ ﺑﯩﻜﺎﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﯔ ﻛﯩﺮﻩﻛﺘﻰ ﺩﻩﭖ، 12.5 ﻳﯜﻩﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﭖ، ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺷﺎﮔﯩﺮﺗﭽﺎﻕ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺧﻪﺟﻠﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ، ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ 2 ﺗﻮﻛﯘﺭ 25  ﻳﯜﻩﻧﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﺗﯜﻙ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﻛﻮﺭﻏﺎ 12.5 ﻳﯘﻩﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯩﻠﻪﺗﺘﻰ ، ﺋﯘ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺧﻪﺟﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ 25 ﻳﯜﻩﻧﻨﻰ ﻗﯘﺷﯘﭖ ﮬﯩﺴﺎﭘﻼﺵ ﻛﯩﺮﻩﻛﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ؟؟؟؟

Kanji يوللانغان ۋاقتى 2007-5-8 09:37:26

ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﻣﯘﻣﯩﻲ ﭘﯘﻝ 25 ﻛﻮﻱ...

25ﻛﻮﻱ=ﺋﯚﺗﯜﻙ
ﺳﯩﺰ ﻗﻮﺷﻘﺎﻥ 3 ﻛﻮﻱ ﻣﯩﻨﻮﺱ ﺑﯘ،ﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

kuyaxoghli يوللانغان ۋاقتى 2007-5-8 13:08:51

ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﻛﯘﺭﺑﯩﺮﺟﯜﭖ ﺋﯚﺗﯜﻛﻨﻰ 23ﻳﯘﻩﻧﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ ...ﺋﯘﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ 20 ﻳﯘﻩﻥ ﺑﺎﺭ..ﺷﺎﮔﯩﺮﺗﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ 3 ﻳﯘﻩﻥ ﺑﺎﺭ ﻗﻮﺷﺴﺎ 23 ﻳﯘﻥ ﺑﻮﻟﺪﯨﻐﯘ ﻣﺎﻧﺎ....

xamal123 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-4 22:29:10

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﯚﺕ ﻳﯜﻩﻧﮕﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﭖ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻪﺵ ﻣﻮﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮﻯ 12ﻳﯜﻩﻧﺪﯨﻦ 24ﻳﯜﻩﻥ. ﺗﯚﺕ ﻳﯜﻩﻧﮕﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩﺪﻯ، ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ ﭘﯘﻝ 28ﻳﯜﻩﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻣﺪﯗ. ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﭘﯘﻟﻰ 3ﻳﯜﻩﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ.

mudu يوللانغان ۋاقتى 2007-12-16 15:47:11

1.5ﻳﯘﻩﻥ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺷﺎﮔﺮﯨﺘﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻳﯘﺯﻏﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘﭘﺘﯘ .ﺑﻮﻟﺪﯨﻐﯘ؟
بەت: [1]
: ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻩﻥ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟