tarimi يوللانغان ۋاقتى 2007-4-6 19:45:46

ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻘﻘﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﻧﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ 5 ﺋﺎﻣﯩﻞ

ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﺎﺯﻧﯩﺸﻨﯩﯖﻤﯘﻣﻪﻟﯘﻡ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯖﻤﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺳﯧﻠﯩﯔ ،ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻜﻜﯩﻦ ؟
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﺎﺯﻧﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ 5 ﺋﺎﻣﯩﻞ :
1.ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ :
ﺑﯩﺮ ﭘﯩﺴﺨﻮﻟﯘﮒ ﺗﻪﺟﯩﺮﺑﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﯩﻤﻪﻱ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚﺗﯩﻤﺴﺎﮬﻨﻰ ﺑﯧﻠﯩﻖ ﻗﺎﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ ﯞﻩ ﺑﯘ ﻗﺎﭼﯩﻨﻰ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﺑﯚﻟﺪﻯ ،ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﭽﯩﻚﺑﯧﻠﯩﻖ ﻗﻮﻳﯘﭖﻗﻮﻳﺪﻯ .ﻛﯩﭽﯩﻚﺗﯩﻤﺴﺎﮬ ﺑﯘ ﺑﯧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰﻛﯚﺭﯛﭖﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯘ ﺑﯧﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺧﻪﻧﺠﻪﺭﺩﻩﻙ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟﯨﺪﻯ ﺩﻩ ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻜﻪ ﺋﯜﺳﯩﯟﺍﻟﺪﻯ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﯞﺍﺯﻛﻪﭼﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﺭ ﻗﺎ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺕ ﺋﯘ ﺑﯧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰﻳﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻳﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﺎﺵ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻳﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻳﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ،ﺑﯘ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﭘﯩﺴﺨﯘﻟﯘﮒ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺩﯨﻜﻰﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﻧﻰ ﺋﯧﻠﯟﻩﺗﺘﻰ ،ﺑﯘ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍﻛﯩﭽﯩﻚﺗﯩﻤﺴﺎﮬ ﻗﺎﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﺮﯗﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺩﻩﻝ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ﺗﺎﻡ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ ،ﻣﯘﺷﯘ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﯧﻠﯩﺠﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﯩﻤﺴﺎﮬ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﯩﻴﯩﺸﻜﻪ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﻯ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﯞﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ:ﺑﯩﻠﯩﺠﺎﻧﻨﻰ ﻳﯩﺴﻪ ﺑﯧﺸﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﻴﺪﯗ .
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﻩ ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻣﯘﺩﺩﯨﺌﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺷﯘﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻧﯩﺸﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩﺯﻩﺭﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﺑﯘ ﻧﯩﺸﺎﻧﻠﯩﺮﺩﯨﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺪﯗ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﺩﻩﻝ ﺑﯩﺰ ﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ !

2. ﮬﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ :
ﺋﯘﺯﯗﻥ ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﯩﻨﯩﻼ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﮔﯜﻟﺪﯛﻣﺎﻣﺎ ،ﻗﺎﺭﺍ ﺑﯘﻟﯘﺕ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﯜﭼﻪ ﮬﻪﺳﻪﻥ -ﮬﯜﺳﻪﻧﻨﯩﯔ ﺟﺎﻣﺎﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ،ﺗﯩﺮﯨﺸﻤﺎﻳﻼﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻘﻘﯩﻴﻪﺕ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﺰ ﮬﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯟﯦﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺩﻩﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯟﯦﺘﯩﯔ.
3.ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻚ،ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻚ:
ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﭼﺎﻏﻼﻳﺪﯗ،ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯗ ،ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﺘﻪﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﮬﯧﭽﻨﯩﻤﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﺎﻏﻼﺷﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻼ ﺋﻪﯓ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﭼﻠﯩﻖﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ ،ﺑﯩﻠﮕﻪﻳﺘﯩﺲ ﺋﯚﺯ ﻧﯘﺗﯩﻘﯩﺪﺍ :ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﻩ ﺑﯩﻠﯩﻢﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻘﻘﻪﺕﻗﺎﺯﻧﯩﺸﻨﯩﯔﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ .ﺩﯨﻤﻪﻙ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﯞﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻘﻘﻘﺎ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭﺩﯗﺭ !
4.ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﺕ :
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺗﯧﻠﯟﯗﺯﯗﺭ ﻛﯚﺭﯛﺵ ،ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺋﯧﭽﯩﺶ ،ﻗﺎﺭﺗﺎ ﺋﻮﻳﻨﺎﺵ ،ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺵ، ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻳﯜﺭﺷﺘﻪﻙ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﮬﻪﻣﺮﯨﻴﯩﯖﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺩﯨﻤﻪﻛﻜﻰ ﺳﯩﺰ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥﺑﻮﻟﺪﯨﯖﯩﺰ !
5.ﺳﻪﮬﻨﻪ :
ﺑﻪﺯﻯ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ،ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ 4 ﺋﺎﺩﻩﺗﻨﯩﯔ ﮬﯧﭽﻘﺎﻳﺴﺴﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻘﻘﻘﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﻧﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ؟ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﮬﯩﻜﺎﻳﯩﮕﻪ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺳﯧﻠﯩﯔ .
ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﺎﺗﻼﺭ ﺑﺎﻏﭽﯩﺴﯩﺪﺍ ﺑﻮﺗﯩﻼﻕ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ
-" ﺋﺎﭘﺎ ﺋﺎﭘﺎ ﺋﺎﭘﺎ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﭙﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻧﭽﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ؟
-ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰ ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﻼﺭﺩﺍ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﺑﯘ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻛﯩﺮﭘﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﻗﯘﻡ ﺑﻮﺭﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﺪﯨﻼ ﺑﯩﺰ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﯩﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ.
- ﺋﺎﭘﺎ ،ﺋﺎﭘﺎ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ   ﺑﯩﺰﺩﻩ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻧﭽﻪ ﭼﻮﯓ ﻟﻮﻛﯩﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ؟ﺑﻪﻛﻼ ﺳﻪﺕ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ .
-ﺑﯘ ﺗﯚﮔﻪ ﻟﻮﻛﯩﺴﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺳﯘﯞﻩ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﻣﺎﺩﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺭﻭﻟﻰ ﺑﺎﺭ ، ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﺘﯩﻜﻰ ﺳﯘ ﺋﻮﺗﺴﯩﺰ ﺳﻪﭘﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﺰﯨﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﺑﯩﻤﯘ ﺷﯘ ﺑﺎﻻﻡ .
ﺋﺎﭘﺎ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻣﺎﯞﯗ ﭘﯘﺕ ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻧﯩﻤﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﻠﯩﻦ ؟
-ﺑﺎﻻﻡ ،ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯧﻠﯩﻦ ﭘﯘﺕ ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﻗﯘﻣﻼﺭ ﺋﺎﺭﺳﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﺎﻻﻳﺪﯗ ﺩﻩ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﮬﺎﺭﻣﺎﻱ ﻣﺎﯕﺎﻻﻳﻤﯩﺰ .
-ﯞﺍﮬ ،ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺑﯩﺰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ،ﺩﯨﮕﻨﯩﭽﻪﺑﻮﺗﯩﻼﻕﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻧﻪﭼﭽﯩﻨﻰ ﺳﻪﻛﺮﯨﯟﻩﺗﺘﻰ ﺩﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﺟﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﭗﺋﺎﭘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ،
-ﺋﺎﭘﺎ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯩﺰ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﺘﺎ ﻳﯜﺭﻣﻪﻱ ﺑﯘ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﺎﺗﻼﺭ ﺑﺎﻏﭽﯩﺴﯩﺪﺍ ،ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﯩﺮﺍﻗﺴﻪﭘﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩﻳﯜﺭﺳﻪﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ ؟


ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺗﯚﮔﻪ ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺋﯚﺯ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺳﻪﮬﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﻣﯘ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﻩﻙ ،ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺟﺎﺭ ﻯ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺩﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺳﻪﮬﻨﻪﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻣﯘﯞﺍﺑﯩﻘﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﯘﭼﻰﺑﻮﻟﺴﯘﻥ؟!
   
ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺳﯩﺰ ﺗﺎﻛﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻘﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﭼﺎﻟﻤﯩﺴﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺳﯩﺰﺩﻩ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ؟

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ :ﺑﯩﺮﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯧﺴﯩﻤﺪﻩ ﻳﻮﻕ .kawsar2000 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-6 20:12:05

ﻣﻪﻥ 5-ﮔﻪ ﭼﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ

YIXIL*YAPRAK يوللانغان ۋاقتى 2007-4-6 21:57:58

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2007-4-6 22:19:28

ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ

SARKA يوللانغان ۋاقتى 2007-4-6 23:46:25

ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﯩﺴﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ.

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2007-4-7 09:00:42

ﻛﯚﭖ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ، ﻣﺎﻳﺎﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ.

YUKSAL327 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-7 11:26:33

ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯩﻤﺎ ﺋﯩﻜﻪﻥ~~

YUKSAL327 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-7 11:26:40

ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯩﻤﺎ ﺋﯩﻜﻪﻥ~~

keyser01 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-7 15:56:46

ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻜﺎﭼﻰ ﻗﺎﻳﺴﺴﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ
بەت: [1]
: ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻘﻘﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﻧﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ 5 ﺋﺎﻣﯩﻞ