Laqin_1 يوللانغان ۋاقتى 2007-2-9 21:13:30

Windows ﻧﻰ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﺳﺎﻗﻼﺵ،ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﯞﻩ 32

1-Windowsﻧﻰ ghost ﺋﻮﭘﺘﯩﻚ ﺩﯦﺴﻜﺎ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺯﺍﭘﺎﺳﻼﺵ ﯞﻩ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ

ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰﺩﺍ
(http://www.izdinix.com/munbar/forum.php?mod=viewthread&tid=23103) ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﯩﻤﯩﺰﺩﻩﻙ Windows ﻧﻰ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﯞﻩ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺑﯩﺮ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺗﻪﺭﺗﯩﯟﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ghost ﺋﻮﭘﺘﯩﻚ ﺩﯦﺴﻜﺎ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﯞﻩ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﯩﻚ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﭖ ﺋﯚﺗﻪﻳﻠﻰ .

ﺯﺍﭘﺎﺱ  ﺳﺎﻗﻼﺵ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﻰhttp://media.163888.net/virtualdir3/2007/02/09/22/Photo/46936750148670.jpg

http://media.163888.net/virtualdir3/2007/02/09/22/Photo/46936750439517.jpg

http://media.163888.net/virtualdir3/2007/02/09/22/Photo/46936750712530.jpg

http://media.163888.net/virtualdir3/2007/02/09/22/Photo/46936751030670.jpg

http://media.163888.net/virtualdir3/2007/02/09/22/Photo/46936751338593.jpg

http://media.163888.net/virtualdir3/2007/02/09/22/Photo/46936751823157.jpg

ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﻰ

http://media.163888.net/virtualdir3/2007/02/09/22/Photo/46936752049047.jpg

http://media.163888.net/virtualdir3/2007/02/09/22/Photo/46936752328250.jpg

http://media.163888.net/virtualdir3/2007/02/09/22/Photo/46936752740983.jpg

http://media.163888.net/virtualdir3/2007/02/09/22/Photo/46936753853563.jpg

http://media.163888.net/virtualdir3/2007/02/09/22/Photo/46936754052547.jpg

http://media.163888.net/virtualdir3/2007/02/09/22/Photo/46936754358407.jpg

ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﮕﻰ ؛%100 . ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﮕﻰ ؛%0 .

一键 GHOST ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺩﯦﺘﺎﻟﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﯞﻩ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﻪﺳﯩﻠﻠﻪﺭ ؛

ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﺳﺎﻗﻼﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻐﻰ ؛ 1) ﺯﺍﭘﺎﺱ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﯞﻩ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﻰ ﺋﺎﺩﺩﻯ . 2) ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺩﯦﺴﻜﺎ ﺑﻮﺷﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﻤﻪﻳﺪﯗ . 3) ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﻧﯩﻤﻰ ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻼﺭﻟﯩﻖ .
ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﮕﻰ ؛ 1) ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺳﺎﻧﻰ ﭼﻪﻟﯩﻚ ( ﺑﻪﺵ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ) . 2) ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﻪﺗﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ . 3) ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﭖ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ( ﺳﺎﻧﺎﭖ ﺑﺎﻗﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ) ﺑﯘ ﺩﯦﺘﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯜﻧﯩﻤﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .
ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﺎﺭﯨﺴﻰ ؛ 1) ﺋﯜﻧﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻢ . 2) ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺩﯦﺪﯨﻢ . 3) ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﻰ . ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻥ ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻢ ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯜﻧﯩﻤﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﯩﺮﯨﺖ ﺑﯘ ﺩﯦﺘﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ( ﺩﯦﺘﺎﻝ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﺭﯛﺵ ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ، ﺩﯦﺴﻜﺎ ﺗﯩﭙﻰ ﻣﺎﺳﻼﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺑﺎﺭ  . C ﺩﯦﺴﻜﺎ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﻰ fat32 , past ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻓﻮﺭﻣﺎﺗﻼﭖ Windows ﻧﻰ ﻗﺎﭼﯩﻼﭘﻤﯘ ﺑﺎﻗﺘﯩﻢ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﮬﻪﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ ) .
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ ؟  ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﻠﯩﻤﯘ ؟


http://music2.163888.net/988244643/2007/02/09/23/Music/4693675182.mp3

DELL يوللانغان ۋاقتى 2007-2-9 22:25:31

ﺑﻪﺵ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨﯟﻩﺗﻜﻪﻥ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯔ. ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯘﻧﻰ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﺷﯧﺮﻛﯩﺘﻰ ﻧﯘﺳﺨﺴﻰ 7.0 ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻗﻮﻻﻳﻠﯩﻖ. ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ.
ﭼﯜﺷﯜﺭﯞﯦﻠﯩﯔ:

http://keramstar.googlepages.com/6.6.rar

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻘﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﯨﻨﺎﻟﻤﯩﺴﯖﯩﺰ، ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﯔ QQ  ﺩﺍ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﻤﯩﺰ

Laqin_1 يوللانغان ۋاقتى 2007-2-9 22:28:43

ﯞﺍﮬ ! ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ .

enqa يوللانغان ۋاقتى 2007-2-10 16:41:31

ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﺟﻪﭖ ﺗﯧﺘﯩﺪﻯ ﻣﺎﯞﯗ ﺗﯧﻤﺎ ، ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ .........

AHIRLAXTURGQ يوللانغان ۋاقتى 2007-2-15 20:04:03

ﺧﻮ !!!!!   ﻳﺎﺭﺍﻳﺴﯖﺰ ﻻﭼﯩﻦ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ.

AHIRLAXTURGQ يوللانغان ۋاقتى 2007-2-15 20:05:26

ﺧﻮ !!!!!   ﻳﺎﺭﺍﻳﺴﯖﺰ ﻻﭼﯩﻦ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ.

nawa717 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-19 23:58:51

ﻻﭼﯩﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻤﮕﻪ ﻛﯚﭖ ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯜﺭ.

izhar07 يوللانغان ۋاقتى 2007-12-14 22:44:55

ﺳﻪﭘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻻﺭﺩﻣﯘ ﺑﯘ ﺩﯦﺘﺎﻟﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﻣﯘ؟ ﻣﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻝ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ، acer 4520ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ  ،ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ

ihad يوللانغان ۋاقتى 2007-12-15 01:47:54

ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﻪﺭ ﺋﯧﭽﯩﻠﻤﺎﻳﺪﺍ؟!
ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ! ﺧﻪﺗﭽﯜﻙ ﺳﯧﭗ ﻗﻮﻳﺎﻱ.

Muntazir919 يوللانغان ۋاقتى 2007-12-15 02:28:33

ZULYAR0997 يوللانغان ۋاقتى 2007-12-29 13:02:11

ﺋﯩﺰﮬﺎﺭ07ﺗﻮﺭﺩﺍﺵ:
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺳﻪﭘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.ﺑﯘ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺩﯦﺘﺎﻝ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮ ﺗﺎﻟﻠﯩﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﻰ ﻣﻮﻣﻜﯩﻦ.
ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ،ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﯖﯩﺰﯞﯨﻨﺪﻭﯞﺱ2000ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﻧﯘﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ.

WUMAR415 يوللانغان ۋاقتى 2008-5-23 22:42:58

ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ ..ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻳﯘﺭﮔﻪﻥ  ﻣﯘﺷﯩﻨﻲ
بەت: [1]
: Windows ﻧﻰ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﺳﺎﻗﻼﺵ،ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﯞﻩ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻼ