zulal يوللانغان ۋاقتى 2006-10-18 23:47:17

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ 100 ﻣﻪﺷﮭﯘﺭ ﺋﻪﺳﻪﺭ

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﺯ مەشھۇر ئەﺳﻪﺭ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﯘﭼﻰ : ﻳﺎﻟﻘﯘﻥ ﺭﻭﺯﻯ


ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ 10 ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﺘﻰ . ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ ئاﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﻣﯧﻚ . ﺧﺎﺭﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ << ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﺯ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﻛﯩﺸﻰ >> ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ ئۇﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﻐﺎ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ﻫﻪﻣﺪﻩ ئۇﻳﻐﯘﺭ ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻗﺎﺭﺷﻰ ئېلىشىغا ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ . ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻣﯧﻚ . ﺧﺎﺭﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻬﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺑﯘ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮﻟﯘﻕ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﻪﺭﺗﯜﺯﮔﻪﻥ . ﺗﯜﺯﯛﺷﺘﻪ ئاﺩﻩﻡ ، ﺷﻪﻳﺌﻰ ﯞﻩ ﻫﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﻮﯓ - ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﻜﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪﻳﯜﺯ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﮕﻪ ئاﻳﺮﯨﭗ ﺭﻩﺗﻜﻪ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﻏﺎﻥ ، ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ :
( 1 ) ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﺯ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ئۇﺭﯗﺵ
( 2 ) ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﺯ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ئەﺳﻪﺭ
( 3 ) ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﺯ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ئاﻟﯩﻢ
( 4 ) ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﺯ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﻠﯩﻚ ئوﺭﯗﻥ
( 5 ) ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﺯ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ئاﭘﻪﺕ
( 6 ) ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﺯ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﭼﻮﻟﭙﯩﻨﻰ
( 7 ) ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﺯ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ئۇﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺖ
( 8 ) ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﺯ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ئاﻳﺎﻝ
( 9 ) ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﺯ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﮔﯘﺭﯗﻫﻰ
ﺑﯘ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻛﯩﺘﺎﺏ ئوﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ .
ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ << ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﺯ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ئەﺳﻪﺭ >>ﻧﯩﯔﺋﯩﺴﻤﻰ ، ئاﭘﺘﻮﺭﻯ ، ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺗﻪﯞﻩﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ئوﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﻻﻳﯩﻖ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ ، ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺧﯘ ﻳﻪﻧﺨﯘﯓ ، ﮔﯜﻟﺰﺍﺭ ، ﻳﺎﯓ ﺳﯧﺮﯛﻱ ئۈﭼﻪﻳﻠﻪﻥ ﺗﯜﺯﮔﻪﻥ ( ﮔﯜﻟﺰﺍﺭ _ ﺑﯘ ﺑﯩﺮﻳﯜﺭﯛﺵ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺗﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ئاﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻛﯩﺸﯩﺴﻰ ) .


<< ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﺯ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ئەﺳﻪﺭ >>ﻧﯩﯔ ﺭﻩﺕ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻰ
1 . ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻝ : ﻣﺎﺭﻛﺲ ( ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ )
2 . ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ : ﺋﯩﻴﺴﺎ
3 . ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﺎ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮﻯ : ﻧﻴﯘﺗﻮﻥ ( ئەﻧﮕﻠﯩﻴﻪ )
4 . ﻗﯘﺭئاﻥ : ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ( ﺳﻪئۇﺩﻯ ئەﺭﻩﺑﯩﺴﺘﺎﻥ )
5 . ﮔﺎﺩﯨﻨﺠﯘﺭ ﻧﻮﻣﻰ ( ﺗﯩﺮﻯ ﭘﯩﺘﺎﻛﺎ ) : ﺳﺎﻛﻴﺎﻣﯘﻧﻰ ( ﻫﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ )
6 . ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﯩﺘﺎﺑﻨﺎﻣﯩﺴﻰ : ﺟﯧﻔﻔﯧﺮﺳﻮﻥ ( ئاﻣﯧﺮﯨﻜﺎ )
7 . ﻳﯧﯖﻰ ﺩﯦﻤﻮﻛﺮﺍﺗﯩﺰﻡ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ : ﻣﺎﯞ ﺯﯦﺪﯗﯓ ( ﺟﯘﯕﮕﻮ )
8 . ﻧﯩﺴﺒﯩﻴﻠﯩﻚ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯩﺴﻰ : ﺋﯧﻴﻨﯩﺸﺘﯧﻴﻦ ( ئاﻣﯧﺮﯨﻜﺎ )
9 . ﻧﺎﭘﻮﻟﯧئوﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ : ﻛﻮﻟﻠﯧﻜﺘﯩﭗ ( ﻓﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪ )
10 . ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻯ ﯞﻩ ئاﻣﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ : ئاﺩﺍﻡ ﺳﯩﻤﯩﺖ ( ئەﻧﮕﻠﯩﻴﻪ )
11 . ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯜﺭﻩﺷﻠﯩﺮﯨﻢ : ﮔﯧﺘﻠﯩﺮ ( ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ )
12 . ئۈﭺ ﻣﻪﺳﻠﯩﻚ : ﺳﯜﻥ ﺟﯘﯕﺸﻪﻥ ( ﺟﯘﯕﮕﻮ )
13 . ﻧﻮﭘﯘﺱ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯩﺴﻰ : ﻣﺎﻟﺘﻮﺱ ( ئەﻧﮕﻠﯩﻴﻪ )
14 . ئاﺩﺩﯨﻲ ﺳﺎﯞﺍﺕ : ﭘﯩﺌﯧﻦ ( ئاﻣﯧﺮﯨﻜﺎ )
15 . ﭘﻼﻧﯧﺘﻼﺭ ﻫﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ : ﻛﻮﭘﯧﺮﻧﯩﻚ ( ﭘﻮﻟﺸﺎ )
16 . ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻫﻼﺭ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ : ﻣﺎﻛﯧئاﯞﯨﻞ ( ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﻪ )
17 . ﺳﯜﻧﺰﯨﻨﯩﯔ ﻫﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺩﻩﺳﺘﯘﺭﻯ : ﺳﯜﻥ ﺯﻯ ( ﺟﯘﯕﮕﻮ )
18 . ﺩﻳﯘﺭﯨﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ : ﺋﯧﻨﮕﻠﯩﺲ ( ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ )
19 . ﮔﯧئوﻣﯧﺘﯩﺮﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ : ﺋﯧﯟﻛﻠﯩﺪ ( ﮔﺮﯦﺘﺴﯩﻴﻪ )
20 . ﺗﯜﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ : ﺩﺍﺭﯞﯦﻦ ( ئەﻧﮕﻠﯩﻴﻪ )
21 . ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯩﺴﻰ : ﯞﯦﻨﯩﺮ ( ئاﻣﯧﺮﯨﻜﺎ )
22 . ﻗﺎﻣﯘﺱ : ﺩﯦﺪﺭﻭ ( ﻓﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪ )
23 . ﺳﺎﻡ ﺗﺎﻏﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﭘﯩﺴﻰ : ﺳﯩﺘﻮ ﺧﺎﻧﯩﻢ ( ئاﻣﯧﺮﯨﻜﺎ )
24 . ﻫﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﯞﻩ ﻗﺎﻥ ﻫﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ : ﺧﺎﺭﯞﯦﻲ ( ئەﻧﮕﻠﯩﻴﻪ )
25 . ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮﻯ : ﺩﯦﻜﺎﺭﺕ ( ﻓﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪ )
26 . ﻫﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ئاﺋﯩﺖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ : ﺟﻮﻥ . ﻟﻮﻙ ( ئەﻧﮕﻠﯩﻴﻪ )
27 . ﭼﯜﺵ ﺗﻪﺑﯩﺮﻯ : ﻓﯩﺮﻭﺋﯩﺪ ( ئاﯞﺳﺘﯩﺮﯨﻴﻪ )
28 . ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮﻯ : ﺗﻪﻳﻠﯘﺭ ( ئاﻣﯧﺮﯨﻜﺎ )
29 . ﺩﯦﯖﯩﺰ ئاﺭﻣﯩﻴﻪ ئۇﺭﯗﺷﻰ ﺳﺘﺮﺍﺗﯧﮕﯩﻴﯩﺴﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ : ﻣﺎﺧﺎﻥ ( ئاﻣﯧﺮﯨﻜﺎ )
30 . ﻣﻪﯞﺟﯘﺩﻟﯘﻕ ﯞﻩ ﻳﻮﻗﻠﯘﻕ : ﺳﺎﺭﺗﯧﺮﻯ ( ﻓﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪ )
31 . ﺋﯩﺸﻘﺎ ئوﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﺶ ، ئۆﺳﯜﻡ ﯞﻩ ﭘﯘﻝ ئوﺑﻮﺭﻭﺕ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯩﺴﻰ : ﻛﯧﻴﻨﯩﺲ ( ئەﻧﮕﻠﯩﻴﻪ )
32 . ئۇﺭﯗﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ : ﻛﺎﺭ . ﯞﻭﻥ ( ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ )
33 . ﻣﯘﻫﺎﻛﯩﻤﻪ ﯞﻩ ﺑﺎﻳﺎﻥ : ﻛﯘﯓ ﺯﻯ ( ﺟﯘﯕﮕﻮ )
34 . ئۇﺭﯗﺵ ﯞﻩ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ : ﮔﯩﺮﻭﺗﯩئوﺱ ( ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﻪ )
35 . ﺟﯘﻏﺮﺍﭘﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯩﺴﻰ : ﻣﯧﻜﯩﻨﺖ ( ئەﻧﮕﻠﯩﻴﻪ )
36 . ﻟﻮﺋﯩﺲ
XIV ﺩﻩﯞﺭﻯ : ﯞﻭﻟﺘﯧﺮ ( ﻓﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪ )
37 . ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ﯞﻩ ﺑﺎﺝ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﻯ : ﺭﯨﻜﺎﺭﺩﻭ ( ئەﻧﮕﻠﯩﻴﻪ )
38 . ئوﺗﻮﭘﯩﻴﻪ : ﺗﻮﻣﺎﺱ . ﻣﻮﺭ ( ئەﻧﮕﻠﯩﻴﻪ )
39 . ﭘﺮﻭﺗﯩﺴﺘﺎﻧﺖ ﺋﯧﺘﯩﻜﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺰﻡ ﺭﻭﻫﻰ : ﻣﺎﻛﺲ . ﯞﯦﺒﺮ ( ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ )
40 . ﺋﯩﻼﻫ ﻛﻮﻣﯧﺪﯨﻴﯩﺴﻰ : ﺩﺍﻧﺘﯥ ( ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﻪ )
41 . ﮔﻮﻣﯧﺮ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ : ﮔﻮﻣﯧﺮ ( ﮔﺮﯦﺘﺴﯩﻴﻪ )
42 . ﺩﯦﯖﯩﺰ ﯞﻩ ﻗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ : ﯞﯦﮕﯧﻨﯩﺮ ( ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ )
43 . ئۆﺳﯜﺷﻨﯩﯔ ئاﺧﯩﺮﻗﻰ ﭼﯧﻜﻰ : ﻫﯩﺪﻭﺱ ( ئاﻣﯧﺮﯨﻜﺎ )
44 . ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ : ﺭﻭﺳﺴﻮ ( ﻓﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪ )
45 . ﻟﯧﯟﯨﺘﺎﻥ : ﺧﻮﺑﺒﯩﺲ ( ئەﻧﮕﻠﯩﻴﻪ )
46 . ﻫﻮﻗﯘﻕ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ : ﻧﯧﺘﺰﻯ ( ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ )
47 . ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﺭ : ﺳﯩﻤﺎﭼﻴﻪﻥ ( ﺟﯘﯕﮕﻮ )
48 . ﻣﺎﻧﯘ ﺳﯩﻤﯩﺮﺩﻯ : ﻣﺎﻧﯘ ( ﻫﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ )
49 . ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺭﻭﻫﻰ : ﻣﯘﻧﺘﯧﺴﻜﻴﯘ ( ﻓﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪ )
50 . ﺳﺎﻛﯘﻧﺘﺎﻻ : ﻛﺎﻟﺪﺍﺳﺎ ( ﻫﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ )
51 . ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺋﯩﻠﯩﻢ : ئاﺭﯦﺴﺘﻮﺗﯩﻞ ( ﮔﺮﯦﺘﺴﯩﻴﻪ )
52 . ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯩﺴﻰ : ﺳﯧﻠﺮﻭﺱ ( ئاﻣﯧﺮﯨﻜﺎ )
53 . ﻣﺎﺭﻛﺴﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ : ﻟﻮﺋﯩﺲ . ئاﺭﺩﻭﺱ ( ﻓﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪ )
54 . ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ : ﺭﻭﺳﺴﯧﻞ ( ئەﻧﮕﻠﯩﻴﻪ )
55 . ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ﯞﻩ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ : ﺷﻮﭘﯧﻨﺨﺎئۇﺋﯧﺮ ( ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ )
56 . ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺭﺍﯞﺍﻗﺘﯩﻜﻰ ﭼﯜﺵ : ﺳﺎﯞ ﺷﯚﭼﯩﻦ ( ﺟﯘﯕﮕﻮ )
57 . ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﭙﻪﺭﯞﻩﺭﻟﯩﻚ : ﺗﺎﮔﻮﺭ ( ﻫﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ )
58 . ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺷﻪﻫﯩﺮﻯ : ﺗﻮﻣﺎﺱ . ﻛﺎﻣﭙﺎﻧﯩﻼ ( ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﻪ )
59 . ﻣﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﻪ : ﺧﻪﻟﻖ ( ﺳﻪئۇﺩﻯ ئەﺭﻩﺑﯩﺴﺘﺎﻥ )
60 . ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﻳﯧﯖﻰ ﭘﻪﻧﻨﯩﯔ ﺳﯚﻫﺒﯩﺘﻰ : ﮔﺎﻟﯧﻠﯩﻲ ( ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﻪ )
61 . ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﺭﻭﻟﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ : ﭘﻠﯩﺨﺎﻧﻮﭖ ( ﺭﻭﺳﯩﻴﻪ )
62 . ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ئاﯞﺍﺗﻠﯩﺸﯩﺶ : ﺋﯧﺮﺧﺎﺭﺩ ( ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ )
63 . ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻠﯩﺮﻯ : ﺭﻭﺳﺘﻮ ( ئاﻣﯧﺮﯨﻜﺎ )
64 . ﺳﻪﯞﻩﺏ ، ﻣﻪﻧﺒﻪ ﯞﻩ ﺑﯩﺮﺩﻩﻛﻠﯩﻚ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ : ﺑﺮﯗﻧﻮ ( ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﻪ )
65 . ﺧﻪﻟﻘئاﺭﺍ ﻗﺎﻧﯘﻥ : ئوﭘﭙﯩﻨﺨﯩﻢ ( ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ )
66 . ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﯩﻲ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺋﯧﺘﯩﻜﺎ : ﺧﻮﺷﻠﯧﻲ ( ئەﻧﮕﻠﯩﻴﻪ )
67 . ﺗﯧئوﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﻗﺎﻣﯘﺳﻰ : ئوﻛﯟﯦﻨﺎ ( ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﻪ )
68 . ئۈﭼﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺩﻭﻟﻘﯘﻥ : ﺗﻮﻓﻠﻰ ( ئاﻣﯧﺮﯨﻜﺎ )
69 . ﻣﺎﺭﻙ . ﭘﻮﻟﻮﻧﯩﯔ ﺳﺎﻳﺎﻫﻪﺕ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﻰ : ﻣﺎﺭﻙ . ﭘﻮﻟﻮ ( ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﻪ )
70 . ﺩﯦﻬﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺭﯨﺴﺎﻟﯩﺴﻰ : ﺟﻴﺎ ﺳﯩﺴﻰ ( ﺟﯘﯕﮕﻮ )
71 . ﺭﻭﻫﯩﻲ ﻫﺎﺩﯨﺴﻪ ﺋﯩﻠﻤﻰ : ﮔﯧﮕﯧﻞ ( ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ )
72 . ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯩﺴﻰ : ﺳﭙﯧﻨﺴﯩﺮ ( ئەﻧﮕﻠﯩﻴﻪ )
73 . ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﻨﺎﻣﻪ : ئاﯞﮔﯘﺳﺖ ( ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﻪ )
74 . ﻣﯜﺟﻤﻪﻟﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻠﯩﻜﻜﯩﭽﻪ : ﭘﺮﯨﮕﻮﮔﯩﻦ ( ﺑﯧﻠﮕﯩﻴﻪ )
75 . ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ئوﻣﯘﻣﯩﻲ ﺑﺎﻳﺎﻥ : ﻓﯘﺯﻯ ﺷﯘﺟﻰ ( ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﻪ )
76 . ﺩﯨئاﻟﯧﻜﺘﯩﻚ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩﺰﻡ ﯞﻩ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩﺰﻡ : ﺳﯩﺘﺎﻟﯩﻦ ( ﺭﻭﺳﯩﻴﻪ )
77 . ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩﺸﻰ : ﻛﯘﺳﻨﯩﺲ ( ئاﻣﯧﺮﯨﻜﺎ )
78 . ﻗﻪﻫﺮﯨﻤﺎﻥ ﯞﻩ ﻗﻪﻫﺮﯨﻤﺎﻧﻐﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺵ : ﺗﻮﻣﺎﺱ . ﻛﺎﻟﻠﻮﺭ ( ئەﻧﮕﻠﯩﻴﻪ )
79 . ئاﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ئاﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ئوﺭﻧﻰ : ﻣﺎﻛﺲ . ﺷﻠﯧﺮ ( ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ )
80 . ئۇﺭﯗﺵ ﯞﻩ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ : ﻟﯧﻒ . ﺗﻮﻟﯩﺴﺘﻮﻱ ( ﺭﻭﺳﯩﻴﻪ )
81 . ﺳﯚﻳﮕﯜ ﺗﻪﺷﻨﺎﻟﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ : ﻣﺎﺭﻛﻮﺱ ( ئاﻣﯧﺮﯨﻜﺎ )
82 . ﮔﯩﻴﻮﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ : ﮔﯩﻴﻮﺗﻰ ( ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ )
83 . ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺰﻡ ، ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺰﻡ ﯞﻩ ﺩﯦﻤﻮﻛﺮﺍﺗﯩﺰﻡ : ﺷﺎﻣﭙﯧﺘﯩﺮ ( ئاﯞﺳﺘﯩﺮﯨﻴﻪ )
84 . ﭘﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ : ﺑﯧﺮﻧﺎﻝ ( ئەﻧﮕﻠﯩﻴﻪ )
85 . ئاﺩﻩﻡ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ : ﻛﺎﺳﺴﯧﺮﻯ ( ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ )
86 . ئەﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﭼﻪﺗﻨﻪﺵ : ﻓﯩﺮﻭﻡ ( ئاﻣﯧﺮﯨﻜﺎ )
87 . ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﯞﻩ ﺋﯩﺴﺘﯧﺘﯩﻜﺎ : ﭼﯧﺮﻧﺸﯩﯟﯨﺴﻜﻰ ( ﺭﻭﺳﯩﻴﻪ )
88 . ﺗﺎﺭﯨﺦ : ﻫﯩﺮﻭﺩﯨﺪ ( ﮔﺮﯦﺘﺴﯩﻴﻪ )
89 . ﺑﯩﻜﺎﺭﭼﯩﻼﺭ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯩﺴﻰ : ﻓﯩﻨﺒﯩﻠﻮﻥ ( ئاﻣﯧﺮﯨﻜﺎ )
90 . ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺳﺎﻧﺎئەﺕ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻰ : ﺑﯧﻞ ( ئاﻣﯧﺮﯨﻜﺎ )
91 . ﻏﺎﻳﯩﯟﻯ ﺩﯙﻟﻪﺕ : ئەﭘﻼﺗﻮﻥ ( ﮔﺮﯦﺘﺴﯩﻴﻪ )
92 . ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ : ﻛﺎﺭﻝ . ﻛﻮﺗﯧﺲ ( ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ )
93 . ﮔﺎﻟﻠﯩﻴﻪ ئۇﺭﯗﺵ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ : ﻛﺎﻳﺴﺎﺭ ( ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﻪ )
94 . ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﯞﻩ ﺗﻪﺑﯩئەﺕ : ﺩﯗﯞﯦﻲ ( ئاﻣﯧﺮﯨﻜﺎ )
95 . ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ : ئارۇس ( ئاﻣﯧﺮﯨﻜﺎ )
96 . ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ : ﻣﻮﺭﮔﯩﻦ ( ئاﻣﯧﺮﯨﻜﺎ )
97 . ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﭘﯩﻼﻥ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮﻯ : ﻟﯧﯟﯨﺲ ( ئاﻣﯧﺮﯨﻜﺎ )
98 . ﺳﺎﭖ ئەﻗﯩﻠﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ : ﻛﺎﻧﺖ ( ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ )
99 . ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ : ﭘﯩئاﮔﯩﺖ ( ﺷﯟﯦﺘﺴﺎﺭﯨﻴﻪ )
100 . ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺶ : ﺟﻮﻥ . ﻧﻪﺳﺒﯩﺖ ( ئاﻣﯧﺮﯨﻜﺎ )

ozhaI يوللانغان ۋاقتى 2006-10-19 00:57:04

afiyfiy يوللانغان ۋاقتى 2006-10-19 06:53:47

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ ، ﺯﯗﻻﻝ ... ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﻛﯜﭼﯜﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﺗﺎﭘﯩﻤﻪﻥ ؛ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﻤﻪﻥ ....
ﺳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﺎﻳﺖ ﺩﻩﯕﻼﺭ ....

afiyfiy يوللانغان ۋاقتى 2006-10-19 07:04:20

ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ... ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﯩﺘﺎﺑﻨﺎﻣﯩﺴﻰ .... ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﺎ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮﻯ .... ﮬﻪﻱ ....

aliptikin يوللانغان ۋاقتى 2006-10-19 08:55:01

<ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ>ﻧﻰ ﺗﯚﺗﯩﻨﺠﯩﮕﻪ ﺗﯩﺰﯨﭗ ﻗﯘﻳﻐﯩﻨﻰ ﺑﯘﻟﻤﺎﭘﺘﯘ ،  16-ﺳﻰ < ﮬﯚﻛﯘﻣﺪﺍﺭﻻﺭ ﺩﻩﺳﺘﯘﺭﻯ>ﻏﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ.






alaibalai يوللانغان ۋاقتى 2006-10-19 09:05:26

<<ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ >>ﻧﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﯨﻨﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﻮﭘﺘﯘﻏﯘ، ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2006-10-19 10:10:39

\" ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ \" ﻧﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﺎﺯﺩﻯ ﺩﻩﭘﺘﯩﻐﯘ ؟؟

AVAR يوللانغان ۋاقتى 2006-10-19 10:24:46

ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻐﯩﻦ ﺷﯘﺩﻩ ..
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﻨﻰ 1.ﺩﯨﮕﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻮﺑﯩﻜﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﭘﺘﯘ .

orkax1974 يوللانغان ۋاقتى 2006-10-19 10:47:36

ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻮﻗﻨﻰ ﻳﻪﭘﺘﯘ

lata يوللانغان ۋاقتى 2006-10-19 11:28:27

ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﭘﺘﯘ ﭘﻮﻗﻨﻰ ،
ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻛﻪﭘﺘﯘ ﻳﯘﻗﻨﻰ ،
ﺗﯩﻠﻠﯩﻤﺎﻳﻠﻰ ﺧﻪﻗﻨﻰ ،
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ ﮬﻪﻗﻨﻰ

UMIDWAR يوللانغان ۋاقتى 2006-10-19 12:27:52

ﮬﻪﻱ  ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﺯﻯ ﺋﯘﭼﯘﻕ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ،ﻗﯘﻟﯩﻘﻰ ﺳﺎﻕ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ............
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﯩﺴﻼﻡ ﻳﺎﺯﺩﻯ ﺩﯨﮕﯩﻨﻰ

elterish يوللانغان ۋاقتى 2006-10-19 12:33:01

ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍﺷﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺴﻞ ﻛﯩﺘﺎﭘﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ، ﺑﯩﺮ ﺋﯘﭼﯘﻡ ﻧﺎﺩﺍﻧﻼﺭ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻣﺴﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯘﻥ ﺟﯘﯕﺸﻪﻥ ﻣﺎﯞﺯﺩﯗﯕﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﭘﻼﺗﻮﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺗﯩﺰﻏﯩﻨﯩﻨﻰ، ﺑﯘ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺟﯘﯕﮕﯘ ﺋﯚﻟﻤﺎﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﺗﯩﺨﭽﻪ ﺟﯘﯕﮕﯘ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﻨﯩﺪﯗ؟ ﺟﯘﯕﮕﯘﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﻪ ﺳﯘﻥ ﺟﯘﯕﺸﻪﻧﻨﯩﯔ 3 ﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺭﻣﯩﺪﯗ؟ ﻛﺎﭘﺘﺎﻝ ﺗﯩﺨﻰ ﺑﯩﺮﻧﭽﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻤﯩﺶ، ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﯩﺰﻣﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻛﺎﭘﺘﺎﻝ ﺑﯩﺮﻧﺠﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻨﻰ ﺋﺎﻻﺭﻣﯩﻜﯩﻦ. ﺳﯩﺮﮔﻪ ﺗﻪﯞﯨﺴﻴﻪﺳﯩﻢ <ﺋﻪﯓ> ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﭖ، ﻣﺎﻗﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﯞﺍﺭﻩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻳﯜﺭﻣﻪﯓ ، ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ.

jagqi يوللانغان ۋاقتى 2006-10-19 12:35:59

ﻣﯘﺷﯘ ﺭﻩﺗﻜﻪ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﻏﺎﻧﻼﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺋﯘﻗﯘﭖ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﻤﯩﺪﯗ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

lokqak يوللانغان ۋاقتى 2006-10-19 13:08:09

ﺩﯨﯖﺸﯩﻴﺎﯞﭘﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﺗﻤﺎﭘﺘﻐﯘ   ﻛﺎﻡ ﻗﺎﭘﺘﯘﮬﻪ  ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﭼﻜﻪ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ......................................

ARGINA يوللانغان ۋاقتى 2006-10-19 14:14:30

ﺧﺎﺧﺎﺧﺎﺧﺎﺧﺎﺧﺎﺧﺎﺧﺎﺧﺎﺧﺎﺧﺎ!!!!!!!!!!!!!

ARGINA يوللانغان ۋاقتى 2006-10-19 14:14:34

ﺧﺎﺧﺎﺧﺎﺧﺎﺧﺎﺧﺎﺧﺎﺧﺎﺧﺎﺧﺎﺧﺎ!!!!!!!!!!!!!

ezzam يوللانغان ۋاقتى 2006-10-19 16:52:13

ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ 100 ﻣﻪﺷﮭﯘﺭ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺩﯨﻴﯩﺶ ﻛﯩﺮﻩﻙ.

ferrare يوللانغان ۋاقتى 2006-10-19 20:59:45

ﻣﻪﺷﮭﯘﺭ ﻳﯘﺯ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﻛﻪﺗﭽﯩﻨﯧﯔ ﺋﯧﯩﭽﯧﺪﻩ ﮬﻪﻗﯩﭽﺎﻥ ﯞﺍﺳﻜﯩﺘﺒﯘﻝ ﭼﯘﻟﭙﯩﻨﯥ ﻣﯩﭽﺎﺋﯧﻞ ﺟﯘﺭﺩﺍﻥ ﺍ1ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯧﺴﻰ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻰ ﻣﯩﭽﺎﺋﯧﻞ ﺷﯘﻣﺎﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﺎﺭﻏﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ؟!

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-10-20 12:00:09

ferrare
ﻧﯩﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻼﻳﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﯜﺯﻩﺗﻤﻪﻳﺴﯩﺰ؟ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ﻳﺎ ﺳﯩﺰ ؟

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2006-10-20 13:31:39

ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ \" ﺋﻰ \" ﮬﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﯜﮔﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻱ ﺋﺎﯞﺍﺭﻩ
بەت: [1] 2
: ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ 100 ﻣﻪﺷﮭﯘﺭ ﺋﻪﺳﻪﺭ