sungril يوللانغان ۋاقتى 2007-1-4 19:31:08

ﺳﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ

ﻛﻮﻧﺎ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩﯨﻦ ﺩﯨﻠﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ

ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺩﯙﺕ .ﯬﺳﻜﻰ ﺩﯨﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ...
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﯰﯞﺍﻟﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﯰﭼﺮﯨﺴﺎ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﯮﻳﻼﻳﺪﯗ...
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﺳﯩﺰ ﯰﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ، ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﺎﭼﯩﺪﯗ..ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺧﺎﭘﯘﻻﻳﺪﯗ..ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﯪﻏﺮﯨﻨﻤﺎﻳﺪﯗ...ﯬﻛﺴﯩﭽﻪ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯲﺗﻜﻪﻥ ﻫﻪﺭﺑﯩﺮ ﻣﯩﻨﯘﺗﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﻳﺪﯗ..
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﯪﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﯪﭼﭽﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﯰﻧﻰ ﯬﺭﻛﯩﻠﯩﺘﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﯴﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ...
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﯲﺯﻯ ﯲﭺ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻫﻪﻣﺮﺍﻫ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺳﯩﺰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻠﯩﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﭘﯩﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ..
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﻫﻪﺭﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﯪﺳﺘﯩﺮﺍﻕ ﻳﻪﯓ ﺩﻩﻳﺪﯗ.ﭼﯜﻧﻜﻰ ﯰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﯪﺷﻘﺎﺯﺍﻥ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ...........
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﺳﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﺪﯗ..ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﯴﭼﯜﻥ ...
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﺍ ﻧﯩﻤﯩﻼ ﺩﯨﻤﯩﺴﯘﻥ ، ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﻳﺎﻧﯩﻼ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ....
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ..ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ....
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﯪﭼﭽﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ، ﯲﺯﯨﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﯪﺳﺎﺳﺘﺎ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﭖ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﻰ ﺗﯩﻠﻼﻳﺪﯗ...ﺗﺎﻛﻰ ﯪﭼﭽﯩﻘﻰ ﭼﯩﻘﻘﯘﭼﻪ....
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺳﯩﺰ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﺯﺍﻧﻤﺎﯓ ، ﻫﻪﺭﺩﺍﺋﯩﻢ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﺩﻩﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ....
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﯲﺯﯨﻨﯩﯔ ﯬﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﯪﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﮔﯩﭙﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ...ﯰﻻﺭﻧﻰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﺴﯩﻜﻪﻥ ﺩﻩﻳﺪﯗ......
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﯪﺭﻟﯩﺸﯩﺪﯗ...ﭼﯜﻧﻜﻰ ﯰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﻪﻙ ﻛﯚﻳﯩﻨﯩﺪﯗ......
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﻫﻪﺭﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﻠﯩﻔﯘﻧﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪﻧﺪﻩ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﯪﯞﺍﻝ ﺗﯩﻠﯩﻔﯘﻧﻨﻰ ﻗﻮﻳﯩﯟﯦﺘﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ....ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﻔﯘﻧﻨﻰ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻼ ﯰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﯪﻧﺪﯨﻦ ﯪﺭﺍﻡ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ....
http://music11.163888.net/440858722/2006/11/22/11/Music/54370082537.wma

Izdenguqi يوللانغان ۋاقتى 2007-1-4 19:56:45

ﺑﻪﺯﻯ ﺷﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﻤﯩﺴﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﻳﻤﯩﺰ.
ﻳﺎ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺷﻪﺭﺗﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ...... ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﯟﯦﺮﻩﻣﺪﯗ.

Jessecook يوللانغان ۋاقتى 2007-1-4 20:44:27

ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯧﺰﯨﭙﺘﯘ،ﮬﻪﻱ ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﮔﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼﺭ ﺋﯘﭼﺮﺍﻣﯘ ﮬﻪ؟

Qunduz يوللانغان ۋاقتى 2007-1-4 21:00:00

baharxamili يوللانغان ۋاقتى 2007-1-4 21:30:48

ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﯪﺭﻟﯩﺸﯩﺪﯗ...ﭼﯜﻧﻜﻰ ﯰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﻪﻙ ﻛﯚﻳﯩﻨﯩﺪﯗ......
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ  ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺋﻪﻛﯩﺴﭽﻪ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺕ ﺋﻪﭖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ........

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2007-1-4 21:34:13

ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪﺟﻪﭖ ﺳﯜﻳﯜﻧﺪﯛﻡ ﺩﯨﺴﻪ؟

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2007-1-5 11:09:40

ﺋﺎﺷﯘ ﺩﯨﻞ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﺎﻻ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﮬﻪﺟﻪﭖ ..ﺳﯜﺯﯛﻛﺘﻪﻙ ﺗﯩﻤﺎ ﻳﻮﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﺋﯩﺪﻯ

UGHUZ يوللانغان ۋاقتى 2007-1-5 15:18:49

ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﯪﭼﭽﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ، ﯲﺯﯨﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﯪﺳﺎﺳﺘﺎ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﭖ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﻰ ﺗﯩﻠﻼﻳﺪﯗ...ﺗﺎﻛﻰ ﯪﭼﭽﯩﻘﻰ ﭼﯩﻘﻘﯘﭼﻪ....
                            ..........................................................................................
      ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻧﯩﻤﯩﺪﯨﮕﻪﻥ ﺳﯜﻳﯜﻣﻠﯜﻙ-ﮬﻪ !

yarkin92 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-5 16:35:51

ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﯪﺭﻟﯩﺸﯩﺪﯗ...ﭼﯜﻧﻜﻰ ﯰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﻪﻙ ﻛﯚﻳﯩﻨﯩﺪﯗ......
--------------------------------
ﯞﯨﻴﯧﻲ ﯞﯨﻴﯧﻲ

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2007-1-6 10:03:06

oyqan2005 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-9 15:07:13

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-10 08:54:30

ﺳﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ، ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﻤﯘ....
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺩﻩﻗﯩﻘﯩﻠﻪﭖ ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ....
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﺳﯩﺰ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﯖﺰﻣﯘ، ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻳﺮﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ....
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﻣﻨﻰ ﺳﺰﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﺎﺳﯩﺪﯗ....
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﯗﺷﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯗ.
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯗ..
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻪﺳﭙﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯗ...
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ، ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ....
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ، ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﭽﻪ ﺗﯩﻠﻼﭖ ﺩﻩﺭﺩﯨﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ...
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ، ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ، ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﯚﮔﻨﯩﺪﯗ...
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ...................................
بەت: [1]
: ﺳﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ