F1 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-30 22:22:43

Windows VISTA ﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚ

ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻨﺎﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﻰ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﮔﯜﭺ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﯩﻘﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ xp ﻏﺎ ﻗﺎﭼﯩﻼﻧﻐﺎﻥ 70 ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺧﯩﻞ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻨﻰ VISTA ﻏﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﯩﻢ. ﻳﯧﯖﻰ ﺧﻪﺕ ﻗﺎﭼﯩﻼﺵ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ xp ﻏﺎ ﻗﺎﭼﯩﻼﻧﻐﺎﻥ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ VISTA ﯞﻩ  Office2007 ﺩﻩ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﯩﻢ. ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﺑﺎﺷﻠﯩﻤﻰ tvz uyg ukij ﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪﻯ. uighursoft ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﻠﯩﺮﻯ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﺸﻠﯩﻤﯩﺪﻯ. ﺷﯘﯕﺎ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ VISTAﻧﯩﯔ ﺧﻪﺕ ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﭼﯩﻼﭖ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﻪﯕﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

raxit1973 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-30 23:49:04

ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻰ ﺗﻮﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻠﯩﻚ ﻳﯘﻧﯩﻜﻮﺩﯦﻠﯩﻖ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﻯ، ﺷﯘﯕﺎ، ﺋﯘ Vista ﺩﺍ (ﻑ ﮬﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﻧﻪﺯﻩﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ) ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ. Uighursoft ﺗﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻟﻜﺎﺗﯩﭙﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻳﯘﻧﯩﻜﻮﺩې ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ. ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﺳﻮﻓﺖ ﺋﻪﻟﻜﺎﺗﯩﭙﻨﯩﻴﯔ 4.0 ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻳﯘﻧﯩﻜﻮﺩې ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﯩﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ. 5.0 ﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯘﻧﯩﻜﻮﺩﯦﻨﻰ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺘﻰ. ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﺳﻮﻓﺘﻨﯩﯔ ﻳﯘﻧﯩﻜﻮﺩې ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ Uighursoft ﺩﻩﭖ ﺑﺎﺷﻼﻧﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ، Al Katip ﺩﻩﭖ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ: Alkatip Basma
Alkatip Kitap ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ.
ﺷﯘﯕﺎ، ﺳﯩﺰ Vista ﻏﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﺳﻮﻓﺘﻨﯩﯔ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﻪﻟﻜﺎﺗﯩﭗ5.0 ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﭼﯩﻼﯓ. ﺑﯘ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﻯ (ﻑ ﮬﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻘﺎ ﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ) ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ. ﺧﯘﺩﺩﻯ ukij ﻧﯩﯔ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﯨﺪﻩﻙ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺍﻻﻳﺴﯩﺰ.
ﺋﻪﻟﻜﺎﺗﯩﭙﻨﯩﯔ ﻳﯘﻧﯩﻜﻮﺩې ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ﺋﺎﺩﺭﯦﺴﻰ:
http://www.uighursoft.com/DownloadShow.asp?ID=44

www.izgu.com يوللانغان ۋاقتى 2007-1-31 15:04:51

ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻳﻠﻰ، ﺋﻪﻟﻜﺎﺗﯩﭙﻨﯩﯔ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﭖ، 5.0 ﻧﯩﯔ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ ﯞﯨﺴﺘﺎﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺪﯗ.
ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ﯞﯨﺴﺘﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻧﭽﯩﻜﻪﻥ؟

Jessecook يوللانغان ۋاقتى 2007-2-3 17:45:09

Vistaﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺩﯦﺘﺎﻟﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﻜﻪﻥ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﺎﺗﺘﯩﻢ،ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﺎﻣﯘ؟

SADAKAT0903 يوللانغان ۋاقتى 2008-2-4 10:23:50

بەت: [1]
: Windows VISTA ﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺶ ﺗ