ziyali يوللانغان ۋاقتى 2007-1-24 20:53:19

ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻢ

ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ bbsﺳﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺗﯜﻛﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﯩﻢ،ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭ........

1.ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﯜﺷﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﺴﺎﻡ ﺗﯜﺯﯛﻛﺮﻩﻙ ﺗﯧﻤﺎ ﻳﻮﻕ،ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﯧﻤﯩﻐﺎ ﺗﯜﻛﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻣﯘ ﺟﯩﻢ.....ﺋﯩﭽﯩﻢ ﭘﯘﺷﯘﭖtestﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ
ﺗﯧﻤﯩﺴﻰ:ﺑﯘ ﺗﯧﻤﺎ ﻗﯘﺭﯗﻕ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ:ﺩﯨﻤﯩﺪﯨﻤﻤﯘ ﺑﯘ ﺗﯧﻤﺎ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺩﻩﭖ،ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻠﻪﺭ..........

ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ.........ﻳﺎﯞ...ﭘﺎﻧﺎ.......ﺑﯘ ﺑﯩﻜﺎﺭﭼﻰ ﺧﻪﻗﻨﻰ.......
ﺗﯧﻤﺎ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ 10ﭼﻮﯓ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺗﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﭘﺘﯘ.......ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﮬﻪﺭﻳﺎﯕﺰﺍ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻼﺭ.......ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﯧﻤﯩﻼﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻳﻨﻰ ﻳﻮﻕ.......ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ testﻗﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﻤﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﺪﯨﻢ.
ﺗﯧﻤﯩﺴﻰ:ﺑﯘ ﺗﯧﻤﯩﻤﯘ ﻗﯘﺭﯗﻕ
ﻣﻪﺯﻣﻮﻧﻰ:%&'(()'%%$$#''&%%%'(()'&&&ﺧﻪﻕ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﻳﯘﻣﯘﺭ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰﻣﯘ.............
ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﻣﯘﺯﺍﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﭼﯩﻘﺴﺎﻡ ﻣﻪﻥ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯧﻤﺎ 10ﭼﻮﯓ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺗﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﭘﺘﯘ........
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯧﻤﺎ 3 ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺗﯧﻤﯩﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﺩﻯ.3-ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯞﺍﻟﺪﯨﻢ،ﻣﻪﺯﻣﻮﻧﻰ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﺷﯘ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﮔﻪ ﺗﯧﻤﺎ ﻳﻮﻟﻼﺵ ﮬﻮﻗﻮﻗﯩﻤﺪﯨﻦ 15ﻛﯜﻥ ﺋﯧﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯩﺪﻯ.....ﺟﺎﺯﺍﻏﯘ 3 ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ........
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻗﺴﺎﻡ ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺗﯧﻤﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺷﯘ ﻛﯜﻥ،ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﻐﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ، testﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯧﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ 10 ﭼﻮﯓ ﺗﯧﻤﯩﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺴﯩﺪﻩ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ..........ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻧﻪﻕ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ 2ﺗﯧﻤﺎ.......ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺴﯩﺪﯗ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻟﭙﯩﻘﻰ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻤﯩﺶ.......ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ،ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ 10ﭼﻮﯓ ﺗﯧﻤﯩﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﯩﺪﻯ
ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﯘtest ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ..........ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﻣﯩﻨﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺗﯧﺘﯩﻘﺴﯩﺰ ﺗﯧﻤﯩﻼﺭ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﺋﻪﻣﻤﺎ.............ﺭﺍﺳﺘﯩﻤﻨﻰ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎﻥ ﺗﯧﺘﯩﻘﺴﯩﺰ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ   

2.ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻛﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﺳﻪﻡ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻣﻼﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯧﻤﯩﻼﺭ.......
ﺑﯩﺮ ﺗﯧﻤﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﻮﺭﯨﻴﻪﻟﯩﻚ ﺩﺍﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺧﻪﯕﺴﻮﭼﯩﻨﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﭖ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﺍ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺋﯚﮔﯩﻨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻘﺮﺍﻕ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﻛﻮﺭﯨﻴﻪﭼﻪ ﺋﯚﮔﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ..........ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﻰ،ﺋﯩﮕﯩﺰﻟﯩﻜﻰ،ﻳﯧﺸﻰ.........ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ،ﺳﻪﻝ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺗﯧﺨﻰ 3 ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﯩﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺯﻏﯘﺩﻩﻙ ﺑﯘ ﺗﺎﺯ.......ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﻳﺎﻗﻤﯩﺪﻯ........
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﯩﻼ:
ﺳﻪﻥ ﻛﻮﺭﯨﻴﻪﻟﯩﻜﻤﺎ؟ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎipﺭﯨﯔ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺧﯧﻨﻪﻧﻨﯩﯔ؟
ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻼﺭ########%%%%%$$#&&''&%%$$&'(
ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﻪﺕ ﺗﯧﺘﯩﻘﺴﯩﺰ،ﻗﯩﻞ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺋﯩﺶ ﭼﻮﯕﻼﭖ ﺳﯩﭽﯜﯞﻩﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯧﻨﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﭖ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﯩﻠﻰ.......
ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﻛﻮﺭﯨﻴﻪﻟﯩﻚ..............

3. ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﺪﻩ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﺮﺍﻕ ﮔﻪﭖ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ،ﮬﺎﺭﺍﻣﺰﺍﺩﻩ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﺗﯩﻠﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ،ﻣﻪﻥ ﺗﯩﻠﻼﭖ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﻧﯩﻼ ﺟﺎﺯﺍﻻﭖ <ﺋﯜﻧﯩﻤﯩﺰ>ﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ......ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻛﻪﻟﻤﻪﺳﻤﺎ.......ﺋﺎﺩﺭﯨﺴﻰ،ﺗﯩﻠﻔﯘﻥ ﻧﯘﻣﯘﺭﻯ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻛﻠﻪﺭ..........
ﺋﺎﺩﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﯞﻩﺕ ﺋﯩﻜﻪﻥ،ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻤﺪﺍ ﻳﯜﮔﯜﺭﻩﭖ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ،ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﻗﺎﻕ،ﮔﯜﻣﺒﯜﺭﻟﯩﺘﯩﭗ ﺋﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻤﻪﻥ،ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯖﺪﯗ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ..........ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ،ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ.............ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﺘﻪﻛﭽﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺗﯘﺭﻣﺎﻣﺪﺍ..........
ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ،ﻣﺎﻟﯩﻤﻤﯘ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺟﯩﺪﺩﻯ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﭼﯜﭼﯜﭖ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺟﯩﺪﺩﻯ ﺋﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻤﺪﯨﻦ..........ﻣﻪﻧﻤﯘ ﭼﺎﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ﻗﺎﻣﻼﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﮬﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺳﻮﺭﯨﯟﯦﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ...........ﺷﯘ ﻗﺎﭼﻘﺎﻥ ﭘﯧﺘﯩﻢ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﮔﻪ ﮬﻪﭘﺘﯩﮕﯩﭽﻪ ﭼﯩﻘﻤﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ.........
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺪﺍ ﺗﻮﭖ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ،ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﮔﻪﭘﺘﯩﻦ ﮔﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺷﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺴﯩﻤﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻡ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ..........
ﮔﯩﭙﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﻤﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ: ﮬﻪ؟ﺋﯘ ﺳﻪﻧﻤﺎ؟
$$$$$$$$$$%%'%$#$%&'(


ﺗﯧﺘﯩﻘﯩﺴﺰ ﺋﯩﺸﻼﺭ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻣﻼ ﻛﯜﻟﮕﯜﻡ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ.........
ﮬﻪﻱ........

oguzyar88 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-24 21:25:07

ﻣﯘﺷﯘ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻣﯘ ﻗﯩﺰﯨﻘﻜﻪﻥ

koklam29 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-24 21:42:05

3. ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﺪﻩ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﺮﺍﻕ ﮔﻪﭖ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ،ﮬﺎﺭﺍﻣﺰﺍﺩﻩ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﺗﯩﻠﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ،ﻣﻪﻥ ﺗﯩﻠﻼﭖ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﻧﯩﻼ ﺟﺎﺯﺍﻻﭖ <ﺋﯜﻧﯩﻤﯩﺰ>ﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ......ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻛﻪﻟﻤﻪﺳﻤﺎ.......ﺋﺎﺩﺭﯨﺴﻰ،ﺗﯩﻠﻔﯘﻥ ﻧﯘﻣﯘﺭﻯ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻛﻠﻪﺭ..........
---------------------------------------
ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺗﻰ ﺋﯘ ؟

ﺧﯩﻠﻰ ﻛﯜﻟﯜﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ﺩﯨﺴﻪ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ!ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ!

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2007-1-24 21:52:56

ﺋﯜﭼﻼ ﺋﯩﺶ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﺪﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ....
ﮬﻪﻱ......
ﻳﻪﻧﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﺎﺯﺍ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﻳﯧﺮﻯ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ،ﻳﺎﺯﻣﯩﺴﺎ ﻗﯩﺰﯨﻤﺎﻳﺪﯗ....
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﺎﺯﯨﺮﭼﻪ ﻣﯘﺷﯘﻧﭽﻪ....

salma يوللانغان ۋاقتى 2007-1-24 21:59:10

ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﯩﺰﺍﻥ ﺩﻩﯕﻪ ...

IKSAK يوللانغان ۋاقتى 2007-1-24 22:22:25

ﺯﯨﻴﺎﻟﻰ ،،،، ﻳﻪﻧﻪ ﯞﺍﺭﺗﺎﺭﺩﺍ ﺗﯘﺭﯞﺍﺗﺎﻣﺴﯩﺰ؟

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2007-1-24 23:05:26

ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﯩﻠﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻧﭽﻪ.
ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﭘﯘﺕ ﻗﯘﻟﯘﻡ ﻗﯩﭽﯩﺸﯩﺪﯗ.
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﻢ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ
ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻳﻮﻟﻠﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻢ

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2007-1-25 07:39:06

ﺑﯘ ﺳﯩﺰﻣﯘ؟
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ؟ﺋﺎﻻﻗﯩﻼﺷﻤﯩﻐﯩﻠﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﭘﺘﯘ.ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺗﯘﺭﯞﺍﺗﺎﻣﺪﯗ؟ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﺭﺳﯩﺰ.

ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﮬﻪ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ،ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰﭼﺎﻗﻨﻰ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻳﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ-ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﻪﺗﺘﻰ.ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﯩﺰﯨﻴﯩﺘﺘﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ.......
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﻨﻰ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺋﯘﻗﻤﯩﺴﺎﻣﻤﯘ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻣﯘﻧﭽﻪﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﯩﻢ،ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﺪﻩ ﺗﯘﻧﯘﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﻏﯩﻨﻪ ﺑﺎﻟﻼﺭﻣﯘ ﭘﯘﺗﺒﻮﻟﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ........
ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻰ 5-ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ
ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭ 5-ﺋﺎﻱ ﺑﺎﻳﺮﺍﻣﺪﺍ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﻛﺎﯕﺸﻰ ﻳﺎﻳﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﯩﺴﻪﻧﻠﯩﯔ ﺳﯘ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ ﻛﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﻠﻪﺷﻜﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ.ﺷﯘﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﯞﯦﻠﯩﺴﭙﯩﺖ ﻣﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺑﺎﺩﺍﻟﯩﯖﻐﺎ ﯞﯦﻠﯩﺴﭙﯩﺘﻠﯩﻚ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﮬﻪﻣﺮﺍ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻜﻪﻥ،ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯘ <ﺋﻪﻗﯩﻞ>ﻧﻪﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﺪﻯ،ﺷﯩﺴﻪﻧﻠﯩﯖﻐﺎ ﺷﯘ ﺑﺎﻻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ،ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﯞﯦﻠﯩﺴﭙﯩﺘﻠﯩﻚ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ.........(ﺋﯚﺯﻩﻡ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ........)
ﺟﯩﻖ ﺗﺎﻻﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻣﺎﻗﯘﻟﻼﻧﺪﻯ.......ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺳﺎﺋﻪﺕ 6ﺩﻩ( )ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ..............
ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﻮﭘﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ،ﻗﻮﭘﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻐﯘ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺭﻭﮬﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﺩﻩﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﯩﻢ......
ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﻼﺭ.........ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ 40-50ﻛﯩﻠﻮﻣﯩﺘﯩﺮ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﯞﯦﻠﯩﺴﭙﯩﺘﻠﯩﻚ ﺑﯧﺮﯨﺶ.....ﭼﯜﺷﯜﻣﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﻕ ﻳﻮﻝ ﺗﯩﻠﻪﭘﻼ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ........

ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭ ﻗﯩﺰﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ،ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺧﯧﻠﻰ ﺟﯩﻖ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ،ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻣﻪﺩﻩﺕ ﺑﻪﺭﮔﯩﻠﻰ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ.......ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ 7-8ﻟﻪﻳﻴﻨﻪﻧﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯩﻐﯘ......
ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻛﭽﯩﺴﻰ ﻣﻪﻥ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﻜﯩﻦ،ﺭﻩﺳﯩﻤﺪﯨﻦ ﻣﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ .......ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﯩﻴﻪﻧﺠﯩﻨﮕﻪ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﺗﻼﺷﺘﯩﻢ.........

ﮬﻪﻱ.........ﻛﯜﻟﮕﯩﻢ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ ﺟﯘﻣﯘ........
ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﯞﯦﻠﯩﺴﭙﯩﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﻠﻪﻱ ﺩﻩﭖ ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﻘﯩﭽﻪ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﯦﻠﯩﺴﭙﯩﺘﻨﻰ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻝ ﺧﻮﺷﻨﯩﻤﯩﺰ ﺭﯦﻨﺪﺍﻏﺎ(3-4 ﻛﯩﻠﻮﻣﯩﺘﯩﺮ ﻛﯩﻠﻪﺭﻣﯘ؟)ﺑﯧﺮﯨﻮ ﻛﻪﻟﮕﯩﭽﻪ ﺟﯘﻟﯘﻗﯩﻢ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﯧﺰﯨﻘﯩﭗ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺗﯧﺨﻰ.....(ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﺎ ﻳﯩﯖﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ)
40-50 ﻛﯩﻠﻮﻣﯩﺘﯩﺮ............
ﮬﻪﻱ.......
ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﺎﻕ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﻛﻪﭘﺘﯘﻏﯘ

mux يوللانغان ۋاقتى 2007-1-25 12:55:36

ﻛﺎﻻﯕﭙﺎﻱ

KuYuM~Qan يوللانغان ۋاقتى 2007-1-25 17:10:08

ﺳﯩﻴﯩﭗ ﺳﺎﻟﺪﯨﻢ ﺟﯘﻣﯘ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻛﯚﺭﺳﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﻮﻏﺎﻧﺮﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﻐﯘﺩﻩﻙ

baharxamili يوللانغان ۋاقتى 2007-1-25 17:54:24

ﺳﯩﻴﯩﭗ ﺳﺎﻟﺪﯨﻢ ﺟﯘﻣﯘ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻛﯚﺭﺳﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﻮﻏﺎﻧﺮﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﻐﯘﺩﻩﻙ
--------------------------------------------
ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻨﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﭘﯘﺭﺍﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ .....................

Sartuq يوللانغان ۋاقتى 2007-1-25 19:42:26

ﮬﺎ ﮬﺎﮬ ﮬﺎ!!! ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﻘﯘ ﺑﯘ!!!

muzappar يوللانغان ۋاقتى 2007-1-28 16:40:36

ﮬﻪ ﮬﺎﮬ ﺍ ﮬﺎ ﮬﺎ       !!!!!!!!!!!!!

sungril يوللانغان ۋاقتى 2007-1-29 11:32:51

ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ،ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎ ؟

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2007-1-29 13:08:55

ﻣﯘﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﺋﯘﻳﻘﯘﻡ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،ﺑﯧﺸﯩﻢ ﺋﺎﻏﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ،ﺋﯩﭽﯩﻢ ﺳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ﺩﯨﺴﻪ.............
ﺑﯧﺴﯩﻢ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯩﺘﯩﺪﯗ.......... ﮬﻪ ﻗﯩﺰ........
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﯕﻪ ﻗﯧﻨﻰ
ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﻰ ﭘﯧﻘﯩﺮﺗﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﻳﻠﯩﭽﯘ

suzuk يوللانغان ۋاقتى 2007-2-9 14:57:17

ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﺍ ﯞﯦﻠﯩﺴﭙﯩﺖ ﻣﯩﻨﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﺗﺎﻗﺪﯨﺸﯩﻢ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻤﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﺍﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺘﻰ. ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﯘﺭﭘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﯩﻼ ﯞﯦﻠﯩﺴﭙﯩﺘﻠﯩﻚ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﯧﻘﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ. ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﻛﻮﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯞﯦﻠﯩﺴﭙﯩﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﯘﻕ. ﺋﻪﯓ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻣﺎﯕﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﻧﯩﻴﯘﺟﯧﻴﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻣﯩﻜﯩﻦ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻣﯧﻨﻰ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﯨﺸﯩﻢ ﻣﯩﻨﮕﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﺋﺎﭘﺎﺭﻏﺎﻥ. ﺧﯧﻠﻰ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻳﻮﻟﺘﻰ ﺋﯘ...

pidayi يوللانغان ۋاقتى 2009-3-3 22:11:45

ۋاي ،بۇ ئىزدىنىشتە بېيجڭلىقلار ئەجەپ جىقكەن .........سىلەر ئوقۇش پۈتتۈرۈپ كىتىپ بولدۇڭلارما ؟

ruslan007 يوللانغان ۋاقتى 2009-3-3 22:16:41

زىيالى قىلغان ئىشى خىيالى ......

karikat يوللانغان ۋاقتى 2009-3-3 22:29:55

pidayi:

ۋاي ،بۇ ئىزدىنىشتە بېيجڭلىقلار ئەجەپ جىقكەن .........سىلەر ئوقۇش پۈتتۈرۈپ كىتىپ بولدۇڭلارما ؟

ئالدىنىڭ بالىسى ئىزدىنىشتا ھازىر.

pidayi يوللانغان ۋاقتى 2009-3-3 23:47:44

مەن ئەمىسە مايەدە شۇلارنىڭ باللىرى بىلەن ئولتۇرۇپتىمەندە ...........
بەت: [1] 2
: ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻢ