yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-2-7 20:40:44

ﻛﯧﻠﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ

ﺩﺍﻧﺎﻻﺭ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ :-----ﺳﯩﺰ ﺋﺎﺗﺎ -ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺗﯘﺗﯘﯓ .
ﻛﯧﻠﯩﻦ -ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﮕﻪ ﺗﻪﯞﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ،<ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺗﺎ -ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻛﯜﭺ . ﺋﯘﻻﺭ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺩﻩﺭﻳﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺮﻏﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ . ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯧﻠﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻗﯘﺩﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﭖ ﺋﯚﺗﯩﺸﯩﺪﻩ ، ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﺍ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ .
ﻛﯧﻠﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﻗﯧﻴﻨﺎﻧﺎ ، ﻗﯩﻴﯩﻨﺎﺗﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ، ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ،ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﻩﻙ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﯓ . ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ،ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﯓ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﯓ ،ﺑﻮﻳﺮﯗﻏﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ <<ﺧﻮﺵ>>ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﯗﺭﭖ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﯓ . ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﮔﻪﭖ ﺗﺎﻛﺎﻟﻼﺷﻤﺎﯓ . ﺟﺎﯞﺍﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ . ﺷﯩﺮﯨﻦ ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘﯓ ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻗﯧﻴﯩﻨﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺗﯘﻗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰﺩﻩﻙ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯧﻠﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﺗﯧﺮﯨﺴﺎﯓ ﺷﯘ ﺋﯜﻧﯜﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ؟
ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰ .ﺋﻪﭘﭽﯩﻞ ،ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﯖﯩﺰ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ، ﺋﺶ -ﮬﻪﻛﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ .
ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﯓ ،ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ،ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻝ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺳﯚﻳﯜﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﻯ ﺧﻮﺗﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﯘﺷﺎﻝ-ﺧﻮﺭﺍﻡ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﻱ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .
ﻧﺎﺯﺍﻛﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰﻯ ﺩﺍﻧﺎﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ :ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﮬﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻧﯩﻤﻪﺱ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ . ﺑﻪﺯﻯ ﭼﺎﻏﻠﺮﺩﺍ ﺯﻩﮬﺮﻯ ،ﺗﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯧﺮﯨﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺳﻮﻏﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﺴﻪ ، ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﯧﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪ ﻗﯩﺰﯨﺸﻤﺎ ، ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﯖﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﯖﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻤﻪ . ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻤﺎ .ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻞ ،ﺋﯘ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼﻧﺴﯩﻤﯘ ، ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺗﯘﺗﯘﭖ ، ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻐﺎ ﮬﺎﻱ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺧﻮﺗﯘﻧﺪﯗﺭ .
(ﺋﻪﺩﻩﭖ -ﺋﻪﺧﻼﻗﺘﯩﻦ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻠﻪﺭ) ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ .

Qunduz يوللانغان ۋاقتى 2007-2-8 09:47:26

ﻛﯧﻠﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ

akkaniyat يوللانغان ۋاقتى 2007-2-8 10:09:43

ﻛﯧﻠﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ

ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﮬﯧﻜﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺑﯘ!!!!!

zalim1982 يوللانغان ۋاقتى 2007-2-8 18:28:35

ﻛﯧﻠﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻛﻪﻥ ، ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻗﯘﺗﯘﭖ ﻗﯘﻳﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﻐﯩﺪﻩﻙ ..

mihrigiya120 يوللانغان ۋاقتى 2007-2-8 19:03:57

ﻛﯧﻠﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ

ﻗﯧﻴﻨﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﻛﯧﻠﯩﻨﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻗﯩﺰﯨﺪﻩﻙ ﻛﯚﺭﺳﻪ، ﻛﯧﻠﯩﻨﻤﯘ ﻗﯧﻴﻨﻰ ﺋﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﻩﻙ ﻛﯚﺭﺳﻪ،  ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﻪ
ﺑﯚﺳﯘﺵ ﺧﺎﺭﻩﻛﺘﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪﺵ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-2-9 10:19:49

ﻛﯧﻠﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ

ﺑﯩﺰ ﮬﻪﻣﻤﯩﺰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻳﻠﻰ!
بەت: [1]
: ﻛﯧﻠﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ