Nazimi يوللانغان ۋاقتى 2006-8-6 08:06:03

ﺑﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ ( 2 )

ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﯞﯦﻠﺴﭙﯧﺖ ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯩﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩﺍﯞﯗﺕ، ﺳﺎﯞﯗﺕ، ﺋﺎﯞﯗﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯜﭺ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺳﻮﺭﺍﻗﻘﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﭙﺘﯘ.
ﺩﺍﯞﯗﺕ: "ﯞﯦﻠﺴﯖﭙﯧﺘﻨﻰ ﺳﺎﯞﯗﺕ ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯩﻐﺎﻥ" ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﺳﺎﯞﯗﺕ: "ﻣﻪﻧﺪﻩ ﮔﯘﻧﺎﮬ ﻳﻮﻕ" ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﯞﯗﺕ: "ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻏﺮﻯ ﺋﻪﻣﻪﺱ" ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯖﻼ ﺭﺍﺱ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﭘﺘﯘ.
ﻗﯧﻨﻰ ﺳﯩﺰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﯔ: ﯞﯦﻠﺴﯩﭙﯧﺘﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯩﺪﻯ؟؟؟ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﻠﺪﯨﯖﯩﺰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﯓ!

mayor يوللانغان ۋاقتى 2006-8-6 15:13:32

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺩﺍﯞﯗﺗﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﯦﺴﻪﻙ ، ﺋﯘﮬﺎﻟﺪﺍ :
ﺋﺎﺩﯗﺗﻨﯩﯖﻤﯘ ﮔﯧﭙﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﺷﻪﺭﺗﻜﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ !

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺩﺍﯞﯗﺗﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﺴﻪﻙ ، ﺋﯘﮬﺎﻟﺪﺍ :
ﺳﺎﯞﯗﺗﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﻰ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺋﺎﯞﯗﺗﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . (ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺋﻮﻏﺮﻯ ﺋﺎﯞﯗﺕ ، ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻛﻪﻟﺪﻯ)

=========================

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﺎﯞﯗﺗﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﯦﺴﻪﻙ ، ﺋﯘﮬﺎﻟﺪﺍ :
ﺩﺍﯞﯗﺗﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺋﺎﯞﯗﺗﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯ ﺭﺍﺳﺘﻤﯘ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻤﯘ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ ! ﺋﺎﯞﯗﺗﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﺍﯞﯗﺕ ﺋﻮﻏﺮﻯ ، ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﯞﯗﺕ ﺋﻮﻏﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ !

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﺎﯞﯗﺗﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﺴﻪﻙ ، ﺋﯘﮬﺎﻟﺪﺍ :
ﺩﺍﯞﯗﺗﻨﯩﯖﻤﯘ ، ﺳﺎﯞﯗﺗﻨﯩﯖﻤﯘ ﮔﯧﭙﻰ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺷﻪﺭﺗﻜﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ !

===============================

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﯞﯗﺗﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﻰ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﺋﯘﮬﺎﻟﺪﺍ :
ﺩﺍﯞﯗﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﯞﯗﺕ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﺭﺍﺳﺖ ﯞﻩ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ . ﻳﻪﻧﻰ ﺷﻪﺭﺗﻜﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ .

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﯞﯗﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﺋﯘﮬﺎﻟﺪﺍ :
ﺩﺍﯞﯗﺗﻨﯩﯔ ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺳﺎﯞﯗﺗﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، (ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﺋﻮﻏﺮﻯ ﺋﺎﯞﯗﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﻪﺭﺗﻜﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ)

KALANDAR يوللانغان ۋاقتى 2006-8-6 11:47:50

ﺋﺎﯞﯗﺕ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻐﺎﻥ.
ﺳﺎﯞﯗﺗﻼ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﻪﯓ ﻛﻪﻡ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗﺩﻩ...............

azim520 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-6 12:32:42

ﺳﺎﯞﯗﺕ ﺋﯘﻏﯩﺮﻟﯩﻐﺎﻥ

opek يوللانغان ۋاقتى 2006-8-6 13:13:06

ﺳﺎﯞﯗﺕ ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯩﻐﺎﻥ

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2006-8-6 14:00:23

ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯩﻐﺎﻥ

Galaxy يوللانغان ۋاقتى 2006-8-6 14:06:22

ﻗﻪﻟﻪﻧﺪﻩﺭ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﭘﺘﯘ، ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ

Subhy809 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-6 14:20:33

ﺳﺎﯞﯗﺕ ﺋﻮﻏﯩﺮﻟﯩﻐﺎﻥ ، ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻟﻮﮔﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،
  ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﺎﺷﯩﻘﯩﻼﺭ ﺋﻮﻏﯩﺮﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، \"ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯖﻼ ﺭﺍﺱ\" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻪﻟﻪﭘﻜﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .

ezqi يوللانغان ۋاقتى 2006-8-6 19:38:53

ﻣﺎ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯩﻤﯘ ﻧﯩﻤﻮ،  ﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎﺗﯩﻜﺎ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ!!!   ﮬﯥ ﮬﯥ ﮬﯥ

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2006-8-6 21:03:56

ﭘﯩﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯧﺮ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ؟

Haktayur يوللانغان ۋاقتى 2006-8-7 11:42:56

ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﭽﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭﮔﺮﻣﻤﯩﭽﻰ ﺩﻩ !!!

Nazimi يوللانغان ۋاقتى 2006-10-16 12:03:46

ﺑﯘ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻗﻨﯩﯔ ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻨﻰ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﺩﯨﻦ KALANDAR ﯞﻩ mayor ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﭘﺘﯘ. ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻦ!!
ﺑﯘﻟﯘﭘﻤﯘ mayor ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻼﺭﻟﯩﻖ ﺷﻪﺭﮬﯩﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﺑﯘ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻗﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻠﯩﻚ ﺟﺎﯞﺍﺑﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺰﺯﺍﮬﻼﻧﻐﺎﻥ:
ﺋﻪﮔﻪﺭﺩﻩ ﯞﯦﻠﺴﯩﭙﯧﺘﻨﻰ ﺩﺍﯞﯗﺕ ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺳﺎﯞﯗﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯞﯗﺕ ﺭﺍﺱ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﺎﯞﯗﺕ ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ، ﺩﺍﯞﯗﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯞﯗﺕ ﺭﺍﺱ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ. ﺋﻪﮔﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﯞﯗﺕ ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﺎﯞﯗﺗﻼ ﺭﺍﺱ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ. ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﭽﺎﻕ ﺋﻮﻏﺮﯨﺴﻰ -- ﺋﺎﯞﯗﺕ!

aliptikin يوللانغان ۋاقتى 2006-10-16 12:46:23

ﺭﺍﺱ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻜﻪﻥ
بەت: [1]
: ﺑﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ ( 2 )