boytakyigit يوللانغان ۋاقتى 2006-7-22 09:42:08

ﺑﻮﯞﺍﻱ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ؟

ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﯚﮔﯩﭽﻰ ﺑﺎﻱ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﯨﺌﻜﻪﻥ  .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ<< ﺗﯚﮔﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﻟﯩﺴﻪﻥ >> ﺩﻩﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .
      ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯚﮔﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯜﭺ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺗﯚﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ . ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﺑﯩﺮﻯ ﺗﻮﻗﯘﻡ ﻳﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺗﯚﮔﻪ ﻳﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ . ﺑﺎﻱ ﺑﯘ ﺋﯜﭺ ﺗﯚﮔﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﭘﻜﯩﺮﯨﭗ ، ﺳﯧﺘﯩﯟﻩﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ . ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺗﯚﮔﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ  ﭼﯧﺘﯩﭗ ،ﻳﯧﺘﯩﻠﻪﭖ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﭘﻜﯩﺮﯨﭗ ﺳﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﺰﯨﭗ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺴﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﺰﯨﭗ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺴﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯚﮔﻪ ﺋﯚﻟﯩﺪﯗ ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ ؟ ﺗﯚﮔﯩﭽﻰ ﺑﺎﻱ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﭘﺘﯘ .
     ﺑﯘ ﺧﻪﯞﻩﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺗﯚﮔﯩﭽﻰ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﺑﺎﻳﻐﺎ :
      - ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺗﯚﮔﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺴﻪﻡ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﯧﺮﯨﺴﯩﺰ ؟ - ﺩﻩﭘﺘﯘ .
     ﺋﯜﭺ ﺗﯚﮔﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﯧﺘﯩﻠﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺳﯧﺘﯩﺸﻘﺎ ﻛﯚﺯﻯ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﺎﻱ ﺍﺧﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺗﯚﮔﯩﻨﻰ ﺑﻮﯞﺍﻳﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ .
       ﺑﻮﯞﺍﻱ  ﺗﯚﮔﯩﭽﻰ ﺑﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﺕ -ﺗﻮﺧﺘﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ، ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺗﯚﮔﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯧﺘﯩﭗ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﭘﻜﯩﺮﯨﭙﺘﯘ . ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯚﮔﯩﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﭗ ، ﺑﯧﺮﯨﭗ  ﺑﯩﺮ ﺗﯚﮔﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺭﺍﯞﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ .ﺑﺎﻱ ﻟﯧﯟﯨﻨﻰ ﭼﯩﺸﻠﯩﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﭙﻜﯩﺮﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﮬﺎﯓ- ﺗﺎﯓ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﻜﻪ ﭘﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ .
    ﻗﯧﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﯖﻼﺭﭼﯘ ﺗﯚﮔﯩﭽﻰ ﺑﻮﯞﺍﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻟﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ؟

SABIY يوللانغان ۋاقتى 2006-7-22 12:19:20

ﺗﯚﮔﻪ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻣﯧﭙﺘﯘ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺗﻮﻗﯘﻡ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﭼﯩﺘﯩﭙﺘﯘ،ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻪﺩﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﭼﯩﺘﯩﭗ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﭙﺘﯘ.ﺑﻮﯞﺍﻱ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﻣﺎﻟﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ .

udunogli يوللانغان ۋاقتى 2007-3-20 15:59:50

ﺗﻮﯞﺍ ! ﺳﯩﺰ ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﻗﺎﭘﺴﯩﺰ ﺑﯘ ﻗﺎﻧﭽﯩﻨﭽﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ .

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 12:39:02

ﺷﯘﻧﻰ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ
بەت: [1]
: ﺑﻮﯞﺍﻱ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ؟