mihrigiya120 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-24 19:21:59

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﺭﺧﯩﭙﻰ

ﺑﺎﻟﻨﯩﺴﺖ ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ:   019
ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻓﺎﻣﯩﻠﯩﺴﻰ:   x x x
ﺟﯩﻨﺴﻰ:   ﺋﻪﺭ
ﻳﯧﺸﻰ:   31
ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ:   ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﻛﻪﺳﭙﻰ:   ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺗﭽﻰ
ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ:   ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻖ
ﺋﯚﻱ ﺋﺎﺩﺭﯦﺴﻰ:   x x x
ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻳﯘﺭﺗﻰ:   ﻏﯘﻟﺠﺎ
ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﭘﻪﺳﻠﻰ:   ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ:   2004-ﻳﯩﻠﻰ 1-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 13-ﻛﯜﻧﻰ
ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ:   ﺑﯩﻤﺎﺭ ﺋﯚﺯﻯ
ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺯﺍﺭﻯ:   ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﺶ، ﺋﯩﭽﻰ ﺳﯜﺭﯛﺵ ﯞﻩ ﺗﯧﺮﯨﮕﻪ ﻗﯩﺰﻏﯘﭺ ﺗﺎﺷﻤﯩﻼﺭ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺋﯜﭺ ﺋﺎﻱ، ﺋﯧﻐﯩﺮﻻﺷﻘﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ:   ﻗﯩﺰﯨﺶ،ﺋﯩﭽﻰ ﺳﯜﺭﯛﺵ،ﻳﯚﺗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ،ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺩﻭﺭﺍ ﻳﯩﮕﻪﻥ ﯞﻩ ﺋﻮﻛﯘﻝ ﺳﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻛﺎﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ. ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ، ﺑﯩﻤﺎﺭ ﻛﯜﻧﺴﯩﺮﻯ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﭖ-ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ.
ﺋﯚﺗﻤﯜﺵ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ:   ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﺎﻟﻨﯩﺴﺘﺘﺎ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯘﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﮔﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﻳﻮﻕ.
ﺋﺎﻣﺒﯩﻼﺗﯘﺭﯨﻴﻪ ﺩﯦﺌﺎﮔﻨﻮﺯﻯ:   ؟
ﺑﯩﻤﺎﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭﻯ:   1.ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﻗﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﻧﻪ ﻗﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.(ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻞ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯗ)
2.ﺗﯚﺕ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺋﯘﯞﯨﺪﺍ ﻧﺎﺗﻮﻏﺮﺍ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﺎﭘﭽﯘﻗﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ، ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﻗﺎﭘﭽﯘﻕ ﺋﯘﭼﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺗﯧﺸﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ(ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻞ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ).
3.ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭ ﻳﺎﺩﯨﺪﺍ ﻳﻮﻕ.
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ:   ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺑﯩﻤﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻥ،ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭ.ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻰ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﻠﺪﻯ.
ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻰ:   ...
(ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ)

Julaliq يوللانغان ۋاقتى 2007-4-24 20:08:06

ﺋﺎﻟﻼ ﺑﯘ ﻧﻪﺱ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﻛﯩﺴﻪﻟﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎ ﺑﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ....

yasin88 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-24 21:23:11

ﺑﯘ  ﻛﯩﺴﻪﻟﻨﯩﯔ  ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﻥ  ﺩﻩﯞﺭﻯ  ﺯﺍﺩﻯ  ﻧﻪﭼﭽﻪ  ﻳﯩﻞ  ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ؟

mux يوللانغان ۋاقتى 2007-4-24 22:07:37

ﺋﺎﻟﻼ ﺑﯘ ﻧﻪﺱ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﻛﯩﺴﻪﻟﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎ ﺑﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ....

--------------------------------------------
  ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯩﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ﭼﻪﻛﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ  ﻗﺎﻻﻳﻤﺎﻗﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯖﯩﺰ  ﻳﻮﻗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ  95%   ﺑﯘﻻﻣﺪﯨﻜﯩﻦ  ﺧﺎﻥ

ferrare يوللانغان ۋاقتى 2007-4-24 22:19:16

ﺷﯘ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ،ﭼﯩﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ﭼﻪﻛﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ،ﺧﯘﺗﯘﻧﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺑﯘﻟﺴﯩﯖﯩﺰ،ﺑﻪﺵ ﯞﺍﻕ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﯘﻗﯘﺳﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺴﻪﻟﺪﯨﻦ ﻣﻪﯕﮕﯘ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯨﺴﯩﺰ.ﺑﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﯩﺶ.

SARKA يوللانغان ۋاقتى 2007-4-25 07:26:07


ﺷﯘ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ،ﭼﯩﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ﭼﻪﻛﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ،ﺧﯘﺗﯘﻧﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺑﯘﻟﺴﯩﯖﯩﺰ،ﺑﻪﺵ ﯞﺍﻕ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﯘﻗﯘﺳﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺴﻪﻟﺪﯨﻦ ﻣﻪﯕﮕﯘ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯨﺴﯩﺰ.ﺑﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﯩﺶ
---------------------------------------------
ﺑﯘ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﭼﯩﻦ ﺩﯨﻠﯩﻤﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻼﻳﻤﻪﻥ ، ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺑﻪﺵ ﯞﺍﻕ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﯘﻗﯘﺳﯩﯖﯩﺰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯩﺘﯩﻚ، ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻳﯜﺭﯨﻴﺴﯩﺰ....ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻤﯘ ﺋﯚﺯﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻛﻮﺭﺳﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ...

AL-AK يوللانغان ۋاقتى 2007-4-25 14:32:43

ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.. ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﯘﺭﻏﺎﻧﻼﺭ، ﺗﯩﺒﺒﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﻪﻳﺪﯨﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ..... ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻪﻟﯩﻴﻰ ﻛﺎﭺ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ... ﺧﯘﺩﺍ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ..
ﺋﻪﯓ ﻧﻮﭼﯩﺴﻰ ﻧﯚﯞﻩ ﺩﻩﻳﻠﻰ ﺟﯘﻣﯘ.. ﺑﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﺵ، ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ ﺩﻭﺳﯩﺖ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ، ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ، ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮬﻪﻡ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ..

turkay يوللانغان ۋاقتى 2007-4-25 16:32:58

ﺋﺎﻟﻼ ﻣﻪﻳﻨﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ !
ﺑﯘ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﻧﯩﻤﯩﺪﯨﮕﻪﻥ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ..ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺘﻘﺎﺩﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﺋﺎﻟﻼ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ ، ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ...

Julaliq يوللانغان ۋاقتى 2007-4-25 17:16:35

ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ﭼﻪﻛﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﻳﯘﻗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ 95%ﺑﻮﻻﻣﺪﯨﻜﯩﻦ ﺧﺎﻥ
------------------------------
ﻣﯘﺵ ﺳﯩﺰﭼﻪ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ﭼﻪﻛﻤﯩﺴﯩﻼ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﻣﯩﺴﯩﻼ ﺑﯘ ﻛﯩﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻧﺪﻩ .....
ﺑﯘ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﻗﺎﻥ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﻥ ﺳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﻳﯘﻗﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻐﯘ؟؟؟؟؟؟؟؟
  ﺋﺎﻟﻼ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﺸﺘﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﯧﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﭼﺎﻗﻘﯩﭽﻪ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﯚﻣﺮﯛﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﯩﭽﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﻙ ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ .

xamxar1975 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-26 07:29:48

ﺋﯩﻤﺎﻥ -ﺋﯩﺘﻘﺎﺗﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ  ، ﺑﯘﺯﯗﻗﯩﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺗﯘﻏﺮﺍ ﻳﯘﻟﺪﯨﻦ ﭼﻪﺗﻨﮕﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ،ﮬﯩﻠﻐﯘ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻛﻪﻥ ﺗﯩﻐﻰ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﯩﻖ ﺑﯘﻟﻤﻐﺎﻥ ﻛﯩﺴﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﻳﯘﻗﯩﺸﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﻩﺭ .  ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼﮬ  ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ .

ﻣﯩﮭﯩﺮﮔﯩﻴﺎ 120ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯟﻯ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﯕﯩﺰﮔﻪ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ.


Perhad يوللانغان ۋاقتى 2007-9-8 13:00:56

ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﻳﯘﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺶ،،،

ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ﻛﻪﺳﻜﻪﻧﻤﯘ ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﭽﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﯕﺪﯗﺭﻏﯩﻠﻰ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ. ..ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻥ ﺋﯧﻠﯩﻨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺳﯧﺴﺘﯩﺮﺍﻧﯩﯔ ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻥ ﭼﺎﭼﺮﺍﭖ ﺋﺎﯞﯗ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺭﯨﻐﯩﻼ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﻪﮔﻜﻪﻥ..! ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ!~ﻛﻮﭼﺎ ﭘﺎﺭﯨﯖﯩﺪﯗﺭ.ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ،ﻗﺎﻧﺪﯨﻨﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ  ﺋﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ،ﺗﻪﺭﺩﯨﻦ،ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺪﯗ~!ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻳﺎﻗﺘﺎ ﮬﻪﻳﺪﻩﺵ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ

abduyakup يوللانغان ۋاقتى 2007-8-26 10:44:19

ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﺭﺯﯨﻴﯩﺪﯗ. ﻛﯩﺴﻪﻝ ﭼﻮﯓ-ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﻳﺪﯗ.ﻗﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﺴﯘﻥ ﻗﯩﻨﻰ!

swan يوللانغان ۋاقتى 2007-8-26 15:20:32

SADAKAT0903 يوللانغان ۋاقتى 2007-9-8 11:48:27

ﺋﺎﻟﻼ ﺑﯘ ﻧﻪﺱ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﻛﯩﺴﻪﻟﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎ ﺑﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ....

oqmasumut يوللانغان ۋاقتى 2008-2-22 23:19:12

ﺩﯨﻤﻪﻙ 2000 - ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻧﺪﻩ ، ﺋﯩﺴﯩﻤﺪﻩ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ، ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﯩﺪﻩﻙ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﻰ .

hankez1314 يوللانغان ۋاقتى 2013-10-17 22:52:59

ئەيدىز ۋىروسى ئادەتتە قاندىن قالايمىقان جنسى مۇناسۋتتىن ۋە ئۇكۇل شىپسىرنى ئورتاق ئىشلىتىشتىن كىلىپ چىقدكەن يىقىندا تىببى ساھەنىڭ تەكشۇرشدىن قارغاندا شۆلگەيدىنمۇ تارقىلىش ئىھتمالى يۇقىركەن پاراكتىكا ۋاقتىمدا بىر ئوقۇتقۇچۇمنڭ تەتقىقات ۋاقتىدا ئىھتىياتسىزلىقدىن ئەيدىز ۋىروسى بىلەن يۇقۇملانغانلقنى ئاڭلاپ شۇنداق ئىچىنغانتىم ئوقۇتقۇچۇم شۇ ۋاقتىدا ھامىلدار ئىدى شۇڭا تۇغدىغان چاغدا ناركۇز قىلشنى رەت قىلغان ئىدى چۇنكى ناركۇز قىلىپ بالسىنى ئالغاندا بالسىنىڭمۇ ئەيدىز ۋىروسى بىلەن يۇقۇملنىش ئىھتمالى يۇقىركەنتۇق شۇ ۋاقىتتىكى ئوپراتسىيە بىر ئۆمۆر كۆز ئالدمدىن كەتمەيدۇ راستىمنى دىسەم سىسترالىق خىزمىتنى تاللىغنىمغا سەل ئۆكۆنمەن \"\"
بەت: [1]
: ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﺭﺧﯩﭙﻰ