suzuk يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 08:50:42

(ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭﮔﻪ) ﯬﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺳﯩﺰ ﯴﭼﯜﻥ ﻳﺎﺵam

ﯬﮔﻪﺭ ﯰ ﺳﯩﺰ ﯴﭼﯜﻥ ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻛﺴﻪ، ﯻﻜﻜﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﻳﻮﻝ ﯪﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﯩﺰ ﯰﻧﻰ ﯪﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ، ﯬﻣﻤﺎ ﯰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﯴﭼﯜﻥ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﯰﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﯴﭼﯜﻥ، ﯰﻧﯩﯖﻐﺎ ﯻﭻ ﯪﻏﺮﯨﺘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﯴﭼﯜﻥ ﯰﻧﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﻤﺎﯓ. ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﯪﺭﻗﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﯰﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯛﭘﯜﻟﺪﻩﭖ ﺳﻮﻗﯘﺷﯩﻨﻰ، ﯰﻧﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻢ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﯮﻳﻠﯩﯟﺍﻟﻤﺎﯓ. ﺷﯘﻧﻰ ﯸﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﯖﻜﻰ، ﯰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﯻﭻ ﯪﻏﺮﯨﺘﯩﺶ، ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﯬﻣﻪﺱ. ﯬﮔﻪﺭ ﯻﭻ ﯪﻏﺮﯨﺘﯩﺶ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﯰﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﯘﻧﺴﯩﯖﯩﺰ، ﯬﯓ ﯪﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﯸﺮﯨﺸﻜﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﯻﻜﻜﻰ ﯪﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﯻﺒﺎﺭﻩﺕ. ﺷﯘﯕﺎ ﯬﮔﻪﺭ ﯰﻧﻰ ﻳﯩﻐﻼﺗﺴﯩﯖﯩﺰ، ﯰﻧﯩﯔ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﯔ.

ﯰﻧﯩﯔ ﺗﯧﺰﻻ ﯬﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﻤﻪﯓ، ﯰﻧﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﯬﺳﻠﯩﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﯲﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﯬﻧﺴﯩﺮﯨﻤﻪﯓ. ﯬﮔﻪﺭ ﯰﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﯰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﺘﻪ ﯲﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﯞﺍﻗﯩﺖ ﯰﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﯪﺩﻩﻣﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﯬﯓ ﯪﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯜﺭﺩﯨﻦ ﯻﺒﺎﺭﻩﺕ ﯻﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ. ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﯲﺯﯨﻨﯩﯔ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﮔﻪ، ﯲﺯ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﯰﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯜﺭ ﯸﻴﺘﯩﺪﯗ. ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﯻﺸﻼﺭ ﯲﺗﻤﯜﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﯰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﯬﺳﻠﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﯲﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﻫﻜﻪﻡ ﻳﯘﻣﯩﯟﺍﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﯰﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ، ﻏﻪﻳﺮﻩﺕ، ﺧﺎﺗﯩﺮﻩ، ﯰﻧﺘﯘﺵ، ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ،ﯲﺗﻤﯜﺷﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﯲﮔﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ ﯰ ﺳﯩﺰ ﯴﭼﯜﻥ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﯰﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﯔ، ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻫﯧﺴﺪﺍﺷﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﯮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺑﯧﺮﯨﭗ، ﻫﻪﺭﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎ ﻛﯧﭽﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﯬﻫﯟﺍﻟﺪﺍ ﻗﻮﻳﻤﺎﯓ.

ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﯬﻣﻪﺱ. ﺳﯩﺰ ﯰﻧﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﻰ ﺳﯚﻳﯜﭖ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺳﯚﻳﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ. ﺷﯘﯕﺎ ﯰ ﺳﯩﺰ ﯴﭼﯜﻥ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯻﺸﯩﯖﯩﺰ ﯰﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪﺧﺖ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﯬﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﯰﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪﺧﺖ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﯘﺭ. ﯰﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰ ﯰﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻫﻪﻗﯩﻘﻰ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﯖﯩﺰ. ﯰﻧﯩﯖﻐﺎ ﯰﻧﺘﯘﭖ ﻛﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺧﺎﺗﯩﺮﻩ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﻛﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﯲﺯﯨﮕﻪ ﺗﻪﯞﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯧﺮﯨﯔ.

ﯬﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺳﯩﺰ ﯴﭼﯜﻥ ﻛﯚﺯ ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻛﺴﻪ، ﯰﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﯔ.

ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ
http://bbs.phoenixtv.com/fhbbs/viewtopic.php?t=2038723

Kanji يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 08:54:59

ﻣﺎﻗﯘﻝ

umed يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 08:57:14

ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﺗﺘﯩﻢ...

suzuk يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 08:57:45

ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﻰ ﺳﯩﺰﺩﻩﻙ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﭽﯘ ﻛﻪﻧﺠﻰ

umakkulke يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 09:03:10

ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻗﯩﭙﺘﯘﺩﻩ .

Kanji يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 09:09:26

ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﺘﻪﻙ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ،ﻣﻪﻥ ﻳﯩﻐﻼﺗﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﭖ،ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﻰ ﺯﻭﺭﻻﭖ ﻳﯜﺭﺩﯛﻡ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﻳﯩﻐﻼﺗﺘﯩﻢ.ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪﻩ ﺩﯨﻴﯩﻠﮕﻪﻧﺪﻩﻙ\" ﻗﯘﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ\".

Laqin_1 يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 09:42:28

بىلىشىمچە ﻳﯩﻐﻼﺵ ﺧﺎﻧﯩﻢ - ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻐﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ . ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺳﯩﺮﻻﺭ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 10:05:53

ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﻛﻪﯕﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻚ ﺟﺎﮬﺎﻧﻜﻪﻥ ﺑﯘ...

A.SERDAR يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 10:25:20

ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﯩﺪﻩﻙ ﺩﻭﺱ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯚﺗﯜﺷﭽﯘ ؟
ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﯘﻗﯘﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺩﻭﺱ ﺑﻮﭖ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﯩﺪﻩﻙ ﺩﻭﺱ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯚﺗﺴﻪ ،ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯧﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ ؟

DaryaAsan يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 10:31:12

ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ!!!ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﯞﻩ ﯞﺍﺯ ﻛﯩﭽﯩﺶ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﺑﺎﺭ!!

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 10:49:23

ﺋﺎ ﻛﻪﻧﺠﯩﻨﯩﯔ ﭘﻮﭼﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

ArslanTekin يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 10:54:32

ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﻛﻪﯕﺮﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺟﺎﮬﺎﻥ ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ  ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﻰ ، ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻟﻪﺷﻤﯩﺴﻰ ﺗﻪﺳﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻧﺪﻩ ؟

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 10:54:49

ﻛﻪﻧﺠﻰ ﻣﯘﮬﺎﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯩﺘﺘﯩﻜﻼ\"ﻣﺎﻗﯘﻝ\" ﺩﻩﻳﺪﯗ.  

A.SERDAR يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 11:04:05

ﯞﺍﮬ ،ﻛﻪﻧﺠﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﻻﭖ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯩﻐﯘ

suzuk يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 11:27:45

ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﺴﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﯸﭽﯩﭗ ﺑﯧﺮﻩﻣﺪﯗﻕ ﻳﺎ؟

A.SERDAR يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 11:34:15

<ﺩﻩﺭﺗﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﺴﻰ > ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻘﻤﯩﻜﯩﻦ

ArslanTekin يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 12:12:46

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺟﻪﻟﯩﭗ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ ﺩﻩﭖ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﺴﻰ ﺗﻪﺳﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ . ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﮬﺎﻝ ﺗﻮﻳﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﺮﺍﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪﯞﺭﻯ ﺑﺎﺭ ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻘﯘ ﺑﻮﺭﺍﺩﻩﺭﻟﻪﺭ ؟

Jeck يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 12:20:04

ﻣﯩﻨﻰ \"ﻳﯩﻐﻼﺗﻘﺎﻥ\" ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺴﻪﻡ ﺋﯩﭽﯩﻢ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻘﺎ ﺗﯘﻟﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺴﻪﻡ ...........

Hip-Hop يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 12:23:12

ﻳﯧﺰﯨﯖﻼﺭ ﮬﻪ ﮬﻪﻣﻤﻪﯕﻼﺭ ﺋﯜﺯﻩﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﺎﺑﺒﻪﺕ ﻛﻪﭼﯘﺭﻣﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ .........ﮬﺎ ﮬﺎ ﮬﺎ

muzappar يوللانغان ۋاقتى 2006-10-2 13:32:45

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ
بەت: [1] 2 3 4
: (ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭﮔﻪ) ﯬﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺳﯩﺰ ﯴﭼﯜﻥ ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻛﺴﻪ