el يوللانغان ۋاقتى 2007-2-7 15:23:32

amp«;amp«; ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘﺑﯩﻠﯩﻚ » » ﻧﯩﯔ ﺗﻪﯞﻩﻟﯩﻜﻰam

<< ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻧﻮﭘﻮﺳﻰ ﻛﯚﭖ ، ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ، ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺩﻩﺳﻠﻪﭖ ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯚﭼﻤﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻥ ، ﻛﯩﻴﯩﻨﭽﻪ ﺗﻪﯕﺮﻯ ﺗﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻣﯘ ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻥ >> ، << ﺷﯘﻧﯩﻤﯘ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﭖ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﺯﯙﺭﯛﺭﻛﻰ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺘﻨﯩﻚ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩﯨﯖﻠﯩﯔ ، ﺗﯘﺭﺍ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﻪﺑﯩﻠﻪ ﺋﯩﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻐﺎ ﺗﻪﯞﻩ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼﺭ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ، ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﯩﺘﻨﯩﻚ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﮕﻪ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺗﻪﯕﺮﻯ ﺗﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﺭﻛﯩﻲ ﺗﯩﻠﻼﺭ ﺳﯧﺴﺘﯩﯩﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﻪﯞﻩ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﯞﻩ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .>> << ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ >> ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻧﺎﻡ ﮬﻪﻡ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ،ﮬﻪﻡ  ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ . ﻣﯩﻼﺩﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ 3- ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻼﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﻏﺎﻥ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺷﯘ ﺩﻩﯞﯨﺮﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭘﻼ << ﺗﯘﻏﻠﯘﻗﻼﺭ >> ( ﺩﯨﯖﻠﯩﯖﻼﺭ ) ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ . ﻣﯩﻼﺩﻯ 3- ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﻧﺎﻡ << ﺋﯩﮕﯩﺰ ﮬﺎﺭﯞﯨﻠﯩﻘﻼﺭ >> ( ﺗﯘﺭﺍﻻﺭ ، ﺗﯧﻠﯩﻼﺭ ) ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﺪﻯ . ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﺎﺑﯩﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺴﯩﻤﻰ << ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ >> ﺩﻩﭖ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ . ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﯘﺭﻧﻼ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ . ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ << ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ >> ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﯘﭼﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺩﻩﯞﯨﺮﻟﻪﺭ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﺪﺍ ، ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ، ﺋﯘﻳﯘﺷﯘﺵ ( ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺶ ) ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ << ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ >> ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﺎﻣﻰ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ . ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﺎﺑﯩﺪﯨﻠﻠﯩﺮﯨﺪﻩ << ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﻮﻏﯘﺯﻻﺭ >> ﻧﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺧﻪﻟﻖ ﯞﻩ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﯩﺮ - ﺗﺎﺭﺩﯗﺵ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ << ﺗﯜﺭﻙ >> ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎﻟﺪﻯ . ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﯜﺭﻙ ﺧﺎﻗﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻛﯜﭺ ﺋﯩﺪﻯ . << ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺗﺎﺭﺧﺘﺎ < ﺗﯜﺭﻙ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺷﻪﺭﻕ ﯞﻩ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﯖﻪﻳﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﺪﻯ .> ﺩﯨﻴﯩﻠﮕﻪﻥ . ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﺎﺑﯩﺪﯨﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ << ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﻮﻏﯘﺯﻻﺭ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯚﺯ ﺧﻪﻟﻘﯩﻢ ﺋﯩﺪﻯ .>> ( ﻛﯚﻝ ﺗﯩﮕﯩﻦ ﺋﺎﺑﯩﺪﯨﺴﻰ ) ، << ﺗﻪﯕﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻝ ﺋﻪﺗﻤﯩﺶ ﺑﯩﻠﮕﻪ ﺧﺎﻗﺎﻥ  .. ﺋﻮﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ، ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﻳﯜﺯ ﻳﯩﻞ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ >>  ( ﺑﺎﻳﺎﻧﭽﯘﺭ ﺋﺎﺑﯩﺪﯨﺴﻰ >> ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻗﯘﺭﻻﺭ ﺋﺎﯞﺍﻟﻘﻰ ﺧﺎﻗﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺮﺍﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪ ، << ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ >> ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻗﯘﺭﻻﺭ 744- ﻳﯩﻠﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺧﺎﻗﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ << ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﻮﻏﯘﺯﻻﺭ >> ( ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ) ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ . ( ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﻰ << ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﻰ >> ﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ . << ﮬﯘﺩﯗﺩﯗ ﻟﺌﺎﻟﻪﻡ >> ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺩﻩﯞﯨﺮﺩﯨﻜﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﻳﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ . << ﮬﯘﺩﯗﺩﯗﻟﺌﺎﻟﻪﻡ >> ﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭﺩﺍ ، ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﻮﻏﯘﺯﻻﺭ << ﺷﻪﺭﻗﺘﻪ ﺟﯘﯕﮕﻮﻏﺎ ﻗﻮﺷﻨﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ، ﺟﻪﻧﯘﭘﺘﺎ ﺗﯜﭘﯜﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺭﺍﻳﯘﻧﻰ ﯞﻩ ﻗﺎﺭﻟﯘﻗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﮕﯩﺮﺩﺍﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ، ﻏﻪﺭﭘﺘﯩﻜﻰ ﭼﯩﮕﯩﺮﯨﺴﻰ ﻗﯩﺮﻏﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺭﺍﻳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ، ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﺍ ﻗﯩﺮﻏﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﻗﻮﺷﻨﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .>> ، << ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﺪﻯ >> ، << ﺑﺎﺷﺘﯩﻨﻼ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﻪﯓ ﻛﯚﭖ ﻗﻪﺑﯩﻠﻪ ﺋﯩﺪﻯ >> ﺩﯨﻴﯩﻠﮕﻪﻥ . << ﮬﯘﺩﯗﺩﯗﻟﺌﺎﻟﻪﻡ >> ﺩﯨﻜﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﻮﻏﯘﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﺗﯘﺵ ، ﺧﻮﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ، ﻏﻪﺭﭖ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﮕﯩﺮﯨﺴﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻛﯚﻝ ﺋﻪﺗﯩﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﻛﻪﻧﯩﺖ - ﺑﺎﺯﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻰ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﻰ ﯞﺍﺩﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﯩﺴﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﯕﺮﻯ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻗﯩﺴﯩﻤﯩﺪﺍ ، ﺗﺎﺭﯨﻢ ﺋﻮﻳﻤﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﻣﺎﻛﺎﻧﻠﯩﺸﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ( ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﯧﺮﺗﻮﺭﯨﻴﻪ ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﺧﺎﻧﻼﺭ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ، ﺗﯘﺭﭘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻘﯘﺕ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺯﯨﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .  ﺑﺎﺭﺗﻮﻟﺪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ << ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺳﯘ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﭼﯩﺮﯨﻜﻰ >> ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪﻩ ﻗﺎﺭﺍ ﺧﺎﻧﻼﺭ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ، << ﺑﯘ ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﻰ ﻳﺎﻏﻤﯩﻼﺭ ﺩﻩﭖ ﭘﻪﺭﻩﺯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺑﺎﺭ ، ﻳﺎﻏﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﻗﺎﻧﻰ ﺑﯘﻏﺎﺭﺧﺎﻥ ﺋﯜﻧﯩﯟﺍﻧﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ >> ﺩﻩﻳﺪﯗ . << ﮬﯘﺩﯗﺩﯗﻟﺌﺎﻟﻪﻣﺪﻩ ﻳﺎﻏﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﻮﻏﯘﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﯞﯨﻤﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯧﻨﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ( ﻳﺎﻏﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﻪﯞﻩ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﺯ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﺎﺭﯨﺨﭽﯩﻼﺭﻣﯘ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .) ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﺭﺩﻩ ﻳﺎﻏﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ - ﺟﻪﻧﯘﭖ ﻗﯩﺴﯩﻤﻰ ، ﻳﻪﻧﻰ ﺗﻪﯕﺮﻯ ﺗﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻗﯩﺴﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭﺍﻳﯘﻧﻼﺭ ﯞﻩ ﻧﺎﺭﯨﻦ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯗ . ﺑﯘ ﺟﺎﻳﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺩﻩﯞﯨﺮﮔﻪ ﺗﻪﯞﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﻳﺎﻏﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﯕﺮﻯ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻗﯩﺴﯩﻤﻰ ، ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﯞﻩ ﺋﯩﻠﻰ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﺑﻮﻳﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻏﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﺭﭘﻜﻪ ﺳﯜﺭﯛﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﺮﻯ (ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻘﯘﺕ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻟﯩﺮﻯ )ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﻧﮕﻪﻥ .
  << ﻏﻪﺭﭘﻜﻪ ﻛﯚﭼﻜﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯜﭺ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯚﺯ- ﺋﺎﺭﺍ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﻧﯩﯔ ﺋﯜﭺ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﻧﯩﯔ ﺋﯜﭺ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻘﺎ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜﭖ ﻏﻪﺭﭘﻜﻪ ﻛﯚﭼﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﯘﺟﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯩﺪﯨﻘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﺪﻩ ، ﺑﯘ ﺭﺍﻳﯘﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﯞﻩ ﺗﯘﺭﺍﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﻣﯘﮬﯩﻤﻰ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺳﯘ ﺭﺍﻳﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ >>840- ﻳﯩﻠﻰ ﺗﻪﯕﺮﻯ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﯞﻩ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻐﺎ ﻛﯚﭼﻜﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ 200-300 ﻣﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ، ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﭼﻤﻪﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ  ﺋﺎﻟﻠﻘﺎﭼﺎﻥ ﻳﯧﺰﺍ ﺋﯧﮕﯩﻠﯩﻚ ، ﺑﺎﻏﯟﻩﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ، ﻗﻮﻝ ﮬﯜﻧﻪﺭﯞﻩﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻠﯩﭙﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻰ ، ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﻠﯩﻴﻮﻥ ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺳﯩﯖﺪﯛﺭﯨﯟﯨﻠﯩﺸﻰ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، << ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﻰ >> ﻧﯩﯔ ﻳﯩﻤﯩﺮﻟﯩﺸﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﻏﻪﺭﭘﺘﯩﻜﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯚﭼﻜﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﻧﯩﯔ ( ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﻮﻏﯘﺯﻻﺭ ) ﺋﯚﺯ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﻟﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﯨﻘﯘﺕ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ( ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻳﯩﻤﯩﺮﻟﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺯﯨﻤﯩﻨﻰ ﺗﯘﺭﭘﺎﻥ ﺋﻮﻳﻤﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ، ﺗﻪﯕﺮﻯ ﺗﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ ، ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺳﯘ ﺭﺍﻳﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﺗﺘﻰ ) ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ، ﺑﯘ ﺋﯩﺘﻨﯩﻚ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﺗﻪﯕﺮﻯ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﺭﺍﻳﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﯩﮕﻪﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﮔﻪﯞﺩﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯘﻳﯘﺷﯘﺷﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﮔﻪﻥ .
  ﺑﺎﻻﺳﺎﻏﯘﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻏﻤﯩﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﻐﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ 942- ، 943- ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ . ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﺘﯩﺒﺎﺭﻩﻥ ، ﺑﺎﻻﺳﺎﻏﯘﻥ ﻗﺎﺭﺍﺧﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ . ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ﺳﺎﺗﯘﻕ ﺑﯘﻏﺮﺍ ﻗﺎﺭﺍ ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻜﯧﺮﯨﻢ 960- ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﻻﺳﺎﻏﯘﻧﺪﺍ ﺧﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻪﺧﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ . ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺧﺎﺱ ﮬﺎﺟﯩﭙﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻﺳﺎﻏﯘﻧﺪﺍ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺸﻰ ، ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﻳﺎﺷﺎﭖ ، ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﺧﺎﻧﻼﺭ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﺎﻏﻤﯩﻼﺭ ( ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ) - ﻳﺎﻏﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻻﺳﺎﻏﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﭼﯩﻴﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﭘﻪﺳﯩﻴﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﭻ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ . ﺑﺎﻻ ﺳﺎﻏﯘﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍ ﺧﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺯﻟﯩﻖ ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺘﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ 960 - ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ، ﭼﻮﯓ ﺧﺎﻗﺎﻥ ﺋﺎﺭﺳﻼﻥ ﻗﺎﺭﺍﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻﺳﺎﻏﯘﻧﺪﺍ ، ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺧﺎﻗﺎﻥ - ﺑﯘﻏﺮﺍ ﻗﺎﺭﺍﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ، ﻳﺎﻏﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻻﺳﺎﻏﯘﻧﺪﺍ ﻛﯚﭘﻠﻪﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﺑﺌﻰ ، ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍ ﺧﺎﻧﻼﺭ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ، ﻳﺎﻏﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻻﺳﺎﻏﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯜﭼﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﭖ ، ﻗﺎﺭﺍ ﺧﺎﻧﻼﺭ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﻲ ﺷﻪﮬﻪﺭ - ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ، ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ﯞﻩ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ . ﻗﺎﺭﺍ ﺧﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﺎﻏﻤﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ﺳﺎﺗﯘﻕ ﺑﯘﻏﺮﺍﺧﺎﻥ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﻻﺳﺎﻏﯘﻧﺪﺍ ﺯﻭﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺗﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﻪﺭﺩﻩ ، ﻳﯜﺳﯜﭘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻﺳﺎﻏﯘﻧﺪﺍ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ، ﻗﺎﺭﺍﺧﺎﻧﻼﺭ ﺷﻪﺭﻕ ﯞﻯ ﻏﻪﺭﭘﻜﻪ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜﭖ ﺑﺎﻻﺳﺎﻏﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﻏﺮﺍﺧﺎﻥ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﯩﺸﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺳﯜﭘﻨﯩﯖﻤﯘ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭼﯜﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺷﮭﯘﺭ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﺭﺍﺧﺎﻧﻼﺭ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺮﺍﻧﻰ ﺗﺎﯞﻏﺎﭺ ﺑﯘﻏﺮﺍ ﻗﺎﺭﺍﺧﺎﻥ ﺋﻪﺑﯘ .ﯸﻠﻰ ﮬﻪﺳﻪﻧﮕﻪ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ، ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﭙﻜﻪ << ﺧﺎﺱ ﮬﺎﺟﯩﭗ >> ﻟﯩﻖ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯜﻧﯩﯟﺍﻥ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﻩﻙ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺧﺎﺱ ﮬﺎﺟﯩﭗ << ﻳﺎﻏﻤﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ، ﺳﺎﺗﯘﻕ ﺑﯘﻏﺎﺭﺧﺎﻥ ﺋﻪﯞﻻﺩﯨﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯧﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﺭﯗﻕ - ﺋﻪﯞﻻﺩﻯ >> ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﻪﻛﯜﻧﮕﻪ ﻣﻪﻟﯜﻡ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ .
  ﺩﺍﯞﺍﻣﻰ ﺑﺎﺭ

el يوللانغان ۋاقتى 2007-2-7 16:49:03

ﺷﯘﻧﯩﺴﻰ ﺋﯧﻨﻘﯩﻜﻰ ، ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ - ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ، ﻗﺎﺭﻟﯘﻕ ، ﻳﺎﻏﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﺭﭘﻜﻪ ﺳﯜﺭﯛﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﺍ ﺧﺎﻧﻼﺭ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﮕﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﺭﺍ ﺧﺎﻧﻼﺭ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻛﻪﯓ ﺯﯨﻤﯩﻨﺪﺍ ﻣﯩﻠﺪﻯ 5 - ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻼ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ، ﺋﻪﺭﻩﭖ ، ﭘﺎﺭﺱ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﺩﻩﯞﯨﺮ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ، ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﻰ ﻗﺎﺭﻟﯘﻕ - ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ . ﺋﺎﯞﺍﻝ ﻗﺎﺭﻟﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﻏﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﻮﻏﯘﺯﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ، ﻏﻪﺭﭘﻜﻪ ﺳﯜﺭﯛﻟﯩﺸﻰ ، 840 - ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﻮﻏﯘﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﯩﮕﻪﻥ ﻏﻪﺭﭘﻜﻪ ﻛﯚﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻦ ، ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﺧﺎﻧﻼﺭ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﮕﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺟﻪﺭﻳﺎﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ << ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﻮﻏﯘﺯﻻﺭ>> ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺘﻨﯩﻚ ﺗﻪﺭﻛﯩﭙﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺩﻩﯞﯨﺮﺩﻩ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ . ﺑﯘ ﻳﯧﯖﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﻲ ﺩﻩﯞﯨﺮﺩﻩ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ، ﺗﯩﻞ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺋﯩﺰﭼﯩﻠﻠﻘﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﯞﺍﻣﻰ ﺋﯩﺪﻯ .
ﺋﺎﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﺸﯘﻧﺎﺱ ﻥ.ﺋﺎ.ﺑﺎﺳﻜﺎﻛﻮﯞ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ << ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ ﺗﯩﻠﻼﺭ >> ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪﻩ << ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘﺑﯩﻠﯩﻚ >> ﯞﻩ << ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ ﺗﯩﻠﻼﺭ ﺩﯨﯟﺍﻧﻰ >> ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻲ ﺗﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﻟﯘﻕ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺴﻰ ﻗﺎﺭﻟﯘﻕ - ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎﭖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﺑﯘ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﺯ ، ﻗﯩﭙﭽﺎﻕ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ ، ﮬﻪﻡ  ﻗﺎﺭﺍ ﺧﺎﻧﻼﺭ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ << ﺧﺎﻗﺎﻧﯩﻴﻪ ﺗﯜﺭﻛﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ( ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ) ﺗﯩﻠﻰ>> ﺩﻩﭖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ . ﺑﺎﺭﺗﻮﻟﺪ : << ﻗﺎﺭﺍ ﺧﺎﻧﻼﺭ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﭻ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﺎﺭ ، ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﻗﻪﺑﯩﻠﻪ ﻗﺎﺭﺍﺧﺎﻧﻼﺭ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻠﻠﯩﺮﻯ . ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻤﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻏﻤﯩﻼﺭ ﻗﺎﺭﺍﺧﺎﻧﻼﺭ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﻏﺎﻥ >> ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻼﺭ << ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘﺑﯩﻠﯩﻚ >> ﻧﯩﯔ ﻳﺎﻏﻤﯩﻼﺭ ( ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ) ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .
  ﺩﺍﯞﺍﻣﻰ ﺑﺎﺭ

ghalip1 يوللانغان ۋاقتى 2007-2-7 16:55:17

<< ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻧﻮﭘﻮﺳﻰ ﻛﯚﭖ ، ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ، ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺩﻩﺳﻠﻪﭖ ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯚﭼﻤﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻥ ، ﻛﯩﻴﯩﻨﭽﻪ ﺗﻪﯕﺮﻯ ﺗﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻣﯘ ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻥ >> ، << ﺷﯘﻧﯩﻤﯘ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﭖ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﺯﯙﺭﯛﺭﻛﻰ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺘﻨﯩﻚ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩﯨﯖﻠﯩﯔ ، ﺗﯘﺭﺍ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﻪﺑﯩﻠﻪ ﺋﯩﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻐﺎ ﺗﻪﯞﻩ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼﺭ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ، ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﯩﺘﻨﯩﻚ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﮕﻪ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺗﻪﯕﺮﻯ ﺗﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﺭﻛﯩﻲ ﺗﯩﻠﻼﺭ ﺳﯧﺴﺘﯩﯩﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﻪﯞﻩ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﯞﻩ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .>>

el يوللانغان ۋاقتى 2007-2-11 12:01:25

ﺩﯨﻤﻪﻙ ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺧﺎﺱ ﮬﺎﺟﯩﭗ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻥ << ﺗﯜﺭﻙ ﺗﯩﻠﻰ >> ﺧﺎﻗﺎﻧﯩﻴﻪ ﺗﯜﺭﻛﻠﯩﺮﻯ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺷﯘ . ﺑﯘ ﺗﯩﻞ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ << ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ ﺗﯩﻠﻼﺭ ﺩﯨﯟﺍﻧﻰ >> ﻧﯩﯔ ﻧﻪﺷﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺳﯚﺯﯨﺪﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻳﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ : << <ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ ﺗﯩﻠﻼﺭ ﺩﯨﯟﺍﻧﻰ >> ﺩﺍ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ < ﺗﯜﺭﻙ > - < ﺧﺎﻗﺎﻧﯩﻴﻪ ﺗﯜﺭﻛﻠﯩﺮﻯ>ﺩﯗﺭ ، ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺗﯩﻠﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ < ﺗﯜﺭﻙ ﺗﯩﻠﻰ > ﺋﻮﻣﻮﻣﯩﻲ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻲ ﺗﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ < ﺧﺎﻗﺎﻧﯩﻴﻪ ﺗﯩﻠﻰ > ﻧﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗﺭ .>> << ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘﺑﯩﻠﯩﻚ >> ﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻲ ﺗﯩﻠﻰ - ﺧﺎﻗﺎﻧﯩﻴﻪ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ<< ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘﺑﯩﻠﯩﻚ >> ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺵ . ﻗﺎﺭﺍﺧﺎﻧﻼﺭ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﺗﻪﯞﻩﺳﯩﺪﻩ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ << ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘﺑﯩﻠﯩﻚ >> ﻧﻰ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﯘﺭﭘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻘﯘﺕ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﯩﻐﯘﭼﻰ ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ، ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ - ﺋﯩﺪﯨﻠﻮﮔﯩﻴﻪ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯚﻟﯜﻧﻤﻪ ﮬﺎﻟﻪﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ( ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻕ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ، ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﺗﯩﺰﻻ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ ) . << ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘﺑﯩﻠﯩﻚ >> ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﺎﻧﺎﺗﻘﺎ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﻩ ، ﻗﺎﺭﺍﺧﺎﻧﻼﺭ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﺗﻪﯞﻩﺳﯩﺪﻩ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻗﺎﺭﻟﯘﻕ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ، ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺧﺎﻗﺎﻧﯩﻴﻪ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ، ﺑﯘ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻲ ﻣﯩﺮﺍﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﻏﺎ ( ﺋﯚﺯﺑﻪﻛﻠﻪﺭﻣﯘ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ) ﺗﻪﯞﻩ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .
     ﺋﯩﻤﯩﻨﺠﺎﻥ ﺋﻪﮬﻤﯩﺪﻯ
<< ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪﻧﻠﻪﺭ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﻯ >>
1987- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 2- ﺳﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ  ( ﻳﺎﻻﯓ  ﺗﯩﺮﻧﺎﻕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﻼﺭ ﺗﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺍﮬﺎﺗﻰ )
   ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻼﺭ :
   ﻳﯜ ﺗﯩﻴﻪﻧﺨﯩﯔ ( ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﻪ ) << ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﻳﯘﺭﺕ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ >> .
  ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺧﺎﺱ ﮬﺎﺟﯩﭗ << ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘﺑﯩﻠﯩﻚ >> 15- 16 - ﺑﻪﺗﻠﻪﺭ .
  ﮔﯘﺑﺎﯞ << ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﻨﯩﻚ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﯧﯖﻰ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰﻩ >>.
  ﺑﺎﺭﺗﻮﻟﺪ << ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺳﯘ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺋﯚﭼﯩﺮﯨﻜﻰ >>.
  ﺳﯘﺑﯩﺨﻪﻱ << ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﻨﯩﻚ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻳﯧﯖﻰ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰﻩ >>
  ﮔﯘﺑﺎﯞ << ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﻨﯩﻚ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻳﯧﯖﻰ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰﻩ >> .
  ﻟﻰ ﮔﻮ ﺷﯩﻴﺎﯓ << ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘﺑﯩﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺳﻪﺭ >> .
  ﺑﺎﺳﻜﺎﻛﻮﯞ ( ﺭﻭﺳﯩﻴﻪ ) << ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ ﺗﯩﻠﻼﺭ >> .
ﺑﺎﺭﺗﻮﻟﺪ << ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﻧﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ>>.
  ﻣﻪﮬﻤﯘﺩ ﻗﻪﺷﻘﯩﺮﻯ << ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ ﺗﯩﻠﻼﺭ ﺩﯨﯟﺍﻧﻰ >> .

                   ﺗﯜﮔﯩﺪﻯ .

el يوللانغان ۋاقتى 2010-11-30 13:50:20

ئۈچ يىل ئىلگىرىكى تىما ، لىكىن قايتىدىن ئوتتۇرغا چىققان<< يېڭى >>  مەسلە .
بەت: [1]
: lt«; ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘﺑﯩﻠﯩﻚ »» ﻧﯩﯔ ﺗﻪﯞﻩﻟﯩﻜﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ