suzuk يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 11:11:39

ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ (ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﺎﺭﻣﯘ ﻛﯚﺭ

ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﯔ ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ
1
. ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻜﯩﺴﭙﯩﺪﯨﺘﺴﯩﻴﯩﭽﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﺘﯩﺮﺍﻛﺘﯩﺪﺍﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ ، ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﭼﻮﯓ ﻗﺎﺭ ﻛﯚﭼﯜﺷﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺳﯩﺮﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ ،ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ" ﻗﺎﺭ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﺳﻰ" (ﺧﯘﺋﻪ ﻣﺎﻧﮓ ﺯﻫﻪﻧﮓ) ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﯘ ﺋﯩﺰ ﺩﯦﺮﻩﻛﺴﯩﺰ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﺋﯧﻜﯩﺴﭙﯩﺪﯨﺘﺴﯩﻴﯩﭽﻰ ﻗﻪﻳﺴﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻙ ﭘﯩﻨﮕﯩﯟﯨﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯚﺷﯩﻨﻰ ﻳﻪﭖ ، ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻜﯩﺴﭙﯩﺪﯨﺘﺴﯩﻴﻪ ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﯟﯦﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ . ﺷﻪﻫﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯧﻜﯩﺴﭙﯩﺪﯨﺘﺴﯩﻴﯩﭽﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ ﺗﻪﻧﻬﺎ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﭘﺘﯘ ، ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺷﻪﻫﻪﺭﺩﻩ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﯩﻨﮕﯩﯟﯨﻦ ﮔﯚﺷﻰ ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ، ﺑﯧﺮﯨﭗ ﭘﯩﻨﮕﯩﯟﯨﻦ ﮔﯚﺷﻰ ﻳﻪﭖ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﯨﻠﯩﭙﺘﯘ ، ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ؟

2.ﺑﯩﺮ ﺟﯜﭖ ﻗﯩﺰ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯩﺠﯩﻞ ﺋﯩﻜﻪﻥ ، ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﺑﻮﻳﯩﻐﺎ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻻ ﺩﯨﻘﻘﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﺳﯘﻏﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ، ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺩﻩﺭﻳﺎﻏﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﯩﺰﺩﻩﭘﻤﯘ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ﺑﺎﻏﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻥ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﻗﺎﻳﺘﯩﭙﺘﯘ .
ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﯘﭘﺘﯘ ، ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﺎﺷﯘ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﻰ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻏﻪﻣﻜﯩﻦ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﻮﺭ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﺑﯧﻠﯩﻖ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯧﻠﯩﻘﭽﯩﻐﺎ ﻛﯚﺯﻯ ﭼﯜﺷﯜﭘﺘﯘ ، ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﺩﻩﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﺭﺩﺍ ﺳﺎﭘﻼ ﺑﯧﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺗﺎﻟﻤﯘ ﺋﻮﺕ ﭼﯚﭘﻠﻪﺭ ﻳﻮﻗﻜﻪﻥ ، ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻫﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ :"ﺑﻮﯞﺍ ﺑﯘ ﺩﻩﺭﻳﺎﺩﯨﻜﻰ ﺳﯘ ﺋﻮﺗﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﭼﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﯚﺳﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ ؟" "ﺑﯘ ﺩﻩﺭﻳﺎﺩﺍ ﺳﯘ ﺋﻮﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ" ﺑﻮﯞﺍﻱ. ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﺪﺍ ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﭼﺎﻗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺩﻩﻟﺪﻩﯕﺸﯩﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ .
ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺩﻩﺭﻳﺎﻧﯩﯔ ﺗﯚﯞﻩﻧﻜﻰ ﺋﯧﻘﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯜﺯﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ ، ﺋﯘ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﻩﺭﻳﺎﻏﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ . ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ؟

rock يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 11:32:38

ﯞﯗﺟﯘﻥ ﻗﺎﭼﺎﻧﻘﻰ ﮬﯩﻜﺎﻳﻪ ﺑﯘ؟
1. ﺋﯘ ﺋﺎﺩﺍﺷﻨﯩﯔ ﻳﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﮔﯜﺷﻰ .

2. ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﺳﯘ ﭼﯚﭘﻠﯩﺮﻯ ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﯧﭽﻰ .

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 11:37:11

ﮬﻰ ﮬﻰ
ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﻮﻟﻼﯓ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
7ﺩﯨﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ 12ﻣﯘ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻗﺘﯩﻦ
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 12:12:14

ﭘﯩﺨﺴﯩﻜﯩﺴﺪﺍ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﺎﺭﻻﺭ ﺗﯧﺰ ﺗﯧﭙﯩﯖﻼﺭ....

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 12:15:02

ﺭﻭﻙ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﭘﺘﯘ
2ﭼﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﻟﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﭼﯧﭽﻰ

nankipi يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 12:42:39

ﺑﺎﻟﻼ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ﺟﯘﻣﺎ!

suzuk يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 12:51:17

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ﻛﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ، ﺑﯘ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ، ﻓﺎﻧﺘﺎﺯﯨﻴﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ، ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻏﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ

rock يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 13:15:38

ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﯩﻤﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ . ﻛﻮﻧﺎ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺟﺎﯞﺍﺑﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ .

ﭼﯚﻟﺪﻩ ، ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮﺗﺎﻝ ﺳﯘﻧﯘﻕ ﺳﻪﺭﻩﯕﮕﻪ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺟﻪﺳﻪﺕ ، ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﻳﯜﻙ ﺗﺎﻗﻼﺭ ﭼﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ . ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﯔ !

ﮬﻰ ﮬﻰ ..

newstar يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 13:48:28

ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﻳﻮﻗﻜﻪﻧﻐﯘ.

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 14:35:41

ﺟﻪﻣﺌﻰ 7ﻛﻪﻥ
3.ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻏﻤﺎ ﻛﯚﺭﻣﻪﺱ ﻗﻮﺷﻨﺎ ﻛﻪﻧﯩﺘﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯩﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻛﯚﺭﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﭙﺘﯘ،ﻗﺎﻳﯩﺘﻘﯩﭽﻪ ﭘﻮﻳﯩﺰﺩﺍ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺗﻮﻧﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯩﭽﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭘﻮﻳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﺋﯜﻟﯩﯟﺍﭘﺘﯘ...ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻟﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ؟

4.ﺋﺎﻧﺎ-ﻗﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﭖ 3ﭼﻪﻳﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ،ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﭼﺎ ﺳﯩﯖﯩﻞ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻣﺎﺗﻪﻡ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭘﺘﯘ،ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﻣﺎﺗﻪﻡ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻣﻼﺷﻘﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ.
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺋﺎﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯞﯦﺘﯩﭙﺘﯘ، ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ

5.ﺳﯧﺮﯨﻚ ﺋﯜﻣﯩﻜﯩﺪﻩ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﻛﺎﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻗﺎﺭﻏﻮ ﺋﯩﻜﻪﻥ
ﺳﯧﺮﯨﻚ ﺋﯜﻣﻪﻙ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﻛﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﻛﺎﺭ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ،ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻰ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯞﺍﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﭘﺘﯘ.ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﺎﺭﻏﯘ ﭘﺎﻛﺎﺭ ﺋﯚﻟﯩﯟﺍﭘﺘﯘ.ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﻮﺯﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﺗﻰ ﻛﯩﺴﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭ ﻳﺎﻏﺎﭺ ﻛﯩﭙﯩﻜﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ...........
ﻗﺎﺭﻏﻮ ﭘﺎﻛﺎﺭ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﭖ ﺋﯜﻟﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ
ﭘﺎﻛﺎﺭ........ﺧﻪﻧﺰﻭﭼﻪ ﺟﯘﺭﯗ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ،ﺑﻮﻳﻰ ﭘﺎﻛﺎﺭ،ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﺪﯨﻤﯘ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻣﻪﺳﻠﻪ ﺑﺎﺭ،،،،ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ.........ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﻳﺪﯗ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﯩﺪﻩ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﻼﺭﻧﻰ؟

6.ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭘﺘﯘ،ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻮﻕ........ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺭﻩﺕ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.......
ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺗﺎﺵ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﺳﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﭙﺘﯘ،ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﺗﺎﻍ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋﻪﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯘ.............ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ؟

7ﺳﯩﻨﻰ ﺭﻭﻙ ﺩﻩﭖ ﺑﻮﭘﺘﯘ
-------
ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯘﺭﯛﭖ ﻗﺎﻻﻳﻤﺎﻗﺎﻥ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ،ﺳﯜﺯﯛﻙ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺰﻯ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﻱ،ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ.

elxat421 يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 14:45:49

ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﻰ ﺷﯘﺭﻛﯩﻨﺪﯨﻜﻪﻥ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﻗﯘﺳﺎ، ﺗﯩﭙﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﭘﯩﺘﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ

rock يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 14:54:25

侏儒 ﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﻛﻪﻣﺘﯜﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ ، ﺗﯘﺩﺍﺧﻮﻥ ﻣﯘ ﺩﺍﯓ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﻩﺗﺘﯩﻐﯘ ﭘﺎﭘﺎ ﺗﯘﺭﯗﭖ .

Bughra1902 يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 15:02:50

2-ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻗﻨﯩﯔ ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻜﺮﻩﻙ ﺩﻩﯕﻼﺭﭼﯘ~

Bughra1902 يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 15:02:56

2-ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻗﻨﯩﯔ ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻜﺮﻩﻙ ﺩﻩﯕﻼﺭﭼﯘ~

yawa_ghaz يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 17:08:41

rock ﻧﯩﯔ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﯞﯗ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺳﻪﺭﻩﯕﮕﻪ ﺗﯧﻠﯩﺪﺍ ﻗﯘﺩﯗﻕ ﻛﻮﻻﻳﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﮬﯧﺮﯨﭗ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧﺪﯗ؟!

KALANDAR يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 19:07:22

ﺟﺎﯞﺍﺑﻼﺭﭼﯘ؟ﺯﯨﻴﺎﻟﻰ

MaNiSiZ يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 20:21:24

3- ﺩﯨﻜﯩﺴﯩﺪﻩ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﺭﻏﯘ ﻛﯜﺯﯛﻡ ﺳﺎﻗﺎﻳﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﺧﯘﺵ ﺑﻮﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﭘﻮﻳﯩﺰ ﺗﻮﻧﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﯜﺗﯜﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﺗﺮﺍﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﻛﯜﺭﻧﯜﭖ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯜﻟﯜﯞﺍﻟﻐﺎﻧﻤﯩﻜﻰ

ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻗﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﺴﯩﺪﺍ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﻳﺴﯩﻠﻪ ؟

KALANDAR يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 20:44:45

http://www.baidu.com/s?wd=7%B8%F6%BE%AD%B5%E4%B5%C4%B3%AC%C4%D1%CD%C6%C0%ED&cl=3
ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪﻩ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ <ﭘﯩﻨﮕﯩﯟﯨﻦ ﮔﯚﺷﻰ> ﻧﯩﯖﻜﯩﺪﻩ ﺑﺎﺵ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺗﻮﻣﺘﺎﻗﻼ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ....

KALANDAR يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 20:48:51

ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯘ ﺩﯨﻤﻪﭘﺘﯘ..............
http://www.reilen.com/riji/2003/030923.htm

TAXLAGLAK يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 21:06:41

ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯗ ﺑﯘ ﺑﺎﻳﻘﯘﺷﻼﺭ.
بەت: [1] 2
: ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ (ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﺎﺭﻣﯘ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﯧﻘ