afrasiyaf يوللانغان ۋاقتى 2006-10-3 23:52:51

ﯞ ﺏ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻤﯩﻼﺭ ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﺶ

Visual Basic 6.0 实例教程  (PDG)

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic6-10135.html

Visual Basic程序设计基础讲座  (PDF)

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic-10134.html

Visual Basic数据库系统设计与开发  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic-10133.html

Visual Basic控件编程百例通  (PDG)
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﺩﺭﯦﺴﻨﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺋﯘﻟﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯧﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺋﯧﻜﺴﭙﻠﻮﺭ > ﻛﯚﺭﯨﺶ>ﺋﻪﺳﻠﻰ ﮬﯜﺟﺠﻪﺕ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﺭﯦﺴﻨﻰ ﻛﯚﭼﯜﺭﯨﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯔ ،ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﺎ ﻣﺎﯕﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻮﻕ.ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺗﻮﺭﺧﺎﺗﯩﺮﻩﻣﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﻟﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.ﺗﻮﺭﺧﺎﺗﯩﺮﻩﻡ:http://www.uighur.cn/blog/message.asp?name=afrasiyab
http://www.7880.com/Download/Visual-Basic-10132.html

VB学习教程  

http://www.7880.com/Download/VB-10131.html

VB的控件的学习  

http://www.7880.com/Download/control-10130.html

Visual Basic6.0元件程序开发指南  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic6-10129.html

VB速查手册之技巧篇  

http://www.7880.com/Download/technique-10128.html

VB学习一点通  

http://www.7880.com/Download/VBstudy-10127.html


Visual Basic 常用数值算法集  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic-10126.html


VB常用内部函数  

http://www.7880.com/Download/function-10125.html


Visual Basic程序设计基础  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic-10124.html


Visual Basic 第三方控件大全  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic-10123.html


Visual Basic6.0企业级应用程序开发  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic6-10122.html


Visual Basic 术语解释  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic-10121.html


VB精彩编程200例  

http://www.7880.com/Download/VB-10120.html


VB常用算法大全  

http://www.7880.com/Download/arithmetic-10119.html


COM+与VB6分布式应用程序设计  

http://www.7880.com/Download/COMVB6-10118.html


水晶报表中文帮助手册  

http://www.7880.com/Download/crystal-10117.html


VB网络与远程控制编程  

http://www.7880.com/Download/programme-10116.html


VB效率手册  

http://www.7880.com/Download/efficiency-10115.html


VB程序设计教程  

http://www.7880.com/Download/VB-10114.html


VB编程助手  

http://www.7880.com/Download/VB-10113.html


Access2000 VBA 一册通  (pdf)

http://www.7880.com/Download/Access2000-VBA-10112.html


VB代码计算器  

http://www.7880.com/Download/VBcode-10111.html


Visual Basic程序设计导学  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic-10110.html


Visual Basic 6开发人员指南  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic6-10109.html


VB语言程序设计  

http://www.7880.com/Download/VB-10108.html


VB部分技巧收集  

http://www.7880.com/Download/VB-10107.html


VB技巧问答10000例  

http://www.7880.com/Download/VB-10088.html


VB最简单入门教程  

http://www.7880.com/Download/VB-10087.html


Visual Basic 6.0 Windows API讲座  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic-60-Windows-API-10086.html


WinAPI函数打包下载(VB精版)  

http://www.7880.com/Download/WinAPI-10085.html


VBA 高级开发指南  

http://www.7880.com/Download/VBA-10084.html


VB6程序设计参考手册 -独立源码  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic6-10083.html


趣味程序导学Visual Basic  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic-10082.html


VB 中文版实用培训教程  

http://www.7880.com/Download/VB-10081.html


Visual Basic图形与多媒体程序设计  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic-10080.html


Word VB 参考  

http://www.7880.com/Download/Word-VB-10079.html


Office 服务器扩展 VB参考  

http://www.7880.com/Download/Office-10078.html


Outlook VB 参考  

http://www.7880.com/Download/Outlook-VB-10077.html


Office VB 参考  

http://www.7880.com/Download/Office-10076.html


Excel VB 参考  

http://www.7880.com/Download/Excel-10075.html


Page 对象 VB 参考  

http://www.7880.com/Download/Page-10074.html


Web 对象 VB参考  

http://www.7880.com/Download/Web-10073.html


Graph VB 参考  

http://www.7880.com/Download/Graph-VB-10072.html


Access VB 参考  

http://www.7880.com/Download/Access-VB-10071.html


Visual Basic 语言参考-函数速查  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic-10070.html


vb经典编程  

http://www.7880.com/Download/vb-10069.html


VB教程下载  

http://www.7880.com/Download/VB-10068.html


VB 6.0 中文版教程  (PDF)

http://www.7880.com/Download/VB6-10067.html


VB 6.0数据库开发学习教程  

http://www.7880.com/Download/VB6-10064.html


Visaul_Basic新起点——6.0实用教程  

http://www.7880.com/Download/Visaul-Basic-10063.html


Visual Basic 6中文版循序渐进教程  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic6-10062.html


Visual Basic for Windows趣味程序设计  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic-for-Windows-10061.html


Visual Basic 6.0中文版范例入门与提高  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic6-10060.html


太平洋的VB教程  

http://www.7880.com/Download/pconne-10059.html


Microsoft Visual Basic 6.0 组件工具指南  

http://www.7880.com/Download/Microsoft-Visual-Basic-10058.html


VB API列表  

http://www.7880.com/Download/VB-API-10057.html


Visual Basic 6.0 中文版实用参考手册(语句、函数、对象与方法篇)  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic6-10056.html


VB编程技巧集(下)--站长推荐  

http://www.7880.com/Download/VB-10055.html


VB编程技巧集(中)--站长推荐  

http://www.7880.com/Download/VB-10054.html


VB编程技巧集(上)--站长推荐  

http://www.7880.com/Download/VB-10053.html


VB的教案与网页课件  

http://www.7880.com/Download/VB-10052.html


VB初哥教学  (chm)

http://www.7880.com/Download/VB-10051.html


VB 例程序讲解  

http://www.7880.com/Download/VB-10050.html


看实例学VB 6.0  

http://www.7880.com/Download/VB60-10049.html


Visual Basic实用编程标准  (PDF)

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic-10048.html


Visual Basic 6.0应用编程150例  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic6-10047.html


vb基础教程  

http://www.7880.com/Download/vb-10046.html


VB、C快速进阶  2.0

http://www.7880.com/Download/VBC-10045.html


VB上机考试综合应用题选讲  

http://www.7880.com/Download/VB-10044.html


vb另外两套教案  

http://www.7880.com/Download/vb-10043.html


VB编程经验手册  V1.0

http://www.7880.com/Download/VB-10042.html


VB-DLL和内存管理  (PDG)

http://www.7880.com/Download/VB-DLL-10041.html


用Visual Basic 5进行Web与多媒体开发  (PDG)

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic5-10040.html


VB-MICROSOFT基本类库  (PDG)

http://www.7880.com/Download/VB-MICROSOFT-10039.html


Visual Basic 6.0 Component Tools Guide组件  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic-6.0-Component-Tools-Guide-10038.html


Visual Basic API 程序设计  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic-API-10037.html


VB6循序渐进教程  

http://www.7880.com/Download/VB6-10024.html


中文VB6傻瓜书  (PDG)

http://www.7880.com/Download/VB6-10023.html


VB 和 SQL Server 编程指南  

http://www.7880.com/Download/VB-SQL-Server-10022.html


Visual Basic 5 开发WEB数据库指南  (WDL)

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic-5-10021.html


API函数教程  (CHM)

http://www.7880.com/Download/API-10020.html


Visual Basic 6.0 开发宝典  (PDG)

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic-6.0-10019.html


Visual Basic 6.0 控件参考手册  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic-6.0-10018.html


VB常用函数 (DOC)

http://www.7880.com/Download/VB-10017.html


WIN API手册 (CHM)

http://www.7880.com/Download/WIN-API-10016.html


Visual Basic6.0中文版程序员指南(WDL)  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic6-5364.html


Visual Basic v6.0 中文版语言手册(WDL)  

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic-4353.html


VB精华文摘(CHM)  

http://www.7880.com/Download/VB-distillate-tabloid-837.html


Microsoft VBScript 语言参考  

http://www.7880.com/Download/Microsoft-VBScript-320.html

http://www.7880.com/Download/Visual-Basic6-10135.html http://www.uighur.cn/blog/message.asp?name=afrasiyabhttp://www.uighur.cn/blog/message.asp?name=afrasiyab
ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺯﺩﯨﻢ ﺩﻩﭖ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯩﻤﻪﻥ.ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﺎﭘﻼﭖ ﻛﯚﭼﯜﺭﺳﻪﻡ،ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﻟﺪﻯ.ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﯖﻼﺭ.

ئالىپ يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 10:13:42

ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻛﻪﻥ.
VB.NET ﻧﯩﯖﻤﯘ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟

qaxmazilal يوللانغان ۋاقتى 2006-11-9 14:46:35

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ

gheyret يوللانغان ۋاقتى 2011-9-16 15:33:17

ئۇيغۇرچە بۇلۇپ كەتكەن بولسىچۇ . يېڭى ئۆگەنگۈچىلەر چۈشىنىش ئاسان بۇلاركەنتۇق .
بەت: [1]
: ﯞ ﺏ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻤﯩﻼﺭ ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﺶ ﺋﺎﺩﺭﯦﺴﻰ