ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-7-29 09:38:33

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠ

( ﻳﯜﻛﺴﻪﻝ ) ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﯞﯨﺮﯗﺳﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ
ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺟﻪﻣﯩﺌﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﻧﻐﺎ ﺯﺍﻣﯩﻦ ﯞﻩ ﻳﯘﻗﯘﭼﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﻩﻙ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ، ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮﺩﻩﻙ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﯩﺰ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘﭘﺘﯩﻼ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ.
ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻣﯧﺪﯨﻴﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﺪﻯ. ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﻩ، ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﯩﻠﻰ 12 - ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 1 - ﻛﯜﻧﻰ << ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﻛﯜﻧﻰ >> ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﯩﺘﺘﻪ، ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ 5 ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯩﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ﭼﯩﻜﯩﺸﻜﻪ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ، ﺑﻪﺧﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﻨﻰ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺵ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻳﯩﮕﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﺍ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻐﺎ ﺗﺎﻟﯩﻖ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﻜﻤﯘ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺟﯜﭖ ﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﺳﯚﻳﮕﯜ - ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻦ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ . ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﺪﺍ : << ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﻐﺎ ﯞﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻛﯧﻠﻪﻣﺪﯗ؟! ﺋﺎﻧﺎ ﯞﻩ ﺑﺎﻻ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﻳﯘﻗﺎﻣﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ؟! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﯘﻗﺴﺎ، ﺑﯘ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭﺯﻩﺗﯩﮕﻪ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻤﯘ؟!...>>
ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﺪﺍ << ﭘﻪﻗﻪﺕ  < ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﻧﯘﻗﺘﺪﯨﻦ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ> ﺩﻩﭖ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻻ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﯞﻩ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺗﯜﺭﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪﯗ >> ﺩﻩﭖ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻜﻪﻥ. ﺳﻪﮬﯩﻴﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﺮﻟﯩﻘﻰ 2002 - ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻥ << ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ( ﺗﯜﺯﯛﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﻧﯘﺳﯩﺨﺴﻰ) >> ﺩﺍ ، ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺘﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﺘﻪ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﻣﯜﺭﺑﻮﻳﻰ ﻳﯘﻗﯘﺵ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ، ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺗﯧﺨﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﻣﯩﮕﻪﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﯜﭼﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﺴﺎ، ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺗﯧﺒﺒﯩﻴﻠﯩﻚ ﭘﯩﻜﯩﺮﻧﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎ ﭼﺎﻏﺪﺍ، ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﻟﮕﯜﭼﯩﮕﻪ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ، ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯧﺒﺒﯩﻴﻠﯩﻚ ﺗﻪﺩﯨﺒﺮ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗﻪﻛﻠﯩﺒﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﻟﮕﯜﭼﻰ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺸﺘﺎ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﺳﺎ، ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﻟﮕﯜﭼﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻐﺎ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺩﻩﭖ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ، ﺗﯧﺒﺒﯩﻴﻠﯩﻚ ﺗﻪﺩﯨﺒﺮ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗﻪﻛﻠﯩﺒﻨﻰ ﺑﯩﯧﺮﯨﺶ ، ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﻟﮕﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻐﺎ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﻠﮕﻪﻥ.


ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﺪﺍﺷﻼﺭ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﻩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﺎﻕ،  ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﻣﯘﻧﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻻﺭ! ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭ...

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﯜﭼﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﻳﺴﯩﺰ؟!! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ؟! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﯖﯩﺰ، ﺩﻭﺳﺖ - ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ، ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺴﯩﺰ؟!!..

Haktayur يوللانغان ۋاقتى 2006-7-29 11:40:22

ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ..................

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-7-29 11:42:53

ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﮔﻪﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﻤﻪﻱ ﺋﯧﯩﻨﯩﻖ ﺩﯦﻤﻪﻣﺴﯩﺰ!
ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺸﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯘ؟!
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ؟!

bolak يوللانغان ۋاقتى 2006-7-29 12:30:51

ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﻪﺗﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .

UYGUROHLI يوللانغان ۋاقتى 2006-7-29 13:45:08

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﻰ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻯ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺩﯛﭺ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﺠﺪﯨﻤﺎﺋﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ.            
     ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﯩﻜﺎﮬﻼﻧﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﯩﺪﻩﻙ ﺗﯧﺨﻰ  
ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﺷﯩﭙﺎ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﻧﯩﻜﺎﮬﻼﻧﺴﺎ:
1.ﺗﻪﻧﮭﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ،ﺋﯚﻣﺮﻯ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
2.ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﻻﻳﺪﯗﻳﻪﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﻪ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ(ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ)،ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﺯﻻﻳﺪﯗ.
3.ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯘﺭﺳﻪ،ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺑﯧﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻭﮬﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯧﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺯﻻﺗﻘﯩﻠﻰ ﮬﻪﻡ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

koktash يوللانغان ۋاقتى 2006-7-29 15:58:24

ﻳﯜﻛﺴﻪﻝ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ:
\"ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ\" ﺋﻪﻣﻪﺱ،  \"ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ\" ﺩﻩﭘﻼ ﺋﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻻﻣﺪﯨﻜﯩﻦ، ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﺑﻪﻙ، ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﯞﻩ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺩﻩﭖ ﺋﯜﭺ ﺩﻩﯞﯨﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺩﻩﯞﯨﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﭗ، 7- 10 ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ. ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﭙﻼ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯗ. ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﻤﻮﻧﺖ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ.  

ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ  ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﮬﻪﻗﻠﯩﻖ. ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ!

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-7-29 16:51:46

ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﯟﯦﯖﯩﺰﻧﻰ ﺧﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ. ﮬﻪﻡ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺳﯚﮬﺒﻪﺕ ﻗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﻤﻪﻥ.
ﺋﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯ،  ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﯖﯩﺰﻧﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺷﻪﺭﮬﯩﻴﻠﻪﭖ ﻛﯚﺭﺳﯩﯖﯩﺰ! ﻣﯧﻨﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ، ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪﯞﻩﺑﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ.

tewib يوللانغان ۋاقتى 2006-7-29 20:21:30

ﺑﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯧﻤﺎ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﯩﻤﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﯩﻜﺎﮬﻼﻧﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﯩﺪﻩﻙ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﺷﯩﭙﺎ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.

nankipi يوللانغان ۋاقتى 2006-7-29 23:31:10

ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.. ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ...
ﻣﺎﯞﯗ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯩﻤﻪﻥ!

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-7-30 20:49:13

ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﯜﭼﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯚﺯ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺩﻩﯕﺴﻪﭖ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼﺭ! ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﮬﯧﺲ - ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻖ، ﺳﯚﻳﮕﯜ - ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﻚ ، ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮ! ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯖﭽﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪﻩﻙ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺩﯨﻞ ﺑﻮﻻﺭﻣﯘ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺑﯘ ﮬﯚﻛﯜﻣﻨﻰ ﺋﺎﺩﯨﻞ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻣﺴﯩﺰ؟!......
ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻣﻪﺳﻠﯩﺴﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﺑﺎﺵ ﻗﺎﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ، ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﻗﯧﻨﻰ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﻩﻳﻠﻰ!

UYGUROHLI يوللانغان ۋاقتى 2006-7-31 11:01:13

ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ ﻳﯜﻛﺴﻪﻝ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ،ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﮬﯧﺲ-ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻖ،ﺳﯚﻳﮕﯜ-ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ.ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﮬﻮﻗﻮﻗﻰ،ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﮬﻮﻗﻮﻗﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﯖﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻧﯩﻜﺎﮬﻼﻧﺴﺎﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﯨﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺑﯩﺮﻯ:ﺗﯩﺒﺒﻲ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ،ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻧﯩﻜﺎﮬﻼﻧﺴﺎ،ﺋﺎﯞﯗ ﺳﺎﻕ ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗ ﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺪﯗ،ﺋﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺪﯗ،ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯚﭘﻪﻳﺴﻪ،ﺗﻪﮬﺪﯨﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺪﯗ،ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﯦﻤﯩﺴﻪﻛﻤﯘ ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﮬﻪﻡ ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻕ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﺱ(ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﻤﯘ)،ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋﯘﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﻰ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ:ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭﻟﯩﻚ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ،ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗ ﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯩﻜﺎﮬﻼﻧﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﺴﺎ ،ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗ ﺳﻨﯩﻲ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.  

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-7-31 11:10:29

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰﭼﯘ؟! ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯩﻜﺎﮬﻼﻧﻤﺎﻱ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺑﻮﻳﻰ ( ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﻩﻙ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﻛﯧﺮﻩﻛﻘﯘ؟! ) ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﻰ ﺧﺎﻻﻣﺴﯩﺰ؟! ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﭘﯩﺪﺍ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﮬﺒﯘﺑﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯨﺴﻪ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻻﻣﺴﯩﺰ؟ ﺳﯩﺰ ﺋﯩﺸﻘﯩﺪﺍ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﭘﯘﭼﻼﻧﻐﺎﻥ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﻪﺗﺘﺎ، ﺋﻪﺯﯨﺰ ﺟﯧﻨﯩﯖﺰﺩﯨﻨﻤﯘ ﻛﻪﭼﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﮬﺒﯘﺑﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﯞﯨﺮﯗﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﻩﻣﺴﯩﺰ؟! ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺳﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺩﺍﯞﺍﻳﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻠﯩﻖ ﺩﺍﯞﺍﻳﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻤﯘ؟!
ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ، ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺷﺴﻪﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ!

UYGUROHLI يوللانغان ۋاقتى 2006-8-2 10:28:45

ﻳﯜﻛﺴﻪﻝ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ:
ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺳﯩﺰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ(ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ)ﺳﯚﻳﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﺎﻣﺴﯩﺰ؟ﺳﯚﻳﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﻨﻰ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺧﺎﻻﻣﺴﯩﺰ؟      
ﺋﯘﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻲ ﺳﯚﻳﺴﯩﯖﯩﺰ ﮬﻪﻡ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺗﻪﺷﺒﺒﯘﺳﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﻨﻰ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯖﺰ ﻻﺯﯨﻢ ،ﺷﯘﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ.ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗﭖ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﻡ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﺒﺒﻪﺕ ﮬﻪﻡ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻠﯩﻖ ﺩﺍﯞﺍﻳﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯛﭖ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ.

tewib يوللانغان ۋاقتى 2006-8-21 20:23:01

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ ﭘﯩﺸﺘﯩﻢ ﺩﻩﭘﻼ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺑﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﺎﻻﻣﺪﯗ؟ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻯ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ(ﻧﺎﺷﺎﻳﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯘﻗﺴﺎ) ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﺴﺎ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻛﯚﺭﯛﺷﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺴﻪ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ.ﻳﻪﻧﻪ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﺳﻪ ﺑﻪﺭﯨﺒﯩﺮ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﯞﻻﺩﻻﺭ ﻛﯧﺴﻪﻟﻤﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﻧﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ﺧﺎﻻﺱ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘ(78ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﻩﻟﯩﺴﻪ) ﺑﺎﻻ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﮬﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﺭﻏﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ:ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺯﺍﺩﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ.

tewib يوللانغان ۋاقتى 2006-8-21 20:23:20

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ ﭘﯩﺸﺘﯩﻢ ﺩﻩﭘﻼ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺑﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﺎﻻﻣﺪﯗ؟ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻯ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ(ﻧﺎﺷﺎﻳﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯘﻗﺴﺎ) ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﺴﺎ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻛﯚﺭﯛﺷﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺴﻪ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ.ﻳﻪﻧﻪ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﺳﻪ ﺑﻪﺭﯨﺒﯩﺮ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﯞﻻﺩﻻﺭ ﻛﯧﺴﻪﻟﻤﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﻧﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ﺧﺎﻻﺱ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘ(7-8ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﻩﻟﯩﺴﻪ) ﺑﺎﻻ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﮬﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﺭﻏﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ:ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺯﺍﺩﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ.

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-8-22 11:03:59

ﮬﻪﻱ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻟﻪﺭ! ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﮬﯧﺲ - ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻧﻪﺯﻩﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﻗﯩﻠﯟﻩﺗﻤﻪﯕﻼﺭ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ! ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﮬﻪﻕ - ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﻳﻮﻗﻤﯘ؟!
ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ، ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ. ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻘﺎ، ﮬﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻤﻪ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.

wapadartikin يوللانغان ۋاقتى 2006-9-2 16:45:41

ﻳﯩﯖﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭ:
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ.(ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﯗﺳﺘﯘﻡ ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯩﻜﻪﻥ.)
ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﻪﻙ ﻛﯚﭖ ﭘﯘﻝ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.ﺋﯘﻣﻮﻣﻼﺷﻘﯩﭽﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﻮﺗﻪ.


-ﺑﯘ ﺗﯘﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯨﻴﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﻤﻪﻥ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻮﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺟﺎﻧﺪﺍ ﺋﯜﻣﯜﺩ ﺑﺎﺭ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ، ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﯕﻼﺭﻣﯘ ﺩﯨﻴﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ.ﺋﯜﭺ ﭘﺎﺧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﭼﻮﻏﻨﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺋﻪﺗﻜﯩﻦ،ﺋﺎﻣﯩﻦ.


----------------------------------
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻝ ﺋﯚﺯﯛﯕﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺴﻪﻥ.
بەت: [1]
: ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﻚ ﺑ