akkaniyat يوللانغان ۋاقتى 2006-11-3 12:41:39

ﺑﻪﺩﻩﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ

(ﻣﻪﺳﻪﻝ)
ﺑﻪﺩﻩﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻫﻰ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ-ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺯﻩﺋﯩﭙﻠﯩﺸﯩﭗ، ﺋﯜﻧﯟﯦﺮﺳﺎﻝ ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ-ﻳﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻏﻮﻟﻠﯘﻕ ﺷﻪﻫﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯜﺭﻩﻙ، ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻥ، ﺋﯚﭘﻜﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺷﻪﻫﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﮔﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻫﻮﺯﯗﺭﯨﻐﺎﺭ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺋﺎﭼﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ.
- ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯗ؟- ﺩﻩﭖ ﺋﻪﻧﺴﯩﺰ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ ﻳﯜﺭﻩﻛﺒﻪﮒ ﻳﯧﻨﯩﻚ ﺗﯩﺘﺮﻩﭖ،- ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﻠﻪﭖ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺩﻭﻛﻼﺗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﻼ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﻤﯩﻐﯩﻠﻰ.
- ﺗﺎﯕﻪﻱ،- ﺩﻩﭖ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗﭘﺘﯘ ﺋﯚﭘﻜﯩﺒﻪﮒ ﻫﺎﺳﯩﺮﺍﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ،- ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺯﯨﻤﻨﻤﯘ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ...
- ﻫﺎﻱ، ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺩﻩﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﻠﻰ،- ﺩﻩﭘﺘﯘ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﺒﻪﮒ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯩﻴﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ،- ﻫﺎﺯﯨﺮ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻫﻪﺭ ﺗﯧﻨﭻ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺟﯩﻢ ﺗﯘﺭﻣﺎﻱ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻫﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺴﺎ، ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ ﻛﯜﭼﯩﻤﯩﺰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﺳﺎ، ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﻤﯩﺰﺩﻩ،- ﺩﻩﭘﺘﯘ. ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﭘﺘﯘ.
- ﺧﻮﺵ،- ﺩﻩﭖ ﺳﯚﺯ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﻪﻟﭙﺎﺯﺩﺍ،- ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺘﯩﺸﯩﻢ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺪﯨﻦ، ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﯕﺪﯨﺸﯩﭗ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻛﯧﯖﻪﻳﺶ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ،- ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺷﻪﻫﻪﺭ ﺑﻪﮔﻠﯩﺮﻯ ﻳﯜﺭﻩﻛﺒﻪﮒ، ﺋﯚﭘﻜﯩﺒﻪﮒ، ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﺒﻪﮒ ﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺳﻪﻝ ﺗﯩﻨﺠﯩﭙﺘﯘ.
- ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺪﯨﻦ، ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ، ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺷﻪﻫﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭ-ﻛﯚﭘﺘﯘﺭ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﻳﯜﺯﺑﯧﺮﯨﭗ، ﺷﯘ ﺷﻪﻫﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻫﯩﺘﻰ ﺑﯘﻟﻐﯘﻧﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ. ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻫﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﺩﯨﻤﻰ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ،- ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺷﯘ ﭘﯩﺘﻰ ﻫﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺳﯚﺭﻩﭖ ﻛﻪﭘﺴﯩﻠﻪﺭ. ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﯜﺭﻩﻛﺒﻪﮒ ﺗﯩﺘﺮﻩﭖ، ﺋﯚﭘﻜﯩﺒﻪﮔﻪ ﺗﺎﺗﯩﺮﯨﭗ، ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﺒﻪﮒ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﯩﻨﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ.
- ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻡ، ﻳﯜﺭﻩﻛﺒﻪﮒ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺷﻪﻫﺮﯨﯖﺪﻩ ﭘﺎﺕ-ﭘﺎﺕ ﻳﻪﺭ ﺗﻪﯞﺭﻩﭖ ﺗﯘﺭﺍﺭﻣﯩﺶ، ﺑﯘ ﺭﺍﺳﺘﻤﯘ؟
- ﺑﯘ .. ﺑﯘ ... ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ،- ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺗﯩﺘﺮﻩﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ،- ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﻜﯩﻦ، ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺷﻪﻫﺮﯨﻤﯩﺰﺩﻩ ﻳﻪﺭ ﺗﻪﯞﺭﻩﺵ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺟﺎﻫﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻫﯧﭽﻨﯩﻤﯩﻨﻰ ﭘﻪﺭﻕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ. ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﭘﯩﻘﯩﺮﻣﯘ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ. ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ ﺩﺍﻧﺎﺩﯗﺭ، ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻳﻼ،- ﺩﻩﭖ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭘﺘﯘ.
- ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯧﺴﯩﯖﮕﻪ ﻛﻪﭘﺘﯩﻤﻪﻧﺪﻩ،- ﺩﻩﭖ ﺗﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ﺧﺎﻥ،- ﺧﻮﺵ، ﺋﯚﭘﻜﯩﺒﻪﮒ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻗﺴﯩﻼ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﯚﭘﻜﻪ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﯨﻢ. ﻫﻪ ﺩﯦﺴﻪ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﯘﻣﺎﻧﻼﺭ ﻟﻪﻳﻠﻪﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﮔﻪﭖ؟

- ﺑﯘ. ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ،- ﺋﯚﭘﻜﯩﻤﯘ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ-ﺗﺎﺗﯩﺮﯨﭗ ﺳﯚﺯ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ،- ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ، ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻣﻪﻫﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﻧﺎﻱ ﻳﻮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼﭖ ﻗﺎﺭﺍ ﺋﯩﺴﻼﺭ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﻫﻪﺭﮔﯩﻼ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﻛﺎﻧﺎﻱ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯧﮕﻰ ﻛﯧﻜﯩﺮﺗﻪﻛﺠﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ، "ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺋﯧﭽﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ، ﺷﯘﯕﺎ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ" ﺩﯦﺪﻯ.
-ﻧﯧﻤﻪ، ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻰ!- ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻫ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻛﯜﻟﯜﭘﺘﯘ،- ﺩﯦﻤﻪﻙ، ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﭘﺎﺭﺍ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﮕﻪ ﭼﻮﻍ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﺎﭘﺎﻙ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﺪﻩ.
-ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ، ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻥ!
- ﺧﻮﺵ، ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ،- ﺩﻩﭘﺘﯘ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻥ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺋﯧﻐﺎﯕﻼﭖ، ﺋﯘ ﺋﯩﯖﯩﺸﯩﭗ ﺧﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎﺵ ﺋﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ، ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﻳﯘﻏﺎﻥ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ ﺗﺎﻗﯩﺸﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺧﯩﺠﯩﻠﯩﻘﻘﺘﺎ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ. ﻳﯜﺭﻩﻛﺒﻪﮒ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﭘﻜﯩﺒﻪﮔﻠﻪﺭ ﭘﯩﺴﺴﯩﯖﯖﯩﺪﻩ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ.
- ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺷﻪﻫﺮﯨﯖﻨﻰ ﻗﯘﭖ-ﺗﻮﭘﺎ، ﻻﻱ-ﻻﺗﻘﯩﻼﺭ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ، ﻧﻮﭘﯘﺳﺴﯩﺰﻻﺭ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﯩﻤﯘ، ﺷﻪﻫﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭﺍﯞﺍﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻣﺎﻱ، ﻧﻮﭘﯘﺳﺴﺴﯩﺰﻻﺭﻧﺒﻰ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﯩﻤﻪﻱ، ﺋﯚﺯﯛﯓ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻳﻪﭖ-ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻳﯜﺭﺩﯛﯕﻤﺎ؟
- ﻳﺎﻗﻪﻱ، ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ،- ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﺒﻪﮔﻨﻰ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺗﻪﺭ ﺑﯧﺴﯩﭙﺘﯘ،- ﻣﻪﻧﻐﯘ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻝ- ﻳﻮﻟﻼﺭﻏﺎ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﭖ، ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻟﻠﯘﻗﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ، ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﭖ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻧﯩﺪﯨﻢ. ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﻜﯩﻦ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﯩﺴﺎﻕ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻼﺝ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ.
- ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ، ﻳﻮﻗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﻫﻪﻳﺪﯨﯟﻩﺗﺴﻪﯕﻼﺭﭼﯘ؟
- ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻟﯧﻜﯩﻦ، ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺠﯩﺮﮔﻪﻧﯩﺪﯗﻕ ﺩﻩﭖ ﻛﺎﻟﻠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﺘﯘﺭﯨﯟﻩﺗﺘﻰ.
- ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﻣﻪﻫﻜﯜﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﻼﺭﻧﻰ،- ﺧﺎﻥ ﻏﻪﺯﻩﺑﻠﻪﻧﺪﻯ.
- ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ، ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺷﻪﻫﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘﻥ ﺩﻩﭖ، ﺋﺎﺭﻗﺎ ﻳﻮﻝ ﺯﯨﻨﺪﺍﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﭖ، ﺑﺎﻗﯩﻲ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﯗﻕ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯞﻻﺩﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯨﻤﯘ ﺋﻪﻳﺘﺎﯞﯗﺭ، ﻳﻪﻧﻪ ﻛﺎﻧﺎﻱ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼﭖ، ﺷﻪﻫﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ-ﺗﯜﺭﻛﯜﻣﻠﻪﭖ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.ﻛﯧﻜﯩﺮﺗﻪﻛﻜﻪ ﺩﯦﺴﻪﻙ، ﺑﺎﻳﺎ ﺋﯚﭘﻜﯩﮕﻪ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺩﯦﺪﻯ ﺷﯘ،- ﺩﻩﭖ ﺳﺎﻟﭙﯩﻴﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ.
- ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪﭖ ﺑﯘ؟- ﺩﻩﭘﺘﯘ ﺧﺎﻥ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﺍﭖ،- ﺩﻩﺭﻫﺎﻝ ﻣﯩﯖﻪ ﻗﯘﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﯖﻼﺭ !ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﻮﯕﺘﻪﻱ-ﺗﻮﯕﺘﻪﻱ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﺘﻰ.

- ﺧﻮﺵ،- ﺩﻩﭘﺘﯘ ﻣﯩﯖﻪ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﭽﻪﻳﮕﻪﻥ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ.
- ﻫﻪ، ﻗﯘﻣﺎﻧﺪﺍﻕ!- ﺩﻩﭘﺘﯘ ﺧﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﻪﻧﻪ ﺋﺎﺭﯨﻼﺵ،- ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﯞﻩﺩﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﺳﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺑﺎﺭﺩﯗ، ﺑﻪﺩﻩﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺷﺎﻧﯘ-ﺷﻪﯞﻛﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﯨﻠﻪ، ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ، ﺑﯘ ﺷﻪﻫﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﯘﻣﺎﻧﺪﺍﻥ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ، ﻗﯧﻨﻰ؟
- ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻥ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﻫﯚﺩﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﻤﻐﯘ،- ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﯩﻨﯩﭗ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ ﻣﯩﯖﻪ ﻗﯘﻣﺎﻧﺪﺍﻥ.
- ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ، ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺷﻪﻫﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪﺭ ﺗﻪﯞﺭﻩﺵ، ﺋﯚﭘﻜﻪ ﺷﻪﻫﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺲ-ﺗﯜﺗﻪﻙ، ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻥ ﺷﻪﻫﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻻﻱ-ﻻﺗﻘﯩﻼﺭ ﯞﻩ ﻧﻮﭘﯘﺳﺴﯩﺰﻻﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﺪﻩ.
- ﺑﺎﺭ، ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻐﯩﻤﯘ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻣﻪﻛﺘﻪ
- ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ، ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ، ﻣﺎﯕﯩﻤﯘ ﺩﻩﺧﻠﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ- ﺩﻩ، ﺟﺎﻟﻼﺕ!- ﻏﻪﺯﻩﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﺎﻥ،- ﻣﯩﯖﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﭘﺎﺭﻩ-ﭘﺎﺭﻩ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ! - ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻳﯜﺭﻩﻛﺒﻪﮒ، ﺋﯚﭘﻜﯩﺒﻪﮒ، ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﺒﻪﮔﻠﻪﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺗﯩﯖﯩﺮﻗﺎﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
- ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻫﺎﻱ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﻪ،-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﯜﺭﻩﻛﺒﻪﮒ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯩﯟﯦﻠﯩﭗ،- ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻣﯩﯖﯩﻼ ﺳﻪﯞﻩﺑﭽﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ، ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ. ﻫﻪﻕ-ﻧﺎﻫﻪﻗﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﭖ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﯜﻟﯜﻙ.
- ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ،- ﺳﯚﺯ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﺩﻯ ﺋﯚﭘﻜﯩﺒﻪﮒ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﺒﻪﮔﻤﯘ،- ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﭖ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺯﯙﺭﯛﺭﺩﯗﺭ.
- ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،- ﻗﯧﻨﻰ، ﻗﯘﻣﺎﻧﺪﺍﻥ ﺋﯚﺯﯛﯓ ﺑﯩﺮ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻪ،- ﺩﯦﺪﻯ ﺧﺎﻥ ﭘﻪﺳﻜﻮﻳﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ.
- ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺷﯘﻕ ﻗﯧﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﺴﯩﻠﻪ، ﺩﻩﻱ.
- ﻧﯧﻤﻪ، ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ، ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﭼﯧﺮﯨﭙﻠﯩﺸﯩﯟﯦﺘﯩﭙﺘﯘ-ﺩﻩ، ﺗﯧﺰﯦﻴﺖ!
- ﺑﯘ ﺩﻩﻝ ﺳﯩﻠﻰ ﻛﯚﯕﻮﻝ ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺨﻪﺳﺘﻪﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ...
- ﻧﯧﻤﻪ؟- ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺋﻮﺭﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﺪﻯ. ﺳﻪﻥ...
- ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻫﺎﻱ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﻪ،- ﺩﯦﺪﻯ ﻣﯩﯖﻪ ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ،- ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﻩﻱ،- ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﺴﺎ ﺷﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﻟﯧﻜﯩﻦ، ﺳﯩﻠﻰ ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﯩﻼ.
- ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺴﻪﻥ؟
-ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﻫﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺳﯩﻠﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺕ ﺧﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﻳﻪﭖ ﻗﻮﻳﯩﻼ، ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﻨﯩﻤﯘ ﭼﯧﻜﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﻼ، ﻫﺎﺭﺍﻗﻨﯩﻤﯘ ﭼﯩﻼﺷﻘﯩﭽﻪ ﺋﯩﭽﻜﻪﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
- ﺗﻮﺧﺘﺎ، ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﺭﻩﻙ، ﺋﯚﭘﻜﻪ، ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ؟
- ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺕ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻫﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺳﯘﻧﯩﺪﯗ، ﺳﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﻗﻮﺭﺷﺎﯞﯨﻐﺎ ﺗﯩﻘﯩﭙﻼ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻼ، ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﻯ ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ، ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ ﺋﯩﺴﻼﺭ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﯚﺳﯜﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ، ﻛﯩﻜﯩﺮﺗﻪﻛﻜﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﯩﺪﯗ.ﺳﯩﺰ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﻛﯧﻜﯩﺮﺗﻪﻛﻜﯩﻤﯘ ﻧﻪ ﺋﺎﻣﺎﻝ؟ ﺋﯩﻼﺟﯩﺴﯩﺰ ﺗﻮﺳﯩﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼﺭﻧﻰ ﻛﺎﻧﺎﻱ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﭘﻜﻪ ﺷﻪﻫﺮﯨﮕﻪ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ، ﺧﺎﻻﺱ.
- ﻫﻪ،- ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯚﭘﻜﯩﺒﻪﮒ، - ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺕ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﯞﺍﺳﺘﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻧﺪﻩ. ﺧﺎﻥ ﻻﺳﺴﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻨﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.
- ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻥ ﺷﻪﻫﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻻﻱ-ﻻﺗﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻮﭘﯘﺳﺴﯩﺰﻻﺭﻧﯩﭽﯘ؟ ﻛﯩﻢ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.
- ﺳﯩﻠﻰ ﻫﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﺪﻩ، ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺕ ﺑﯩﻬﯘﺵ ﻫﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ، ﻫﻪﺗﺘﺎ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻛﻮﻧﺘﺮﯗﻟﻠﯘﻗﯘﻣﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﻤﻪﻥ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﻰ ﻛﯩﻢ ﻛﻪﻟﺴﻪ، ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﯟﯦﺮﯨﺪﯗ، ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯗ. ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻫﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭼﯧﻘﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﺑﯘ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﺳﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ، ﺩﻭﺳﺘﻤﯘ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻤﯘ، ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻛﯧﻜﯩﺮﺗﻪﻛﻜﻪ ﺩﻭﻗﯘﺭﯨﺸﯩﺪﯗ. ﻛﯧﻜﯩﺮﺗﻪﻛﻤﯘ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ "ﮔﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯩﻨﻰ ﻏﻪﻧﯩﻴﻤﻪﺕ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯩﺰﺍﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺯﯨﻤﯩﻨﻰ ﻛﻪﯕﺮﻯ، ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷﻠﯜﻙ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻥ ﺷﻪﻫﺮﯨﮕﻪ ﻳﻮﻟﻼﻳﺪﯗ- ﺩﻩ.
- ﺑﻮﻟﺪﻯ، ﺑﻪﺱ!- ﺩﯦﺪﻯ ﺧﺎﻥ ﻏﻪﺯﻩﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ،- ﻫﻪﻣﻤﻪ ﮔﯘﻧﺎﻫ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺳﻪﻧﺪﻩ، - ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﭼﻪﻛﭽﻪﻳﺪﻯ،- ﺳﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﻤﯘ ﻛﻨﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯔ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
- ﻫﻪﺩﺩﯨﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ، ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺧﺎﻥ ،ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ. ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯩﺮﻯ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻼ، ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﻳﯩﺸﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺵ ﻗﺎﺗﯘﺭﺳﯩﻼ، ﺑﺎﺭ ﻟﯩﻖ ﺷﻪﻫﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻚ ﻻﺯﯨﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ، ﻧﻮﺭﻣﯩﻠﯩﻖ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺳﯩﻠﻪ، ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﭖ، ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ، ﻳﺎﺕ ﻧﺎﺯﯗ-ﻧﯩﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﯩﺴﯩﻼ، ﻳﯜﺭﻩﻙ، ﺋﯚﭘﻜﻪ، ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻥ ﺷﻪﻫﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺗﯧﻨﭻ، ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺠﻪﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻼﻻﻳﻤﻪﻥ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﻤﯘ ﺭﻭﻧﺎﻕ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ، ﮔﯜﻟﻠﻪﭖ ﻳﺎﺷﻨﺎﻳﺪﯗ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟
- ﺗﻮﻏﺮﺍ،- ﺩﻩﭖ ﺗﻪﺳﺘﯩﻖ ﺳﺎﭘﺘﯘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻣﯘ- ﺳﯩﻠﻰ ﺧﺎﻥ، ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺭﻭﻧﺎﻕ ﺗﯧﭙﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺧﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ. ﺷﯘﯕﺎ، ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺕ ﺋﻪﻝ ﺷﺎﻫﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯨﺸﯩﻐﺎ، ﺷﯧﺮﯨﻦ-ﺷﯩﻜﻪﺭ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﺍﻧﻤﺎﻱ، ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﯨﺪﻩ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﯗﭖ، ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺷﻪﻫﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﭖ، ﺑﻪﺩﻩﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﺭﻭﻧﺎﻕ ﺗﯧﭙﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺧﺎﻥ ﺳﻪﻝ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ. ﺩﯦﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﯘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺳﻮﯞﻏﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ-ﻳﺎﻣﯩﻨﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﻣﻪﻱ، ﺋﺎﻣﺒﺎﺭﻏﺎ ﺗﯩﻘﯩﯟﻩﺭﮔﻪﻧﯩﺪﻯ. ﺋﺎﻣﺒﺎﺭ ﺑﯧﮕﯩﻤﯘ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻫﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺒﺎﺭﻏﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﻣﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺳﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ، ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ، ﺋﯘ ﺑﯘ ﺷﻪﻫﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ "ﺗﺎﺭﺗﯘﻕ" ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﯟﯨﺘﻪﺗﺘﻰ. ﺋﯘﻻﺭ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﺴﺎ، ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ "ﮔﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯩﻨﻰ ﻏﻪﻧﯩﻴﻤﻪﺕ" ﺩﯦﮕﻪﻥ "ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﺧﺎﻻﺱ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﻩﺳﺘﯩﻜﻰ" ﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭙﻼ ﻗﯘﺗﯘﻻﺗﺘﻰ.
- -ﺗﻮﺭﺍ،- ﺩﯦﺪﻯ ﺧﺎﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺧﯘﺭﺳﯩﻨﯩﭗ،- ﻣﻪﻥ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺗﯘﻳﯘﻕ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ، ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﻫﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯩﻤﻪﻥ.ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﻪﻳﯩﺐ ﻣﻪﻧﺪﻩ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺷﻪﻫﻪﺭ ﺑﻪﮔﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺕ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﯞﻩﺩﻩ ﺑﯩﺮﻩﻳﻜﻰ، ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ، ﺋﺎﯞﺍﻝ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﭖ، ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﮔﯜﻟﻠﻠﯩﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺳﺎﻟﯩﻤﻪﻥ!
ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﺎ ﮔﯜﻟﺪﯨﺮﺍﺱ ﺋﺎﻟﻘﯩﺶ ﺳﺎﺩﺍﻟﯩﺮﻯ ﻳﺎﯕﺮﯨﺪﻯ. ﻫﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﻬﺮﯨﺪﻩ ﺭﺍﺯﯨﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺟﯩﻠﯟﯨﻠﻪﻧﺪﻯ.
- ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ ﺩﺍﻧﺎﺩﯗﺭ، ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻳﻼ!- ﺑﯘ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﻰ ﻟﻪﺭﺯﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-11-3 12:59:35

ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻣﻪﺳﻪﻝ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺑﯘ ! ﺋﯜﻣﯜﺩﯨﻜﻰ ، ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﻪﻟﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺮﻩﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺧﺎﻗﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﮬﯧﺰﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﺑﻪﺩﻩﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﻮﺭﯗﻗﺪﺍﭖ، ﺋﺎﯞﺍﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ... ...

~Qawandaz~ يوللانغان ۋاقتى 2006-11-3 13:43:58

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺋﻪﮬﻠﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭﻏﺎ ﺑﺎﻱ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮔﻪﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ ﺟﯘﻣﺎ

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-11-3 13:47:59

ﻛﯩﻢ ﻳﺎﺯﺩﻯ ﺑﯘﻧﻰ؟ ﺋﯩﺴﯩﻞ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ!

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-11-3 15:38:56

ﺗﯧﻤﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﺪﯗ ﺷﯘ ! ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ .

Izdenguqi يوللانغان ۋاقتى 2006-11-3 17:30:32

ﺭﺍﺳﯩﺖ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﻪﻝ.

Mahir512 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-3 18:32:43

ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯩﺴﯩﻞ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ؟

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2006-11-3 20:15:03

ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﺎ ﺑﺎﺭﺩﻩﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ...

turkizati يوللانغان ۋاقتى 2006-11-5 13:57:28

ﺗﯘﻟﯘﻕ ﺋﯘﻗﯘﺩﯗﻡ.....ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﻮﻳﻐﺎﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯘﺑﺎﺭﻛﻪﻥ.........

akkaniyat يوللانغان ۋاقتى 2006-12-21 21:18:31

ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ.ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

xirali8 يوللانغان ۋاقتى 2007-1-1 19:50:30

ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻛﯩﻢ ﻳﺎﺯﺳﯘﻥ..ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﯩﻜﻪﻥ...
بەت: [1]
: ﺑﻪﺩﻩﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ