zuhra يوللانغان ۋاقتى 2007-1-17 16:34:33

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯘﺯ ﻳﯧﺸﻰ

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﻰ
-ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎﻳﯩﻐﻼﻳﺴﯩﺰ؟-ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.
-ﭼﯘﻧﻜﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺩﻩ،-ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ.
-ﮔﯩﭙﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﮬﯧﭻ ﭼﯘﺷﻪﻧﻤﯩﺪﯨﻤﻐﯘ؟ﺋﺎﭘﺎ،-ﺩﯨﺪﻯ ﺋﻮﻏﻠﻰ،
-ﺳﻪﻥ ﻣﻪﯕﯖﯘ ﭼﯘﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺴﻪﻥ -ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﭖ .
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺑﺎﻻ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ :
-ﺋﺎﭘﺎﻡ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﻜﺎﺭﺩﯨﻨﻼ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ؟
-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﻜﺎﺭﺩﯨﻨﻼ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ.
ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺩﯨﻴﻪﻟﯩﺪﻯ.......
ﺑﯘ ﺑﺎﻻ ﭼﻮﯕﻼ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ.ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯘﭼﯜﻥ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﺪﻯ......
ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺗﯩﻠﻔﯘﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ:
ﮬﻪﻱ ﺧﯘﺩﺍ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯘﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ؟
ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،-ﺩﯨﺪﻯ ﺧﯘﺩﺍ -ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻪﻟﻜﯩﺴﯩﺪﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﯘﻛﻨﻰ ﻛﯚﺗﯩﺮﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ :ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯩﺮﯨﺸﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﮔﻪﺗﺘﯩﻢ...ﻣﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯘﻏﯘﺕ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ ﻳﻪﯕﮕﯜﺩﻩﻙ ﻛﯜﭺ-ﻗﯘﺩﺭﻩﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ،ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﻏﯩﺸﻠﯩﻘﯩﻐﺎﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ...ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﯞﺍﺯﻛﻪﭼﻜﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﯩﮕﯩﺪﻩﻙ ﭼﯩﺪﺍﻡ ﯞﻩ ﻏﻪﻳﺮﻩﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ.ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮬﯧﺮﯨﭗ ﭼﺎﺭﭼﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻥ ﺗﯩﻨﺴﯩﺰ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﺎﻟﯩﯩﺪﯗ...ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﻪﺭﯨﺘﺴﯩﺰ،ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﯕﯘﻝ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ....ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻳﯧﯖﯩﺸﯩﮕﻪ ،ﺳﻪﯞﻩﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯜﺯﯨﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﺪﻩﻙ ﻛﯜﭺ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ،ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﻗﻮﯞﯗﺭﻏﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﺪﻩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﺪﯨﻢ.ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﻮﺗﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯗﺭﺩﯗﻡ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯜﭺ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺗﯘﺭﺩﻩ ﺋﯧﺮﻯ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭ -ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯩﻨﯩﺪﯨﻢ.
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ،ﺑﯘ ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﯩﻼ ﻣﻪﻧﺴﯘﭖ ،ﺑﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﺮ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻰ ،ﺑﯘ ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯜﭼﯘﻥ ﺋﺎﻗﯩﺪﯗ....

zuhra يوللانغان ۋاقتى 2007-1-17 17:07:54

ﺑﯘ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ <ﺗﻪﺭﻣﯩﻠﻪﺭ>ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﻤﻪﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ،ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ،

baharxamili يوللانغان ۋاقتى 2007-1-17 19:09:26

ﺑﯘﺭﯗﻧﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ............

bahartekin-9 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-17 19:32:42

Uyghur يوللانغان ۋاقتى 2007-1-17 19:50:27

ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻐﺎ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﺍ ، ﺷﯘ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯ ،ﺋﯚﺭﯛﭖ ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﺑﻪﻙ  ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .
ﺑﯘ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﺑﻮﭘﺘﯘ.

SARKA يوللانغان ۋاقتى 2007-1-18 00:55:00

salma يوللانغان ۋاقتى 2007-1-18 01:28:30

ﻛﯩﻢ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺗﯧﻠﻔﯘﻥ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ؟ ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ، ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭﻏﺎ، ﭼﺎﻗﭽﺎﻗﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﺎﺯﻻﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮ، ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮊﻭﺭﻧﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻳﯜﺭﺳﻪ ﻗﺎﻣﻼﺷﻤﺎﻳﺪﯗ.ﺗﻪﺭﻣﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ، ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﺗﯧﺮﯨﺶ ﺷﯘ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ.
ﺷﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯨﺴﯩﻤﯘ ﻗﺎﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯗ.

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-18 08:30:56

ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﻜﯩﻨﯩﻼ ﻛﯚﺭﯗﭖ، ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﯩﻠﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﺳﺎﻕ، ﺳﻪﻝ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﻮﻻﺭ....
ﺑﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯘ؟؟؟؟
ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ....

hayatmorda يوللانغان ۋاقتى 2007-3-8 17:49:40

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2007-3-22 18:35:41

ﺑﺎﻏﯟﻩﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﭽﯩﺴﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻼ ﺷﺎﺧﻨﻰ ﭘﯘﺗﺎﯞﻩﺭﻣﻪﻳﺪﯗ، ﮬﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺋﯚﺳﯜﯞﯦﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-12 13:37:53

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ، ﺑﯩﺰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﯜﭼﻰ.....ﺷﯘﯕﺎ.........
بەت: [1]
: ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯘﺯ ﻳﯧﺸﻰ