tayirT يوللانغان ۋاقتى 2006-9-23 20:08:18

ﺧﺎﺗﯩﺮﻩ ﺩﻩﭘﺘﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻛﻮﺩﻧﻰ VB ﺩﺍ ﺋﯩﺠﺮ

ﻣﻪﻥ VB ﺩﺍ ﺗﯜﺯﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﭘﯩﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ . ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﻛﻮﺩﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ . ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﺩﺍ VB ﻳﻮﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ . ﻣﻪﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻳﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ . ﭘﯩﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻗﯘﻳﯘﭖ ، ﭘﯩﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﺎ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﯧﻜﯩﺴﺖ ﮬﯚﺟﺠﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺋﯧﻠﯟﺍﻟﺴﺎ ، ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭ ﻗﯘﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯚﻟﻪﻙ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻨﻰ ﻛﻮﺩ ﻗﺎ  ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻼﻱ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ .
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ ؟

man_sarang يوللانغان ۋاقتى 2006-9-23 22:17:57


ﺋﻮﻳﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﺩﯨﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﯩﺰ ﻛﯘﺗﻜﻪﻥ ﺋﯘﻧﯘﻣﮕﻪ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯩﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺴﯩﺰ !

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯘﯕﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﺳﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﻮﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﯩﺪﺍ ﺳﯩﺰ ﮬﻮﺟﻘﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﻪﻙ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘﺷﯩﯖﯩﺰ ﻛﯩﺮﻩﻙ، ﻳﺎﻛﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺑﺎﺭ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﺘﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯩﺮﻩﻙ !
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ﺩﻩﻳﻠﯘﻕ !
ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﯖﯩﺰﺩﺍ  aaa ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﯘﭼﯩﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺗﯩﻜﯩﺴﺖ ﮬﻮﺟﺠﻪﺗﺘﯩﻦ  3 + 2 ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﻟﺪﯨﯖﯩﺰ ، ( ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻮﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ vb ﻛﻮﺩﻯ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﺩﺩﯨﻼ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ ) ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺳﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﻮﺩ ﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ،  sum= aaa  ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ sum = 2 + 3 ﻳﻪﻧﻰ  sum  ﻧﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺑﻪﺷﻜﻪ ﺗﻪﯓ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ ! ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯘ ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﻗﻮﺷﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ !

tayirT يوللانغان ۋاقتى 2006-9-23 22:50:42

ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﯨﻢ .
ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻗﯘﺭ ﻛﻮﺩ ﻧﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﻘﯩﻞ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﯨﻢ .
ﺷﻮﯕﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﻪﺧﺴﻪﺗﺘﻪ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ . ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ؟
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ ؟

Hip-Hop يوللانغان ۋاقتى 2006-9-23 23:15:58

ﻣﻪﻥ VC++ ﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﻨﯩﭗ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ، ﻟﯩﻜﯩﻦ VB ﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﻧﺰﯗ
ﺩﻭﺳﺘﯩﻤﻨﯩﯔ VB ﺩﺍ Link.exe  دىن پايدىنلنىپ ئەمەلگە  ئاشۇرغاننى كۆرگەن ئىدىم.


Bihlan يوللانغان ۋاقتى 2006-9-26 17:51:53

ﺑﯘﻧﻰ ﻗﯩﺴﻤﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﺎ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯘﭘﺎ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ، ﺑﯘ ﺳﯘﭘﺎ ﺩﻩﻝ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﯜﺯﯛﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ VB ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﯩﺪﯗﺭ، ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﭖ، VB ﻗﺎﭼﯩﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﺩﯨﻤﯘ VB ﻧﯩﯔ ﻛﻮﺩﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ: ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺗﯧﻜﺴﺖ ﺭﺍﻣﻜﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﻛﻮﺩﻧﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ... ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ.
ﺳﯩﺰ Microsoft Script Control 1.0 ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﯓ، ﮔﻪﺭﭼﻪ VB ﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﻮﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ، VBScript ﻗﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ، ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ VB ﻧﯩﯔ ﻛﻮﺩﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ.

tayirT يوللانغان ۋاقتى 2006-9-30 20:27:46

ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ ﺑﯩﺨﻼﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ .
ﻣﺎﯞﯗ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﻠﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .  ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻣﻪﻥ VBScript ﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ، ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﺎﻗﺎﻱ .
بەت: [1]
: ﺧﺎﺗﯩﺮﻩ ﺩﻩﭘﺘﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻛﻮﺩﻧﻰ VB ﺩﺍ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﻐﯩ