Watandax يوللانغان ۋاقتى 2006-8-11 22:07:49

ﺟﻪﯞﮬﻪﺭﻟﻪﺭ-1

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪﯕﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯘﭼﻪ، ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ!
                                                                                                                           -ﺳﯜﺭﻩ ﯪﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ 92-ﯪﻳﻪﺕ
ﻛﯩﻢ ﯪﻟﻼﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﯬﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ، ﯰﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﯬﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ. ﻛﯩﻢ ﯪﻟﻼﻏﺎ ﯪﺳﯩﻲ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﯰﻧﯩﯖﻐﺎ ﻫﯩﭽﻜﯩﻢ ﺋﯩﺘﺎﯬﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ.                                                                                                                   -ﯲﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﯪﺑﺪﯗﻟﯭﺯﯨﺰ
ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﯭﻧﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻫﻜﻪﻡ ، ﭘﯘﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﯪﻧﺪﯨﻦ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻏﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﯬﻣﻪﻟﮕﻪ ﯪﺷﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ.                                                                                          -ﯪﺑﺪﯗﺭﺍﻫﻤﺎﻥ ﻏﺎﭘﯩﻘﻰ
ﯪﻟﻼﻏﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﯩﺌﻤﻪﺕ، ﻧﯩﺌﻤﻪﺕ ﯬﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺟﺎﺯﺍ.                  -ﺳﻪﻟﻪﻣﻪ ﺗﻮﺑﻨﻮ ﺩﯨﻴﻨﺎﺭ
- ﻗﻮﺭﻗﻮﺵ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ؟
ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﯮﺗﺘﻮﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯧﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ.-ﺳﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺟﯜﺑﻪﻳﯩﺮ
ﺳﯚﺯﮔﻪ ﻣﺎﻫﯩﺮ ﯬﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﻧﺴﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻮﻟﯩﺪﯗ، ﯬﮔﻪﺭ ﯰﻻﺭ ﺑﯘﺯﯗﻟﺴﺎ ﯰﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺭﺍﺳﯩﺘﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.                                                                                                               -ﯲﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﭖ
ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﻳﯧﺘﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ، ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﯬﺩﯨﺐ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻣﻮﻣﻜﯩﻦ ﯬﻣﻪﺱ.       -ﻧﺎﺗﺴﯩﻤﯩﺴﻮﺳﻜﻰ
ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﯲﺯ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻏﺎﻳﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﯲﺯﯨﻨﻰ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﯪﻟﺴﺎ، ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻮﻫﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ، ﻣﻮﻫﯩﻢ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ، ﯰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺧﻪﻟﻖ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﯲﻳﯩﮕﻪ ﯮﺕ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﯮﺗﻨﻰ ﯲﭼﯜﺭﻣﻪﻱ، ﯮﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻨﻰ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﺎﻟﯟﺍﻏﺎ ﯮﺧﺸﺎﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
                                                                                                                            -ﭼﯩﻨﯘﯪ ﯪﭼﯩﺒﯩﻲ (ﻧﯩﮕﯩﺮﯨﻴﻪ)
ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﯬﺯﻩﻟﺪﯨﻨﻼ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﯬﻣﻪﺱ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ. -ﭼﯩﻨﯘﯪ ﯪﭼﯩﺒﯩﻲ
ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻳﯧﺰﯨﺸﯩﻐﺎ ﻫﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﻟﺴﯩﻤﯘ، ﯬﻣﻤﺎ ﯰﻧﯩﯔ ﺯﻩﻫﻪﺭﻟﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻳﯧﺰﯨﺸﯩﻐﺎ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.                                                                                                               -ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺴﻜﯩﻲ
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺘﻘﺎﺩﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﺎﺭ، ﺟﯩﺴﻤﻰ ﻳﻮﻕ، ﺳﺎﻳﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ، ﺟﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ، ﭘﺎﻟﻪﭺ ﻫﺎﻟﻐﺎ ﭼﯘﺷﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ ﻛﯜﭼﻠﻪﺭ، ﯰﻻﺭﺩﺍ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ﻳﻮﻕ، ﻏﺎﻳﻪ ﻳﯩﺘﻪﺭﺳﯩﺰ. ﯰﻻﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻕ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ، ﻳﻪﻧﻰ ﻫﺎﻻﻛﻪﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ ﺗﻪﻟﭙﯜﻧﯩﺪﯗ.                                                                                                   -ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺋﯩﻠﻴﯘﺕ

ATAMAN يوللانغان ۋاقتى 2008-9-24 15:44:23

ياخشى بۇندىن كىيىن ئەۋەتكەن تىمىدىن مىنىمۇ خەۋەردار قىلىپ قويارسىلە.
بەت: [1]
: ﺟﻪﯞﮬﻪﺭﻟﻪﺭ-1