oyghan...... يوللانغان ۋاقتى 2007-3-6 12:06:20

ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﻣﯩﯟﯨﻠﯩﺮﻯ 5

ﺋﯚﮔﯜﻧﯜﺷﻜﻪ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯜﻧﻪﻟﻤﻪﻱ، ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺯﻭﺭﻻﭖ ﺋﯚﮔﯜﻧﯜﭖ، ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ<ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﻣﺎﺭﻛﺎ> ﭼﺎﭘﻼﻧﻐﺎﻥ <ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺕ> ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﻤﯩﺰ، ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ <ﺳﺎﭘﺎ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻰ> ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻰ.

  ﭘﯘﻗﺮﺍﻧﯩﯔ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﮬﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻰ، ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ، ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﺎﯞﺍﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ.

  ﻳﯧﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﯩﻴﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ، ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﭘﻼ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﭖ ﻳﻪﺗﺘﯩﻢ.

  ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩﻩ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺷﻰ ﻣﯜﻣﻜﯩﻨﻤﯘ؟

  ﻛﻮﺭﺩﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﮬﯚﺭﻟﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯜﺭﻩﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﺭﻩﭖ، ﭘﺎﺭﺱ ﯞﻩ ﺗﯜﺭﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﻛﻮﺭﺩ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﺎﺯﺍﺗﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﻛﯜﺭﻩﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﻩﭖ، ﭘﺎﺭﺱ ﯞﻩ ﺗﯜﺭﻙ ﮬﯚﻛﯜﻣﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﯘﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗﻛﻰ: ﺩﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﺎﺗﯧﮕﻮﺭﯨﻴﻪ. ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﮬﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻼﺭ ﮬﯧﻠﯩﻐﯘ ﺩﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﻗﯧﻨﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﺎﻧﻤﺎﻳﺪﯗ.

  ﺋﯩﺖ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.

  ﻗﯩﺰ (ﻳﯩﮕﯩﺖ) ﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯛﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﯩﺰ(ﻳﯩﮕﯩﺖ) ﺩﯨﻨﻤﯘ ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯛﻳﺪﯗ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰ.

ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﮬﯧﭽﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﻪﺕ ﺳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

  ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ، ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﯧﻠﯩﺶ، ﻳﻪﭖ ﺋﯩﭽﯩﺶ ﯞﻩ ﻧﻪﺳﯩﻞ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺑﯘ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺧﯩﺴﻠﻪﺕ.

  ﻣﻪﻥ ﻗﯩﺶ ﭘﻪﺳﻠﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﻣﻪﻥ. ﻗﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺩﻩﻝ-ﺩﻩﺭﻩﺧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻏﺎﺯﺍﯕﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻼﭖ ﻗﻮﻳﺴﯩﻤﯘ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻐﯩﭽﻪ ﻗﺎﺗﻤﯘ ﻗﺎﺕ ﻗﯧﻠﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺭﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯗ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ !

  ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﮬﻮﻗﻮﻗﻰ ﻳﻮﻕ ، ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻣﯘ ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﭼﻜﻪ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﻮﻳﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺷﯩﺮﻧﻰ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.

  
ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﯩﺪﯨﻦ

humayun يوللانغان ۋاقتى 2007-3-6 15:46:00

ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻗﯩﺴﻤﻪﺕ ..................ﻳﺎﻛﻰ ............................................................!

Seher يوللانغان ۋاقتى 2007-3-7 00:59:57

ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﭘﺎﺳﺎﮬﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ،   
ﺗﯩﻤﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ
بەت: [1]
: ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﻣﯩﯟﯨﻠﯩﺮﻯ 5