adip يوللانغان ۋاقتى 2006-7-10 19:31:02

JavaScript ﯞﻩ VBScript ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ؟

JavaScript - ﺑﻮﻟﺴﺎ Java ﺗﯩﻠﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺑﻮﻧﺖ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﻮﻟﻴﺎﺯﻣﺎ ﺗﯩﻠﻰ.
VBScript - ﺑﻮﻟﺴﺎ VB ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺑﻮﻧﺖ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﻮﻟﻴﺎﺯﻣﺎ ﺗﯩﻠﻰ.
ﺋﺎﺑﻮﻧﺖ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﻮﻟﻴﺎﺯﻣﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﯧﺘﯩﺮﻏﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺟﺎﻫﺎﻧﻨﺎﻣﯩﺪﻩ ﺋﯩﺠﯩﺮﺍ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﺗﯩﻠﻰ. ﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎﺗﯩﻜﺎ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻦ Java ﻳﺎﻛﻰ VB ﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.
ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﻮﻣﺎﺗﻼﺭ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﻯ - ﻣﻪﺧﺴﻮﺱ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﻮﻣﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺩﯦﺘﺎﻝ.
ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ASP ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻠﯧﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﻮﻣﺎﺗﻼﺭ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯗ. ﺑﯘﻟﯘﭘﻤﯘ Access ﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺶ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﺳﻪﻝ ﻛﯚﭖ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯩﻜﺮﻭﺳﻮﻓﺖ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﺧﺴﻮﺱ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻥ. ﺳﻪﻝ ﭼﻮﯕﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﻼﺭﺩﺍ  SQL Server ﻧﻰ، ﭼﻮﯓ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﻼﺭﺩﺍ Oracle, Informix,DB2 ﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯗ. ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ.

pehrim يوللانغان ۋاقتى 2006-7-10 21:05:04

java ﺑﯩﻠﻪﻥ javascript  ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯘﻗﯘﻡ ﺋﺎﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻣﯘﺩ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .
java ﺑﻮﻟﺴﺎ sun ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﮭﯘﻻﺗﻰ javascript  ﺑﻮﻟﺴﺎ Netscap ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ .
ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﻴﺎﺯﻣﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﻧﻰ jScript ﺑﯘ ﻣﯩﻜﺮﻭﺳﻮﻓﯩﺖ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ECMASCRIPT  ﺋﻮﻟﭽﯩﻤﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﯗﺭﮔﻪﻥ ﻗﻮﻟﻴﺎﺯﻣﺎ ﺗﯩﻠﻰ، ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﯩﺘﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ asp ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﺯﯗﺷﺘﻪ ﺋﺸﻠﯩﺘﯩﻠﺪﯗ ...jscript ﺑﯩﻠﻪﻥ javascript ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ ..
بەت: [1]
: JavaScript ﯞﻩ VBScript ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ؟