qutyar يوللانغان ۋاقتى 2007-2-5 13:52:56

ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻝ amp«;ﺳﯩﺰ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯘ؟ ﺋﯘﻧﺪ

ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺳﺘﯘﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺘﯩﻢ ،ﺋﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼﭘﺘﯩﻜﻪﻧﺪﯗﻕ .ﻣﺎﯕﺎ ﺧﯩﻠﻰ ﻳﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ ﻳﯩﺰﯨﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻤﻪﻥ .

ﺑﯩﺮ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ ،ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﮬﯩﺴﺴﻴﺎﺗﻨﻰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺷﻤﯘ ﺋﻪﻳﺘﺎﯞﯗﺭ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ~~~ﻟﯩﻜﻦ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ 10ﻳﯩﻞ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﺎﻛﻰ 23ﻳﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ .ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﭙﺘﯘ .ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﻨﻤﯘ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻗﯩﺰﻣﯘ ﮬﻪﻡ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﻪﭺ ﭼﯜﺷﻜﯩﺪﻩﻙ ،ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭘﻘﺎﻟﻐﯘﺩﻩﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻗﯩﺶ -ﻳﺎﺯ ،ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺩﯨﻤﻪﻱ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﺰ ﺑﻪﻙ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺩﻩﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺩﻭﺳﯩﺘﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻡ ﺧﯘﻟﯘﻡ ﻗﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﻪﻛﻼ ﮬﻪﯞﻩﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺷﯘ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪﻩ 2-3ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﯜﭘﺘﯘ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﻩﻙ ﺋﯚﺗﯜﯞﯨﺮﯨﭙﺘﯘ .ﺑﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﺎﻗﻤﺎﭘﺘﯘ .ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ .ﮬﻪﻡ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﻮﻧﯘﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﺗﻪ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﻨﻰ ﺋﯩﻴﺘﯩﭙﺘﯘ .ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺑﻮﭘﺘﯘ .ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺋﯩﭽﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺗﯧﺮﻳﺎﻟﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ .ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﮬﻪﻗﯩﭽﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﯘﺧﻼﯞﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺧﻮﺵ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﻪﻱ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺋﺎﭼﻘﯘﭺ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ ﮬﻪﻡ ﻛﯩﺮﯨﭙﻼ ﺋﯩﻜﻜﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﮬﺎﯕﯟﯨﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺮﻩﻳﻤﯘ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﻤﯘ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯗ .ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﻛﯩﺮﺳﻪ ﻧﻪﻕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯩﻨﺎﯞﯨﺘﻰ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﻤﯘ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭘﺘﯘ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﮬﯩﭻ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻳﯜﺭﯨﯟﯨﺮﯨﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭘﺘﯘ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﯩﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻥ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺭﻭﺧﺴﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ .ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﻣﻪﺧﺴﻪﺗﺴﺰ 2-3ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﭙﺘﯘ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﻮﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﺎﺭﺍﻱ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ،ﺳﻪﻱ-ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ،ﮔﯚﺵ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﺘﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﭙﺘﯘ ،ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﺋﯩﺮﻯ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﺎﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ﺋﺎﭘﺎﻣﯩﻨﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﻭﺧﺴﻪﺕ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺘﯩﻢ .ﻧﯩﻤﮕﻪ ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺩﻭﺭﺍﻳﺪﯗ .ﺋﻪﺭﻩﻩﭖ ﻗﯩﻤﺎﻱ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﯩﺘﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﺏ ﮬﯩﭻ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻳﻪﻧﻪ 2-3ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ .ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﺎﺗﯩﺮﻩ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﻛﯜﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﺎﻣﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺘﯩﺪﯗ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯗ ﺑﯘ ﻛﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﺪﻩ ﺑﺎﺭﻣﯩﺪﯗ ~ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﻣﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺱ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﮬﯩﭽﻘﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﯧﺮﻯ ﺑﯩﺮﺩﻩﺳﺘﻪ ﮔﯜﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺋﯜﺯﯛﻙ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﺳﻮﯞﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﺎﻣﯩﯩﻨﻰ ﻳﻪﻳﺪﯗ .ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﻜﯜﺳﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺩﻩﺗﺎﻻﺵ -ﭘﺎﺭﺍﯓ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ .ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻣﻪﻥ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﺪﻩ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯜﺗﺘﯜﻡ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺳﯩﺰ ﮬﯩﭻ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﻩﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﯩﺰ .ﻣﻪﻥ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﺯﻣﯜﺭ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻳﯜﺯ ﻛﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﺩﭖ ﯞﻩﺩﻩ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻟﯩﻜﻦ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﯨﻢ .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻪﯓ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﻣﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﺘﻰ ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺳﯩﺰ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋ.ﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻤﻪﺱ ﺑﻮﻟﻐﯘﻳﺪﯨﻢ ﻟﯩﻜﻦ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﻣﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﮬﻪﻡ ﺧﯩﻴﺎﻟﻐﯩﻤﯘ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﻛﻪﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﯨﻢ .ﻣﯩﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯓ .
ﺋﺎﻳﺎﻝ ﮬﯧﭽﻨﯩﻤﻪ ﺩﯨﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯜﻧﺴﯩﺰ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ ~ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﻳﯩﻐﯩﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﭖ ﻳﯩﻐﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﺎ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﯩﺪﻯ .


ﺑﯘ ﮬﯩﻜﺎﻳﻪ ﻣﯘﺷﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻧﺪﻯ .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﯩﻜﺎﻳﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﻧﺪﻩﻙ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﻙ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﺭ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﺮﯨﺸﯩﺶ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺮﻩﻙ ،ﻣﻪﻧﻐﯘ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﮬﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻐﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ 3-4ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ ﭘﯩﺸﺸﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﭼﻮﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺋﺎﻟﻐﺎﭺ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺭﯨﯖﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﻱ ﺩﻩﭖ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ .
ﺗﯩﻤﯩﺴﻰ ﺗﺎﺯﺍ ﻗﺎﻣﻼﺷﻤﯩﺪﻯ .ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﻪﯕﻼﺭ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﯟﻩﺗﺴﺎﯕﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-2-7 19:54:47


ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﮕﯩﻼ ﺧﺎﺱ ﮔﻪﭘﻜﻪﻥ ، ﺋﻪﺭ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ﮬﻪﻗﺎﭼﺎﻥ !!!
ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻮﻳﺪﺍ...

Izdenguqi يوللانغان ۋاقتى 2007-2-5 15:37:49

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺋﯧﺮﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ...... ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻳﺎﻧﺎ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻﻧﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ... ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ  ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺋﻪﻣﻪﺱ...

qutyar يوللانغان ۋاقتى 2007-2-5 15:51:28

ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻥ .ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻣﺎﻝ

akkaniyat يوللانغان ۋاقتى 2007-2-5 16:10:47

ﺑﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺳﺎﺩﯨﺒﯩﻴﻠﯩﻖ. ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ؛ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ.

koktash يوللانغان ۋاقتى 2007-2-5 16:36:53

سەۋرى قىلىش ۋە كەڭ قۇرساقلىقنىڭ خاسىيىتى مۇشۇ.

mihrigiya120 يوللانغان ۋاقتى 2007-2-5 19:23:58

ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯗﭘﺘﯘ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﻪﯓ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﯟﻩﺭﻣﻪﻳﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ
ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﯕﺸﯩﯟﺍﻟﺴﯘﻥ.

kaskinjan يوللانغان ۋاقتى 2007-2-5 19:49:06

ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﻰ ﺳﻪﯞﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻏﯩﭽﻪ ﺗﯘﺗﻤﺎﻕ ﺗﻪﺱ ، ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻣﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

kazuya يوللانغان ۋاقتى 2007-2-5 21:06:20

ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ

YIXIL*YAPRAK يوللانغان ۋاقتى 2007-2-5 22:44:02

ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﮕﯩﻼ ﺧﺎﺱ ﮔﻪﭘﻜﻪﻥ ، ﺋﻪﺭ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ﮬﻪﻗﺎﭼﺎﻥ !!!

swan يوللانغان ۋاقتى 2007-2-10 20:38:33

azhar007 يوللانغان ۋاقتى 2007-2-11 17:54:47

ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯩﻨﻰ ﺳﯜﭘﯜﺭﮔﻪ ﺑﻮﻏﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﯘﻏﯘﭘﻼ ﻛﯩﺘﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﯩﻴﺪﻯ.
ﮬﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻧﯩﻤﯩﺪﯗ؟ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ( ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ ﺋﯜﺯﯨﮕﻪ ﺋﻮﯨﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ )ﺑﺎﺭﻣﯩﺪﯗ؟.........

azhar007 يوللانغان ۋاقتى 2007-2-11 17:54:52

ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯩﻨﻰ ﺳﯜﭘﯜﺭﮔﻪ ﺑﻮﻏﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﯘﻏﯘﭘﻼ ﻛﯩﺘﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﯩﻴﺪﻯ.
ﮬﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻧﯩﻤﯩﺪﯗ؟ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ( ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ ﺋﯜﺯﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ )ﺑﺎﺭﻣﯩﺪﯗ؟.........

azhar007 يوللانغان ۋاقتى 2007-2-11 17:54:52

ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯩﻨﻰ ﺳﯜﭘﯜﺭﮔﻪ ﺑﻮﻏﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﯘﻏﯘﭘﻼ ﻛﯩﺘﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﯩﻴﺪﻯ.
ﮬﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻧﯩﻤﯩﺪﯗ؟ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ( ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ ﺋﯜﺯﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ )ﺑﺎﺭﻣﯩﺪﯗ؟.........

arzu415 يوللانغان ۋاقتى 2007-2-11 20:13:35


ﺋﻪﺯﮬﻪﺭ007:
ﮬﺎ ﮬﺎ ﮬﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﯨﯖﯩﺰ ؟

izdanguqi525 يوللانغان ۋاقتى 2007-2-13 12:38:58

ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ  ﻛﻪﯓ  ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻠﯩﻖ  ﺑﻪﻛﻤﯘ  ﻛﻪﻡ  ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ  ﺟﯘﻣﯘ

tolun يوللانغان ۋاقتى 2007-3-7 21:31:23

ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﭼﯘﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺷﺎﻟﻼﻗﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﯟﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﻪﯓ ﻗﻮﺳﺎﻗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ . ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻼﺭﺑﺎﺭ ،  ﺟﯚﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﺎﻟﻼﻗﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻗﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺭﻩﺳﯟﺍ ﻗﯩﻼﺭﻣﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ﻳﯘﺭﮔﻪﻥ .................

hayatmorda يوللانغان ۋاقتى 2007-3-8 17:36:59

umida11 يوللانغان ۋاقتى 2012-7-7 02:42:17

قايسى ئايال چىداپ تۇرالايدۇ؟ ئەگەر ئۇ ئايالنىڭ ئورنىدا مەن بولغان بولسام ، ئۆزۈمنى مىڭ گەز بېسىۋالسام بەلكىم ئويگە كىرمەي چىكىتىشىم مۇمكىن ئىدى ،بىراق ھەرگىز ياخشى مۇئامىلە قىلالمايتىم،تېخى 2-3سائەت بازار ئايلىنىپ سەي ئەكەپ تاماق ئېتىپ  بېرىدىكەن،،،،،،،ۋاييەي،،،،،،،،،

بەك ئېسىل ئايالكەن ئۇ!

tayker يوللانغان ۋاقتى 2012-7-7 11:05:21

7- قەۋەتتىكى kazuyaنىڭ يازمىسىدىن نەقىل

ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ

بۇ ئۇسسۇل ئارقىلىق ئايالىنى سىناش بىر ئەخمىقانىلىق ،تىنىچ ئائىلە تۇرمۇشىغا نىمە يىتىدۇ . سىناپ باقىمەن دەپ ، ئائىلىڭىزنى بۇزۇپ ، ۋەيران قىلىپ يۈرمەڭ يەنە ، ھەممە ئايال ئۇ ئايالدەك كەڭقورساق بولماسلىقى مۇمكىن .ھەممە ئەرلىرىمىزمۇ ئۇ ئەردەك تۈزىلىپ كىتىشى ،خىجىلچىلىق ھىس قىلىشى ناتايىن . بەزى ئەرلىرىمىز ، بۇئۇسۇلنى سىناپ بېقىش باھانىسىدا ، بۇزۇقچىلىق قىلىپ ، ئۆيىنى ۋەيران قىلىشقا پۇرسەت ئىزدەپ يۈرگەن بولۇشى مۇمكىن . شۇڭا:-بۇ ئۇسۇلنى سىناپ بېقىشنى مېنىڭچە قايتا تىلغا ئالمىسىڭىز-قانداق ؟
بەت: [1] 2
: ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻝ lt;ﺳﯩﺰ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯘ؟ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻛﯚ