Laqin_1 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-1 21:42:22

(ﮬﯜﻧﻪﺭ) Word ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﺳﯩﯖﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﻠﯩﻖ ﻧﻮﺭﯨ

Word ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﺳﯩﯖﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﻠﯩﻖ ﻧﻮﺭﯨﻤﺎﻟﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ .

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﻳﯧﺰﯨﻖ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺵ ﺩﯦﺘﺎﻟﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﺨﯩﻠﯩﺸﯩﺶ ﻧﻪﺗﯩﻨﺠﯩﺴﯩﺪﻩ ، ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎ ﻳﯧﺰﯨﻘﺘﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ  Word ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﻮﺭﯨﻤﺎﻝ ﺋﺎﭼﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜﭖ ، ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﯞﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ . ﺑﯘﻧﻰ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﺰﯨﻘﻨﻰ ﻗﺎﭼﯩﻼﺵ ﯞﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﯘ ﻳﯧﺰﯨﻘﻨﯩﯔ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻚ ﺧﻪﺕ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﺷﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ  ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﺴﺮﺍﭘﭽﯩﻠﯩﻐﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺑﯘﻧﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﺰﯨﻘﺘﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ  Word ﮬﯚﺟﺠﯩﺘﯩﻨﻰ ،ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﺰﯨﻖ ﻗﺎﭼﯩﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮﺩﺍ ﻧﻮﺭﯨﻤﺎﻝ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﻧﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .
Word ﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﮕﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜﺭﻧﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻚ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪﯗ .

http://media.163888.net/virtualdir2/2006/12/01/19/Photo/46936753852017.jpg

ﺑﯘ ﺗﯜﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﻕ ﺗﯜﺭﻧﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺗﻮﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻚ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪﯗ .

http://media.163888.net/virtualdir2/2006/12/01/19/Photo/46936754020813.jpg

ﺳﯩﺰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﺰﯨﻘﻨﻰ ﺳﯩﯖﺪﯛﺭﯛﺵ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺗﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ، ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺵ ﻛﻮﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .
ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ : ﺳﯩﺰ Word ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﺰﯨﻘﺘﯩﻜﻰ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮﺩﺍ ﻧﻮﺭﯨﻤﺎﻝ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪﯗ .


ﺋﯜﺳﺘﻪﻝ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﻳﯧﯖﯩﻼﺵ

ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯜﺳﺘﻪﻝ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻣﺎﺋﯘﺱ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ  F5 ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﻖ ﻳﯧﯖﯩﻼﭖ  (刷新) ﺗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ .
ﺑﯘﻧﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﻳﯧﯖﯩﻼﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .
ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ : ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺵ ﺟﻪﺩﯨﯟﯦﻠﻰ  (运行) ﮕﻪregedit  ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﭖ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ . ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﻪﻥ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﺘﯩﻦ Hkey_Local_Mnchine\system\Currentcontrolset\update ﺗﯜﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻳﯧﯖﯩﻼﺵ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ (1) ﺩﯨﻦ (0) ﮔﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .( ﺑﯘ ﺭﻩﺳﯩﻤﺪﻩ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪﻩﻙ )

http://media.163888.net/virtualdir2/2006/12/02/00/Photo/46936750629203.jpg

kixlak يوللانغان ۋاقتى 2006-12-1 22:28:43

ﺑﯘﻣﯘ ﺑﻮﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﺭﯨﻜﻪﻥ

zilwa يوللانغان ۋاقتى 2006-12-1 22:31:40

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯧﻤﯩﻜﻪﻥ، ﻣﻪﻥ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﺧﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ  ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﯩﻢ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ. ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘﺭﻏﺎﻥ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ. ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻛﯚﭖ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ، ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯩﺮ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯧﻤﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﻳﻮﻟﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ.

zalim1982 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-2 12:07:49

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2006-12-2 21:34:01

ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯩﯖﺪﯛﺭﯛﺵ؟ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙﺴﯩﺰ.
بەت: [1]
: (ﮬﯜﻧﻪﺭ) Word ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﺳﯩﯖﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﻠﯩﻖ ﻧﻮﺭﯨﻤﺎﻟﻼﺷﺘﯘ