suzuk يوللانغان ۋاقتى 2006-10-7 21:50:05

ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﺧﯩﻞ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ

1. ﺳﯩﺰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﯸﺘﯩﺒﺎﺭ ﺑﯧﺮﯨﺴﯩﺰ.
ﺳﯩﺰ ﯰﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﺰﻳﯘ، ﯬﻣﻤﺎ ﯰﻧﯩﯔ ﯮﻱ ﺧﯩﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺴﯩﺰ. ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﯖﯩﺰﺩﻩ ﯻﻜﻜﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﺎﺱ ﻛﯧﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ، ﯬﻣﻤﺎ ﯰﻧﯩﯖﭽﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﯪﻧﭽﻪ ﯬﻣﻪﺱ. ﯰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺳﯩﺰ ﯰﻧﻰ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﺴﯩﺰ ، ﯬﻣﻤﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﯰﻧﯩﯔ ﯴﭼﯜﻥ ﺑﻪﺭﯨﺒﯩﺮ. ﺑﯘ ﻧﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﺩﯦﺮﻩﻙ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ؟
ﯬﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﯪﺭﺗﯘﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﯬﻫﯟﺍﻝ ﻛﯚﭖ ﻛﯚﺭﯨﻠﯩﺪﯗ، ﯬﻣﻤﺎ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﯮﺭﯗﻥ ﯪﻟﻤﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﻳﻪﻧﻰ ﯻﻜﻜﯩﻴﻠﻪﻥ ﻧﯚﯞﻩﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﻮﻏﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﯞﻩ ﻗﻮﻏﻼﻧﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﯬﮔﻪﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﻼ ﻗﻮﻏﻠﯩﺴﺎ، ﺑﯘﺧﯩﻞ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﯲﺗﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰﻣﯘ ﻗﻮﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﯻﻨﺘﯩﺰﺍﺭ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ، ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﻰ ﯲﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ، ﯪﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﺴﯩﺰ، ﯪﺯﺍﭘﻠﯩﻨﯩﺴﯩﺰ ﻫﻪﺗﺘﺎ ﯪﻟﺪﺍﻧﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ.

2. ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﯻﺴﺘﯩﺪﺍﺗﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺴﯩﺰ.
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﻫﻪﻗﯩﻘﻰ ﯲﺯﯨﻨﻰ ﯬﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺴﯩﺰ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﯰﻧﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ، ﺗﺎﭘﻘﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﯬﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﯲﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﯮﺑﯩﻴﻜﺘﻰ. ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﻰ ﯲﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻪﻳﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﯰﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﯬﻣﻪﺱ، ﯻﻜﻜﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﻭﻏﺎ ﺗﯩﻜﻜﻪﻥ ﻗﯩﻤﺎﺭ. ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﯬﻫﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﯬﻣﻪﺱ، ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﯬﻣﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺸﯩﯖﯩﺰ، ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﯰﻧﯩﯔ ﭘﯩﺸﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﯴﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﯪﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯰﻧﯩﯔ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﯬﻫﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

3. ﺳﯩﺰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ
ﯰﻧﻰ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻣﺴﯩﺰ؟ ﯰﻧﯩﯔ ﺭﻭﻫﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻢ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻣﺴﯩﺰ؟ ﯰﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﯪﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪﻡ ﯰ ﯪﺯﺍﭘﻘﺎ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﯮﻳﻼﻣﺴﯩﺰ؟ ﯬﮔﻪﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﺰ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺮ " ﻗﯘﺗﻘﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﺧﯘﻣﺎﺭ" ﯻﻜﻪﻧﺴﯩﺰ.
ﻗﯘﺗﻘﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﺧﯘﻣﺎﺭ ﯲﺯﯨﮕﻪ ﻣﺎﺱ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻻﻳﯩﻖ ﯬﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﯲﺯﻯ ﻫﯧﺴﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﯪﺟﯩﺰ، ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﯮﺑﻴﻜﺘﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﻳﺪﯗ. "ﻫﯚﺭﻣﻪﺕ" ﻧﻰ ﯸﺴﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﯓ. ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻻﻳﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰ ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﯪﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﯰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﯬﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﻣﯘﻫﺘﺎﺝ.

4. ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺑﻪﻙ ﭼﻮﻗﯘﻧﯩﺴﯩﺰ
ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﯩﯔ ﯰﺯﯗﻧﻐﺎ ﺑﺎﺭﻣﯩﻘﻰ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﻴﯩﻦ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﯻﻜﻜﻰ ﯪﺩﻩﻡ ﯪﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺗﻪﯕﭙﯘﯓ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﯬﺭ ﯪﻳﺎﻝ ﯻﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ، ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﯸﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭﻟﯩﻚ ﯮﺭﯗﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﯬﻣﻪﺱ ، ﻣﯘﯪﻣﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ. ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺵ ﯲﺯﯨﻨﻰ ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ ﯬﻫﯟﺍﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ، ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﯘﭼﻰ ﯪﺩﻩﻡ ﯲﺯﯨﻨﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.

5. ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﮕﯩﻼ ﻣﻪﭘﺘﯘﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﯬﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﯰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻣﻪﭘﺘﯘﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، "ﯬﮔﻪﺭ ﯰﻧﯩﯔ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ، ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﯪﯞﺍﺯﻯ، ..... ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﺭ ﺑﻮﻟﻐﯩﻴﺘﯩﻢ " ﺩﻩﭖ ﯮﻳﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﯓ.

6. ﻗﯩﺴﻘﯩﻼ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ.
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﯬﻫﯟﺍﻝ ﯪﻧﭽﻪ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﯬﻣﻪﺱ، ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﯩﯔ ﯰﺯﯗﻧﻐﺎ ﺑﺎﺭﻣﯩﻘﻰ ﻗﯩﻴﯩﻦ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯩﺴﻘﯩﻼ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﯻﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪﺯ-ﺧﺎﺭﻩﻛﺘﯧﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.

7. ﻗﯧﻴﺪﺍﭖ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﻻﻳﯩﻖ
ﯪﺗﺎ-ﯪﻧﯩﺴﻰ ﭘﯘﻟﺪﺍﺭ ﯪﺩﻩﻡ ﺗﺎﭖ ﺩﯦﺴﻪ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺶ، ﯪﺗﺎ-ﯪﻧﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻻﻳﯩﻖ ﺗﺎﭖ ﺩﯦﺴﻪ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﯰﻧﺪﯨﻘﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺶ. ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﯬﻫﯟﺍﻟﻨﻰ ﺳﯩﺰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺴﯩﺰ، ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯪﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﯩﺪﯗﺭ ﯻﺴﭙﺎﺗﻼﭖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ، ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.

8. ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﭖ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﯬﻣﻪﺱ.
ﯬﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﯲﻣﯜﺭﻟﯜﻙ ﻻﻳﯩﻖ ﺗﯧﭙﯩﺸﻨﯩﯔ ﯪﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺷﻪﺭﺗﻰ " ﯬﺭﻛﯩﻦ" ﯪﺩﻩﻡ ﺗﯧﭙﯩﺶ. ﻳﻪﻧﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﯪﻳﺎﻟﻰ، ﻻﻳﯩﻘﻰ، ﻣﯘﻗﯩﻢ ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ، ﻻﻳﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﯖﯩﻼ ﯪﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﯬﻣﻤﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯧﻨﯩﺸﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻣﯜﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯪﺩﻩﻣﻤﯘ " ﯬﺭﻛﯩﻦ" ﯬﻣﻪﺱ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻫﯧﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯪﺩﻩﻣﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﯓ. ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﺎﻫﺎﻧﻪ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﯓ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﭘﺎﺭﻩ - ﭘﺎﺭﻩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﯸﺴﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﯰ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺧﻪﻗﻨﯩﯖﻜﻰ.

ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ

tursun12 يوللانغان ۋاقتى 2006-10-16 14:52:30

ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ.. ﺑﯩﺮﺍﻕ  ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﺎﺑﺒﻪﺗﻤﯘ؟
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯩﺰ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭘﯜﺗﯜﺷﯜﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻗﻤﯘ؟

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-10-7 21:55:45

1. ﺳﯩﺰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﯸﺘﯩﺒﺎﺭ ﺑﯧﺮﯨﺴﯩﺰ.
ﺳﯩﺰ ﯰﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﺰﻳﯘ، ﯬﻣﻤﺎ ﯰﻧﯩﯔ ﯮﻱ ﺧﯩﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺴﯩﺰ. ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﯖﯩﺰﺩﻩ ﯻﻜﻜﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﺎﺱ ﻛﯧﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ، ﯬﻣﻤﺎ ﯰﻧﯩﯖﭽﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﯪﻧﭽﻪ ﯬﻣﻪﺱ. ﯰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺳﯩﺰ ﯰﻧﻰ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﺴﯩﺰ ، ﯬﻣﻤﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﯰﻧﯩﯔ ﯴﭼﯜﻥ ﺑﻪﺭﯨﺒﯩﺮ. ﺑﯘ ﻧﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﺩﯦﺮﻩﻙ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ؟
ﯬﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﯪﺭﺗﯘﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﯬﻫﯟﺍﻝ ﻛﯚﭖ ﻛﯚﺭﯨﻠﯩﺪﯗ، ﯬﻣﻤﺎ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﯮﺭﯗﻥ ﯪﻟﻤﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﻳﻪﻧﻰ ﯻﻜﻜﯩﻴﻠﻪﻥ ﻧﯚﯞﻩﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﻮﻏﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﯞﻩ ﻗﻮﻏﻼﻧﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﯬﮔﻪﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﻼ ﻗﻮﻏﻠﯩﺴﺎ، ﺑﯘﺧﯩﻞ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﯲﺗﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰﻣﯘ ﻗﻮﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﯻﻨﺘﯩﺰﺍﺭ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ، ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﻰ ﯲﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ، ﯪﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﺴﯩﺰ، ﯪﺯﺍﭘﻠﯩﻨﯩﺴﯩﺰ ﻫﻪﺗﺘﺎ ﯪﻟﺪﺍﻧﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ.
====================================================
ﺭﺍﺱ ﺩﻩﻳﺪﯗ~ !

Antonio يوللانغان ۋاقتى 2006-10-7 22:10:54

ﺑﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﺟﯩﺮﺑﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﯨﯖﯩﺰﻣﯘ؟

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-10-7 22:13:57

ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘﻳﯘﭘﺘﯘ! ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﻛﯚﺯ ﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ، ﺑﻪﻛﯩﺮﺍﻕ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﺟﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ.

rock يوللانغان ۋاقتى 2006-10-7 22:21:06

ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﻛﯚﺯ ﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ، ﺑﻪﻛﯩﺮﺍﻕ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﺟﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ

Pinhan يوللانغان ۋاقتى 2006-10-7 22:42:36

ﻣﻪﻳﺨﺎﻧﯩﺠﺎﻥ ،،،،، ﺑﯧﺸﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻛﻼ ﮬﻪ .....

zalim1982 يوللانغان ۋاقتى 2006-10-8 11:02:02

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭﻛﻪﻥ ..

uzturuk يوللانغان ۋاقتى 2006-10-8 12:26:47

ﺭﺍﺱ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ ﺟﯩﻤﯘ...

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-10-8 12:29:39

ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺷﯘ، ﺑﯘﮔﯜﻥ ﺩﻩﮬﺸﻪﺕ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ

uzturuk يوللانغان ۋاقتى 2006-10-8 12:52:25

ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﯕﻼﻳﻠﻰ ﺷﯘ ﺩﻩﮬﺸﻪﺕ ﺋﯩﺸﻨﻰ...

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-10-8 13:00:03

ﻳﺎ ﻳﺎ... ﻣﻪﺧﭙﻰ.

tvman يوللانغان ۋاقتى 2006-10-8 14:28:28

ﺑﺎﻟﻼﺭ ﺯﻩ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﺗﻪﺧﺨﻪﺳﺴﯩﺲ ﺑﻮﭘﻜﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ!!!!

BilimHumar يوللانغان ۋاقتى 2006-10-8 16:16:01

ﺋﻪﻣﺴﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ؟ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ؟

Teddy يوللانغان ۋاقتى 2006-10-8 18:12:13

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺗﯧﻤﺎ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺯﯦﮭﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﻳﺪﯗ، ﻛﺎﻟﻠﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2006-10-8 19:31:35

ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﻣﻪﻳﺨﺎﻧﻪ...
ﻟﯧﻜﯩﻦ...، ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﺕ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ، ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﯩﺪﯨﯖﻼﺭﻣﯘ؟ : ﻣﯘﻗﯩﻢ ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﻰ ؟..

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2006-10-9 02:37:25

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟
ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻼﻟﺴﺎ؟
50ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ ﺋﺎﺟﺮﺍﺷﻤﺎﻱ ﺋﯜﺗﻪﻟﯩﺴﻪ؟
ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ 50 ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﺴﻪ؟

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2006-10-9 02:37:28

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟
ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻼﻟﺴﺎ؟
50ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ ﺋﺎﺟﺮﺍﺷﻤﺎﻱ ﺋﯜﺗﻪﻟﯩﺴﻪ؟
ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ 50 ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﺴﻪ؟

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-10-9 08:31:16

ﺑﺎﭼﻜﺎ ﻗﺎﺭﻯ، ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺩﯨﮕﯜﺩﻩﻙ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ.
ﻗﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻳﻠﻰ ﻣﺎﻗﻤﺎ...

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2006-10-17 03:26:46

ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻗﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﯩﻘﻰ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺯﯦﺮﯨﻜﯩﺸﻠﯩﻚ
بەت: [1] 2
: ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﺧﯩﻞ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ