khuldar يوللانغان ۋاقتى 2006-7-22 21:23:46

ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻥ ﭼﻮﯓ amp«;ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ »ﻳﯧﻤﻪﻙ-ﺋ

ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺳﻪﮬﯩﻴﻪ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ ﯸﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻥ ﭼﻮﯓ <ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ >ﻳﯧﻤﻪﻙ-ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻠﻪﺭ:

                    1.ﻣﺎﻳﺪﺍ ﻗﻮﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭ
  (1)ﻳﯜﺭﻩﻙ -ﻗﺎﻥ ﺗﯘﻣﯘﺭ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﺎﺵ ﻗﺎﺗﯩﻞ -ﻣﺎﻳﺪﺍ ﻗﻮﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺮﺍﺧﻤﺎﻝ ؛(2)ﺭﺍﻙ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺗﻪﺭﻛﯩﭙﻠﯩﻚ ﻣﺎﺩﺩﺍ ؛(3)ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ﺑﻮﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﻗﺴﯩﻠﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯗ .
                    2.ﺗﯘﺯﻏﺎ ﭼﯩﻼﻧﻐﺎﻥ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭ
(1)ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻗﺎﻥ ﺑﯧﺴﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺑﯘﺭﯗﻥ -ﻳﯘﺗﻘﯘﻧﭽﺎﻕ ﺭﺍﻛﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯚﺭﻩﻛﻨﯩﯔ ﻳﯜﻛﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺋﯧﻐﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯞﯨﺘﯩﺪﯗ ؛(2)ﺷﯩﻠﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭﺩﻩ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ(ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻥ -ﺋﯜﭼﻪﻳﮕﻪ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ )؛(3)ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﺟﺎﺭﺍﮬﻪﺕ ﯞﻩ ﻳﺎﻟﻠﯘﻍ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .
                   3.ﭘﯩﺸﺸﯩﻘﻼﭖ ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﮔﯚﺵ ﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭ(ﮔﯚﺵ ﻗﯧﻘﻰ ،ﮔﯚﺵ ﻗﯩﻴﻤﯩﺴﻰ ،ﻛﺎﻟﺒﺎﺳﺎ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ )
(1)ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﺭﺍﻛﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﯜﭺ ﭼﻮﯓ ﻣﺎﺩﺩﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﯩﺘﺮﯨﺘﻮﺋﯩﺪ (ﭼﯩﺮﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﺵ ،ﺭﻩﯓ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺭﻭﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ)ﺑﺎﺭ ؛(2)ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﭼﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﭖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘ ﺟﯩﮕﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﻛﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺋﯧﻐﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯞﯨﺘﯩﺪﯗ .
                   4   .ﭘﯩﺮﻩﻧﯩﻚ ﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭ   
(1)ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺋﻪﺗﺘﻪﺭ ﯞﻩﺑﯘﻳﺎﻕ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺟﯩﮕﻪﺭ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ ؛(2)ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻨﻨﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﺪﯗ ؛(3)ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻳﻮﻗﯩﺮﻯ ،ﺋﯘﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﻰ ﺗﯚﯞﻩﻥ .
                  5.ﮔﺎﺯﻟﯩﻖ ،ﻛﻮﻻ ﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻠﻪﺭ
ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﻓﻮﺳﻔﺎﺕ ﻛﯩﺴﻼﺗﺎﺳﻰ ،ﻛﺎﺭﺑﻮﻧﺎﺕ ﻛﯩﺴﻼﺗﺎﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﭖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﺎﻟﯩﺘﺴﻴﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ ؛ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﯘﺭﺳﺎﻕ ﻛﯚﭘﯜﭖ ،ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻏﯩﺰﺍﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .
                  6.ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭ
(ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﭼﯚﭖ ﯞﻩ ﻛﯚﭘﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ )
(1)ﺗﯘﺯ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ،ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯩﺮﯨﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ،ﻣﯘﺋﻪﺗﺘﻪﺭ ﺟﯩﮕﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﺯﯨﺪﯗ ؛(2)ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ .ﺋﯩﺴﺴﻘﻠﯩﻖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﻳﻮﻕ .
                 7   .ﻛﻮﻧﺴﯩﺮﯞﺍﻟﯩﻖ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭ(ﺑﯧﻠﯩﻖ ﮔﯚﺷﻰ ﯞﻩ ﮬﯚﻝ ﻣﯩﯟﻩ ﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ)
(1)ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻨﻨﻰ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﭗ ،ﺋﺎﻗﺴﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ ؛(2)ﺋﯩﺴﺴﻘﻠﯩﻖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ،ﺋﯘﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﻳﻮﻕ .
                 8.ﻗﺎﺭﺍﺋﯚﺭﯛﻙ ﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭ (ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ ،ﺑﺎﻟﻘﺎﻥ)
(1)ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﺭﺍﻛﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﯜﭺ ﭼﻮﯓ ﻣﺎﺩﺩﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﯩﺘﺮﯨﺘﻮﺋﯩﺪ ﺑﺎﺭ ؛(2)ﺗﯘﺯ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ،،ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯩﺮﯨﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ،ﻣﯘﺋﻪﺗﺘﻪﺭ ﺟﯩﮕﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﺯﯨﺪﯗ ؛
                 9.ﺗﻮﯕﻠﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭ(ﻣﺎﺭﻭﮊﻧﻰ،ﺧﺎﻡ ﻗﺎﻳﻤﺎﻕ ﻣﺎﺭﻭﮊﻧﯩﺴﻰ،ﭼﯘﻛﺎ ﻣﯘﺯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ)
(1)ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﻛﯚﭖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺧﺎﻡ ﻗﺎﻳﻤﺎﻕ ﺑﺎﺭ ،ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﺳﻪﻣﯩﺮﺗﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯗ ؛
(2)ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﻗﻪﻧﺖ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻏﯩﺰﺍﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .
                10.ﻛﺎﯞﺍﭖ ﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭ
ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﻛﯚﭖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺗﯧﺮﻓﯧﻨﯩﻞ ﺗﯩﺘﺮﺍﭘﯩﺮﺭﯗﻝ ﺑﺎﺭ،ﺋﯘ ﺭﺍﻛﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﯜﭺ ﭼﻮﯓ ﻣﺎﺩﺩﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻩﻯ ﮬﯩﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ؛(2)ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺗﻮﺧﻮ ﭘﯘﺗﻰ ﻛﺎﯞﯨﭙﯩﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ 60ﺗﺎﻝ ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭﻛﯧﻠﯩﺪﯗ؛(3)ﺋﺎﻗﺴﯩﻠﻨﯩﯔ ﻛﺎﺭﺑﻮﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺟﯩﮕﻪﺭ ﯞﻩ ﺑﯚﺭﻩﻛﻨﯩﯔ ﻳﯜﻛﯩﻨﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯞﯨﺘﯩﺪﯗ .

ﻣﻪﻧﺒﻪ :  ﺗﻪﺭﻣﯩﻠﻪﺭ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ

togrul يوللانغان ۋاقتى 2006-7-31 11:55:52

ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯩﺰ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺋﯘﻣﺎﭺ ﺋﯩﭽﺴﻪﻙ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ

Pinhan يوللانغان ۋاقتى 2006-7-22 22:01:51

ﯞﺍﻱ ﺋﺎﺗﺘﺎﻡ !؟   ﻣﻪﻥ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻣﺮﺍﻗﺘﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ

kamalat يوللانغان ۋاقتى 2006-7-22 22:25:22

ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ - ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﭼﯚﭖ !

0997-8126954 يوللانغان ۋاقتى 2006-7-22 23:07:47

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ

单鹰 يوللانغان ۋاقتى 2006-7-23 00:29:34

ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ ﻳﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻐﯘ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ، ﮬﺎ ﮬﺎ ﮬﺎ

sarhux يوللانغان ۋاقتى 2006-7-23 04:15:31

ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺯﯨﻖ ﻛﺎﯞﺍﭘﻘﺎ ﺋﺎﻣﺮﺍﻗﺘﯩﻢ ،ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻳﯩﺴﻪﻡ ﺑﻮﻟﻐﯩﺪﻩﻙ . ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﻜﯩﻨﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ

almashan يوللانغان ۋاقتى 2006-7-23 15:29:49

ﻳﻪﯞﯨﺮﯨﯖﻼﯞﺍ،  ﺋﯚﻟﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﻣﺪﻩ،،،،،،،،،،،،،
ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺟﯩﻘﻠﯩﻘﯩﺪﺍ  ﺋﻪﻣﺪﻩ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ ﻳﯘﺭﻩﻣﺪﯗ.ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻚ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﻪﻕ ﮔﯩﺰﯨﺘﻜﻪ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺗﯩﻤﯩﺴﻰ ﻳﻮﻟﻼﺵ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﻮﺭﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﯞﯨﺮﯨﺪﯗ.ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﻟﯩﻘﻼﺭ ﭘﻮﻟﻮ ﻳﯩﻴﯩﺸﺸﻪﯓ ﺋﯚﻟﯩﺴﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ.

TILSIMAT يوللانغان ۋاقتى 2006-7-23 17:01:16

ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﻟﯩﻘﻼﺭ ﭘﻮﻟﻮ ﻳﯩﻤﯩﺴﻪﯓ ﺋﯚﻟﯩﺴﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯗ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ!!!

AL-AK يوللانغان ۋاقتى 2006-7-24 10:42:06

ﺋﺎﭘﻼ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﺗﯘﺯﻏﺎ ﭼﯩﻼﻧﻐﺎﻥ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯗﭖ ﻳﻪﻳﺘﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ، ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ. ﺗﯩﻤﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ.

Birzat يوللانغان ۋاقتى 2007-7-28 14:58:59

ﻛﺎﯞﺍﭘﻘﺎ ﺑﻪﻙ ﺋﯚﭺ ﻣﺎ ﺋﻪﻣﯟﺍﻱ ﺷﯧﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ،،،ﻳﯧﺴﻪﯓ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻗﺎﻟﯩﺴﻪﻥ ﺩﻩﭖ. ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﻛﺎﯞﺍﭘﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﯧﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﺧﯩﻠﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ.

yultuz01 يوللانغان ۋاقتى 2007-8-1 00:43:23

ﻛﺎﯞﺍﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻮﻟﻮ ﺋﻪﯓ ﺋﯩﺴﯩﻞ ﻳﯧﺸﯩﻞ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ 2008-ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻟﻤﭙﯩﻚ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﻛﻪﺕ ﻳﯩﻐﻨﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﻯ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘﻏﯘ.
ﺷﯘ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻧﻮﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﭖ ﺟﯩﻖ ﻳﻪﯞﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺪﯗ.ﺋﯘﺯﯗﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ،ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺗﻪﯕﺸﻪﭖ .

iz_007 يوللانغان ۋاقتى 2007-8-1 13:44:48

ﻧﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﯩﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ ﻧﯩﻤﻪ؟ ﻣﻪﻥ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ.
بەت: [1]
: ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻥ ﭼﻮﯓ lt;ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ »ﻳﯧﻤﻪﻙ-ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻠﻪﺭ