aysu يوللانغان ۋاقتى 2006-7-28 13:52:14

1848 - ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ 1949 - ﻳﯩﻠﯩﻐﯩﭽﻪ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻐﺎ 3

- ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ 1949 - ﻳﯩﻠﯩﻐﯩﭽﻪ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻐﺎ ﺭﻩﺋﯩﺲ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﻰ
ﻣﯩﻼﺩﻯ 1878- ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎﻗﯘﭘﺒﻪﮒ ( ﺑﻪﺩﯙﻟﻪﺕ )ﻧﯩﯔ << ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺷﻪﮬﻪﺭ >> ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﺯﻭﺯﯗﯕﺘﺎﯕﻨﯩﯔ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﭼﯩﯔ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ 1884- ﻳﯩﻠﻰ ( ﮔﯘﺍﯕﺸﯜﻳﻨﯩﯔ 10- ﻳﯩﻠﻰ ) ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﻰ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪﺍ << ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﻰ >> ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﺘﻰ . ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻩﻥ 1949- ﻳﯩﻠﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺗﯩﻨﭻ ﺋﺎﺯﺍﺩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ 65 ﻳﯩﻞ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﺳﻪﻳﻴﺎﺭﻩ ﺳﯩﻼﯞﭼﻰ ﯞﻩ ﺭﻩﺋﯩﺲ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻜﻰ ﯞﻩ ﻳﯩﻠﻨﺎﻣﯩﺴﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ :
1884- ﻳﯩﻠﻰ ( ﮔﯘﺍﯕﺸﯜﻳﻨﯩﯔ 10- ﻳﯩﻠﻰ ) ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﺋﯚﻟﻜﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ، ﭼﯩﯔ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﻟﻴﯘﺟﯩﯖﺘﺎﯕﻨﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺳﻪﻳﻴﺎﺭﻩ ﺳﯩﻼﯞﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﺪﻯ .
1889- ﻳﯩﻠﻰ ( ﮔﯘﺍﯕﺸﯜﻳﻨﯩﯔ 14- ﻳﯩﻠﻰ ) ﻟﻴﯘﺟﯩﯖﺘﺎﯓ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﯞﯦﻲ ﮔﯘﺍﯕﺘﺎﯞ ﻣﯘﯞﻩﻗﻘﻪﺕ ﺳﻪﻳﻴﺎﺭﻩ ﺳﯩﻼﯞﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﺪﻯ .
1891- ﻳﯩﻠﻰ ( ﮔﯘﺍﯕﺸﯜﻳﻨﯩﯔ 17- ﻳﯩﻠﻰ ) ﭼﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺷﻪﻧﺸﻰ ﯞﺍﻟﯩﺴﻰ ﺗﺎﯞﻣﯘﻧﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﺳﻪﻳﻴﺎﺭﻩ ﺳﯩﻼﯞﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﭖ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .
1895- ﻳﯩﻠﻰ ( ﮔﯘﺍﯕﺸﯜﻳﻨﯩﯔ 21- ﻳﯩﻠﻰ ) ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﻣﻪﻣﯘﺭﯨﻲ ﯞﺍﻟﯩﺴﻰ ﺭﯗﻳﯩﻨﺠﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﻟﯜﭖ ﺗﺎﯞﻣﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺳﻪﻳﻴﺎﺭﻩ ﺳﯩﻼﯞﭼﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
1902- ﻳﯩﻠﻰ ( ﮔﯘﺍﯕﺸﯜﻳﻨﯩﯔ 28- ﻳﯩﻠﻰ ) ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﻓﻪﻥ ﺷﺎﯞﺳﯘ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﻟﯜﭖ ﺭﯗﻳﯩﻨﺠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﺳﻪﻳﻴﺎﺭﻩ ﺳﯩﻼﯞﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﺪﻯ .
1905- ﻳﯩﻠﻰ ( ﮔﯘﺍﯕﺸﯜﻳﻨﯩﯔ 31- ﻳﯩﻠﻰ ) ﭼﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺋﻪﻧﺨﯘﻳﻨﯩﯔ ﺳﻪﻳﻴﺎﺭﻩ ﺳﯩﻼﯞﭼﯩﺴﻰ ﻟﻪﻧﻜﯘﻳﻨﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﻳﻴﺎﺭﻩ ﺳﯩﻼﯞﭼﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﺪﻯ .
1910- ﻳﯩﻠﻰ ( ﺷﯜﻩﻧﺘﻮﯕﻨﯩﯔ 2- ﻳﯩﻠﻰ ) ﺳﻪﻧﺪﯗﯓ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﻳﻴﺎﺭﻩ ﺳﯩﻼﯞﭼﯩﺴﻰ ﻳﯜﻩﻥ ﺩﺍﺧﯘﺍﻧﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﻳﻴﺎﺭﻩ ﺳﯩﻼﯞﭼﯩﻠﯩﻐﯩﻐﺎ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﺪﻯ .
1912- ﻳﯩﻠﻰ ( ﻣﯩﻨﮕﯘﻧﯩﯔ 1- ﻳﯩﻠﻰ ) ﻳﯜﻩﻥ ﺩﺍﺧﯘﺍ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﯞﺍﻟﯩﺴﻰ ، ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﻣﯘﭘﻪﺗﺘﯩﺶ ﻳﺎﯓ ﺯﯦﯖﺸﯩﻨﻨﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﻗﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﺪﻯ .
1928- ﻳﯩﻠﻰ ( ﻣﯩﻨﮕﯘﻧﯩﯔ 17- ﻳﯩﻠﻰ ) ﻳﺎﯓ ﺯﯦﯖﺸﯩﻦ ﻓﻪﻥ ﻳﺎﯞﻧﻪﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻧﺎﺯﯨﺮﻯ ﺟﯩﻦ ﺷﯘﺭﯨﻦ ﻓﻪﻥ ﻳﺎﯞﻧﻪﻧﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ،ﻳﺎﯓ ﺯﯦﯖﺸﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺭﻩﺋﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
1933- ﻳﯩﻠﻰ ( ﻣﯩﻨﮕﻮﻧﯩﯔ22- ﻳﯩﻠﻰ ) << 12- ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺋﯚﺯﮔﯜﺭﯛﺷﻰ >>ﺩﻩ ﺟﯩﻦ ﺷﯘﺭﯨﻦ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎﻏﺪﯗﺭﯗﻟﯘﭖ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺷﯧﯔ ﺷﯩﺴﻪﻱ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ، << ﺩﻭﺑﻪﻥ > ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﺩﻯ . ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯚﻟﻜﻪ ﺭﻩﺋﯩﺴﻰ ﻟﻰ ﺭﻭﯓ ، ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺭﻩﺋﯩﺲ ﺧﻮﺟﯩﻨﯩﻴﺎﺯ ﮬﺎﺟﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ . 1938- ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺷﯧﯔ ﺷﯩﺴﻪﻱ ﺭﻩﺋﯩﺲ ، ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺭﻩﺋﯩﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ، ﺋﯚﺯﻯ ﮬﻪﻡ ﺩﻭﺑﻪﻥ ﮬﻪﻡ ﺭﻩﺋﯩﺲ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﭘﯜﺗﯜﻥ ﮬﻮﻗﯘﻗﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .
1944- ﻳﯩﻠﻰ ( ﻣﯩﻨﮕﻮﻧﯩﯔ 34 - ﻳﯩﻠﻰ ) 9 - ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺷﯧﯔ ﺷﯩﺴﻪﻱ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺟﯘﺷﻴﺎﯞﻟﻴﺎﯕﻐﺎ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﻗﻮﺭﭼﺎﻕ ﻧﻪﻧﺠﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﯞﯗ ﺟﻮﯕﺸﯩﻨﻨﻰ ﺋﯚﻟﻜﻪ ﺭﻩﺋﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .
1946- ﻳﯩﻠﻰ 7- ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 1- ﻛﯜﻧﻰ ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﭺ ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﯞﻯ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ 11 ﻣﺎﺩﺩﯨﻠﯩﻖ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﺑﯩﺘﯩﻢ ﺋﯩﻤﺰﺍﻻﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﺩﯦﻤﻮﻛﺮﺍﺗﯩﻚ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻗﯘﺭﯗﻟﺪﻯ ، ﺋﯚﻟﻜﻪ ﺭﻩﺋﯩﺴﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺟﺎﯓ ﺟﯩﺠﻮﯓ ( ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ) ، ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺭﻩﺋﯩﺴﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﻗﺎﺳﯩﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﺭﮬﺎﻥ ﺷﻪﮬﯩﺪﻯ ﺳﺎﻳﻼﻧﺪﻯ .
1947- ﻳﯩﻠﻰ 5- ﺋﺎﻳﺪﺍ ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ <<11ﺑﯩﺘﯩﻢ >>ﮔﻪ ﺧﯩﻼﭖ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻤﯩﻠﯩﻚ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻣﺎﻗﯘﻟﻼﭖ ، ﺋﯚﻟﻜﻪ ﺭﻩﺋﯩﺴﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻣﻪﺳﯘﺕ ﺳﻪﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﺪﻯ . ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ <<11ﺑﯩﺘﯩﻢ >> ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﭖ ، ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﻧﺪﻯ .
1949- ﻳﯩﻠﻰ 1- ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻣﻪﺳﯘﺕ ﺳﻪﺑﯩﺮﻯ ﺭﻩﺋﯩﺴﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟﯘﭖ ، ﺑﯘﺭﮬﺎﻥ ﺷﻪﮬﯩﺪﻯ ﺋﯚﻟﻜﻪ ﺭﻩﺋﯩﺴﻰ ، ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺑﯘﻏﺮﺍ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺭﻩﺋﯩﺲ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﺪﻯ . ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ 9- ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 25- ﻛﯜﻧﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﮔﯘﺍﯕﺠﯘ ﻗﻮﺭﭼﺎﻕ ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﭖ ، ﺷﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺗﯩﻨﯩﭻ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜﭖ ، ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ .

ﺋﯩﺰﺍﮬﺎﺕ : ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﯩﻼﺭ ﺷﯧﺮﯨﭗ ﺧﯘﺷﺘﺎﺭﻧﯩﯔ << ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺷﮭﯘﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ >> ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ

yultuz01 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-11 02:39:35

ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺗﺎﺭﯨﺨﻜﻪﻥ،ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ.

bidar يوللانغان ۋاقتى 2006-7-28 19:10:29

ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺋﻪﯓ ﺋﯘﺯﯗﻥ(1912- ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ 1928- ﻳﯩﻠﯩﻐﯩﭽﻪ 16 ﻳﯩﻞ) ﮬﻮﻗﯘﻕ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺗﯘﺭﺍﻟﯩﻐﯩﻨﻰ ﻳﺎﯕﺰﯨﯖﺸﯩﻨﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ، ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯨﮭﯩﻢ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭﻧﯩﯔ \"ﺋﯩﺰ\"ﺭﯗﻣﺎﻧﯩﺪﺍ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻧﺎﻛﻪﺳﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮬﻪﺭﻳﺎﻗﻼﺭﻏﺎ ﺳﯚﺭﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻥ 6 ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ(ﺩﯨﻦ، ﻣﻪﺯﮬﻪﭖ، ﺗﯩﻞ، ﻳﯧﺰﯨﻖ،  ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﯩﺴﯩﻤﺪﻩ ﻗﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ، ﻧﯧﻤﯩﺘﻰ؟)ﺗﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ، ﻧﺎﺩﺍﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ، ﺑﯩﺨﯘﺗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

sardar0998 يوللانغان ۋاقتى 2006-9-23 15:33:02

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ

ardawil يوللانغان ۋاقتى 2006-10-12 17:03:19

ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻨﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺭﻩﺗﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﺘﯩﯖﯩﺰ ،ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ .

Oyghan يوللانغان ۋاقتى 2006-11-20 22:43:34

ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯘﺭ  ﺩﯗﺳﺘﯘﻡ، ﺑﯘﻧﯩﻤﯘ  ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯗﻕ  

Estami يوللانغان ۋاقتى 2006-12-25 19:31:37

ﮬﻪﻣﯩﻤﺪﯨﻦ ﻳﺎﻣﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﭘﻮﻗﯩﯟﺍﺵ ﺷﯧﯔ ﺷﯩﺴﻪﻱ

ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﯓ ﺯﯦﯖﺸﯩﻦ

ﺋﻪﯓ ﻻﺗﯩﺴﻰ ﺑﯘﺭﮬﺎﻥ ﺷﻪﮬﯩﺪﻯ  ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻻﺗﺎ

hayatmorda يوللانغان ۋاقتى 2007-8-10 20:07:57

R_TULPAR يوللانغان ۋاقتى 2007-8-12 10:35:05

ﺧﺎﺗﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﻠﻰ!!! ﺑﯘﺭﮬﺎﻥ ﺷﻪﺋﯩﺪﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺴﯩﺰ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ.......ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﺰﻣﯘ ﮬﻪﻡ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎﻕ.

yarxarilik يوللانغان ۋاقتى 2007-8-12 10:53:37

ﺳﯚﺯﻟﯩﺘﭗ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﯨﯖﯩﺰ ﻗﺎﺭﯨﻢ...

ozgar يوللانغان ۋاقتى 2007-10-9 08:41:56

ﮬﯩﮭﯩﮭ!
ﺗﯘﻏﺮﺍ ﺩﻩﭘﺴﯩﺰ ،yarxarilik!
ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺘﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﯜﭼﻪ ﻛﯩﺘﺎﭘﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﯜﺭﻩ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺑﯘﻟﺴﯩﻤﯘ 2ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﺋﯘﻗﯘﺳﺎ ﺑﯘﺭﮬﺎﻥ ﺷﻪﮬﺪﯨﻨﯩﯔ \"ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯩﺶ-ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ\" ﺩﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﺍﺭ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ !

  ﮬﻪﻱ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺯﻩ ،ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﻴﺪﯗ

dar-wix يوللانغان ۋاقتى 2007-12-20 10:34:25


ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺗﺎﺭﯨﺨﻜﻪﻥ،ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ.

dar-wix يوللانغان ۋاقتى 2007-12-31 15:31:10

ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺗﺎﺭﯨﺨﻜﻪﻥ،ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ.

ilmi يوللانغان ۋاقتى 2008-3-23 15:17:44

ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭﻩﺭ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﺘﻪﺳﻨﺎ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﮬﯩﭽﻘﺎﻳﺴﺴﻰ ﻻﺗﺎ  ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺋﺎﺷﯘ ﺭﻩﮬﯩﻤﺴﯩﺰ  ﺭﯨﺌﺎﻟﻠﯩﻖ ﻻﺗﺎ .

Jeck يوللانغان ۋاقتى 2009-4-13 17:47:00

ساقلاپ قويىلى، ئىزدىگەندە تېپ بولغىلى بولمايدۇ

UDUN يوللانغان ۋاقتى 2009-4-13 18:48:59

ھەقىقەتكەقايتتى . . .
بەت: [1]
: 1848 - ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ 1949 - ﻳﯩﻠﯩﻐﯩﭽﻪ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻐﺎ ﺭﻩﺋﯩﺲ ﺑﻮﻟ