sungril يوللانغان ۋاقتى 2007-1-4 19:34:11

ﺳﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ

ﻛﻮﻧﺎ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩﯨﻦ ﺩﯨﻠﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ، ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺩﯨﻴﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ...ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﯓ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﯨﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯗ....
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ، ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﯪﭼﭽﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ...ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﯪﭼﭽﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ...
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ، ﯪﻟﺪﯨﯖﯩﺰﺩﺍ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﯪﺯ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﺪﯗ...ﻟﯩﻜﯩﻦ ﯰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﺳﯩﺰ ﯬﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ..
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ، ﺳﯩﺰ ﯰﻧﯩﯔ ﯪﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ، ﻳﯧﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﯜﺭﺗﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯩﺰ ﺳﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ...
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ، ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﻫﺎﻟﻘﯩﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﭼﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﺪﻩ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ...ﻛﯩﻴﻨﭽﻪ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺩﻩﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ..
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ، ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﯪﺳﺎﻧﻠﯩﻘﭽﻪ ﯞﻩﺩﻩ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ...ﭼﯜﻧﻜﻰ ﯰ ﯲﺯﯨﻨﻰ ﺳﺰﻧﯩﯔ ﯪﻟﺪﯨﯖﯩﺰﺩﺍ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﯩﭙﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻫﯩﺴﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﯮﻳﻼﻳﺪﯗ..ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﯬﯓ ﺑﻪﺧﯩﺖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﯮﻳﻼﻳﺪﯗ...
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ، ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺩﻩﻳﺪﯗ...ﭼﯜﻧﻜﻰ ﯰ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﯩﺰ ﯴﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ...ﻫﻪﻡ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺧﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ...
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ، ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﯮﺧﺸﺎﺵ ﺧﺎﺗﯩﺮﻩ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﯩﺪﻩ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ..ﭼﯜﻧﻜﻰ ﯰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺳﯚﻳﮕﻪﻥ ﻫﻪﺭﺑﯩﺮ ﻣﯩﻨﯘﺗﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﻩ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﯓ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ....
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ، ﯪﻟﺪﯨﯖﯩﺰﺩﺍ ﯪﺳﺎﻧﻠﯩﻘﭽﻪ ؛ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺳﯚﻳﯩﻤﻪﻥ ؛ ﺩﯨﻤﻪﻳﺪﯗ..ﭼﯜﻧﻜﻰ ﯰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰ ﯴﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻫﻪﺭﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ ...ﭘﻪﻗﻪﺕ ﯪﻻﻫﯩﺪﻩ ﯬﻫﯟﺍﻟﻨﻰ ﯲﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﯪﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ......
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ، ﯰﻻﺭ ﺑﻪﺯﻯ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩﯨﺴﯩﻼ ﻛﯘﻳﺎﻳﻪ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ..ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﺰ ﯪﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﯰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯨﯖﯩﺰ ، ﻛﯚﭖ ﺩﯨﺴﻪ ﯬﺗﯩﯟﺍﺭﻯ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ..
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ، ﺑﯩﻜﻪﺗﻜﻪ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﯪﻟﺪﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﯮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﺳﺘﻪ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﮔﯜﻟﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ؛ ﺳﯜﻳﯜﻣﻠﯜﮔﯜﻡ ؛ ﺩﻩﭖ ﺗﻮﯞﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ...ﯰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯜﻙ - ﺗﺎﻗﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯗ ﯪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﭻ ﯪﻏﺮﯨﺘﻘﺎﻥ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ؛ ﯰﺭﯗﻗﻼﭖ ﻗﺎﭘﺴﯩﺰ ؛ ﺩﻩﻳﺪﯗ..
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﯪﭼﭽﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﻛﻪﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ، ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﯪﭼﭽﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ، ﯪﺳﺘﺎﻏﯩﻨﻪ ؛ ﯬﺗﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺩﻩﺭﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭ ؟ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭﺭﺍﻕ ﯰﺧﻼﯓ ؛ ﺩﻩﻳﺪﯗ...
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ، ﺳﯩﺰ ﯪﭼﭽﯩﻘﻼﭖ ﺗﯩﻠﯩﻔﯘﻥ ﺗﻮﺭﻭﭘﻜﯩﺴﻰ ﻗﻮﻳﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺩﻩﺭﻫﺎﻝ ﻳﯧﻨﯩﺸﻼﭖ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﯩﻠﯩﻔﯘﻥ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ....ﻣﻪﻟﯘﻡ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﯲﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﯰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﯰﭼﯘﺭ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﯪﭼﭽﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﻧﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﻧﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ....ﯬﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﯰﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﯬﻣﺪﻯ ﺗﯩﻠﯩﻔﯘﻥ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ، ﯰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﯧﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ؛ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﻪﻥ ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺳﻪﻣﻤﯘ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪﯗ...ﺷﯘﯕﺎ ﯪﭼﭽﯩﻘﻰ ﻳﺎﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﯪﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﻩﻱ ﺩﯨﺪﯨﻢ ؛ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ...
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ، ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ؛ ﺧﯧﻨﯩﻢ ؛ ﺩﻩﭖ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ..ﺑﯩﺮﺍﻕ ﯰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﯪﯞﺍﻝ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﯪﯕﻼﭖ ﺑﺎﻗﯩﺪﯗ....
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ، ﯰﻳﯘﻧﭽﯘﻕ ﺋﯧﻴﯩﻘﭽﺎﻗﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺳﯩﺰ ﺳﻮﯞﻏﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﯧﻴﯩﻘﭽﺎﻗﻨﻰ ﻛﺎﺭﯞﯦﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ...
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ، ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺳﯧﻐﯩﻨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ، ﺑﯩﺮ ﺩﻩﺳﺘﻪ ﮔﯜﻝ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﯬﺧﻤﻪﻗﺘﻪﻙ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ....ﻧﻪﭼﭽﯩﭽﻰ ﯪﻱ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻧﻪﺯﻩﺭ، ﯰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﮔﯜﻟﻨﻰ ﺳﻮﯞﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﯮﻳﻼﻳﺪﯗ........
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ؛ ﭼﯜﭼﯜﻣﻪﻝ ؛ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﯪﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ، ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺒﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯗ...ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﯩﺮﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.....
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ.....................................

http://music11.163888.net/440858722/2006/11/22/11/Music/54370082537.wma

baharxamili يوللانغان ۋاقتى 2007-1-4 22:45:42

ﻣﯘﺷﯘ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﻼ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﺎﻏﭽﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺗﯧﺠﻪﯓ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﺑﺎﭼﻜﺎ ............

Qunduz يوللانغان ۋاقتى 2007-1-4 20:44:52

baharxamili يوللانغان ۋاقتى 2007-1-4 21:27:56

ﺭﺍﺱ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ......... ﻣﯧﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻧﺴﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻏﯩﺮﻧﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻗﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ ﺭﺍﺳﻼ ..........................

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2007-1-4 21:32:47

ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﻤﺎ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜﻙ!
ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﺎﻏﭽﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩﻙ ﺗﯘﻳﯘﻟﯘﯞﺍﺗﯩﺪﯗ.

simvol يوللانغان ۋاقتى 2007-1-4 21:37:03

sungril يوللانغان ۋاقتى 2007-1-5 14:43:09

baqka1ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﺎﭼﻜﺎ1ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﻪﺗﻤﯩﺪﻯ ؟ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺑﺎﻗﻘﺎﻝ ﺩﻩﭖ ﺋﯘﻗﯘﭖ ﻳﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻤﻪﻥ.

KuYuM~Qan يوللانغان ۋاقتى 2007-1-5 15:35:36

ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺋﯧﻐﯩﺰﻯ ﻗﻮﻟﻼﻗﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺩﻩﻙ ﺟﯘﻣﯘ

kizil-gul يوللانغان ۋاقتى 2007-1-5 16:02:56
ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺋﯧﻐﯩﺰﻯ ﻗﻮﻟﻼﻗﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺩﻩﻙ ﺟﯘﻣﯘ

......................
ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﯨﻐﯘ !؟

yarkin92 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-5 16:44:02

ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ، ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﯪﭼﭽﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ...ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﯪﭼﭽﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ...
------------------------

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2007-1-6 10:08:50

ﺋﺎﻗﻤﺎﺱ ﭘﺎﺭﺍﯕﻜﻪﻧﻐﯘ ﺑﯘ... (ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ)
ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-10 08:44:30

ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺗﯧﻤﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﻣﯩﺴﻪﻡ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ....
ﻛﯚﯕﻠﯘﻡ ﺑﻪﻛﻼ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ...

bahartekin-9 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-17 19:52:11

ﺗﻮﯞﺍ ! ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘﺧﻪﺑﺒﻪﺕ ! ﻧﻪﮔﻪﯨﻼ ﺑﺎﺭﺳﺎ ﺑﯘﺧﻪﺑﺒﻪﺕ . ﻗﯩﭽﯩﭙﻤﯘ ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ؟! ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﭼﻤﯩﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ ...

ﺋﺎﻟﻼﮬ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺑﺎﺧﯩﺖ-ﺳﺎﺋﺎﺩﻩﺕ ﻳﺎﺭ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﻣﻪﻥ - ﺑﯘﯞﺍﻣﻨﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ﺷﺎﮬﺰﺍﺩﯨﺴﻰ ... ﺑﺎﮬﺎﺭ ...
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻝ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺴﻪﻥ .

gul888 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-21 05:58:51

ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺸﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺗﯧﻤﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ؟!

Koktikin يوللانغان ۋاقتى 2007-1-31 17:40:07

ﮬﻪﻱ .

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2007-2-1 00:56:54

ﺑﯘﻧﻰ ﺩﯨﻞ ﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ،ﻣﻪﻥ ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﺪﻩﻛﻠﯩﻐﯘ
ﻓﻮﺭﻣﯩﻼﻏﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯩﻤﻪﻥ

sungril يوللانغان ۋاقتى 2007-2-2 15:15:12

ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻣﺎﺧﺘﯩﻐﯩﻠﻰ ﺋﻪﺟﻪﭖ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﮬﻪ ﺳﯩﺰ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻥ ~~~

tolun يوللانغان ۋاقتى 2007-3-7 21:59:05

ﻗﻮﻳﺎﺵ ﻗﯩﺰ ،7-ﺑﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﻪﻙ ﻛﯜﻟﯜﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ،ﺳﯩﺰ ﺑﺎﺵ ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﯖﯩﺰﺩﻩﻛﻼ ﺋﯘﻣﺎﻗﻜﻪﻧﺴﯩﺰ ﺟﯘﻣﯘ !
   ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻣﻪﺱ ﺑﻮﭘﻜﻪﺗﺘﯩﻢ ،،،،،،،،،،،،،،

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2007-3-8 07:54:21

ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﯩﻐﯩﻨﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻣﺎﺧﺘﯩﻐﯩﻨﯩﻢ ﺋﯘ....
ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻓﻮﺭﻣﯩﻼﻏﺎ ﭼﯜﺷﻤﻪﻱ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻓﻮﺭﻣﯩﻼﻳﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺳﯩﺰ....

RGB يوللانغان ۋاقتى 2007-3-8 11:04:50

بەت: [1] 2
: ﺳﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ