yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-12 13:21:30

ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﮕﯩﺘﻜﻪ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐ

ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﮕﯩﺘﻜﻪ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻥ ﭼﻮﯓ ﺋﯘﭼﯘﺭ

ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ، ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﺎﺭ_ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻳﺪﯗ. ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﮕﯩﺘﻜﻪ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﭼﯘﺭﻻﺭ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
1. ﻗﯩﺰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
2. ﻗﯩﺰ ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﺳﻪﭘﺴﯧﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯗﻳﺪﯗ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
3. ﻗﯩﺰ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ، ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﯘﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻳﺪﯗ.
4. ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﺪﻩ، ﻗﯩﺰ، ﻳﯩﮕﯩﺘﺘﯩﻨﻤﯘ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯨﺪﯗ.
5. ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺳﯚﺯﻯ ﯞﻩ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﯧﺴﯩﺪﻩ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ.
6. ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪﯞﺍﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
7. ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﯧﺰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﺪﯗ.
8. ﻗﯩﺰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺘﻜﻪ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﻮﯞﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺋﻪﮔﻪﺭ، ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻮﯞﻏﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ، ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
9. ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﯞﻩﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ، ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﯩﻲ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯖﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﺩﻩﻛﻠﯩﺸﯩﺪﯗ، ﭘﻪﺭﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﭼﺎﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻳﺪﯗ.
10. ﻗﯩﺰ ﻳﯩﮕﯩﺘﺘﯩﻦ ﺧﻪﺕ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯞﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺋﯚﺯ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﺪﯗ. ﺧﻪﺗﻨﯩﯔ ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻨﻰ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯩﻜﻜﻰ، ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻥ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺳﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ( ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ).
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﯩﺰﺩﺍ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻛﯚﺭﯛﻟﺴﻪ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ. ﺑﯩﺮﺍﻕ، ﺑﯘ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.

ﺋﺎﻳﺸﻪﻡ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﻨﯩﯔ، "ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺩﻩﺳﺘﯘﺭﻯ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2007-1-12 14:07:07

http://www.izdinix.com/munbar/forum.php?mod=viewthread&tid=22810

ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﯜﺭﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩﯨﺴﻪ

sarsan0 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-12 15:03:45

ﺷﯘ ﺷﯘ  ﺗﻮﻏﺮﺍ ﮔﻪﭘﺘﻪ ﺑﯘ .................

balajan يوللانغان ۋاقتى 2007-1-12 15:18:42

ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﺭﺍﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ﺩﯨﺴﻪ ..............

UGHUZ يوللانغان ۋاقتى 2007-1-12 15:18:46

ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﯜﺭﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩﯨﺴﻪ.................
        ..................................................
          ﺯﯨﻴﺎﻟﻰ ﺗﺎﺯﯨﻤﯘ ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﭽﻰ ﺟﯘﻣﯘ ...   

Bahadir515 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-12 15:54:14

ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯚﻳﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭘﻜﻪﻥ ﺟﯘﻣﺎ .... ﺗﺎﺯﺍ ﻣﺎﺱ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ....

izdanguqi525 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-12 18:20:37

ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﯜﺭﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩﯨﺴﻪ

ﺑﯘ  ﺭﺍﺳﯩﺖ  ﮔﻪﭖ ، ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ  40-50 ﻳﯩﻞ ﺋﯚﻱ  ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ  ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ  ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ  ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ  ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ  ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺧﯘﻻﺳﻪ

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2007-1-12 18:44:43

ﺑﻮﺵ ﭼﺎﻏﻼﭘﺴﯩﺰ ﻣﯩﻨﻰ ﮬﻪ
ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﻤﯩﻐﺎ ﮬﯩﺴﯩﻴﺎﺕ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺳﻮﻳﻤﺎ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺧﯧﻠﻰ ﻗﯘﺭﺳﺎﻕ ﻛﯜﭘﻪﺭﮔﻪﻧﯩﺪﯨﯖﯩﺰ  

oygak2005 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-12 21:39:22

ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﯘﻧﯩﯔ  ﺑﯩﻪﻧﻼ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ،،،،

oygak2005 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-12 21:55:24

ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﯘﻧﯩﯔ  ﺑﯩﻪﻧﻼ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ،،،،

REZATEKIN يوللانغان ۋاقتى 2007-1-12 22:37:51

ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﺮﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ.

salma يوللانغان ۋاقتى 2007-1-13 03:45:09

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﯩﺲ. ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺭﺍﺳﯩﺖ-ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ،ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﺷﻤﯩﺴﺎﻕ، ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﻤﺰﻩﻙ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﯟﯦﺮﯨﻤﯩﺰ، ﺋﯘ ﻗﯩﺰﭼﺎﻕ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﯟﯦﺮﯨﺪﯗ.ﺷﯘﯕﺎ، ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ' ﺯﯨﺰﯗﻭ ﺩﻭﭼﯩﯔ' ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻱ، ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

raxit1973 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-13 09:49:22

ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ. ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺳﺘﺎ-ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ...
ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯘ، ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺕ، ﺋﯘﺯﯗﻗﻠﯩﻨﯩﺶ... ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ!

umudwar308 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-13 12:08:24

ﺩﻩﺭﺗﻜﻪ ﺑﯩﺮ، ﺋﻪﻟﻪﻣﮕﻪ ﺑﯩﺮ

abdulla236 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-13 16:01:46

ﺑﯩﺰ ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﺯﺍ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰﺍ؟  ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻣﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻜﻪﻧﻤﻪﻥ.  ﻗﯩﺰﻻ ﺗﺎﺯﺍ  ﻗﺎﺭﻏﺎﭘﺘﯩﺪﻩ ﻣﯧﻨﻰ .

baturkorxat يوللانغان ۋاقتى 2007-1-16 18:05:50

ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﻪ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﺥ ﺷﻪﭘﻪ ﻛﻪﺳﻪ ﺑﯩﻠﻤﻪﭘﺘﯩﻤﯩﻨﺎ。

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-16 20:10:17

ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯩﻠﺴﯖﯩﺰﻣﯘ ﻛﯧﭽﯩﻜﻤﻪﻳﺴﯩﺰ؟؟؟
ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﯧﺨﻰ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﺎﺭ...

alip28 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-17 23:53:57

ﺗﻪﯕﺸﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﻩ ﺑﯘ ، ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻕ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻟﺴﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﻮﻕ.................

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-18 08:25:20

ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ؟
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﯩﻼ ﻣﯧﯖﯩﺸﻨﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﯩﻤﯘ ﺋﺎﻧﭽﻪ-ﻣﯘﻧﭽﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﻐﯘﻟﯘﻕ.....
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰ ﺧﯩﺴﻠﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ-ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ.....ﺳﯩﺰﻣﯘ؟

saaba يوللانغان ۋاقتى 2007-1-19 01:08:14

ﺗﻪﯕﺸﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﻩ ﺑﯘ ، ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻕ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻟﺴﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﻮﻕ.................
ﺭﺍﺳﺘﻼ ﺗﻪﯕﺸﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺟﺎﮬﺎﻥ ﺑﯘ.
بەت: [1] 2
: ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﮕﯩﺘﻜﻪ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮ