ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-11-26 12:51:34

( ﻳﯜﻛﺴﻪﻝ ) ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ 2

ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻳﺎﺯﻣﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻪﺧﯩﺮﺳﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ﯞﻩ ﺯﯙﺭﯛﺭﻟﯩﻜﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ، ﺋﯚﺯ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ. ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯘ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺧﯘﺩﺍ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻴﺮﻩﻙ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻛﯚﺭﺩﯗﻕ.
ﺷﯘﻧﯩﺴﻰ ﺋﯧﻨﻘﯩﻜﻰ، ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ - ﺑﯩﺮ ﺟﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺧﺎﺱ ﺗﺎﻣﻐﯩﺴﻰ. ﺋﯘ ﺋﺎﻏﯘﻥ - ﺋﻪﺟﺪﺍﺩ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺭﻗﯩﻦ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ. ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺳﻪﺏ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﮬﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ، ﺑﯘﻏﯘﻥ - ﺋﻪﯞﻻﺩﻻﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﻰ، ﺗﯧﮕﻰ - ﺗﻪﻛﺘﯩﻨﻰ ﮬﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺳﻪﻣﯩﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ، ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺗﺎﺭﯨﺨﻲ ﺑﯘﺭﭺ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﺴﻤﻰ - ﺗﻪﮔﺌﺎﺗﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ. ﺋﯩﺴﻤﯩﻼ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺗﯘﺭﺍﻗﻠﯩﻖ ﺗﻪﮔﺌﺎﺗﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﻘﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﻛﻪﻣﺘﯜﻛﻠﯜﻛﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ. ﺷﯘ ﯞﻩﺟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻤﯜﺵ ﯞﻩ ﺑﯚﮔﯜﻧﻤﯩﺰﺩﻩ ﻗﻪﺩﻩﻣﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺩﯨﺸﯩﯟﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﻮﻟﯘﻗﯘﭖ ﻳﯜﺭﯛﭘﺘﯩﻤﯩﺰ. ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯜﻙ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﮕﻪﻧﺴﯧﺮﻯ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﻪﺩﯨﺮﯨﻴﻪﺕ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻤﯘ ﻛﯜﻧﺴﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ. ﺋﯚﺯﻟﯜﻛﻨﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺯﯙﺭﯛﺭﯛﯨﻴﻪﺗﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﻤﺎﻗﺘﺎ، ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﯞﻩ ﺗﯘﺭﺍﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﯩﻢ - ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﻳﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯘﻗﯘﻡ، ﻏﻪﺭﯨﭙﺘﯩﻦ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯘﻳﻐﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﻼﺭ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﻡ ﺋﺎﻏﯘﻥ - ﺋﺎﺑﺎﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﺕ ﭼﯧﭙﯩﭗ ﺟﺎﮬﺎﻥ ﻛﻪﺯﮔﻪﻥ ﺷﺎﮬﺎﻧﻪ ﺩﻩﯞﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﯟﯨﻲ ﺋﻪﻧﮕﯜﺷﺘﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺮﻣﯩﺰ ﺑﯩﺨﻪﺳﺘﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﮔﯚﮬﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺗﺎﺟﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﻗﯩﺴﺎﻗﻼ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ !
ﺧﻮﺵ، ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﺗﻪﮔﺌﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺭﻭﻟﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﻪﻳﻠﻰ. ﺗﻪﮔﺌﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ - ﻗﻪﯞﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﯩﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﻣﯘﺟﻪﺳﺴﻪﻣﻠﻪﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
1. ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ، ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﯘﻳﯘﺷﻘﺎﻥ ﺟﻪﻣﻪﺕ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻱ - ﭘﯩﻜﺮﻯ ﯞﻩ ﮬﯧﺴﺴﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯛﭖ، ﺷﯘ ﺟﻪﻣﻪﺕ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻘﻰ، ﺋﯘﻳﯘﺷﯘﺷﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﺪﯗ.

2. ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺟﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻱ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﻣﯩﺰﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﯞﺍﺭﯨﺴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯧﯖﯩﻨﻰ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﭖ، ﺟﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺷﻪﻧﯩﮕﻪ ﺩﺍﻍ ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺶ - ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯ - ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﻛﯜﭺ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ، ﺟﻪﻣﻪﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ، ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻨﻰ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﮕﯩﭽﻪ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

3. ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﺟﻪﻣﻪﺕ ﯞﻩ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺶ ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﻨﻰ ﺗﯧﺰﻟﯩﺘﯩﺪﯗ. ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺋﻪﺭﺑﺎﺑﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻪﯞﻻﺩ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﯞﻩ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺋﻪﯞﻻﺩﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﻻﺭﻏﺎ ﯞﺍﺭﯨﺴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯧﯖﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﭗ، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪﻩﻳﺪﯗ. ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﻣﻪﺩﻩﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

4. ﺋﯘﺭﯗﻕ - ﺟﻪﻣﻪﺕ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﯘﺳﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﻪﺟﺪﺍﺩ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﯘﻧﯘﻛﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ، ﺗﯧﺮﯨﻘﺘﻪﻙ ﭼﯧﯩﭽﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﺷﯩﻨﻰ، ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﯞﻩ ﺋﯩﻨﺎﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﺋﺎﭘﻪﺕ. ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻕ - ﺟﻪﻣﻪﺕ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﻜﯩﻠﻰ، ﺋﻪﺟﺪﺍﺩ ﯞﻩ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ، ﺟﻪﻣﻪﺕ ﯞﻩ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﻨﺎﻗﻠﯩﻖ ، ﺋﯘﻳﯘﺷﻘﺎﻗﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﻣﻪﺷﺌﻪﻟﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

5.  ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﯘﻳﯘﺷﻘﺎﻥ ﺟﻪﻣﻪﺕ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ - ﺋﺎﺭﺍ ﻣﯧﮭﯩﺮ - ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﻜﯩﻠﻰ، ﺋﯚﺯ - ﺋﺎﺭﺍ ﮬﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

6.  ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯ ﻧﯚﯞﯨﺘﯩﺪﻩ ﺗﺎﺭﯨﺨﻲ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ. ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺷﻪﺟﻪﺭﯨﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﻐﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯧﺘﻨﯩﻚ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰ - ﻏﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ، ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺩﻩﯞﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﯞﻩ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺋﯘﭼﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﯘﺟﻪﺳﺴﻪﻣﻠﯩﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯟﯨﻲ ﺑﻪﻟﮕﻪ. ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻣﺮﻯ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﮔﺌﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻣﺮﻯ ﺗﺎﻛﻰ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﻪﯞﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﻪﺳﻪﺏ ﺋﯘﺭﯗﻗﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﯩﭽﻪ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﺋﯧﺘﯩﺪﯗ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻜﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻲ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺭﻭﻟﯩﻐﺎ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺋﺎﻻﻳﻠﯘﻕ، ﻣﻪﮬﻤﯘﺩ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻯ، ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺧﺎﺱ ﮬﺎﺟﯩﺐ، ﺋﻪﻟﺸﯧﺮ ﻧﺎﯞﺍﻳﻰ ﻛﻪﺑﻰ ﺑﻮﯞﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺩﻩﯞﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﻏﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺗﺎﻻﺵ - ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﻻﺭ ﺑﻮﻟﻐﯩﻴﻤﯩﺪﻯ؟! ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ  ﺟﯜﺳﯜﭖ ﺑﺎﻻﺳﺎﻏﯘﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺕ ﻗﻮﻳﯘﺷﯘﭖ، ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﮬﻪﻳﻜﻪﻟﻠﻪﺭ ﺗﯩﻜﻠﻪﭖ ، ﭘﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺳﯜﺭﻩﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻻﺭﻣﯩﺪﻯ؟! ... ... ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﺎﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻗﻮﺷﻨﺎ ﻗﻪﯞﯨﻤﻼﺭ ﺋﯚﺯ - ﺋﺎﺭﺍ ﺋﺎﺭﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜﺭﻩﺭﻣﯩﺪﯗﻕ؟ ! ...
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻼﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺰ ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﻣﯘﮬﯩﻤﺮﺍﻕ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﯩﺪﺭﺍﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﯘﻗﺘﯩﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯩﺰ ﻗﻪﻟﻪﻣﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﻣﮕﻪﻥ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺭﻭﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ، ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﺘﯩﮕﻪ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﻗﻮﻟﻼﻧﺴﺎﻕ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ. ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﯩﺪﻩﻙ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺩﻩﯞﺭﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ، ﺋﯚﺯ - ﺋﺎﺭﺍ ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺶ، ﺳﯩﯖﯩﺸﯩﺶ، ﺋﯚﺗﯜﺷﯜﺷﻨﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ، ﺋﯚﺯﻟﯩﻜﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﻗﯩﻴﻨﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪﮔﺌﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﯘ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﮔﯚﮬﻪﺭﻧﻰ ﺗﯧﺰﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺗﺎﻗﯩﺸﯩﻤﯩﺰ، ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ، ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺟﻪﯞﻻﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﯩﻤﯩﺰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﻣﺎﻗﺘﺎ.

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-11-27 08:48:42

layli510

ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﺎ، ﻗﻪﺩﯨﻤﻘﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﻩﻣﺪﯗ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟

----------------
ﺗﻮﺭﺩﺍﺵ ﻟﻪﻳﻠﻰ، ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺳﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﻪﭘﺴﻠﯩﻴﺮﻩﻙ ﺷﻪﺭﮬﯩﻴﻠﻪﭖ ﻛﯚﺭﻩﻣﺴﯩﺰ ؟ ﻣﻪﻥ ﺗﺎﺯﺍ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ .

*algha* يوللانغان ۋاقتى 2006-11-26 13:05:03

ﺗﻮﻏﺮﺍ،

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2006-11-26 13:09:15

ﺑﻪﻙ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﺭ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘﭘﺘﯘ، ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ، ﺗﻪﺧﻪﻟﻠﯘﺱ، ﻟﻪﻗﻪﻡ.. ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ؟ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﻪﻣﻪﺳﻘﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ؟

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-11-26 13:12:34

ﺧﯘﺩﺍ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺑﺎﭼﻜﺎ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﺎﺯﻣﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻴﺮﻩﻙ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﭽﯩﻤﯩﺰ !

aqbura يوللانغان ۋاقتى 2006-11-26 14:35:23

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ  ﺳﯩﺰﮔﻪ  ﻳﯜﻛﺴﻪﻝ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ   ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﯖﺰﺩﻩﻙ  ﺑﯩﺰ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ  ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ  ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ  ﻛﻪﭘﺘﯘ  

mux يوللانغان ۋاقتى 2006-11-26 15:00:43

ﻣﻮﺧﻮﺭﻛﯩﻨﻰ ﺗﺎﺯﺍ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺷﻮﺭﺍﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﺮﯨﮕﯩﻤﯘ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺯﺍﺩﻯ

shahrizad يوللانغان ۋاقتى 2006-11-26 15:17:32

ﺋﺎﭘﺘﯘﻧﯘﻡ ﺭﺍﻳﯘﻧﻠﯘﻕ ﺧﻪﻟﻖ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﺭﻩﺋﯩﺴﻰ ﺋﺎﺑﻠﻪﺕ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﻓﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺋﺎﭘﯩﺮﺍﺕ ﻗﯘﺭﯗﭖ، ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﯞﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ.
ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻠﯩﻘﻠﯩﻖ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ، ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ.
ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﯞﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ.
ﻳﯜﻛﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ. ﺑﯩﺮﺍﻕ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﺭﺍﻳﺪﯗ.
ﭘﺎﺭﺗﯩﺰﺍﻧﯩﺴﻜﯩﻲ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﭘﺘﯘﻧﯘﻡ ﺭﺍﻳﯘﻧﻠﯘﻕ ﺧﻪﻟﻖ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯜﻳﻠﯩﺴﻪﻙ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻗﯧﻠﯩﭙﻘﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ. ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﭘﺎﺭﺗﯩﺰﺍﻧﯩﺴﻜﯩﻲ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﮬﻪﺭﻛﯩﻢ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩﺴﯩﻤﻨﻰ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ،ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻣﺎﭼﺘﻪﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

mamtak يوللانغان ۋاقتى 2006-11-26 15:38:42

ﺷﻪﮬﺮﯨﺰﺍﺕ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﻩﻳﺪﯗ. ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯜﭘﻼ، ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﯜﻥ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟

baharxamili يوللانغان ۋاقتى 2006-11-26 15:55:59

ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﺷﻘﺎ ﭼﻮﻟﯩﺴﻰ ﺗﻪﮔﻤﯩﮕﻪﻥ ﭼﯧﻐﻰ ..... ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯨﮕﯜﺩﻩﻙ ﺗﯚﯞﻩﻧﮕﻪ ﺗﯚﯞﻩﻧﮕﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯞﺍﺭﻩ ﺗﯘﺭﺳﺎ ........... ( ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯘ ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﺴﯘﻥ ﻛﻪﻟﻤﯩﺴﯘﻥ )

rock يوللانغان ۋاقتى 2006-11-26 17:22:29

ﻣﺎﯞﯗ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘﭘﺘﯘ ﺟﯘﻣﺎ . ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺑﺎﻗﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ .
ﻓﻪﻣﯩﻠﻪﯓ ﻧﯧﻤﻪ؟
ﺗﻪﮔﺌﯧﺘﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ؟

aqbura يوللانغان ۋاقتى 2006-11-26 20:46:02

ﺑﯘ  ﺋﯩﺸﻤﯘ  ﮬﯜﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ   ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ  ﺑﻮﻟﺴﺎ  ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ  ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﺎﻣﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ  ﺑﺎﺵ  ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻰ  ﺑﻮﻟﯘﭖ  ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ  ﺷﯘ

layli510 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-27 00:09:05

ﻳﯘﻗﯘﺭﺩﯨﻜﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭ ﺑﻪﻙ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ﺑﻮﭘﺘﯘ. ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ﻳﻮﻟﻼﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ،ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﭘﯩﻜﺮﻯ ﺗﻮﭘﻼﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻠﯘﻧﯘﺷﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯗ، ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯧﮕﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﭖ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ؟ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ، ﺋﯘﯗﻟﻼ ﮬﯚﻛﯩﻤﻪﺗﻜﻪ ﺧﻪﺕ ﺳﯘﻧﯘﺵ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻘﻤﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟
ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﺪﺍ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﭘﯩﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﻮﻧﯧﯟﯦﺮﺳﯧﺘﯩﺘﯩﺪﺍ  ﻓﯩﻠﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ \"ﻛﺎﻟﺪﯦﺮ\"( ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﮔﺌﺎﺗﻰ) ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﻮﻟﺪﯨﻐﺎﻥ. ﺷﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺧﯧﻠﻰ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ. ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﯕﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﺎ، ﻗﻪﺩﯨﻤﻘﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﻩﻣﺪﯗ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟

Jeck يوللانغان ۋاقتى 2006-11-27 05:18:02

ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﯘﻳﯘﭖ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﭼﯘ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-11-27 08:40:17

ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ، ﺳﺎﺑﯩﻖ ﺭﻩﺋﯩﺲ ﺋﺎﺑﻠﻪﺕ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﻩﺷﯩﺘﻨﯩﯔ ﺭﯨﻴﺎﺳﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﯩﻠﺸﯘﻧﺎﺱ، ﺋﯩﺴﯩﻤﺸﯘﻧﺎﺱ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺴﯩﻢ - ﺗﻪﮔﺌﺎﺗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯧﻠﯩﭙﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ. ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ ﺋﺎﺑﻠﻪﺕ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﻩﺷﯩﺘﻤﯘ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯧﻠﯩﭙﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯧﻠﯩﭙﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﻛﯜﭺ ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ، ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﯨﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻳﻮﻟﻴﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺴﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﻗﯧﻠﯩﭙﻼﺷﻘﺎﻥ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺶ ﻟﻮﻏﯩﺘﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﻠﺪﻯ.
ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﺪﻩ ، ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭ ﺧﯧﻠﻰ ﺯﻭﺭ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﻐﺎﻥ، ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮﻥ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ، ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯧﺘﺎﺏ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ، ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺗﻪﮔﺌﺎﺗﻨﯩﯔ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﯨﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺑﯧﺴﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ  ﺗﻪﮔﺌﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ، ﺗﻪﺧﺮﯨﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻮﻳﻐﺎﻕ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻼﻧﺪﻯ. ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻤﻼﺭ ﺋﯚﺯ  ﺗﻪﮔﺌﺎﺗﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺗﯧﯖﯩﺮﻗﺎﺷﺘﻰ ، ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ  ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻝ - ﻳﻮﺭﯗﻗﻰ ﭼﯜﺷﻜﯩﭽﻪ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻗﻮﻟﻠﻨﯩﯟﯦﺮﯨﺶ، ﺋﯚﺯ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﯚﺯ ﺗﻪﮔﺌﺎﺗﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺸﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺷﯘ ﻳﯘﺳﯘﻧﺪﺍ  ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﺪﻩ  ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﺎﻳﺘﺎ - ﻗﺎﻳﺘﯩﻼﭖ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﻳﯧﺰﯨﺸﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﭖ ، ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﺍ  ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺯﯙﺭﯛﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯩﺪﻯ.

layli510 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-28 06:31:59

ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻐﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ. ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﻤﻪﻥ. ﺑﯘﻧﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﺸﯘﻧﺎﺳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﯓ. ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﻥ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﻩ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﺎﯨﺘﯘﺭﯗﭖ ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﻩﻱ. ﺳﻪﻝ ﺗﻪﺧﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺭﺳﯩﺰ.
ﺟﻪﻙ،
ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﻰ ﺋﻪﯓ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺧﻮﺗﻪﻧﺪﻩ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺗﻪﮔﺌﺎﺗﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ. ﺷﯘﯕﺎ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﺗﯧﯩﯩﻤﯘ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﺋﯧﻐﯩﻲ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﯘﻥ ﺟﯘﻣﺎ ﺟﻪﻛﺒﺎﻱ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ.

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-11-28 08:32:27

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ، ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺑﺰﺍﺱ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﺋﯚﺗﻤﯜﻛﯩﻢ ﻻﺯﯨﻤﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.

- ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﭘﯜﺗﯜﻛﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﻩ، ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﻲ ﻣﻪﺩﻩﻧﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﻪﯞﯨﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺟﺎﮬﺎﻥ ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﯘﻳﻐﺎﺭﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ( ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ) ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﭘﻪﻟﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺗﺎﻛﻰ 14 - ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ. ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺗﺎﻛﻰ ﺷﯘ ﺩﻩﯞﺭﻟﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﺋﯘﺭﯗﻕ ، ﻗﻪﺑﯩﻠﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﺗﯧﻢ ﻧﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ( ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﻗﻮﻏﯘﺭﺳﯘ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ، ﻗﺎﺭﻟﯘﻕ ﻗﯘﺗﺎﺩﯨﻤﯩﺶ، ﻗﯩﭙﭽﺎﻕ ﻳﯜﺭﯛﻙ، ﺷﺎﮬﻘﯘﻟﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ، ﻣﻪﯕﻠﯩﻚ ﺷﯩﯖﻘﯘﺭ، ﺋﺎﻟﯩﭗ ﺷﯩﯖﻘﯘﺭ، ﺗﺎﺑﻐﺎﭺ ﺑﯘﻏﺮﺍﺧﺎﻥ، ﮬﻪﺳﻪﻥ ﺑﯘﻏﺮﺍﺧﺎﻥ، ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺑﯘﻏﺮﺍﺧﺎﻥ، ﮬﺎﺭﯗﻥ ﺑﯘﻏﺮﺍﺧﺎﻥ... ) ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ، ﺷﯘﻧﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻻﺯﯨﻤﻜﻰ، ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﻏﺎﻥ - ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻼﺭ، ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺗﻪﺑﯩﻘﻪ ، ﺋﻪﮬﻠﻰ ﻣﯚﺗﯩﯟﻩﺭﻟﻪﺭ، ﺋﺎﻟﯩﻢ - ﺋﯚﻟﯩﻤﺎ، ﺋﯩﻠﯩﻤﺪﺍﺭﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻧﯩﺴﭙﯩﻲ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺪﻩ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﮬﻪﻡ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﯨﻘﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﯞﻩ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻨﻪﺗﺘﻰ. ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ، ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ، ﻳﺎﺕ ﺋﯘﻗﯘﻡ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﮔﺌﺎﺗﻨﻰ ﺋﻪﯓ ﺩﻩﺳﻠﻪﭖ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ. ﻟﯧﻜﯩﻦ، ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﺩﻩﯞﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺰﭼﯩﻠﻘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪﻯ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻣﯩﻘﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﭗ، ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﺳﺴﯩﯧﺘﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﻩﻟﻤﯩﺪﻯ. 14 - ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ﺋﯘﺭﯗﻕ ﻗﻪﺑﯩﻠﻪ ﺗﯜﺯﯛﻣﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻳﯧﻤﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻰ، ﻗﺎﻧﺪﺍﺷﻠﯩﻖ، ﺟﻪﻣﻪﺕ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﯘﺳﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﻧﻪﺗﺠﯩﺴﯩﺪﻩ، ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺭﺍ - ﺑﺎﺭﺍ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﻰ.
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﻪﮔﺌﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﻠﯩﭙﻠﯩﺸﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﻐﺎ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ، ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ 3000 ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﯘﺭﺍﻗﻠﯩﻖ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻻﺭ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗﯜﺯﯛﻣﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ. ﻳﺎﯞﯗﺭﯗﭘﺎﺩﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﮔﺌﺎﺗﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﻗﯧﻠﯩﭙﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻐﺎ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﻟﯘﺷﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ 300 ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ. ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪﻩ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺧﺎﻥ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﻗﺴﯚﯕﻪﻛﻠﻪﺭ، ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺳﺎﮬﻪﺩﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻻ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، 1890 - ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ، ﺳﺎﻣﺎﯞﯨﻲ ﺷﺎﮬ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺧﺎﻥ ﻳﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﭖ ، ﺑﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎﭘﻮﻥ ﭘﯘﻗﺮﺍﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪ ﭘﺎﺭﻻﻣﯧﻨﺘﻰ 1934 - ﻳﯩﻠﻰ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﻰ ﺗﯜﺯﯛﭖ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﻗﺎﻧﯘﻧﺪﺍ، ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻙ ﭘﯘﻗﺮﺍﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ، ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﮔﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺳﺎﭖ ﺗﯜﺭﯛﻛﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪ ﺗﯜﺭﯛﻛﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﮔﺌﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﻪﯞﯨﻤﻠﻪﺭ ﺳﯧﭙﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﺩﻯ.
ﻛﯚﺭﯛﯞﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻛﻰ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺩﻩﺳﻠﻪﭖ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ 2000 ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﻩﭖ ﺗﻪﺧﻤﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ، ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﻲ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﮬﻪﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﻴﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺋﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﻲ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﯞﻩ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺕ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﯞﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﮬﺎﺩﯨﺴﺴﻰ ﺧﺎﻻﺱ .

yureksiz يوللانغان ۋاقتى 2006-11-28 19:28:13

ﻣﯘﺷﯘ 2-ﺋﻪﯞﻻﺕ ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﺪﺍ ﺗﻪﮔﺌﺎﺗﻨﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﺘﻰ. ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﺎﯞﺍﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻘﻤﯩﺶ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯩﺴﻤﯩﻤﻨﯩﯔ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﺯﮔﻪﺭﺗﻜﯩﻠﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ.

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-11-28 21:38:47

ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﺭﻛﯩﻐﯘ ؟!

ot.bora يوللانغان ۋاقتى 2006-11-30 14:34:57

ﻣﻪﻧﻤﯘ......
بەت: [1] 2
: ( ﻳﯜﻛﺴﻪﻝ ) ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ﺗﻪﮔﺌﺎﺕ 2